پایان نامه با واژگان کلیدی تری گلیسرید، عبدالفتاح

دانلود پایان نامه ارشد

U/kg)
اسید سیتریک
(%)
abc79/47
b06/50
52/44
b38/14
14/4

0
0
c10/42
b89/50
94/43
a62/16
58/4

500
0
bc13/45
b31/49
96/46
ab00/16
69/4

1000
0
bc52/44
b51/49
20/37
a16/20
52/4

0
3
bc02/45
b46/50
49/41
a44/17
86/4

500
3
abc05/47
ab78/53
16/43
a67/18
61/4

1000
3
a31/54
ab04/57
71/45
a18/18
27/5

0
6
ab05/51
a17/60
03/47
a61/19
09/5

500
6
abc90/48
ab22/55
97/47
a66/19
69/4

1000
6
66/1
79/1
44/2
07/1
25/0

SEM2

اثرات اصلی
b00/45
b09/50
ab14/45
b67/15
b47/4

0
اسید سیتریک
b53/45
b25/51
b62/40
a76/18
ab66/4

3

a42/51
a48/57
a90/46
a15/19
a02/5

6

96/0
03/1
41/1
62/0
14/0

SEM

87/48
20/52
47/42
57/17
64/4

0
فیتاز
06/46
84/53
16/44
89/17
84/4

500

02/47
77/52
03/46
11/18
66/4

1000

96/0
03/1
41/1
62/0
14/0

SEM

سطح احتمال

منبع اختلاف
0003/0
0002/0
0173/0
0020/0
0444/0

اسید سیتریک
1392/0
5369/0
2344/0
8300/0
5584/0

فیتاز
1371/0
2391/0
8593/0
2244/0
2951/0

اسید سیتریک × فیتاز

a-c اندیس های نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین هاست (05/0P).
1- واحد فعال آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره.
2- اشتباه معیار میانگین ها.

(T1:جیره پایه، T2:جیره پایه +500 واحد آنزیم فیتاز، T3:جیره پایه +1000 واحد آنزیم فیتاز، T4:جیره پایه +3% اسید سیتریک، T5:جیره پایه +3% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T6:جیره پایه +3% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز، T7:جیره پایه +6% اسید سیتریک، T8:جیره پایه +6% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T9:جیره پایه +6% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز).

4- 7 فراسنجه های خونی
4- 7- 1 آنالیز سرم خون
4- 7- 1- 1 متابولیت های سرم
نتایج مربوط به برخی متابولیت های اندازه گیری شده در سرم خون جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی در جدول شماره 4-11 نشان داده شده است.

4- 7- 1- 1- 1 اوره
اختلاف بین تیمارهای آزمایشی مختلف از لحاظ میزان اوره سرم معنی دار نبود. افزودن سطوح مختلف اسید سیتریک موجب افزایش عددی میزان اوره خون جوجه ها نسبت به جیره های فاقد اسید گردید. اثر اصلی آنزیم فیتاز بر میزان اوره سرم خون معنی دار نبود و افزودن آنزیم هیچ تأثیری بر مقدار اوره سرم خون جوجه های گوشتی نداشت. همچنین نتایج نشان داد که اثر متقابل میان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز به لحاظ آماری معنی دار نبود. از لحاظ عددی بالاترین مقدار اوره سرم مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 6 درصد اسید سیتریک و 1000 واحد آنزیم فیتاز (16/3 میلی گرم بر دسی لیتر) و پایین ترین مقدار مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 1000 واحد آنزیم فیتاز (00/2 میلی گرم بر دسی لیتر) بود.

4- 7- 1- 1- 2 کلسترول
افزودن اسید سیتریک به جیره ها، بر غلظت کلسترول خون جوجه های گوشتی اثر معنی داری (0171/0P) داشت. به طوری که جیره های حاوی 6 درصد اسید سیتریک موجب کاهش معنی دار (0200/0P) غلظت کلسترول خون نسبت به جیره های حاوی 3 درصد اسید گردید اما میان کلسترول خون پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی 3 درصد اسید سیتریک و جوجه های تغذیه شده با جیره های فاقد اسید تفاوت معنی داری وجود نداشت. اثر اصلی فیتاز بر کلسترول سرم معنی دار نبود. افزودن آنزیم فیتاز سبب افزایش عددی غلظت کلسترول خون گردید. همچنین اثر متقابل میان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز معنی دار نشد. میانگین غلظت کلسترول خون جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 3 درصد اسید سیتریک و 1000 واحد آنزیم فیتاز بالاترین مقدار (17/140 میلی گرم بر دسی لیتر) و در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 6 درصد اسید سیتریک پایین ترین مقدار (50/124 میلی گرم بر دسی لیتر) بود.

4- 7- 1- 1- 3 تری گلیسریدهای خون
نتایج اثر جیره های آزمایشی مختلف بر غلظت تری گلیسریدهای خون جوجه های گوشتی معنی دار نبود. اثر اصلی اسید سیتریک معنی دار نشد اما افزودن 3 درصد اسید سیتریک در مقایسه با جیره های فاقد اسید غلظت تری گلیسرید های خون را به طور عددی افزایش داد اما غلظت تری گلیسرید ها با تغذیه جیره های حاوی 6 درصد اسید سیتریک به طور غیر معنی داری کاهش یافت. اثر اصلی آنزیم فیتاز بر غلظت تری گلیسریدهای خون جوجه های گوشتی معنی دار (0042/0P) بود. افزودن آنزیم فیتاز موجب افزایش معنی دار غلظت تری گلیسریدهای سرم گردید اما میان دو سطح آنزیم فیتاز اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اثر متقابل میان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز معنی دار نبود. میانگین غلظت تری گلیسریدهای خون در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 3 درصد اسید سیتریک و 1000 واحد آنزیم فیتاز بیشترین مقدار (83/47 میلی گرم بر دسی لیتر) و در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 6 درصد اسید سیتریک کمترین مقدار (50/38 میلی گرم بر دسی لیتر) بود.

4- 7- 1- 1- 4 پروتئین کل
اختلاف معنی داری میان تیمارهای مختلف آزمایشی برای غلظت پروتئین کل سرم خون جوجه های گوشتی مشاهده نشد. اگر چه افزودن اسید سیتریک به جیره ها بر میزان پروتئین کل سرم تفاوت معنی داری نداشت اما موجب کاهش عددی غلظت آن شد. همچنین اثر اصلی آنزیم فیتاز بر غلظت پروتئین کل سرم خون جوجه ها معنی دار نبود. افزودن آنزیم فیتاز موجب افزایش عددی میزان پروتئین کل گردید. اثر متقابل میان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز معنی دار نبود. میانگین غلظت پروتئین کل خون جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 3 درصد اسید سیتریک بالاترین مقدار (25/2 گرم بر دسی لیتر) و در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 6 درصد اسید سیتریک پایین ترین مقدار (98/1 گرم بر دسی لیتر) بود.
تحقیقات اندکی در خصوص اثرات افزودن آنزیم فیتاز میکروبی و اسید سیتریک بر متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی انجام گرفته است. ماندال و همکاران (2007) با افزودن آنزیم فیتاز در سطوح مختلف 250 و 500 واحد در هر کیلوگرم از جیره نشان دادند که پروتئین کل سرم خون جوجه های گوشتی تحت تأثیر قرار می گیرد. این محققان از نتایج خود دریافتند که آنزیم فیتاز موجب کاهش غیر معنی دار پروتئین کل سرم خون می گردد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد. همچنین این محققان گزارش نمودند که آنزیم فیتاز میکروبی کلسترول سرم خون را به طور غیر معنی داری افزایش می دهد که نتایج حاصل از تحقیق حاضر را تأیید نمی کند. در آزمایش کنونی، آنزیم فیتاز موجب افزایش غیر معنی دار کلسترول و پروتئین کل سرم گردید. در تأیید نتایج تحقیق حاضر، وایوروس و همکاران (2002) با بررسی اثر فیتاز میکروبی بر پارامترهای خونی جوجه های گوشتی، نشان دادند که افزودن 500 واحد آنزیم فیتاز موجب افزایش عددی میزان پروتئین کل سرم شده که معنی دار نبوده است.
اثرات افزودن اسیدهای آلی بر متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی توسط برخی از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایشی که توسط عبدالفتاح و همکاران (2008) انجام شد، افزودن سطوح مختلف اسید سیتریک (0، 5/1 و 3 درصد) موجب افزایش غیر معنی دار پروتئین کل گردید که یافته های آنها با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. در تحقیق کنونی با افزایش سطح اسید سیتریک از 3 درصد به 6 درصد غلظت پروتئین کل سرم کاهش یافت. همچنین این محققان دریافتند که اسید سیتریک موجب کاهش غلظت متابولیت های لیپیدی (کلسترول و تری گلیسرید) می گردد که نتایج تحقیق حاضر را تأیید می کند. کاهش غلظت پروتئین کل سرم می تواند به علت کاهش سنتز پروتئین به دلیل اختلالات کبدی، بدجذبی39 روده ی کوچک یا افزایش هدر روی پروتئین به علت بیماری های کلیوی و یا سوء تغذیه باشد (زانتوپ، 1997). بر اساس نتایج تحقیق کنونی افزودن 6 درصد اسید سیتریک نتایج مشابهی را با نتایج عبدالفتاح و همکاران (2008) ایجاد کرد. این محققان همچنین در گزارش خود اظهار داشتند که غلظت اوره سرم خون جوجه های گوشتی با افزودن اسید سیتریک تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می یابد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت ندارد.
کایا و تانسر (2009) با افزودن اسیدهای آلی به جیره ی جوجه های گوشتی در غلظت پروتئین کل و تری گلیسریدهای خون کاهش و در غلظت کلسترول، افزایش مشاهده نمودند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

جدول شماره 4-11. اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر غلظت متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی

متابولیت های سرم

تیمار
پروتئین کل
(g/dl)
تری گلیسریدها
(mg/dl)
کلسترول
(mg/dl)
اوره
(mg/dl)

فیتاز
1(U/kg)
اسید سیتریک
(%)
10/2
67/41
17/134
33/2

0
0
13/2
67/42
17/136
16/2

500
0
21/2
83/45
00/139
00/2

1000
0
25/2
17/36
50/133
33/2

0
3
17/2
17/47
83/139
67/2

500
3
17/2
83/47
17/140
33/2

1000
3
98/1
50/38
50/124
83/2

0
6
17/2
33/44
00/131
67/2

500
6
17/2
17/47
67/133
16/3

1000
6
13/0
61/2
26/3
58/0

SEM2

اثرات اصلی
15/2
39/43
ab44/136
17/2

0
اسید سیتریک
19/2
72/43
a83/137
44/2

3

10/2
33/43
b72/129
89/2

6

07/0
51/1
89/1
34/0

SEM

11/2
b78/38
72/130
50/2

0
فیتاز
15/2
a72/44
67/135
50/2

500

18/2
a94/46
61/137
50/2

1000

07/0
51/1
89/1
34/0

SEM

سطح احتمال

منبع اختلاف
7111/0
9807/0
0171/0
3344/0

اسید سیتریک
7940/0
0042/0
0528/0
0000/1

فیتاز
8152/0
4331/0
9310/0
9395/0

اسید سیتریک × فیتاز

a-b اندیس های نامشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار بین میانگین هاست (05/0P).
1- واحد فعال آنزیم فیتاز در هر کیلوگرم جیره.
2- اشتباه معیار میانگین ها.

(T1:جیره پایه، T2:جیره پایه +500 واحد آنزیم فیتاز، T3:جیره پایه +1000 واحد آنزیم فیتاز، T4:جیره پایه +3% اسید سیتریک، T5:جیره پایه +3% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T6:جیره پایه +3% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز، T7:جیره پایه +6% اسید سیتریک، T8:جیره پایه +6% اسید سیتریک +500 واحد آنزیم فیتاز، T9:جیره پایه +6% اسید سیتریک +1000 واحد آنزیم فیتاز).

4- 7- 1- 2 فعالیت آنزیمی سرم
نتایج مربوط به فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی در تیمارهای مختلف آزمایشی در سن 42 روزگی در جدول شماره 4-12 نشان داده شده است.

4- 7- 1- 2- 1 آلکالین فسفاتاز (ALP)
نتایج نشان داد که میان تیمارهای آزمایشی مختلف، برای غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز اختلاف معنی داری (01/0P) وجود داشت. افزودن اسید سیتریک به جیره ها موجب کاهش معنی دار (0276/0P) فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز گردید. اگرچه افزودن 3 درصد اسید سیتریک به جیره ها تفاوت معنی داری را با جیره های فاقد اسید ایجاد نکرد اما افزودن 6 اسید سیتریک به جیره ها موجب کاهش معنی دار (0229/0P) فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سرم خون جوجه ها گردید. اثر اصلی آنزیم فیتاز بر فعالیت آلکالین فسفاتاز سرم خون معنی دار (0001/0P) بود. افزودن آنزیم فیتاز موجب کاهش معنی دار غلظت ALP گردید. تغذیه جیره های حاوی 1000 واحد آنزیم فیتاز در مقایسه با تغذیه جیره های حاوی 500 واحد آنزیم فیتاز فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز را به طور معنی داری (0479/0P) کاهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، عبدالفتاح Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد معدنی