پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی داده‌ها، بانک تجارت، تحلیل پوششی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

به‌کارگیری خصوصيت بازدهي ثابت نسبت به مقياس در حالي که کليه واحدها در مقياس بهينه کار نمی‌کنند به محاسبه کارايي فني منجر می‌شود که با کارايي مقياس مغشوش شده است؛ لذا در اين تحقيق از فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس (مدل BCC)استفاده می‌شود (صادقیانی،1387).
همچنین با توجه به اینکه انتخاب ديدگاه های ورودی محور يا خروجی محور، بر اساس ميزان کنترل مدير بر هر يک از ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشد. اگر مديريت کنترل کمتری بر خروجی‌ها داشته باشد در اين صورت، کاهش در ميزان ورودی‌ها به عنوان ديده گاه مديريت قرار می‌گیرد و به عبارتی مدل به صورت ورودی محور حل می‌گردد (عالم تبریز،1389). در این پژوهش هم با توجه به توانایی بیشتر مدیریت شعب بانک بر ورودی‌ها دارد ارزیابی کارایی شعب بر اساس دیدگاه ورودی محور می‌باشد.
در این پژوهش دو رویکرد برای رتبه بندی شعب استفاده می‌شود:
الف) رویکرد DAE-BSC
در این رویکرد مراحل زیر انجام می‌گیرد.
انتخاب شاخص: در اين مرحله بر اساس مطالعه تحقیقات پیشین مجموعه از شاخص‌ها انتخاب گردیده و بعد از بررسی بیشتر و در نظر گرفتن اطلاعات بانک تجارت شاخص‌های هر یک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر حسب ورودی و خروجی مشخص و اطلاعات مربوط به آن‌ها برای دو سال 89 و 90 جمع آوری گردید.
ارزيابي عملكرد: شاخص‌های ارزيابي شده توسط کارت امتیازی متوازن در هر چهار حوزه منظر با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها امتیاز کارایی هر شعبه محاسبه می‌گردد. شعب مرجع برای شعب ناکارا مشخص و میزان بهبود در ورودی‌های آن‌ها محاسبه گردید.
رتبه بندی شعب: با توجه به وزن‌های بدست آمده بر اساس نظر خبرگان برای هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن میانگین موزون حاصل از امتیازات کارایی شعب در هر یک از چهار منظر محاسبه و به رتبه نهایی شعب مورد بررسی دست می‌یابیم.

شکل 3-1: مدل مفهومی DEA و BSC

ب) رویکرد برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها :
در این رویکرد با توجه به کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها تشکیل داده و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی رتبه شعب را محاسبه می‌کنیم.

شکل 3-2: مدل مفهومی DEAGP

تمامی عملیات مربوط به حل مدل توسط نرم افزار تخصصی MAXDEA که به منظور محاسبات تحلیل پوششی داده‌ها طراحی شده و همچنین نرم افزار LINGO که مخصوص محاسبات تحقیق در عملیات می‌باشد انجام می‌گیرد.
در فصل چهارم نتایج حاصل از این دو رویکرد با هم مقایسه و روی آن‌ها تحلیل صورت می‌گیرد.

فصل 4
یافته های تحقیق

4-1-مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از 20 شعبه معرفی شده بانک تجارت در منطقه شمال غرب تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آنجا که هدف اصلی این فصل پاسخگویی به سوالات مطروحه می‌باشد لذا داده‌ها و اطلاعات حول مدل‌های مورد استفاده در پژوهش، طبقه بندی و ارائه گردیده است.
در مؤسساتی نظیر بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی و بیمه که عوامل تولید به عنوان متغیرهای تصمیم گیری تلقی می‌شوند مدل مناسب جهت اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می‌باشد. این بهینه سازی به طور خودکار منجر به بهینه سازی و حداکثر شدن خروجی می‌گردد. در این پژوهش نیز تجزیه و تحلیل دادها و ارزیابی کارایی و رتبه بندی شعب بر مبنای روش ورودی محور و با فرض بازده به مقیاس متغیر انجام می‌گیرد.
4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC
4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش
4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب
برای ارزیابی کارایی شعب در این منظر دو ورودی «میزان نفر ساعت آموزش» و «کارکنان تحصیل کرده» و یک خروجی «پاداش» در نظر گرفته شده و با بازده متغیر به مقیاس با دیدگاه ورودی محور به محاسبه کارایی شعب برای 20 شعبه بانک تجارت می‌پردازیم. برای نمونه مدل مربوط به حل امتیاز کارایی شعبه ولیعصر- مطهری در ادامه آمده است، لازم به ذکر است بقیه شعب نیز به همین صورت محاسبه می‌گردد.

Min y0=θ;
41760001λ1+26320001λ2+50780729.69λ3+81572941.4λ4+1λ5+13081959.99λ6+20741837λ7+17826756.51λ8+1λ9+15971663.28λ10+760001λ11+9799389.579λ12+6104836.336λ13+1λ14+11579740λ15+2173901.8λ16+23328001λ17+91880001λ18+1λ19+760001λ20≥41760001
48λ1+239.2λ2+1λ3+1250.4λ4+4.8λ5+1λ6+995λ7+181λ8+3816.8λ9+6λ10+71λ11+105λ12+9λ13+80λ14+1λ15+1λ16+4.2λ17+1λ18+1λ19+17.8λ20≤48 θ
8.4λ1+2.4λ2+10.2λ3+3.4λ4+4.6λ5+3λ6+3.4λ7+7.6λ8+4λ9+4.4λ10+3.4λ11+1λ12+4λ13+2.8λ14+1λ15+1λ16+4λ17+1λ18+9λ19+2λ20≤8.4 θ
λ1+λ2+λ3+λ4+λ5+λ6+λ7+λ8+λ9+λ10+λ11+λ12+λ13+λ14+λ15+λ16+λ17+λ18+λ19+λ20=1;
λ1≥0;
λ2≥0;
λ3≥0;
λ4≥0;
λ5≥0;
λ6≥0;
λ7≥0;
λ8≥0;
λ9≥0;
λ10≥0;
λ11≥0;
λ12≥0;
λ13≥0;
λ14≥0;
λ15≥0;
λ16≥0;
λ17≥0;
λ18≥0;
λ19≥0;
λ20≥0;
نتایج مربوط به محاسبه کارایی شعب به شرح جدول ذیل می‌باشد.
جدول 4-1. امتیاز کارایی شعب بر اساس مدل BCC از منظر آموزش
ردیف
شعبه
امتیاز کارایی
1
میدان آرژانتین
1
2
بوستان
1
3
چهارراه بانک
1
4
امارات
0.29
5
اسکان
1
6
فرحزادی
0.25
7
فتحی شقاقی
0.22
8
گاندی
0.42
9
گیشا
0.25
10
کن
1
11
کردستان
0.36
12
برج میلاد
0.5
13
سعادت آباد
0.13
14
سید جمال‌الدین اسدآبادی
1
15
دانشگاه شهید بهشتی
0.29
16
شاهین شمالی
0.25
17
شهرک راه آهن
0.23
18
شهران
0.29
19
ولیعصر-مطهری
0.12
20
یادگار امام
1
به نظر بانک تجارت باید در این زمینه بازنگری روی کلاسه‌ای آموزشی و جذب نیروهای متخصص انجام دهد.
4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا
واحدهای ناکارا با تقلید و پیروی از واحد های مشابه مرجع خود در میزان ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌تواند خود را به مرز کارا برساند. در جدول ذیل شعب مرجع بر حسب اولویت مشخص شده است:
جدول 4-2. شعب مرجع بر اساس مدل BCC از منظر آموزش
ردیف
شعبه
اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
تعداد دفعاتی که این شعبه مرجع قرار گرفته
1
میدان آرژانتین
میدان آرژانتین
 
 
1
2
بوستان
بوستان
 
 
15
3
چهارراه بانک
چهارراه بانک
 
 
0
4
امارات
اسکان
بوستان
 
0
5
اسکان
اسکان
 
 
11
6
فرحزادی
بوستان
اسکان
 
0
7
فتحی شقاقی
بوستان
یادگار امام
 
0
8
گاندی
بوستان
اسکان
 
0
9
گیشا
بوستان
 
 
0
10
کن
بوستان
اسکان
 
1
11
کردستان
بوستان
 
 
0
12
برج میلاد
بوستان
 
 
0
13
سعادت آباد
اسکان
کن
 
0
14
سید جمال‌الدین اسدآبادی
بوستان
میدان آرژانتین
اسکان
0
15
دانشگاه شهید بهشتی
بوستان
اسکان
 
0
16
شاهین شمالی
بوستان
اسکان
 
0
17
شهرک راه آهن
بوستان
اسکان
 
0
18
شهران
بوستان
یادگار امام
 
0
19
ولیعصر-مطهری
بوستان
اسکان
 
0
20
یادگار امام
بوستان
اسکان
 
2

4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب
در مورد مازاد عوامل تولید، کاهش در عوامل تولید مازاد باعث کاهش در میزان تولید نمی‌شود بلکه بدان معنا می‌باشد که واحد ناکارا با از دست دادن آن مقدار آزاد به سطح کارایی یک خواهد رسید. مازاد عوامل تولید بیانگر هزینه اضافی است که شعب مربوطه در متغیر مورد نظر مرتکب آن شده.
در جدول زیر میزان مازاد ورودی‌ها مشخص می‌باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، رضایت مشتری، رتبه بندی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، تصمیم سازی، رگرسیون خطی، یافته های پژوهش