پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، رضایت مشتری، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

مؤسسات مالی و اعتبار دولتی است ارائه داده‌اند. شاخص‌های مورد استفاده در هر منظر BSC به شرح زیر می‌باشد که دو منظر آموزش و فرآیندهای داخلی نقش ورودی DEA را داشته و شاخص مشتریان و مالی نقش خروجی DEA را ایفا می‌کنند.
آموزش:
1.کارکنان تحصیل کرده 2.ساعت آموزشی برگزار شده 3.مقدار پاداش پرداخت شده به کارکنان
4. IT بودجه صرف شده برای توسعه
فرآیند های داخلی:
1.جذب سپرده 2.ادعای به تأخیر افتادن جمع آوری مبلغ 3.جذب نیروهای کلیدی و کارآمد
مشتریان:
1.مشتری وفادار 2.زمان انجام موارد اعتباری (رضایت مشتری)
مالی:
1.دارایی خروجی 2.اختلاف خالص پرداخت و دریافت 3.سرمایه خروجی 4.اختلاف نرخ سود دهی خالص و سود به دست آمده نرخ سود 5.نرخ خروجی از درآمد تقسیم شده 6.قیمت تمام شده پول
این مطالعه عوامل مهم مختلف مرتبط با هر یک از چهار منظر از BSC را تعیین کرده و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی را انجام داده‌اند. در هر بخشی از پیاده سازی BSC، با استفاده از DEA به رتبه بندی واحدهای مختلف بانک پرداخته و واحدهای کارا و ناکارا را تعیین می‌کنند (کرمی و همکارانش،2012،1166-1155).
خاکی و همکارانش 2012، در مقاله ای با عنوان بهبود بهره‌وری تصمیم گیری از طریق روش BSC-DEA بیان می‌کنند که ارزیابی عملکرد نقش مهمی در یافتن تصور و مشکلات هر سازمان دارد، همچنین می‌تواند توانایی‌ها و فعالیت‌های آن سازمان را گسترش دهد. تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان روشی غیر پارامتری، ابزار مدیریتی سودمند و مهمی برای اندازه گیری تأثیر ورودی‌ها و خروجی‌ها بوده است. در این مقاله، ما روشی را برای استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان روشی برای نمودهای طراحی ارزشیابی یک سازمان پیشنهاد می‌دهیم. در هر یک از چهار منظر BSC به ترتیب شاخص‌های زیر استفاده شده‌اند:
آموزش :
ورودی: 1.افزایش تخصص کارکنان 2.افزایش هزینه انگیزشی
خروجی: 1.پیشرفت در مهارت کارکنان
فرآیندهای داخلی:
ورودی: 1.خدمات آنلاین 2.خدمات سریع و قابل اعتماد
خروجی: 1.خدمات الکترونیکی 2.خدمات پیشرفته
مشتری:
ورودی: 1.استراتژی قیمت گذاری رقابتی
خروجی: 1.نرخ رشد مشتریان جدید 2. خدمات سریع و با کیفیت بالا 3.خدمات آنلاین
مالی:
ورودی: 1.وام‌های پرداخت نشده 2.نرخ هزینه به نسبت درآمد
خروجی: 1.حاشیه سود 2.بازده حقوق صاحبان سهام 3.نرخ رشد دارایی
روش ترکیب BSC-DEA به عنوان موردی از موارد تجربی برای یک بانک بزرگ خصوصی استفاده شده است (خاکی و همکارانش،2012،252-245).

2-16- خلاصه و نتیجه گیری

 
ردیف
 
عنوان
 
نویسندگان
 
سال انتشار
ورودی
خروجی

آموزش
فرآیند های داخلی
مشتری
مالی

ورودی
خروجی
ورودی
خروجی
ورودی
خروجی
ورودی
خروجی
1
روش دو مرحله علت و معلول BSC-DEA برای اندازه گیری بهره‌وری نسبی سازمان‌ها
Seyed Esmaeel Najafia,
Seyed Aliakbar Ahmadib,
Mohammad Fallahc,
Nasser Shahsavaripourd
2011
1. پاداش
2.افزایش تخصص کارکنان
1.افزایش مهارت‌های کارمند
2.سرعت خدمات
1.خدمات پیشرفته
2.خدمات با سرعت بالا
1.خدمات آنلاین
2.قیمت‌های رقابتی
 
1.رضایت مشتری
2.نرخ جذب مشتری
3.خدمات با کیفیت بالا
 
1.بازده حقوق صاحبان سهام
2.حاشیه سود
3.رشد ارزش دارایی
2
روش BSC-DEA برای اندازه گیری بهره‌وری نسبی صنعت خدمات: مطالعه موردی بخش بانکداری
M. B. Aryanezhada,
E. Najafib
S. Bakhshi Farkousha
2011
1.بازگشت سرمایه گذاری
2.کسری صندوق
3.حذف تسهیلات
1.پاداش
1.بازده زمانی
2.بهره‌وری ATM
1.تعداد کارت‌های صادر شده
2.اینترنت، تلفن بانک و SMS
1.سپرده های بسته شده
2.مشتریان جدید
1.تعداد چک‌های صادر شده
2.ارز
3.اعتبارنامه
4.برات
5.صورتحساب بانکی
6.حواله ارزی
1.مخارج
2.سپرده‌ها
1.درآمد
2.دیون مؤخر
3.تسهیلات بانکی
3
بهبود بهره‌وری از تصمیم گیری واحد از طریق روش BSC-DEA
Amir Reza Khaki
Seyed Esmaeel Najafib
Sadra Rashidia
2012
1.افزایش تخصص کارکنان
2.افزایش هزینه انگیزشی
1.پیشرفت در مهارت کارکنان
1.خدمات آنلاین
2.خدمات سریع و قابل اعتماد
1.خدمات الکترونیکی
2.خدمات پیشرفته
1.استراتژی قیمت گذاری رقابتی
1.نرخ رشد مشتریان جدید
2. خدمات سریع و با کیفیت بالا
3.خدمات آنلاین
1.وام‌های پرداخت نشده
2.نرخ هزینه به نسبت درآمد
1.حاشیه سود
2.بازده حقوق صاحبان سهام
3.نرخ رشد دارایی
4
دستیابی به اهداف در روش کارت امتیازی متوازن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و کاربرد آن در بانک‌های تجاری
Fereydon Rahnamay Roodposhti
Farhad Hosseinzadeh Lotfi
, Mohsen Vaez Ghasemi
2010
1.هزینه های انگیزشی
2.افزایش حرفه ای بودن کارمندان
3.افزایش مهارت کارمندان
1.افزایش سرعت خدمات
2.خدمات آنلاین
3.خدمات الکترونیکی
4.خدمات پیشرفته
1.قیمت‌های رقابتی
2.رضایت مشتری
3.خدمات با کیفیت بالا
4.نرخ جذب مشتریان جدید
5.خدمات با سرعت بالا
1.دارایی نرخ رشد
2.نرخ بازگشت سرمایه گذاری
3.حاشیه سود
4.نرخ وام به تأخیر افتاده
5.وام بر سپرده
5
مطالعه تجربی برای اندازه گیری شاخص‌های موفقیت در صنعت بانکداری
Mosayeb Karamia,
Amir Mehdiabadib
, Ali Shahabi
Mohsen Mardanid
2012
1.کارکنان تحصیل کرده
2.ساعت آموزشی برگزار شده
3.مقدار پاداش پرداخت شده به کارکنان
4. IT بودجه صرف شده برای توسعه
1.جذب سپرده
2.ادعای به تأخیر افتادن جمع آوری مبلغ
3.جذب نیروهای کلیدی و کارآمد
1.مشتری وفادار
2.زمان انجام موارد اعتباری (رضایت مشتری)
1.دارایی خروجی
2.اختلاف خالص پرداخت و دریافت
3.سرمایه خروجی
4.اختلاف نرخ سود دهی خالص و سود به دست آمده نرخ سود
5.نرخ خروجی از درآمد تقسیم شده
6.قیمت تمام شده پول
6

رتبه بندی شعب بانک با داده های فاصله کاربرد از DEA
F. Hosseinzadeh Lotfi
M. Navabakhs
A. Tehranian
M. Rostamy-Malkhalifeh
R. Shahverdi
2007
1.بهره قابل پرداخت
2.تعداد پرسنل
3.وام‌های غیر اجرایی
1.مجموع چهار سپرده اصلی
2.سپرده های دیگر
3.وام‌های اعطا شده
4.منافع دریافتی
5.هزینه

7
رتبه بندی شعب بانک با داده های فاصله توسط IAHP
T. Rezaei Taziani
M. Sanei
G. R. Jahanshahloo
J. Jablonsky
M. R. Mozaffari
2009
1.بهره پرداختی
2.تعداد پرسنل
3.تقاضا
1.حساب‌های پس بدون بهره
2.حساب جاری
3.حساب‌های کوتاه مدت
4.حساب‌های بلند مدت
5.وام‌ها
6.بهره دریافتی
8
یک روش جدید برای رتبه بندی واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده‌ها و کاربرد به نمونه ای از شعب بانک کشاورزی ویتنامی
Nguyen Khac Minh
Pham Van Khanh
Pham Anh Tuan
2012
1.هزینه های پرسنلی
2.خالص کل دارایی
3.سپرده‌ها
4.تعداد پرسنل
1. منافع در یافتی
2.سایر درآمدها
3. وام‌ها
9
مطالعه تطبیقی ​​در اندازه گیری عملکرد واحد های تصمیم گیری:مطالعه موردی در بانک تجارت ایران
M. Hasannezhad
S. E. Hosseini
2011
1.حساب‌های مشکوک الوصول
2. بهره
3.بدون بهره
4.تعداد پرسنل
5.تغییر حساب در شعبه
6.تعداد کامپیوترها
7.تعداد ATM
1.درآمد وام
2.جریمه تأخیر
3.کارمزد بانکی
4.سپرده های سرمایه گذاری
5.حساب‌های پس انداز
6.سپرده جاری
7.تسهیلات حساب‌های جاری
8. تسهیلات حساب‌های غیر جاری
9.تعداد پرداخت‌ها
10.تعداد ضمانت نامه‌ها
11.تعداد وام‌های پرداختی
10
بهره‌وری، اندازه، معیارها و اهداف شعب بانک: استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
AS Camanho
RG Dyson
1999
1.تعداد کارکنان در شعبه
2.فضای طبقات شعب ( m2)
3.هزینه های عملیاتی (هزینه لوازم و سایر خدمات)
4.تعداد ATM
1.تعداد معاملات خدمات عمومی انجام شده توسط کارکنان شعبه
2.تعداد معاملات در دستگاه‌های خودپرداز خارجی
3.تعداد همه انواع حساب در شعبه
4.ارزش پس انداز
5.ارزش وام‌ها
11
تجزیه و تحلیل بهره‌وری مقایسه ای از شعب بانک‌های یونانی در پرتو بحران مالی
Eleftherios Aggelopoulos, Antonios Georgopoulos, Costas Siriopoulos
2010
1.تعداد کارکنان
2.هزینه های پرسنلی
3.هزینه های عملیاتی
1.ارزش وام‌ها
2.ارزش سپرده
3.درآمد بدون بهره
4. درآمد خالص حاصل از بهره
12
ارزیابی دو مرحله بهره‌وری شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده
Joseph C.Paradi
StephenRouatt b
HaiyanZhu
2011
1.توازن نقدی
2.دارایی‌های ثابت / سود
3.دیگر بدهی‌های
4.وام‌های خالص غیر اجرای
5.Loan lossexperience
6.هزینه های کارکنان
7.هزینه اشغال / کامپیوتر
8.زیان وام
9.هزینه متقابل
10.دیگر هزینه‌ها
11.اقلام متفرقه
1.مدیریت دارایی
2.وام مسکن
3.وام‌های مصرفی
4.وام‌های تجاری
5.سپرده های تجاری
6.سپرده های مصرفی
7.کارمزد
13
اندازه گیری عملکرد بانک شعبه با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
Mehmet Hasan Eken
and Suleyman Kale
2011
1. .هزینه های پرسنلی
2.هزینه های عملیاتی
3.وام‌های زیان ده
1.تقاضای سپرده
2.زمان سپرده
3.تقاضای سپرده FX
4.زمان سپرده FX
5.وام‌های تجاری
6.وام‌های مصرفی
7.تعداد کل تراکنش‌ها
8.درآمد خالص حاصل از بهره
9.درآمد با بهره
14
ارزیابی عملکرد کسب و کار مدیریت ثروت بانک‌ها
Cheng-Ru Wu
Chin-Tsai Lin
Pei-Hsuan Tsai
2010
1. رشد دانش حرفه ای مدیران ثروت
2.آموزش مدیران ثروت
3.مقیاس تیم مدیریت ثروت
4.سیستم شکایت مدیران ثروت
5.تناسب پاداش تنبیه عملکرد
1.نوآوری سیستم برنامه نویسی
2.خبرگی بستر های نرم افزاری یکپارچه سازی مالی حرفه ای
3.کیفیت عملیاتی برای گروهی از مشتریان
4.رضایت مشتری داخلی
5.لایه حمایتی مدیریت
1.خرید مشتری
2.خبره مالی ویژه
3.سودآوری مشتری
4.اعتماد مشتری
5.حفظ مشتری
1.کنترل مالیات/درآمد
2.نسبت سهم مشتریان بازار
3.ظرفیت سودآوری
4.مدیریت دارایی
15
روش MCDM فازی برای ارزیابی عملکرد بانکداری بر اساس کارت امتیازی متوازن
Hung-Yi Wu
Gwo-Hshiung Tzeng
Yi-Hsuan Chen
2009
1.واکنش ناشی از خدمات به مشتریان
2.آموزش حرفه ای
3.ثبات کارکنان
4.رضایت کارکنان
5.شایستگی سازمانی
1.تعداد خدمات جدید
2.بهره‌وری معامله
3.شکایات مشتری
4.فرم‌ها و فرایندهای منطقی
5.عملکرد فروش
6.مدیریت عملکرد
1.رضایت مشتری
2.سود هر مشتری
3.سهم بازار
4.نرخ حفظ مشتری
5.نرخ افزایش مشتری
1.فروش
2.نسبت بدهی
3.بازگشت دارایی
4.درآمد هر سهم
5.حاشیه سود خالص
6.بازگشت سرمایه گذاری
16
بررسى کاراىى سيستم بانکى با کار برد تحليل پوشش داده‌ها
(مطالعه موردى بانک کشاورزی)
جعفر حقیقت
ناصر نصيرى
1382
1.هزینه هاى دارى
2.هزینه هاى پرسنلى
3.تعداد ترمینال‌ها
1.حساب‌های قرض‌الحسنه
2.حساب‌های کوتاه مدت
3.حساب‌های بلند مدت
4.حساب‌های جاری
5.تعداد حواله‌ها صادره
6.تسهيلات نوع اول (عقود با بازدهی ثابت)
7.تسهيلات نوع دوم (قرض‌الحسنه)
8.تسهيلات نوع سوم (تسهيلات تکليفى)

فصل 3
روش تحقیق

3-1- مقدمه
از دیدگاه اقتصادي شاخص کارایی و بهره‌وری مطلوب‌ترین معیار سنجش و ارزیابی عملکرد به شمار می‌آید. کارایی در واقع نحوه استفاده بهینه از منابع و نهاده‌ها در تولید ستاده هاي بیشتر است، لذا ارتقا کارایی یکی از معیارهاي مهم و اساسی در افزایش قدرت
رقابت پذیري و استحکام ساختار مؤسسات و سازمان‌های اقتصادي در عرصه هاي داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود و براي این امر می‌توان از روش‌ها و متدهاي علمی معتبر همچون تحلیل پوششی داده‌ها استفاده نمود. تحلیل پوششی داده‌ها یکی از روش‌های معتبر و شناخته شده در اندازه گیري کارایی نسبی مؤسسات داراي فعالیت مشابه بر اساس ورودی‌ها و خروجی‌ها است. در این روش، با استفاده از مدل‌های برنامه ریزي خطی، مرزي متشکل از مؤسساتی با بهترین کارایی نسبی بدست می‌آید و این مرز، به عنوان پایه اي براي ارزیابی، رتبه بندي و ارائه راه کارهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، توسعه صادرات، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بانک تجارت، تسهیلات اعطایی، بانکداری الکترونیک، تحلیل پوششی داده‌ها