پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، ارزیابی عملکرد، شبکه عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

ر طول مدت زمان کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که مدیران عامل با عملکرد مثبت بر مبنای سالانه تداوم دارند اما شواهدی کمی هم مبنی بر تداوم چند زمانه آن‌ها وجود دارد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان یک معیار برای مدیران عامل که مایل به ارزیابی عملکرد خود نسبت به مدیران همسان خود هستند استفاده شود، و به عنوان ابزاری جدید برای اندازه گیری عملکرد مدیران عامل شرکت‌ها به کار رود (چن، گرگوریوس، روچ، 2009،1561-1554).
محمد مصطفی 2009، در تحقیقی «با عنوان مدل سازی بهره‌وری از بانک‌های برتر عربی: تحلیل پوششی داده‌ها -روش شبکه عصبی» بیان می‌کند که هدف از این تحقیق ارزیابی بهره‌وری از بانک‌های برتر عربی با استفاده از دو روش کمی تحلیل پوششی داده‌ها و روش شبکه عصبی است. در این مطالعه از شبکه عصبی احتمالی (PNN) و مدل BCC تحلیل پوششی داده‌ها و روش‌های آماری برای طبقه بندی مدل سازی و طبقه بندی بهره‌وری نسبی بانک‌های عربی استفاده می‌کند. شاخص‌های دقت برای ارزیابی صحت طبقه بندی مدل‌ها استفاده می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی کاملاً شبیه نتایج آماری می‌باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی به علت استحکام و انعطاف پذیری الگوریتم خود قابلیت زیادی برای طبقه بندی بهره‌وری نسبی بانک‌ها دارد. از منظر سیاست گذاری، این مطالعه بر اهمیت اقتصادی تشویق افزایش بهره‌وری در سراسر صنعت بانکداری جهان عرب تاکید دارد (محمد مصطفی،2009،320-309).
چه، ونگ، چانگ 2010، در پژوهشی با عنوان روش AHP فازی و روش DEA برای ساخت تصمیمات وام بانکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در تایوان بیان کردند که در حال حاضر با توجه به رقابت میان مؤسسات مالی تایوان که شدیدتر شده، هر یک از بانک نه تنها به ارائه خدمات متنوع، بلکه به جذب مشتریان با قیمت پایین توجه می‌کنند. با این حال، مشکل اشتقاق ممکن است توسط بانک قابل کنترل نباشد – درصد بالایی از مشکل در سررسید وام‌ها قرار دارد. با توجه به آمار توسط دفتر شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در بخش اقتصادی، بیش از 90 درصد از شرکت‌های تایوان شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که سهم منابع مالی خود را به 30٪ از وام تخصیص داده‌اند. این تأثیر قابل توجهی در حفظ بانک و کسب و کارهای وام دار دارد. بنابراین، این مقاله تحقیقاتی در شرکت‌های کوچک و متوسط، با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP) برای انتخاب شاخص‌های مهم در ارزیابی وام گیرندگان، ایجاد سازوکار کارآمد تصمیم گیری وام گیرندگان با وزن و تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، و حفاظت موثر در برابر نسبت بالایی از وام‌های سررسیده انجام می‌دهد. مطالعه موردی اثر بخشی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد (چه، ونگ، چانگ،2010،7199-7189).

فتهی، پاسیوراس 2010، در تحقیق با عنوان ارزیابی بهره‌وری بانکی و عملکرد با پژوهش‌های عملیاتی و تکنیک‌های هوش مصنوعی بیان کردند که این پژوهش یک بررسی جامع از 196 مطالعه که پژوهش عملیاتی (OR) و تکنیک هوش مصنوعی (AI) در ارزیابی عملکرد بانک به کار برده‌اند می‌باشد. ابتدا کاربرد های متعدد تحلیل پوششی داده‌ها که روشی پر کاربرد است در تحقیق در عملیات است را بررسی کردیم. سپس برنامه های کاربردی از تکنیک‌های دیگر مانند شبکه های عصبی، پشتیبانی از ماشین برداری، تصمیم گیری چند معیاره که در سال‌های اخیر در مطالعات پیش بینی شکست بانک و ارزیابی اعتبار بانک و کارایی پایین مورد استفاده قرار گرفته‌اند (فتهی، پاسیوراس،2010،198-189).
یانگ، وانگ، لیو، اسنیور 2010، در تحقیقی با عنوان ترکیب ارزیابی عملکرد بانکی و برنامه ریزی مدیریتی با استفاده از ترکیب کمینه به نقطه مرجع – رویکرد تحلیل پوششی دادها بیان کردند که هدف از ارزیابی عملکرد گذشته و تعیین اهداف آینده برای سازمان‌هایی مانند یک شعبه بانک برای درک این است که آن شعبه در مقایسه با رقبای خود در کجا قرارمی گیرد و چگونه می‌تواند بهره‌وری نسبی در عملیات خود را در مقایسه با بهترین شعب بهبود بخشد. با این حال، اهداف عملکرد آینده ممکن است مستبدانه توسط رئیس دفتر تنظیم و به این ترتیب می‌تواند برای شعبه غیر واقعی و غیر قابل دستیابی باشد. رویکرد استفاده از ترکیب کمینه به نقطه مرجع – رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (HMRP-DEA) برای یکی کردن مقدار قابل قضاوت مدیران شعبه و روسای بخش‌ها و برای جستجوی بهترین رجحان (MPS) در امتداد مرز کارا برای هر یک از شعب بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش HMRP-DEA متشکل از سه مدل کمینه است، از جمله مدل نقطه فوق‌العاده ایده آل، مدل نقطه ایده آل و مدل کوتاه‌ترین مسیر، که تصمیم و فضاهای هدف را با هم ترکیب می‌کنند، و تنها در نقاط مرجع خود و وزن‌ها از یکدیگر متفاوت هستند و ثابت می‌شود که معادل با مدل دوگانه DEA خروجی مدار می‌باشند. این مدل هم به صورت تحلیلی و گرافیکی در این پژوهش با استفاده از یک مطالعه موردی آزمایش شده، بینش بی سابقه ای را از ادغام بهره‌وری و تجزیه و تحلیل تجاری فراهم می‌کند. رویکرد HMRP-DEA از DEA به عنوان یک ابزار ارزیابی عملکرد گذشته و روش نقطه مرجع کمینه به عنوان یک ابزار برنامه ریزی برای پیش بینی عملکرد آینده و تنظیم هدف استفاده می‌کند. بنابراین، رویکرد HMRP-DEA وسیله جایگزین برای هدف گذاری‌های واقع‌بینانه و تخصیص بهتر منابع را فراهم می‌کند. این روش با بررسی جزئیات عملکرد چهارده شعبه از یک بانک بین‌المللی در منطقه منچستر بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است (یانگ، وانگ، لیو، اسنیور،2010،1518-1506).

الوکان، آتیثی 2010، در تحقیق با عنوان ارزیابی بهره‌وری مستقل-وابسته و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها: کاربرد در پروژه حمایت شده بانک جهانی بیان می‌کنند که ما بهره‌وری واحد های تصمیم گیری واحد را در پروژه حمایت شده بانک جهانی در مقابل خطر اجتماعی کاهش پروژه‌ها (SRMP) در ترکیه از طریق وابسته- مستقل و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی می‌کنیم. نتایج پیشنهاد می‌کند که از طریق وابسته به زمینه و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها نقش‌های مختلف در یک سازمان مانند تنظیم اهداف قابل دسترسی برای واحد های تصمیم گیری واحد، تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای واحد های تصمیم گیری واحد به طور جداگانه، گروه بندی واحد های تصمیم گیری واحد و بهبود رقابت داخلی بین واحد های تصمیم گیری واحد دارد. چهار دستاورد اصلی این مطالعه می‌توان به شرح زیر خلاصه گردد :
1.کاربرد مطالعه که از طریق وابسته به زمینه و اندازه گیری خاص روش تحلیل پوششی داده‌ها در پروژه حمایت شده بانک جهانی در مقابل خطر اجتماعی کاهش پروژه‌ها برای افزایش اثربخشی این پروژه.
2. به تشریح برخی از نتیجه گیری‌های مدیریتی مهم وابسته – مستقل روش DEA خوشه بندی می‌پردازد.
3. روش جایگزین برای امتیازات جاذبه از محاسبات در مورد تشکیل گروه های برون زا پیشنهاد می‌کند.
4. این مطالعه رویکرد اندازه گیری خاص متغیرهای مستقل-وابسته را با روش تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد می‌کند و به کار می‌بندد (الوکان، آتیثی،2010،83-68).

اکن و کله 2011، در تحقیقی با عنوان اندازه گیری عملکرد شعب بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها بیان نموده‌اند که هدف از این مطالعه توسعه یک مدل عملکردی برای اندازه گیری بهره‌وری نسبی و قابلیت‌های بهبود بالقوه شعب بانک‌ها با شناسایی نقاط قوت و ضعف می‌باشد. هدف دیگر این پژوهش این است که به بررسی جنبه های تولید و سود دهی شعب بانک پرداخته شود. در این پژوهش 1.هزینه های پرسنلی 2.هزینه های عملیاتی 3.وام‌های زیان ده به عنوان شاخص‌های ورودی و 1.تقاضای سپرده 2.زمان سپرده 3.تقاضای سپرده FX 4.زمان سپرده FX 5.وام‌های تجاری 6.وام‌های مصرفی 7.تعداد کل تراکنش‌ها 8.درآمد خالص حاصل از بهره 9.درآمد با بهره به عنوان شاخص‌های خروجی استفاده شده و از مدل CCR برای حل مسئله استفاده شده است. سپس بر اساس هر دو رویکرد تولید و سودآوری، ویژگی‌های بهره‌وری شعب، با توجه به اندازه و مناطق گروه بندی شده‌اند، که دارای گرایش‌های مشابه می‌باشند. در هر دو تجزیه و تحلیل، آشکار است که اندازه شعبه و مقیاس کارایی به یکدیگر مرتبط هستند. همان طور که اندازه شعب افزایش می‌یابد مقیاس بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و بعد از بیشترین مقیاس بهره‌وری، اگرچه اندازه افزایش می‌یابد اما بهره‌وری را کاهش می‌دهد. شعب خیلی کوچک و خیلی بزرگ نیاز به توجه ویژه دارند. تولیدات و سود بهره‌وری در دو مقیاس است که نشان دهنده از خصوصیات عملکردی شعب می‌باشد. هر منطقه نیاز به تغییرات مختلف دارد. شعب با بهره‌وری تولید کم و سود کم باید به سمت بهره‌وری تولید بالا و منطقه سود بالا تکامل یابند (اکن و کله،2011،901-889).

پارادیا، روت، هیان ژو 2011، در تحقیقی با عنوان ارزیابی دو مرحله بهره‌وری شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، دو انگیزه اصلی برای این مقاله بیان کردند: (1) نیاز به پاسخ درباره اغلب نتایج مطالعات بهره‌وری رد شده به وسیله مدیریت که آن‌ها ادعا می‌کنند که یک تک ارزیابی نمی‌تواند به طور کامل واحدهای عملیاتی با ماهیت چند وظیفه ای را منعکس کنند. (2) جزئیات ارزیابی عملکرد شعب بانک به طور قابل قبول هنوز برای مدیران صف و مدیران ارشد اجرایی مورد نیاز است. آن‌ها مواردی مانند 1.توازن نقدی 2.دارایی‌های ثابت / سود 3.دیگر بدهی‌های 4.وام‌های خالص غیر اجرای 5.هزینه های کارکنان 6.هزینه اشغال / کامپیوتر 7.زیان وام 8.هزینه متقابل 9.دیگر هزینه‌ها 10.اقلام متفرقه به عنوان ورودی‌های مدل خود و 1.مدیریت دارایی 2.وام مسکن 3.وام‌های مصرفی 4.وام‌های تجاری 5.سپرده های تجاری 6.سپرده های مصرفی 7.کارمزد را به عنوان خروجی در مدل خود وارد کرده‌اند و از روش BCC برای حل مدل استفاده کرده‌اند. آن‌ها طور همزمان روش دو مرحله ای تحلیل پوششی داده‌ها را برای الگو برداری عملکرد واحدهای عملیاتی را در طول ابعاد مختلف توسعه داده (برای مدیران صف) و مدل اندازه گیری Slacks-Based برای اولین بار بهره‌وری بدست آمده از مرحله اول را جمع کرده و شاخص عملکرد مرکب برای هر واحد تولید می‌شود. این روش با استفاده از داده های یک بانک بزرگ کانادایی با 816 شعبه در سراسر کشور آزمون شده است. سه بعد مهم عملکرد شعب ارزیابی شده عبارتند از: تولید، سودآوری و واسطه گری. این رویکرد واقعیت روش ارزیابی عملکرد را بهبود می‌بخشد و مدیران شعب را قادر می‌سازد به وضوح نقاط قوت و ضعف در عملیات‌های خود را شناسایی کنند. محدوده شعب کارا و اثرات موقعیت جغرافیایی و اندازه بازار بر عملکرد شعب نیز بررسی شده است. در این رویکرد ارزیابی عملکرد چند بعدی ممکن است، مدیریت را در پذیرش DEA به عنوان ابزاری در کسب و کار واقعی را بهبود بخشد (پارادیا، روت، هیان ژو،2011،109-99).
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
حسين زاده لطفی فرهاد 1384، در اين مقاله با عنوان 5 شاخص بهره‌وری هزينه در بانک و کاربردی از تحليل پوششی دادها با توجه به شاخص بهره‌وری مالمکوئيست شاخصی برای تعيين پيشرفت و پسرفت هزينه يک واحد ارايه شده است. اين شاخص با استفاده از تغييرات مرز هزينه حاصل از ورودی واحدها و تغييرات کارايی هزينه ای آن‌ها تعريف شده، شاخص بهره‌وری مالمکوئيست هزينه ناميده شده است. محاسبه مقادير کارايی و فاصله هر واحد تا مرز هزينه با استفاده از تکنیک‌های برنامه ريزی خطی و تحليل پوششی داده‌ها صورت می‌گیرد. با اين شاخص ميزان پيشرفت و يا پسرفت سود حاصل از توليد ورودی هر واحد مورد ارزيابی قرار گرفته و اطلاعات مدير را در اين رابطه افزايش می‌دهد (حسین زاده،1384).
محمد علی افشار کاظمی 1385، در مقاله ای با عنوان ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعه صادرات ایران‏ با مدل تحلیل پوششی داده‏ها بیان می‌کنند که هر سازمان به منظور آگاهی از میزان فعالیت‏های زیرمجموعه‏های خود، به یک نظام‏ ارزشیابی برای سنجش این مطلوبیت نیاز دارد. بانک‏ها نیز به عنوان یک سازمان از این‏ قاعده جدا نیستند. اما بررسی روش‏های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پوششی، برنامه ریزی آرمانی، رتبه بندی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، توسعه صادرات، بهبود عملکرد