پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………… 81
2-17- هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-18- مدل اقتصادی هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 85
2-18-1- شرکتهای با فرآیند سنتی …………………………………………………………………………………………………….. 85
2-18-2- شرکتهای با فرآیند در حال توسعه ………………………………………………………………………………………. 86
2-19- تشریح عناصر هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 88
1. هزینههای پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 89
2. هزینههای ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 96
3. هزینههای خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 103
4. هزینههای خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 108
2-20- سازمانهای خدماتی و بانکها …………………………………………………………………………………………………………. 110
2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 112
2-21- بانک مسکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 114
2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن ……………………………………………………………………………………………… 114
2-22- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-2- روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 127
3-3- جامعه آماری مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 128
3-3-1- جامعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
3-3-2- جامعه هدف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-4- روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
3-5- اندازه نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130
3-6- روش جمعآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 130
3-7- اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 133
3-7-1- روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 133
3-8- مقیاسهای مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………… 136
3-9- آزمونهای آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
3-9-1- مدلسازی معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………… 138
3-9-2- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی ……………………………………………………………………………………………………………. 139
3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………………. 140
3-9-5- شاخص KMO ………………………………………………………………………………………………………………………… 140
3-9-6- آزمون کرویت بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………. 141
3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………………………………………… 142
3-10- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 142
3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی) ………………………………………………………………………………………… 141

فصل چهارم: تحلیل دادهها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه ………………………………………………………………………….. 145
4-2-1- جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 146
4-2-2- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
4-2-3- تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
4-2-4- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………… 149
4-3- آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………. 150
4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………… 151
4-4- ارزیابی بخش اندازهگیری مدل …………………………………………………………………………………………………………… 152
4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخصهای متغیر فناوری اطلاعات ……………………………………………………. 153
4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………… 155
4-5- مدلسازی معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………. 156
4-5-1- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 159
4-5-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 161
4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ………………………………………… 163
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166
5-2- تحلیل فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-3- تحلیل فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-3-1- فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………….. 168
5-3-2- فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-3-3- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-3-4- فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 170
5-4- تحلیل میانگین متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 170
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن …………………………………………………………………………………….. 174
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی

پایان نامه
Previous Entries Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، بهبود کیفیت، مزیت رقابتی، مدل مفهومی