پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ن متغیرها نپرداخته اند. بنابراین از آمار توصیفی و استنباطی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. استفاده از آمار استنباطی به منظور برآورد و آزمون فرضیه هاست. تمام تجزیه و تحلیل های اشاره شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است که نتایج آنها را در فصل بعد خواهیم دید. روشهای استفاده شده در این تحلیل ها عبارتند از: تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی تأییدی، آزمون اندازه های تکراری، آزمون میانگین یک جامعه.
تحلیل عاملی اکتشافی که با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام شده است، سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. این تحلیل، شاخص هایی را که همبستگی مناسبی با عامل ها ندارند شناسایی می کند. در گام بعدی، با استفاده از نرم افزار لیزرل، از صحت مدل مفهومی تحقیق، اطمینان حاصل می کنیم.
پس از این اقدامات، با استفاده از آزمون اندازه های تکراری و آزمون T به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم. در مواردی که تغییرات بین اعضاء نمونه بسیار زیاد است، برآورد واریانس خطا در تحلیل واریانس معمولی بزرگ (متورم) خواهد بود. درچنین وضعیتی تکرار در سنجش هر عضو نمونه، روش بهتری را برای محاسبه واریانس فراهم می‌کند که در نهایت منجر به کاهش واریانس خطا خواهد شد. بنابراین ما در این مطالعه از روش آزمون اندازه های تکراری استفاده کرده ایم. همچنین زمانی که به کارگیری تعداد زیادی آزمودنی (نمونه) مقدور نباشد، طرح‌های اندازه‌گیری مکرر به علت آنکه مقادیر مربوط به هر عضو از نمونه تحت تمامی شرایط در نظر گرفته شده، مکرراً سنجش می‌شوند، مقرون به صرفه و اقتصادی خواهد بود.
برای آزمون فرضیه های مطرح شده در مورد میانگین یک جامعه نیز، از آزمون T استفاده شده است.

آزمون و ارزيابی فرضيه ها

مقدمه
در این فصل از پایان نامه، به بررسی فرضیه هایی می پردازیم که در فصل اول ارائه شدند. بدین منظور با استفاده از روشهای آماری، به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها می پردازیم تا بتوانیم به نتایج و اطلاعات قابل استفاده، دست پیدا کنیم. همانطور که در فصل قبل نیز گفته شد این تجزیه و تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام گرفته اند.
روشهای مورد استفاده در این تحلیل ها شامل روشهای توصیفی و مقایسه ای می گردد (مراجعه شود به بخش 3-11 از فصل 3). بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روشهای توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته سپس با استفاده از روشهای مقایسه ای، تحلیل های زیر را انجام می دهیم:
تحلیل عاملی برای سنجش روایی سازه.
آزمون اندازه های تکراری یا آنوای مکرر برای بررسی نگرش پاسخ دهندگان نسبت به سه کشور مورد مطالعه.
آزمون تی (T) برای بررسی معناداری میانگین ها.
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
ابتدا در این قسمت، آمار توصیفی مربوط به بخش اول پرسشنامه، یعنی بخش متغیرهای جمعیت شناختی را با هم مرور می کنیم. این متغیرها شامل برخی ویژگی های جمعیتی مانند جنسیت افراد، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل آنان، درآمد ماهیانه و شغل آنها می باشد. در ادامه جدول فراوانی و نمودار مربوط به هر یک از این متغیرها را آورده ایم.
فراوانی جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر درباره نوع جنسیت
مرد
118
54.6

زن
98
45.4
جمع کل
216
100.0

نمودار میله ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول و نمودار فوق نیز مشاهده می شود 54.6 درصد از پاسخ دهندگان ما را مردان تشکیل داده اند و مابقی از بین خانم ها بوده اند. جدول فراوانی سنی آنها نیز حاکی از فراوانی 96.7 درصدی افراد زیر 30 سال است.
فراوانی سن
جنسیت

فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر
زیر 20 سال
29
13.4

20 تا 30 سال
180
83.3

30 تا 40 سال
5
2.3

40 تا 50 سال
1
.5

مجموع
215
99.5
نامعلوم
1
.5
مجموع
216
100.0

نمودار میله ای مربوط به سن پاسخ دهندگان
فراوانی تحصیلات
تحصیلات

فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر
زیر دیپلم
12
5.6

دیپلم تا لیسانس
145
67.1

لیسانس و بالاتر
57
26.4

مجموع
214
99.1
نامعلوم
2
.9
مجموع
216
100.0

نمودار میله ای مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی وضعیت تاهل
تأهل

فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر
متأهل
32
14.8

مجرد
175
81.0

مجموع
207
95.8
نامعلوم
9
4.2
مجموع
216
100.0

نمودار میله ای مربوط به وضعیت تأهل پاسخ دهندگان
فراوانی وضعیت اشتغال
اشتغال

فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر
آزاد
22
10.2

کارمند
13
6.0

بیکار
136
63.0

مجموع
171
79.2
نامعلوم
45
20.8
مجموع
216
100.0

فراوانی درآمد
درآمد

فراوانی
درصد فراوانی
پاسخهای معتبر
تا پانصد هزار تومان
49
22.7

پانصد هزار تا یک میلیون
12
5.6

یک میلیون تا دو میلیون
4
1.9

بیشتر از دو میلیون
2
.9

مجموع
67
31.0
نامعلوم
149
69.0
مجموع
216
100.0

در آخرین جدول از جداول این قسمت، آمار توصیفی مربوط به هر یک از سؤالات تحقیق آورده شده است. تعداد معتبر (valid) بیانگر سؤالاتی است که مطابق با چارچوب پرسشنامه جواب داده شده اند و آنهایی نامعتبر (missing) بوده اند که یا جواب داده نشده اند و یا فرد در دادن جواب به آنها، چارچوب پرسشنامه را رعایت نکرده است.
همانطور که در جدول (4-7) نیز دیده می شود، هر یک از سؤالات با علامت Qi، مشخص شده است، که در پیوست (ب)، در جلوی هر سؤال، Q مربوط به آن سؤال نشان داده شده است.
آمار توصیفی سؤالات تحقیق
سؤال
تعداد
میانگین
انحراف معیار
سؤال
تعداد
میانگین
انحراف معیار

معتبر
نا معتبر

معتبر
نا معتبر

Q11
214
2
2.654
0.936
Q54
213
3
3.958
1.26
Q12
215
1
4.163
0.753
Q55
209
7
1.823
0.937
Q13
213
3
2.094
0.981
Q56
211
5
2.687
1.256
Q20
214
2
2.86
1.146
Q57
215
1
4.065
0.984
Q21
215
1
4.372
0.798
Q58
209
7
1.823
0.952
Q22
210
6
2.39
1.098
Q69
213
3
3.047
1.295
Q29
214
2
2.528
1.116
Q70
214
2
4.089
0.996
Q30
216
0
4.181
0.841
Q71
208
8
2.063
1.059
Q31
211
5
2.18
1.026
Q72
210
6
2.929
1.233
Q32
213
3
2.549
1.034
Q73
212
4
3.731
1.188
Q33
215
1
4.191
0.846
Q74
209
7
2.158
1.033
Q34
210
6
2.086
1.073
Q78
213
3
2.606
1.264
Q44
212
4
2.731
1.32
Q79
215
1
3.544
1.281
Q45
213
3
3.812
1.202
Q80
212
4
1.877
0.98
Q46
208
8
2.01
1.036
Q81
209
7
2.699
1.26
Q47
209
7
2.9
1.211
Q82
212
4
3.807
1.241
Q48
212
4
3.816
1.092
Q83
207
9
1.971
1.074
Q49
209
7
2.335
1.093
Q84
209
7
3.105
1.293
Q50
211
5
2.645
1.208
Q85
210
6
3.976
1.104
Q51
213
3
4.033
1.025
Q86
206
10
2.18
1.194
Q52
207
9
2.174
1.009
Q87
214
2
3.715
1.285
Q53
211
5
2.322
1.215

تحلیل های آمار استنباطی و مقایسه ای
آنچنانکه در فصل های قبل نیز مشاهده شد، فرضیه های مورد مطالعه ی ما در این تحقیق، موضوع پایان نامه را هم در رابطه با هر کشور به تنهایی و هم در مقایسه ی هر سه کشور با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهند. در یک شمای کلی، تحلیل های مربوطه را می توان در مراحل زیر نشان داد:
مرحله اول : انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه.
مرحله دوم :
بررسی شناختیِ
بررسی عاطفیِ سازه PCI ایران بررسی نگرش نسبت به پوشاک ایرانی
بررسی رفتاریِ
مرحله سوم : انجام تحلیل های مرحله اول برای کشور ترکیه.
مرحله چهارم : انجام تحلیل های مرحله اول برای کشور چین.
مرحله پنجم: ایران
مقایسه جزء شناختی سازه PCI برای ترکیه
چین
ایران ایران
مقایسه جزء عاطفی برای ترکیه مقایسه نگرش مصرف کننده به پوشاک ترکیه
چین چین
ایران
مقایسه جزء رفتاری سازه PCI برای ترکیه
چین
ما با استفاده از یک پرسشنامه ی ساختار یافته، داده های لازم را به منظور ورودی تجزیه و تحلیل های یاد شده جمع آوری نموده ایم. مبنای اصلی این پرسشنامه مرور کل ادبیات تحقیق (با توجه به مؤلفه های اصلی) و نظر اساتید و صاحبنظران بوده است. سپس بعد از چند مرحله غربالگری با استفاده از نظر اساتید، تحلیل های عاملی و آلفای کرونباخ، سؤالات مناسب را انتخاب کرده ایم. حال به ارائه ی یافته های هر یک از مراحل تجزیه و تحلیل می پردازیم.
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه
در این بخش از تحلیل ها، ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی که با نرم افزار SPSS انجام شده است، به بررسی و استخراج عامل های اساسی پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی که با نرم افزار لیزرل انجام گرفته است ساختار عاملی به دست آمده را مورد تأیید قرار می دهیم.
الف- تحلیل عامل اکتشافی (Exploratory factor analysis)
تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون (Latent) یا همان عامل ها از طریق متغیر های مشاهده شده دارد. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده، برآورد می شود.
از آنجایی که هر یک از سؤالات برای هر سه کشور مورد مطالعه، تکرار شده است، ما نیز تجزیه و تحلیل های مورد نظر را هر بار بطور جداگانه برای هر کشور انجام داده، سپس بارهای عاملی را برای هر یک از عوامل اساسی (که منطبق با مؤلفه های اصلی مورد مطالعه می باشند) استخراج کرده ایم. در این راستا، ابتدا آزمون KMO و بارتلت211 را به منظور اطمینان یافتن از امکان انجام تحلیل عاملی، اجرا کرده ایم. این مقدار باید بیشتر از 0.6 باشد که برای هر یک از کشورهای ایران، ترکیه و چین، به ترتیب مقادیر 0.952 ، 0.928 و 0.922 به دست آمده است.
پس از انجام تحلیل ها و بر اساس نظر کارشناسان، از بین سؤالاتی که در بخشهای شناختی، عاطفی و رفتاری پرسشنامه در فصل 3 ارائه گردید، سؤالات زیر در تحلیل ها باقی مانده و مابقی تجزیه و تحلیل ها را بر اساس این دسته از سؤالات انجام داده ایم.
پرسشهای باقیمانده در تحلیل ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی
ابعاد مورد مطالعه
عبارت
شناختی
ارزیابی ویژگی های زیر در مورد پوشاک تولید هر یک از کشورهای ایران، ترکیه و چین
از لحاظ کیفیت
نوع دوخت
ماندگاری رنگ
دوام پوشاک
عاطفی
پوشاک تولید کشور … احساسات خوبی را در من بوجود می آورد.

پوشاک تولید کشور … در من احساس راحتی بوجود می آورد.

پوشاک تولید کشور … رضایت بخش است.

پوشیدن لباس تولید کشور … پرستیژ دارد.

پوشاک تولید شده در کشور … قابل اعتماد است.
رفتاری
من به خرید محصولاتی که در کشور … تولید شده اند تمایل دارم.

من اگر در فروشگاهی با پوشاک تولید کشور … مواجه شوم آنرا می خرم.

من در هنگام خرید پوشاک، بطور جدی به دنبال پوشاک تولیدکشور … می گردم.

من به دوستانم خرید لباس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کننده، نگرش مصرف کننده، مصرف کنندگان، متغیر وابسته Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصرف کنندگان، انحراف معیار، مصرف کننده، ایران و چین