پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

هدف تشریح و توصیف یک قضیه انجام می‌گیرد. در این روش داده‌های پژوهش بر اساس سرفصل‌های اصلی طبقه‌بندی می‌شود و بر اساس آن به توصیف موضوع می‌پردازد.
با این تفاسیر در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش کیفی می‌باشد. از آنجا که داده‌ها در این تحقیق کمی‌نیست و جنبه آماری ندارند، عقل، منطق، تفکر و استدلال، معیار قرار می‌گیرد و مبنا در تجزیه و تحلیل داده‌ها، کیفی است.
3-5 ساماندهی تحقیق
تحقیق مورد نظر درپنج فصل نگارش می‌شود:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
فصل سوم: مواد و روشها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
که در این فصل به جمع‌بندی مطالب، و تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده، نتیجه‌گیری می‌شود و پیشنهاداتی برای پیشبرد اهداف کاربردی موضوع مورد تحقیق به نهادهای مرتبط ارائه می‌شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تجارت الکترونیک، قانون حاکم، تجارت الکترونیکی Next Entries دانلود تحقیق در مورد فضای مجازی، توسعه فناوری، تحلیل اطلاعات