پایان نامه با واژگان کلیدی تامین کننده، مدیریت کیفیت، نیروی انسانی، ایجاد و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

به سوالات زیر کسب کند. آیا محصول جواب داد؟ یا آیا فروش رفت؟ (بعضی منابع این ردیف را جزو هزینههای بازرسی و آزمون محسوب مینمایند).
1-3. هزینههای پیشگیرانه خرید
هزینههای صرف شده برای تعیین تطابق با نیازمندیهای تامینکنندگان قطعات، مواد یا فرآیندها و حداقل کردن تاثیر عدم انطباقهای تامینکننده بر روی کیفیت محصولات/ خدمات نهایی. شامل فعالیتهایی که قبل و بعد از سفارش خرید انجام میشود.
1-3-1. بازنگری تامینکنندگان
کل هزینههای بررسی برای ارزیابی و بازنگری قابلیت تامینکنندگان در تامین خواستههای کیفی شرکت. معمولا این کار توسط تیمی مجرب از نمایندگان بخشهای ذیربط شرکت انجام میشود که میتواند به صورت دورهای در یک بازه زمانی طولانی انجام شود.
1-3-2. رتبهبندی تامینکنندگان
در صورت کاربرد، هزینههای مربوط به ایجاد و برقراری یک سیستم، جهت تعیین تداوم قابل پذیرش بودن هر تامینکننده برای کسب و کار آینده. این سیستم بر اساس عملکرد واقعی هر تامین کننده در قبال نیازمندی های مشخص شده، تحلیلهای دورهای و امتیازبندی کیفی و کمی که انجام میشود، بنا نهاده شده است.
1-3-3. بازنگری دادههای فنی سفارش خرید
شامل هزینههای بازنگری دادههای فنی سفارش خرید (که معمولا توسط همکارانی به جز همکاران بخش خرید انجام میشود) جهت حصول اطمینان از اینکه این دادهها، نیازمندیهای کیفی و فنی را به نحو مناسبی در اختیار تامین کننده قرار میدهند.
1-3-4. طرحریزی کیفیت تامینکننده
مجموع کل هزینههای برنامهریزی برای بازرسی و آزمون محصولات ورودی و منابع و برنامهریزی آزمونهای مورد نیاز برای تعیین پذیرش محصولات تامین کننده. شامل تدارک مدارک ضروری و هزینههایی که برای تامین تجهیزات جدید بازرسی و آزمون مورد نیاز است.
1-4. هزینههای پیشگیرانه عمیاتها (ساخت یا خدمات)
هزینههای صرف شده برای تضمین قابلیت و آمادگی عملیاتها برای تامین نیازمندیها و استانداردهای کیفیت، طرح ریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیتهای تولیدی و آموزش کیفیت به همکاران بخش تولید.
1-4-1. صحهگذاری فرآیند عملیاتها
هزینه فعالیتهای انجام شده برای تضمین قابلیت روشهای جدید تولید، فرآیندها، تجهیزات، ماشینآلات و ابزارها، تا از ابتدا و به صورت پایدار در محدودههای تعریف شده عمل کنند.
1-4-2. طرحریزی کیفیت عملیاتها
کلیه هزینههای لازم برای ایجاد و توسعه بازرسی و آزمونهای ضروری محصول، رویههای ممیزی محصول، سیستم مستندسازی ارزیابیها و استانداردهای نیروی انسانی یا استانداردهای صورت ظاهر محصول، جهت تضمین تداوم دستیابی به نتایج قابل قبول کیفی. همچنین کلیه هزینههای مرتبط به طراحی و توسعه برای استفاده از تکنیکهای جدید کنترلی یا اندازهگیری به خصوص گیجها و تجهیزات را نیز شامل میشود.
1-4-2-1. طراحی و توسعه تجهیزات کنترل و اندازهگیری کیفیت
شامل کلیه هزینههای مشتمل بر مهندسین تجهیزات آزمون، برنامهریزان و طراحان، مهندسین گیجها56، مهندسین تجهیزات بازرسی، برنامهریزان و طراحان.
1-4-3. طرحریزی کیفیت برای پشتیبانی از عملیاتها
تمامی هزینههای طرحریزی کنترل کیفیت برای تمامی فعالیتهای مورد نیاز جهت فراهم کردن حمایت و پشتیبانی محسوس از کیفیت برای فرآیند تولید. در صورت کاربرد، فعالیتهای پشتیبانی کننده تولید شامل موارد زیر بوده ولی تنها به این موارد محدود نمیشوند:
آمادهسازی مشخصات و ساختار یا خرید تجهیزات جدید تولید، تهیه دستورالعملهای کاربران، برنامه زمانبندی و طرح های کنترلی برای تامین تولید، پشتیبانی از تحلیلهای آزمایشگاهی و پردازش دادهها و حفظ و نگهداری دادههای دفتری.
1-4-4. آموزش کیفیت به کاربران
شامل هزینههای صرف شده برای توسعه و ایجاد برنامههای آموزشی رسمی کاربران با تاکید بر هدف برنامه های پیشگیری از خطا، که تاکید زیادی بر ارزش کیفیت و نقشی که هر کاربر در موفقیت کار ایفا میکند، دارد. این آموزشها شامل تدارک برنامههای آموزشی برای کاربران، در موضوعهایی از قبیل کنترل کیفیت آماری، کنترل فرآیند، حلقههای کیفیت، روشهای حل مساله و … میشود. منظور از این مورد پوشش آموزشی تمامی کسانی است که به تازگی وارد شرکت شدهاند ولی آموزش مهارتهای مورد نیاز برای احراز شرایط و واگذاری مسئولیت در یک شرکت نمیباشد.
1-5. سرپرستی کیفیت
هزینههای صرف شده برای اداره و سرپرستی عمومی بخش مدیریت کیفیت.
1-5-1. حقوق اداری
هزینههای حقوق و مزایا برای تمامی کارکنان بخش کیفیت (به عنوان مثال مدیران، سرپرستان و امور دفتری) که وظایف آنها صد در صد اداری است.
1-5-2. هزینههای اداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت جامع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، شبکه های اجتماعی