پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، توزیع فراوانی، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

اساس یافته های جدول (4-2) 12درصد شرکت کنندگان در پژوهش با فراوانی 18 نفر زن و 7/82 درصد با فراوانی 124 نفر مرد می باشد.

نمودار (4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس

جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات
تحصیلات شاخص آماری
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
34
7/22
فوق دیپلم
35
3/23
لیسانس
68
3/45
فوق لیسانس و بالاتر
13
7/8
جمع
150
0/100

بر اساس یافته های جدول (4-3) 7/22درصد شرکت کنندگان در پژوهش دیپلم، 3/23 درصد فوق دیپلم، 3/45 درصد لیسانس و 7/8 درصد فوق لیسانس می باشد.

نمودار (4-3)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات

4-2-2- آمار توصیفی مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق

جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
ارزشهای فرهنگی
49/20
65/6
هنجارهای فرهنگی
18/13
56/5
آداب و رسوم
98/12
16/4
هنر و میراث فرهنگی
93/17
87/6
باورها
89/16
94/4
مذهب
53/19
94/6

نتایج جدول (4-4) نشان می دهد بالاترین میانگین با 49/20 مربوط به ارزش های فرهنگی و پایین ترین میانگین با 98/12درصد مربوط به آداب و رسوم بوده است.

نمودار (4-4) مقایسه میانگین عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع
4-3- داده های توصیفی سئوالات پرسشنامه
در جداول (4-5) تا(4-10)توزیع فراوانی و درصد سئوال های پرسشنامه تشریح گردیده است.

جدول(4-5)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب ارزش
ردیف
میزان تاثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شاخص آماری
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
1
تلاش در پاک سازی ذهنیت های نادرست درباره اسلام و امامزادگان
فراوانی
درصد
50
3/33
28
7/18
51
0/34
12
0/8
9
0/6
35/2
2
تعهد و دلبستگی کارمندان بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
27
18/0
56
3/37
41
3/27
9
0/6
13
7/8
49/2
3
جذب گردشگران خارجی و معرفی بقاع و امامزادگان و تاریخچه زندگی آنها
فراوانی
درصد
20
3/13
54
0/36
32
3/21
28
7/18
16
7/10
77/2
4
وجود پاسخگویان مسایل شرعی جهت اشاعه احکام شرعی در محلهای متبرکه
فراوانی
درصد
36
0/24
52
7/34
39
0/26
23
3/15
0
0
33/2
5
ساماندهی محله های تاریخی دراطراف اماکن مذهبی و بقاع
فراوانی
درصد
32
22
38
3/25
56
3/37
16
7/10
8
3/5
53/2
6
ایجاد شرایط تبادلات فرهنگی در زمینه اعتقادات در بین زائران بقاع
فراوانی
درصد
22
7/14
43
7/28
42
0/28
23
7/10
16
7/10
78/2
7
احترام به بقاع سایر اقلیت های دینی
فراوانی
درصد
36
0/24
25
7/16
29
3/19
29
3/19
20
3/13
80/2
8
ساماندهی محله های مذهبی دراطراف اماکن مذهبی و بقاع
فراوانی
درصد
52
7/34
38
3/25
43
7/28
4
7/2
8
3/5
16/2

یافته های جدول (4-5) حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ ارزش های فرهنگی با 80/2 مربوط به سوال 7 گویه ی (احترام به بقاع سایر اقلیت های دینی) و کمترین میانگین نمره پاسخ با 16/2 مربوط به سوال 8 گویه ی (ساماندهی محله های مذهبی دراطراف اماکن مذهبی و بقاع) بوده است.

نمودار (4-5)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب ارزش

جدول(4-6)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنجار
ردیف
میزان تاثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شاخص آماری
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
9
کوشش و دقت در حفظ ، نگهداری ، صرفه جویی و استفاده صحیح از بیت المال امامزادگان
فراوانی
درصد
61
7/40
24
0/16
37
7/24
19
7/12
9
0/6
27/2
10
تلاش در تبدیل توریسم مذهبی به عنوان یک عرف اجتماعی
فراوانی
درصد
33
0/22
49
7/32
40
7/26
21
0/14
3
0/2
40/2
11
جذب سرمایه گذاری توریسم مذهبی
فراوانی
درصد
36
0/24
20
3/13
49
7/32
20
3/13
9
0/6
60/2
12
ایجاد حس تکریم و ترویج فرهنگ مهمان نوازی در محل اماکن متبرکه
فراوانی
درصد
53
3/35
31
7/20
25
7/16
18
0/12
19
7/12
33/2
13
انجام برنامه های فرهنگی سالم در محل اماکن متبرکه
فراوانی
درصد
46
7/30
41
3/27
26
3/17
15
0/10
5
3/3
19/2
14
میزان تعهد و تقید به رعایت مسائل ، موقوفات و امامزاده ها
فراوانی
درصد
50
3/33
52
7/34
35
3/23
9
0/6
0
0
02/2

یافته های جدول (4-6) حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ هنجار با 60/2 مربوط به سوال 11 گویه ی (جذب سرمایه گذاری توریسم مذهبی) و کمترین میانگین نمره پاسخ با 02/2 مربوط به سوال 14 گویه ی (میزان تعهد و تقید به رعایت مسائل ، موقوفات و امامزاده ها ) بوده است.

نمودار (4-6)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب هنجار

جدول (4-7)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب آداب و رسوم
ردیف
میزان تاثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شاخص آماری
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
15
معرفی شیوه رفتار و رسوم مردمان ساکن در محل بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
26
3/17
48
0/32
32
3/21
40
7/26
0
0
59/2
16
حفظ و گسترش مراسم و آیینها
فراوانی
درصد
42
0/28
64
7/42
31
7/20
9
0/6
0
0
05/2
17
رعایت آداب معشرت و الگوهای رفتاری در تعامل با زائران
فراوانی
درصد
57
0/38
34
7/22
38
3/25
4
7/2
0
0
92/1
18
احیا آداب و رسوم محلی
فراوانی
درصد
12
0/38
63
0/42
46
7/30
15
0/10
10
7/6
64/2
19
برگزاری آیینهای نذورات در امامزادگان و بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
48
0/32
62
3/41
31
7/20
1
0/7
4
7/2
98/1
20
برگزاری مراسم وآداب اعتقادی مردمان محلی نسبت به بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
38
3/25
54
0/36
29
3/19
25
7/16
0
0
28/2

یافته های جدول (4-7) حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ آداب و رسوم با 64/2 مربوط به سوال 18 گویه ی (احیا آداب و رسوم محلی) و کمترین میانگین نمره پاسخ با 92/1 مربوط به سوال 17 گویه (رعایت آداب معشرت و الگوهای رفتاری در تعامل با زائران) بوده است.

نمودار (4-7)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب آداب و رسوم
جدول (4-8)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی
ردیف
میزان تاثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
شاخص آماری
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
میانگین
21
رسیدگی و حفاظت ازاماکن تاریخی مذهبی به عنوان تاریخچه فرهنگی کشور
فراوانی
درصد
55
7/36
27
0/18
41
3/27
25
7/16
0
0
24/2
22
انجام مراسم آئینی وآمیخته با هنر نمایشی در اماکن متبرکه
فراوانی
درصد
14
3/9
42
0/28
45
0/30
34
7/22
14
3/9
95/2
23
معرفی معماری و اسرارساخت بناهای متبرکه
فراوانی
درصد
37
7/24
27
0/18
37
7/24
37
7/24
12
0/8
73/2
24
تهیه عکس و فیلم از بقاع متبرکه برای حفظ مکتوب آثار تاریخی
فراوانی
درصد
42
0/28
61
7/40
28
7/18
14
3/9
5
3/3
19/2
25
مطالعه در مورد سبک معماری بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
36
0/24
43
7/28
32
3/21
20
3/13
19
7/12
62/2
26
حفظ آثار هنری و معماری بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
57
0/38
26
3/17
34
7/22
4
7/2
23
3/15
38/2
27
آشنا کردن زائرین با هنرمندان معمار و .. سازنده بقاع متبرکه
فراوانی
درصد
30
0/20
34
7/22
45
0/30
12
0/8
25
7/16
76/2
یافته های جدول (4-8) حاکی از آن است که بیشترین میانگین نمره پاسخ هنر و میراث فرهنگی با 95/2 مربوط به سوال 22 گویه ی (انجام مراسم آئینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، آداب و رسوم، میراث فرهنگی Next Entries سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نیروی انسانی