پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، آداب و رسوم، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگویان مسایل شرعی جهت اشاعه احکام شرعی در محلهای متبرکه

833/0
5 ساماندهی محله های تاریخی دراطراف اماکن مذهبی و بقاع

677/0
6 ایجاد شرایط تبادلات فرهنگی در زمینه اعتقادات در بین زائران بقاع

721/0
7 احترام به بقاع سایر اقلیت های دینی

752/0
8 ساماندهی محله های مذهبی دراطراف اماکن مذهبی و بقاع

756/0

بر اساس یافته های جدول (3-3) بیشترین ضریب عاملی در ارزش فرهنگی مربوط به گویه ی (وجود پاسخگویان مسایل شرعی جهت اشاعه احکام شرعی در محلهای متبرکه) با بار عاملی 833/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی(تعهد و دلبستگی کارمندان بقاع متبرکه) با بار عاملی 601/0 بوده است مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 674/0 بوده است که مقدار متوسط و قابل قبول است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه ارزش های فرهنگی همه بالاتر از 6/0 می باشد.

جدول (3-4) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنجار

مولفه هنجارها
اندازه KMO
بار عاملی
9 کوشش و دقت در حفظ ، نگهداری ، صرفه جویی و استفاده صحیح از بیت المال امامزادگان
801/0
713/0
10تلاش در تبدیل توریسم مذهبی به عنوان یک عرف اجتماعی

661/0
11 جذب سرمایه گذاری توریسم مذهبی

586/0
12 ایجاد حس تکریم و ترویج فرهنگ مهمان نوازی در محل اماکن متبرکه

803/0
13 انجام برنامه های فرهنگی سالم در محل اماکن متبرکه

644/0
14 میزان تعهد و تقید به رعایت مسائل ، موقوفات و امامزاده ها

804/0

بر اساس یافته های جدول (3-4) بیشترین ضریب عاملی در هنجار مربوط به گویه ی (میزان تعهد و تقید به رعایت مسائل ، موقوفات و امامزاده ها ) با بار عاملی 804/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه (جذب سرمایه گذاری توریسم مذهبی ) با بار عاملی 586/0 بوده است مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 801/0 بوده است که مقدار بالا و قابل قبولی است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه هنجارها فرهنگی همه بالاتر از 5/0 می باشد.

جدول (3-5) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به آداب و رسوم

مولفه آداب و رسوم
اندازه
KMO
بار عاملی
15 معرفی شیوه رفتار و رسوم مردمان ساکن در محل بقاع متبرکه
807/0
541/0
16 حفظ و گسترش مراسم و آیینها

614/0
17 رعایت آداب معشرت و الگوهای رفتاری در تعامل با زائران

510/0
18 احیا آداب و رسوم محلی

650/0
19 برگزاری آیینهای نذورات در امامزادگان و بقاع متبرکه

584/0
20 برگزاری مراسم وآداب اعتقادی مردمان محلی نسبت به بقاع متبرکه

501/0

بر اساس یافته های جدول (3-5) بیشترین ضریب عاملی در آداب و رسوم مربوط به گویه ی (احیا آداب و رسوم محلی) با بار عاملی 650/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی(برگزاری مراسم وآداب اعتقادی مردمان محلی نسبت به بقاع متبرکه) با بار عاملی 501/0 بوده است. مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 807/0 بوده است که مقدار بالا و قابل قبولی است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه آداب و رسوم فرهنگی همه بالاتر از 5/0 می باشد.

جدول (3-6) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنر و میراث فرهنگی

مولفه هنر و میراث فرهنگی
اندازه
KMO
بار عاملی
21 رسیدگی و حفاظت ازاماکن تاریخی مذهبی به عنوان تاریخچه فرهنگی کشور
763/0
589/0
22 انجام مراسم آئینی وآمیخته با هنر نمایشی در اماکن متبرکه

648/0
23 معرفی معماری و اسرارساخت بناهای متبرکه

442/0
24 تهیه عکس و فیلم از بقاع متبرکه برای حفظ مکتوب آثار تاریخی

599/0
25 مطالعه در مورد سبک معماری بقاع متبرکه

807/0
26 حفظ آثار هنری و معماری بقاع متبرکه

826/0
27 آشنا کردن زائرین با هنرمندان معمار و .. سازنده بقاع متبرکه

678/0

بر اساس یافته های جدول (3-6) بیشترین ضریب عاملی در هنر و میراث فرهنگی مربوط به گویه (حفظ آثار هنری و معماری بقاع متبرکه ) با بار عاملی 826/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی(معرفی معماری و اسرارساخت بناهای متبرکه) با بار عاملی 442/0 بوده است. مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 763/0 بوده است که مقدار بالا و قابل قبولی است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه هنر و میراث فرهنگی همه بالاتر از 4/0 می باشد.

جدول (3-7) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به باور

مولفه باورها
اندازه
KMO
بار عاملی
28 احترام به باورهای مردمان ساکن در محل اماکن متبرکه
757/0
698/0
29 مستند سازی داستانها و باورهای مذهبی مناطق اماکن متبرکه

838/0
30 جمع اوری باورها و داستانهای مذهبی مناطق اماکن متبرکه

791/0
31 اجرای مراسم و ائیینهای نسبت داده شده خاص به هر یک از بقاع متبرکه

691/0
32 احترام و حفظ باورهای خاص پیرامون امامزادگان و معجزات

567/0
33 ارتقا باورهای مذهبی مردم

748/0
34 عمق بخشی به باورهای مذهبی و تشویق مردم به سفرهای مذهبی

726/0

بر اساس یافته های جدول (3-7) بیشترین ضریب عاملی در باور های فرهنگی مربوط به گویه ی (مستند سازی داستانها و باورهای مذهبی مناطق اماکن متبرکه ) با بار عاملی 838/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه (احترام و حفظ باورهای خاص پیرامون امامزادگان و معجزات) با بار عاملی 567/0 بوده است. مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 757/0 بوده است که مقدار بالا و قابل قبولی است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه باور های فرهنگی همه بالاتر از 5/0 می باشد.
جدول (3-8) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به مذهب

مولفه مذهبی
اندازه
KMO
بار عاملی
35 جذب گردشگران مذهبی از ادیان مختلف برای مشاهده اماکن مذهبی خود
771/0
783/0
36 جذب گردشگران مذهبی از ادیان مختلف برای مشاهده اماکن مذهبی دیگر ادیان

660/0
37 رعایت اخلاقیات عبادی از طرف زائران

580/0
38 اجرای مراسم دینی در اماکن متبرکه

724/0
39 آشنایی و تبلیغ برای فریضه وقف

814/0
40 عدم تفتیش عقاید و باورهای مذهبی زائران

752/0
41 جلوگیری از تماس و برخورد گروههای متعصب دینی با زائران

844/0
42 اجتناب از القا اعتقادی به زائران در جهت تغییر نظام باوری و اعتقادات

833/0

بر اساس یافته های جدول (3-8) بیشترین ضریب عاملی در مذهب مربوط به گویه ی (جلوگیری از تماس و برخورد گروههای متعصب دینی با زائران ) با بار عاملی 844/ 0 و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی(رعایت اخلاقیات عبادی از طرف زائران) با بار عاملی 580/0 بوده است. مقدار KMO در باب کفایت نمونه گیری برابر با 771/0 بوده است که مقدار بالا و قابل قبولی است. همچنین بار های عاملی هر یک از زیر مولفه های بر روی مولفه مذهب همه بالاتر از 5/0 می باشد.

3-6-3- پایای پرسشنامه
در بیان مفهوم پایاییمی توان گفت: « پایایی پژوهش بیان گر قابلیت تکرار و همسان در روش ها، شرایط و نتایج آن است. اگر تحقیقی پایایی نداشته باشد، به سختی می توان نتایج را با اطمینان تفسیر کرد یا آن ها را با اطمینان تفسیر کرد یا آن ها را به شرایط دیگر تعمیم داد» (خوی نژاد،1380: 130).
برای تعیین پایایی روش های مختلفی وجود دارد . در این پژوهش برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود. پایایی پرسشنامه تحقیق به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب می باشد که نتایج آن در جدول شماره (3-9) آمده است:

جدول (3-9) پایایی
ابعاد
آلفا
ارزش ها
843/0
هنجارها
906/0
آداب و رسوم
830/0
هنر و میراث فرهنگی
886/0
باورها
821/0
مذهب
821/0
یا
تعداد سوالات
k
واريانس سوال i ام

واريانس مجموع کلي سوالات

ميانگين واريانس بين سوالات

واريانس ميانگين سوالات

میزان آلفای کرونباخ معمولاً اگر از 7/0 بیشتر باشد گفته می شود گویه ها از انسجام درونی برخوردار هستند (ساروخانی،1382).

3-7- مراحل اجرای تحقیق
جمع آوری اطلاعات نظری در ارتباط با پیشینه پژوهش از کلیه منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و بازنگری و مطالعه ادبیات موجود در جهان در شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه از طریق:
الف) مراجعه به شبکه های و پایگاههای اینترنتی
ب) مراجعه به کتب و نشریات داخلی و خارجی
استخراج مطالب مور نیاز ( اعم از ابعاد ، ویژگی ها ، اصول، مدل ها، نظریه ها و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران و مبانی نظری پژوهش) از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی انجام شده برای طراحی و تدوین ابزار پژوهش استفاده گردید.

3-8- روش های تجزیه و تحلیل آماری
روش های آماری در تجزیه و تحلیل ابزار هایی هستند که به کمک آنها می توان اطلاعات به دست آمده از متغیرها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . پس از جمع آوری پرسشنامه ، داده ها کد گذاری و وارد نرم افزار SPSS
مي شود و موارد تجزیه و تحلیل مي شوند . در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین ، انحراف معیار و جدول فراوانی استفاده شده است . آمار توصیفی به توصیف داده های خام پرداخته و آنها را به صورت درصد ، فراوانی ، میانگین و جداول به نمایش می گذارد و جهت بررسی فرضیه ها از آمار استنباطی شامل( آزمون میانگین ، آزمون ( T ) ، آزمون فریدمن و مقایسه میانگین ها) استفاده مي شود .

3-8-1- روش های آماری به کار رفته در تحقیق
الف) آزمون t تک متغیره: به منظور مقایسه هر یک از سئوالات تحقیق با نمره ملاک از آزمون t تک متغییره استفاده می شود.
ب) آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی شناسای عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
ج) آزمون تحلیل واریانس چند متغییری: آزمون تفاوت معنی دار بین چند میانگین ، یعنی زمانی که متغییر مستقل از دو سطح بیشتر و تعداد متغییرهای وابسته بیش از یک متغییر باشد، از آزمون تحلیل واریانس چند متغییری استفاده می گردد (هومن،1388).
د) آزمون تعقیبی LSD: زمانی که از آزمون تحلیل واریانس استفاده می شود در صورت وجود تفاوت بین میانگین ها باید مشخص شود تفاوت دقیقاً میان کدام دو میانگین است که به همین دلیل از آزمون های تعقیبی استفاده می شود( هومن ،1388).

فصل چهارم
تحلیل نتایج پژوهش

4-1- مقدمه
استفاده از آمار به ایجاد نظم در پدیده های تحت بررسی در تحقیق کمک قابل توجهی می نماید. در این فصل اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی از روی نمونه ها تنظیم سپس با استفاده از آمار استنباطی و با توجه به سوالات اصلی تحقیق تحلیل شده است.این پژوهش به شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه پرداخته است.

4-2-آمار توصیفی
تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه با استفاده از آمار توصیفی ابتدا داده های جمعیت شناختی پرسشنامه و سپس داده های مربوط به سوالات پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

4-2-1-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه
از جدول(4-1) تا (4-3) یافته های جمعیت شناختی تحقیق شامل جنس، سن، تحصیلات به همراه نمودارهای آماری نشان داده شده است.

جدول (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
سن شاخص آماری
فراوانی
درصد فراوانی
25-30
28
7/18
30-40
50
3/33
40-50
50
3/33
50 به بالا
18
0/12
بی پاسخ
4
7/2
جمع
150
0/100

بر اساس یافته های جدول (1-4) 7/18درصد شرکت کنندگان در پژوهش بین 25-30 سال، 3/33 درصد بین 30 تا 40، 3/33 درصد بین 40تا50، 12درصد 50 به بالا می باشند.

نمودار (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن

جدول (4-2)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس
جنس شاخص آماری
فراوانی
درصد فراوانی
زن
18
0/12
مرد
124
7/82
بی پاسخ
8
3/5
جمع
150
0/100

بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، جمع آوری اطلاعات، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، توزیع فراوانی، آداب و رسوم