پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، جمع آوری اطلاعات، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

نتوانستند نور ایمان را در این سرزمین خاموش سازند. امروزه با قدرت گرفتن دوباره فرهنگ اسلامی در این منطقه و آشنایی هرچه بیشتر مردم با هویت و فرهنگ تاریخی خود، شاهد بازگشت تدریجی این منطقه، که همیشه جزوی از پیکره جهان اسلام بوده است، به جمع امت اسلامی هستیم.
دهقی و عابدی (2013) در تحقیقی با عنوان” نقش علمی،فرهنگی و سیاسی سادات و امام‌زادگان در افغانستان “نشان دادند که براساس پژوهش‌های به عمل آمده سادات وامام زادگان ازهمان سده های آغازین حضور چشم گیری درافغانستان داشته‌اند. این پدیده با بررسی القاب اختصاصی و نام‌های طایفه های قدیمی سادات وامام زادگان درلابلای منابع تاریخی همچنین بقعه های موجود وقبرستان‌های سادات وامام زادگان درسده های سوم وچهارم آشکار می‌گردد. نقشی علمی، فرهنگی و سیاسی سادات و امام زادگان، ارتباط تنگاتنگی با جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی آنان در جامعه داشته است. سادات و امام زادگان با کمال استفاده و بهره گیری از جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی خویش در جامعه همچنین با استفاده از توانمندی علمی و فکری خویش گام‌های عملی ومؤثری در راستای ترویج فرهنگی اسلامی شیعی برداشته‌اند. نقش آنان در مؤلفه های علمی، فرهنگی و سیاسی مورد کاوش قرار گرفت و اقدامات عملی که از سوی آنان صورت گرفته، درقالب شاخصه های جداگانه موشکافی گردید.ازجمله شاخصه های عملکرد و نقش سادات و امام زادگان در حوزه های فقهی، کلامی، عرفانی، ادبی هنری وحماسه آفرینی سیاسی است.
ایبک آبادی و همکاران (2013) در تحقیقی با عنوان” نقش و جایگاه بقعه متبرکه میر سید علی همدانی در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان تاجیکستان و ایران ” نشان دادندکه گرایش های مردم به واسطه انگیزه های درونی و احترام غیر قابل توصیف آنها به زیارتگاه ها و مزارها، حضور پررنگ و چشمگیر مریدان و علاقه مندان به این اماکن اسلامی را سبب شده است و میزان تأثیرپذیری آنها از شخصیت های دینی را دو چندان کرده است. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به کارکردهای متنوع این بقعه در جاذبه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و رفاهی که به سبب وجود مزار سید علی در این کشور به وجود آمده است اشاره نمود. همچنین محقق به این نتیجه رسید که این زیارتگاه نه تنها موجب آرامش روحی و روانی زائران داخلی است بلکه بسیاری از زائران خارجی هم چنین نظری داشته است. ضمن اینکه پیوند ناگسستنی مردم با این زیارتگاه و حفظ روحیه دین مداری انسجام درونی و یکپارچگی گروههای قومی و مذهبی منطقه به ویژه مسلمانان ایرانی و تاجیک را بیش از بیش نمایان کرده.
علیزاده مقدم (2013) در پژوهش خود تحت عنوان ” عاشورا و عاشوراخانه ها در دوقطب شاهان” که پیرامون امامزادگان هند می باشد ضمن نگاهی به جریان تشیع در دوقطب شاهیان در ناحیه دکن به بررسی تاثیر برگزاری محرم و کارکرد عاشورا در این دوره و سپس تحول این نهاد در شمال هند در باره امام باره ها پرداخته است. محقق در نتایج خود این مراسم و آیین را عاملی در یکپارچکی مردم دانسته آنرا عاملی برای تسهیل تماس و آشنایی مردم بومی هند با اسلام و تشیع و تسریع گرایش آن ها به این مذهب دانسته است.
گرسیواز گازی53 (2012) در تحقیقی تحت عنوان ” موقعیت مساجد در شهرهای اسلامی و طراحی جایگاه آنها در شهرهای جدید” به بررسی موقعیت و نقش مسجد به عنوان فاکتوری در شکل گیری، تغییر و توسعه شهرهای مسلمان نشین پرداخته و بیان داشته ،ساختار شهری یک نظم خاص را در ساخت خانه ها در بخشهای مجاور مسجد دنبال می کند و مغایرت بین فضاهای داخلی و خارجی را از بین می برد. معمولاً، نقش مسجد در ایجاد شهر های اسلامی و همسایگان این مساجد مهم بیان شده و توسعه شهری در این نواحی منجر به ایجاد محیط دینامیکی شهری و سازمانی با ساختار و همسایگان فیزیکی می گردد.
میرزا رضوان و سرافراز (2011) در پژوهشی با عنوان ” ماهیت زیارتگاهها دربخش روستایی پنجاب: مطالعه موردی زیارتگاهها در باریلا شریف، گجرات پاکستان” هدف این تحقیق شناخت سیستم عقیدتی، عملکرد های کلیدی زیارتگاهها و بسیاری از تشریفات انجام شده توسط مریدان و زائران زیارتگاهها در باریلا شریف بوده است. این مقاله به سه بخش عمده تقسیم می شود. اولین بخش به چارچوب تئوریکی و مرور مقالات انتخابی در مورد مذهب، مراسم معنوی و زیارتگاهها می پردازد. در بخش دوم ریشه زیارتگاههای باریلا شریف با عملکردهای اصلی و مراسم مربوطه که توسط پیروان و مریدان انجام می شود مورد بررسی قرار می گیرد. محقق در این پزوهش نقش زیارتگاهها را برآوردن نیازهای روحی و معنوی زائران مهم دانسته و همچنین برگزاری مناسبات و مراسم مذهبی و اعتقادات مردمان در دادن نذورات مختلف نقدی و غیر نقدی پیشکشی به امامزاده را عاملی برای جذب مردم بیان کرده است.

2-17- نتیجه گیری54
در بخش مباحث نظری به طور مقدماتی به تعریف بقاع متبرکه و کارکردهای فرهنگی بقاع پرداخته شد و از آنجایی که فرهنگ جزو لاینفک رفتارهای انسانی است باورود به بحث فرهنگ به تعریف عوامل فرهنگی و نظریه ها پرداخته شد و در ادامه به صورت مختصراً بحث مدیریت و مدیریت کارآمد و مدیریت فرهنگی اشاره شد.همچنین با بررسی تحقیقات پیشین در داخل و خارج از کشور نتایج سایر تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و برای نتیجه گیری و جمع بندی نهایی مورد استفاده خواهد بود.

2-18- مدل نظری تحقیق55

ارزشها
هنجارها
آداب و رسوم
باورها
هنر و میراث فرهنگی
مذهب
عوامل فرهنگی بقاع متبرکه

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
روش تحقیق و اجزای آن متناسب با موضوع و هدف پژوهش اصلی است که رعایت آن کمک می کند تا شناختی را که محقق در برخورد با واقعیت کسب می کند و می خواهدآن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی از واقعیت تطبیق کند. فصل حاضر به مبانی روش شناسی تحقیق اختصاص یافته و در آن روش تحقیق، جامعه مورد مطالعه، روش نمونه گیری، شیوه گردآوری داده ها، معیارهای ورود به تحقیق تکنیک های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها، ملاحظات اخلاقی و روایی و پایایی داده ها توضیح داده شده است.

3-2- روش تحقیق
قبل از انتخاب روش تحقیق مناسب باید به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توجه نمود.« هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ کمک نماید» (نادری و سیف نراقی،1388 :60). بر همین اساس با توجه به عنوان تحقيق شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان، روش مورد استفاده توصيفي – پيمايشي مي‌باشد . اين روش به منظور كشف واقعيت‌هاي موجود يا آنچه هست انجام مي‌شود . در واقع اين روش پژوهشي به منظور توصيف كردن يك جامعه‌ي تحقيقي در زمينه‌ي توزيع يك پديده‌ي معين انجام مي‌شود . به همين دليل محقق درباره‌ي علت وجودي توزيع بحث نمي‌كند ، بلكه تنها به «چگونگي» آن در جامعه‌ي مورد پژوهش مي‌پردازد و آن را توصيف مي‌كند . به عبارت ديگر آنچه محقق مي‌خواهد بداند اين است كه چطور افراد يك جامعه بر اساس يك متغير در جامعه توزيع پيدا كرده‌اند ( دلاور ، 1385 : 101 ) .از آنجا که محقق به توصیف عینی داده های تحقیق می پردازد روش تحقیق توصیفی و از آنجا که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده است؛ روش پیمایشی محسوب می شود. محقق به دنبال شناسایی عوامل موثر در بکار گیری فرهنگی بقاع متبرکه و ابعاد آن شامل هنجارها، ارزشها، زبان، میراث فرهنگی، هنر، مذهب می باشد.

3-3- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، 1383). جامعه آماری در این پژوهش مدیران اوقاف ، متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان می باشد، که تعداد آنها با توجه به آمار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 150 نفر می باشد.

3-4- روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه آماری تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود. به قسمی که می توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد. بنابراین نمونه گیری انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله٬ یکی از تصمیمیات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است٬ نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. در این تحقیق با توجه به محدود بودن و تعداد مناسب جامعه آماری برای تحقیق محقق کل جامعه آماری را در پژوهش خود لحاظ کرده است. در این تحقیق محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کرد یعنی محقق تمامی افراد جامعه آماری خود را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار داد. جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق همه 150 نفر از مدیران اوقاف و متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان بود ،که با مراجعه محقق جهت ارائه پرسشنامه به متولیان و امامزادگان اوقاف و سازمانهای تابع و توزیع پرسشنامه بین آنها ، همگی در نمونه گیری شرکت داده شده اند.

3-5- ابزار اندازه گیری
برای جمع آوری اطلاعات روشها و تکنیک های گوناگونی وجود دارد. یک محقق با توجه به اهداف تحقیق خویش و نیز ویژگی های نمونه تحقیق، از بین روش های جمع آوری اطلاعات، باید از روش مناسبی استفاده نماید.« از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی استفاده می شود، زیرا استاندارد بودن و ساختار منسجم پرسشنامه با روش کمی سازگار است.»(گال و همکاران،1382).
از آنجایی که رایجترین وسیله جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد، لذا پژوهش حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این ابزار اندازه گیری که نمونه آن در بخش پیوستها آمده است شامل6 مولفه و 42 گویه می باشد.

جدول(3-1) نمره گذاری پرسشنامه
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
گزینه انتخابی
5
4
3
2
1
امتیاز

جدول (3-2) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه
عوامل
نحوه توزیع سوالات
ارزش
1-8
هنجار
9-14
آداب و رسوم
15-20
هنر و میراث فرهنگی
21-27
باورها
28-34
مذهب
35-42

3-6- تعییین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
3-6-1- روایی پرسشنامه
رایج ترین تعریف روایی آن است که آیا چیزی را اندازه می گیرد که قصد اندازه گیری آن است؟(آذر و همکاران،1381). تاکید این پرسش برآن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد. در این پژوهش با توجه به این که پرسشنامه محقق ساخته بوده است، روایی صوری و محتوایی آن توسط استاد راهنما و چند تن از اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه به کمک تحلیل عامل بررسی شد که نتایج در جداول زیر آمده است.

3-6-2- یافته های مربوط به تحلیل عامل
جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه محقق ساخته، ابتدا پژوهشگر به مطالعه گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و با توجه به رویکرد های مختلف به ارائه چهارچوب پیشنهادی در این زمینه اقدام نموده است.چهار چوب پیشنهادی ارائه شده از 6 مولفه (ارزش های فرهنگی، هنجار ها، آداب و رسوم، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب به عنوان عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه تشکیل یافته است. در ادامه تحلیل عوامل مربوط به هر یک از قسمت های مختلف و چارچوب پیشنهادی و نهایی آورده شده است.

جدول (3-3) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به ارزش

مولفه ارزش های فرهنگی
اندازه
KMO
بار عاملی
1 تلاش در پاک سازی ذهنیت های نادرست درباره اسلام و امامزادگان
674/0
619/0
2 تعهد و دلبستگی کارمندان بقاع متبرکه

601/0
3 جذب گردشگران خارجی و معرفی بقاع و امامزادگان و تاریخچه زندگی آنها

748/0
4 وجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، توسعه گردشگری، گردشگری زیارتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بقاع متبرکه، آداب و رسوم، میراث فرهنگی