پایان نامه با واژگان کلیدی بررسي، ايـن، جمعيت

دانلود پایان نامه ارشد

صحيح تكنيك هاي آمـاري يكـي از مهـم تـرين واصلي ترين مراحل تحقيقات توصيفي پيمايشي مي باشد زيرا انتخاب ناصحيح فنون آماري مـي توانـد نتيجه زحمات محقّق را بي حاصل نمايد و باعث گمراهي خوانندگان شود در اين فصل از پژوهش ابتدا به بررسي و توصيف داده هاي جامعه آماري با استفاده از جداول و نمودارها مـي پـردازيم و سـپس بـا آمار استنباطي به آزمون فرضيه هاي تحقيق مي پردازيم آزمون هاي به كار برده در ايـن تحقيـق کندال، اسپيرمن و براي اولويت بندي آزمون فريدمن مي باشد. در اين فصل متغيرهاي جمعيت شـناختي توصـيف و سـپس بـا اسـتفاده ازآمـار اسـتنباطي فرضيه هاي تحقيق بررسي مي گردنـد. ايـن فـصل ازسـه بخـش شـامل ؛ 1- آمارتوصـيفي (جمعيـت شناختي) 2- توصيف داده هاي تخصصي 3- تحليل استنباطي داده ها تشكيل شده و بـصورت مجـزا به تحليل آن ها پرداخته است. همـانطور كـه قـبلاً اشـاره گرديـده؛ در ايـن تحقيـق تعـداد 103 نفـر از مديران،كارشناسان و صاحب نظران فاواي داخل و خارج سازمان، کشف جرايم و پليس هاي تخصصي به عنوان نمونه انتخاب و پرسـشنامه توسـط آن ها تكميل گرديده است.كه به اختصار به بررسي ويژگي هاي آن ها به شرح ذيل پرداخته است.

4-2)قسمت اول آمارتوصيفي (توصيف جمعيت شناختي)
4-2-1) جعيمت شناختي پاسخگويان:
محقّق دراين بخش به منظور توصيف ويژگي هاي نمونه، ابتدا به جمعيت شناختي پاسخگويان (مانند: درجه، تحصيلات، مدت زمان خدمت درمعاونت فاوا, پليس کشف جرايم و ساير پليس هاي تخصصي و ردة شغلي در سازمان) پرداخته است.
4-2-1-1) تعداد پاسخ دهندگان
با بررسي پرسشنامه هاي برگشتي مشخص گرديد همه پرسش شونده ها به تمامي سؤال ها پاسخ داده اند. پاسخگويي به تمام سؤال ها به وسيله پرسش شوندگان موجب گرديد نتايج بدست آمده از سطح اطمينان قابل قبولي برخوردار باشد.

جدول شمارة 4-1 : تعداد پاسخ دهندگان
جمع
پاسخ داده نشده
پاسخ داده شده
حالت
103
0
103
تعداد
100 %
0
100 %
درصد

4-2-1-2) قابليت اطمينان:
جدول شمارة (2-4) نشان دهنده آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي اين تحقيق است. با توجه به اين كه پرسشنامه محق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارتباطات انسانی، نهادهای اجتماعی، روزنامه‌نگاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ناخودآگاه، مخاطب شناسی، زمینه اجتماعی