پایان نامه با واژگان کلیدی بانک تجارت، تسهیلات اعطایی، بانکداری الکترونیک، تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود پایان نامه ارشد

بهبود عملکرد سایر مؤسسات قرار می‌گیرد. تحلیل پوششی داده‌ها، از آنجا که یک شیوه غیر پارامتری است به پیش فرض‌های کمتري براي سنجش کارایی مؤسسات، نیاز دارد (کاشانی پور،1384).
در این پایان نامه به منظور بررسی کارایی سیستم بانکداری بانک تجارت، 20 شعبه از میان شعب این بانک در منطقه شمال غرب تهران توسط بانک معرفی و اطلاعات مربوط به این شعب در سال‌های 89 و 90 گرد آوری شد.
3-2- روش انجام تحقیق
این پژوهش از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی می‌باشد زیرا هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است یا به عبارت دیگر این پژوهش به سمت کاربرد علمی دانش حرکت می‌کند و به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و بهره‌وری می‌انجامد و نتیجه آن برای تسهیل عملیات اجرایی و حل مشکلات شعب بانک به کار می‌رود.
با توجه به ارائه وضعیت شعب مورد مطالعه این پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می‌گیرد و همچنین در قالب تحقیقات پیمایشی انجام می‌گیرد، زیرا که به بررسی ویژگی‌های یک جامعه آماری (شعب بانک تجارت) می‌پردازد. در ضمن برای تکمیل داده‌ها از روش میدانی استفاده می‌کنیم.

3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق
قلمرو مکانی: شعب معرفی شده شمال غرب تهران بانک تجارت
قلمرو زمانی : داده‌ها مربوط به متغیرهای مدل برای دو سال 1389 و 1390
قلمرو موضوعی: ارزیابی شعب بانک با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن

3-4- داده‌ها و شیوه گرد آوری اطلاعات
جامعه آماری این پژوهش بانک تجارت ایران می‌باشد و این تحقیق به طور موردی در شعب بانک تجارت انجام می‌شود. با توجه به اینکه در تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها امکان تعمیم نتایج وجود ندارد، ما در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نمی‌کنیم و بررسی امتیاز کارایی تنها برای شعب معرفی شده توسط بانک معنا دار می‌باشد.
با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای سنجش کارایی شعب مورد بررسی با هماهنگی با مدیریت شعب شمال غرب تهران، اداره امور کارکنان و اداره امور مالی بانک تجارت و جمع آوری گردید. به این ترتیب که با توجه به راهنمایی کارشناس اداره آموزش ایشان ادارات مربوط به هر شاخص را مشخص و نحوه تعامل با آن‌ها را برای دریافت اطلاعات تسهیل نمودند. در ادامه با مراجعه به مسئولین مربوط اطلاعات مربوط به شاخص‌های مورد مطالعه را برای سال‌های 1389 و 1390 از ایشان دریافت گردید و سپس با استفاده از میانگین موزون با نسبت 0.4 برای سال 89 و 0.6 برای سال 90 که مورد تائید کارشناسان خود بانک بوده، اطلاعات این دو سال را با هم ادغام شدند.
در جدول ذیل اطلاعات مربوط به ورودی‌ها و خروجی‌های مدل مورد استفاده در این پژوهش را قابل مشاهده می‌باشد. شایان ذکر است که این شاخص‌ها بر اساس مرور ادبیات که در فصل دوم انجام گرفته انتخاب و در قالب یک منظر از مناظر کارت امتیازی متوازن قرار گرفته‌اند.

جدول 3-1: شاخص‌های انتخابی برای سنجش کارایی شعب
منظر کارت امتیازی متوازن
ردیف
شاخص
مقیاس اندازه گیری
واحد
شیوه جمع آوری اطلاعات
آموزش
1-1
میزان نفر ساعت آموزش
نسبتی
نفر ساعت
اداره امور کارکنان

2-1
کارکنان تحصیل کرده
نسبتی
نفر
اداره امور کارکنان

3-1
پاداش
نسبتی
ریالی
اداره امور مالی
فرآیندهای داخلی
1-2
تعداد پرسنل
نسبتی
نفر
اداره امور کارکنان

2-2
تعداد ATM
نسبتی
دستگاه
اداره امور کارکنان

3-2
تعداد POS
نسبتی

دستگاه

اداره امور کارکنان

4-2
تعداد کارت‌های صادر شده
نسبتی
عدد
اداره امور کارکنان

5-2
خدمات موبایل بانک
نسبتی
عدد
مدیریت امور شعب

6-2
خدمات بانکداری الکترونیک
نسبتی
عدد
مدیریت امور شعب
مشتریان
1-3
منافع دریافتی
نسبتی
ریالی
مدیریت امور شعب

2-3
متراژ شعبه
نسبتی
متر
اداره امور کارکنان

3-3
چک‌های صادر شده
نسبتی
عدد
اداره امور کارکنان

4-3
حساب‌های بسته شده
نسبتی
عدد
اداره امور کارکنان

5-3
افزایش تعداد حساب‌ها
نسبتی
عدد
مدیریت امور شعب
مالی
1-4
تعداد سپرده های جذب شده
نسبتی
عدد
اداره امور کارکنان

2-4
میزان سپرده های جذب شده
نسبتی
ریالی
اداره امور کارکنان

3-4
تعداد تسهیلات اعطایی
نسبتی
عدد
اداره امور کارکنان

4-4
میزان تسهیلات اعطایی
نسبتی
ریالی
اداره امور کارکنان

5-4
سود و زیان شعبه
نسبتی
ریالی
مدیریت امور شعب
در ادامه تعاریف مربوط به هر یک از این شاخص‌ها ارائه و توضیحی مختصر در مورد ورودی و خروجی بودن آن‌ها ایراد می‌گردد.

جدول 3-2: توضیح شاخص‌های مربوط به منظر آموزش
شاخص
ورودی یا خروجی
توضیح
میزان نفر ساعت آموزش
ورودی
مدت زمانی که پرسنل هر شعبه در دوره های آموزشی مختلف برای ارتقاء شغلی از سمت بانک شرکت کرده‌اند.
کارکنان تحصیل کرده
ورودی
تعداد پرسنلی که مدرک تحصیلی آن‌ها کارشناسی یا بالاتر از کارشناسی می‌باشد.
پاداش
خروجی
جايزه اي دلخواه است كه در ازاي يك كار مشخص، يك تلاش اضافه و انجام موفقيت آميز يك كار يا پس از يك رويداد خاص پرداخت می‌شود و هيچ تضميني براي پرداخت دوباره‌ی آن براي كارهاي مشابه وجود ندارد.

دو شاخص اول ورودی مدل ما بوده‌اند و پاداش خروجی مدل می‌باشد. به این معنا که با توجه به میزان نفر ساعت آموزش هر شعبه و همچنین تعداد کارکنان تحصیل کرده آن شعبه انتظار می‌رود پیشرفت و توفیق بیشتر در آن شعبه تحقق یابد که در این صورت پرسنل آن شعبه پاداش دریافت می‌کنند.

جدول 3-3: توضیح شاخص‌های مربوط به منظر فرآیندهای داخلی
شاخص
ورودی یا خروجی
توضیح
تعداد پرسنل
ورودی
تعداد افراد مشغول به کار زیر نظر هر شعبه را تعداد پرسنل آن شعبه می‌گویند.
تعداد ATM
ورودی
تعداد دستگاه های ATM زیر نظر هر شعبه را شامل می‌شود.
تعداد POS
ورودی
از دستگاه‌های مورد استفاده جهت ارائه خدمات ویژه کارت‌ها، POS می‌باشد.
تعداد دستگاه های POS زیر نظر هر شعبه را شامل می‌شود.
تعداد کارت‌های صادر شده
خروجی
تعداد کارت‌های الکترونیکی صادر شده توسط هر شعبه را شامل می‌شود.
خدمات موبایل بانک
خروجی
به‌کارگیری تلفن‌های همراه در دریافت خدمات بانکی و مالی است.
در این پژوهش تعداد رمزهای موبایل بانک صادر شده از سوی هر شعبه را شامل می‌شود.
خدمات بانکداری الکترونیک
خروجی
بانکداری الکترونیک عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن‌ها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی، در هر ساعت از شبانه روز.
در این پژوهش تعداد رمزهای اینترنت بانک را شامل می‌شود.

سه شاخص اول ورودی مدل ما بوده‌اند و سه شاخص بعدی خروجی مدل می‌باشد. به این معنا که با توجه به تعداد پرسنل هر شعبه همچنین تعداد دستگاه های ATM و POS آن شعبه انتظار می‌رود که تعداد کارت‌های الکترونیکی صادر شده و خدمات موبایل بانک و بانکداری الکترونیکی بیشتری توسط آن شعبه ارائه گردد.
جدول 3-4: توضیح شاخص‌های مربوط به منظر مشتریان
شاخص
ورودی یا خروجی
توضیح
منافع دریافتی
ورودی
میزان سودی که به مشتریان آن شعبه با توجه به تنوع حساب‌های بانک پرداخت گردیده است.
متراژ شعبه
ورودی
میزان فضایی که شعبه برای مشتریان دارد.
چک‌های صادر شده
خروجی
تعداد چک‌های صادر شده برای مشتریان بانک را شامل می‌شود.
حساب‌های بسته شده
خروجی
تعداد مشتریانی که به دلایلی از خدمات بانک ناراضی و اقدام به بستن حساب خود می‌کنند.
افزایش تعداد حساب‌ها
خروجی
تعداد حساب‌هایی که توسط مشتریان جدید و همچنین مشتریان موجود با توجه به منافع حساب‌های جدید باز شده است.
دو شاخص اول ورودی مدل ما بوده‌اند و سه شاخص بعدی خروجی مدل می‌باشد. به این معنا که با توجه به منافع ارائه شده به مشتریان شعب و همچنین فضای تخصیص داده شده به شعبه انتظار می‌رود که آن شعبه چک‌های بیشتری را برای مشتریان صادر، حساب‌هایی بیشتر در آن شعبه گشوده شود و همچنین مشتریان کمتر حساب‌های خود را در آن شعبه مسدود کنند.

جدول 3-5: توضیح شاخص‌های مربوط به منظر مالی
شاخص
ورودی یا خروجی
توضیح
تعداد سپرده های جذب شده
ورودی
تعداد سپرده‌هایی که توسط شعبه جذب شده است.
میزان سپرده های جذب شده
ورودی
میزان ریالی سپرده های که توسط شعبه جذب شده است.
تعداد تسهیلات اعطایی
 خروجی
تعداد تسهیلاتی که به مشتریان آن شعبه اعطا شده است.
میزان تسهیلات اعطایی
 خروجی
میزان ریالی تسهیلاتی که به مشتریان آن شعبه اعطا شده است.
سود و زیان شعبه
خروجی 
سود و زیان حاصل از فعالیت‌های هر شعبه را شامل می‌باشد.
دو شاخص اول ورودی مدل ما بوده‌اند و سه شاخص بعدی خروجی مدل می‌باشد. به این معنا که با توجه به تعداد و میزان سپرده های جذب شده آن شعبه انتظار می‌رود که آن شعبه تسهیلات بیشتری را اعطا و سود بیشتری را کسب کند.
3-5- واحد های تحت بررسی
اطلاعات مربوط به 20 شعبه تحت بررسی در این پژوهش شامل نام شعبه، کد شعبه و آدرس آن به شرح جدول زیر قابل ملاحظه می‌باشد.
جدول 3-6: شعب مورد بررسی
ردیف
كد شعبه
نام شعبه
آدرس
1
21
گاندي
خیابان گاندی نبش خیابان 25
2
32
چهارراه پارك (ارزي-ريالي)
خیابان دکتر بهشتی تقاطع خیابان خالد استانبولی
3
33
اسكان
خیابان میرداماد ساختمان اسکان
4
34
ميدان آرژانتين
میدان آرژانتین ضلع غربی میدان نبش خیابان 21
5
301
وليعصر – مطهري
خیابان ولیعصر بین دکتر بهشتی و استاد مطهری
6
311
شهيد فتحي شقاقي
میدان فاطمی خیابان فیروز میدان سلماس
7
312
سيد جمال‌الدین اسد آبادي
خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی نبش خیابان 24
8
328
گيشا
خیابان گیشا بین خیابان نهم و کانال پ 126
9
847
كن
خیابان کن ایستگاه یخچال
10
1025
سعادت آباد تهران
خیابان سعادت آباد خیابان سرو شرقی ساختمان استاد شهریار
11
2110
اتوبان كردستان
اتوبان کردستان تقاطع ملا صدرا مجتمع پارک پرنس
12
2180
برج ميلاد
برج میلاد – سالن همایش‌ها – طبقه GF
13
2410
شهران
خیابان شهران فلکه دو میدان خیابان یکم
14
3210
فرحزادی
بلوار فرحزادی جنب برق افق
15
3220
يادگارامام
بزرگراه یادگارامام مجتمع یادگار امام
16
3330
امارات
خیابان ولیعصر توانیر
17
3370
شاهين شمالي
جنت آباد خیابان شاهین شمالی مجتمع گل‌ها
18
3390
شهرك راه آهن
شهرک راه آهن خیابان امیر کبیر
19
3420
دانشگاه شهید بهشتی
خیابان ولنجک خیابان تابناک بلوار دانشجو میدان دانشجو
20
3770
بوستان
میدان پونک مجتمع تجاری بوستان بازارچه یاس

همچنین رتبه بندی شعب مورد بررسی در ارزیابی داخلی بانک تجارت در دو سال 89 و 90 توسط بانک به شرح جدول زیر می‌باشد :

جدول 3-7: رتبه بندی شعب بانک بر اساس اطلاعات سال 89 و 90
ردیف
كد شعبه
نام شعبه
درجه 89
درجه 90
1
21
گاندي
یک
ممتاز ب
2
32
چهارراه پارك (ارزي-ريالي)
ممتاز ب
ممتاز الف
3
33
اسكان
ممتاز ب
ممتاز ب
4
34
ميدان آرژانتين
یک
یک
5
301
وليعصر – مطهري
یک
یک
6
311
شهيد فتحي شقاقي
دو
دو
7
312
سيد جمال‌الدین اسد آبادي
دو
دو
8
328
گيشا
سه
سه
9
847
كن
چهار
چهار
10
1025
سعادت آباد تهران
دو
دو
11
2110
اتوبان كردستان
چهار
چهار
12
2180
برج ميلاد
پنج
پنج
13
2410
شهران
سه
سه
14
3210
فرحزادی
چهار
چهار
15
3220
یادگار امام
سه
سه
16
3330
امارات
یک
یک
17
3370
شاهين شمالي
سه
سه
18
3390
شهرك راه آهن
سه
سه
19
3420
دانشگاه شهید بهشتی
دو
دو
20
3770
بوستان
چهار
چهار

3-6- شیوه رتبه بندی شعب
در این پژوهش با توجه به اینکه فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس زماني مناسب است که کليه واحدهاي تحت مطالعه در مقياس بهينه عمل کنند و عواملی چون ضعف رقابتي، محدودیت‌های مالي، عوامل محيطي و … باعث می‌شود تا يک شرکت يا واحد در مقياس بهينه کار نکند. در نتیجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، رضایت مشتری، رتبه بندی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حجم مبادلات سهام، تصمیم سازی، رگرسیون خطی، یافته های پژوهش