پایان نامه با واژگان کلیدی بازده سهام، نقدشوندگی، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

نمایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمانی که اوراق بهادار انتشار مییابند، به موجودیت خود در بازار ادامه میدهند تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت برسند، اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عدهای فروخته و عدهای دیگر آن را خریداری میکنند. بنابراین، دو نوع بازار خواهیم داشت؛ نوع اول، بازاری است که برای تمام اوراق بهادار در آن وجود دارد و نوع دوم، بازاری است که جریان خرید و فروش اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری میکند. در نمودار (2-3) این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شکل سمت چپ در نمودار که بازار موجودی را نشان میدهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب و رو به پایین، با توجه به قیمت اوراق بهادار میباشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. شکل سمت راست، بازار در جریان را برای هر واحد نشان میدهد. اگر زمان یک روز باشد، شکل سمت راست نمایانگر تقاضایی رو به پایین است. در این شکل، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب و رو به بالا میباشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق میافتد که در قیمت در سطح Pe باشد. در شکل سمت راست، جریان عرضه و تقاضا در نقطهای یکدیگر را قطع میکنند. این نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است (نقطه Pe). اگر‬‬‬‬‬ هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی، قیمت اوراق بهادار هر دو بازار یکسان خواهد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در نمودار(2-4) نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار میباشد، اما در بازار واقعی، این قیمتهای معاملاتی است که مورد توجه قرار میگیرد. قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را میخرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را میفروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده میشود. اختلاف بین این دو قیمت، اختلاف پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش را اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش در بازار مینامند و در نقطه تعادلی، جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار میگیرد. معامله زمانی رخ میدهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند. در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط میباشد. به طور خلاصه، بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه، آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمتها را کنترل نمایند. نگهداری موجودی برای این افراد، هزینههایی در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، جبران میشوند. در نمایشگر 2 درآمد بازارسازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی میتوان گفت که Q(Pa-Pb) درآمد بازارسازان میباشد (فدایی نژاد1383، 137-123)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازارگردان در اجرای درست و صحیح تعهد خود عهدهدار دو وظیفه مهم میباشد که در ذیل به تشریح آنها میپردازیم:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
زمانی که کارگزاران حاضر در تالار سفارشات به قیمت محدود105 را از مشتریان خود دریافت میکنند، با مراجعه به بازارگردان آن سهام، انجام سفارش را به او واگذار مینمایند. بازارگردان با یادداشت سفارشات مذبور در دفترچه مخصوص در هر زمان که قیمت سهام به قیمت تعیین شده توسط مشتری رسید با انجام معامله و گرفتن مبلغی مشخصی از ارزش معامله به عنوان کمیسیون کارگزاری106، سفارش را برای مشتری کارگزار انجام میدهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقدینگی سهام در جهت پیوسته بودن بازار نقش مهمی را ایفا میکند. در واقع با توجه به مفهوم اصلی نقدینگی یعنی گردش و نقدشوندگی سهام با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن میتوان به 4 بعد مهم اشاره نمود: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) عرض بازار107: عرض بازار به عنوان شکاف بین قیمت خرید و فروش سهام مطرح میباشد، که در آن هزینههای معاملاتی نیز وجود دارند. هر چه تفاوت بین این دو قیمت کمتر باشد بیانگر این مطلب است که قیمت سهم به قیمت ذاتی خود نزدیکتر و هزینههای معاملاتی آن کمتر است و در نتیجه نقدینگی آن بیشتر میباشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ب) عمق بازار108: هر چه تعداد یک سهم مشخص، در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم میباشد (نمودار2-5).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

همان‎گونه که، از نمودار فوق نیز مشاهده شده است، هرچه قدر فاصله بین نمودار عرضه و تقاضا (عرض بازار) کمتر باشد و تعداد سهام معاملاتی در حجم معاملاتی (عمق بازار) انجام گیرد، نشان از نقدینه بودن سهام دارد. البته در عین حال میتواند گویای این مطلب نیز باشد که قیمت معاملاتی سهم نزدیک به ارزش ذاتی آن است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پ) سرعت‎ برگشتپذیری109: بیانگرسرعت برگشت قیمت معاملاتی سهم به قیمت ذاتی خود در کوتاهترین زمان ممکن میباشد. این ویژگی عمدتاً زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که سهامداران ناآگاه با انجام معاملات نامتعارف باعث ایجاد فاصله قیمت سهم از ارزش ذاتی آن میگردند. البته این مسأله خود مؤید این مطلب است که بازار سهام در عین رقابتی بودن، بازاری متعادل و پایدار نیز میباشد که قیمت توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شده و در صورت تغییر قیمت، قیمتها به سرعت به قیمت تعادلی خود برمیگردند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ت) سرعت انجام معامله110: عبارت از زمان انجام یک معامله در یک حجم مشخص و با هزینهای مشخص به گونهای که هر چه مدت زمان کمتر و سرعت انجام معامله در هر لحظه از زمان بیشتر باشد نشان از نقدینهتر بودن سهم دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بازارگردان جهت حفظ ثبات و تعادل قیمت سهام، همواره بایستی قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش خود را در سیستم معاملاتی بازار داشته باشد. این عمل سبب میگردد تا کارگزاران از مظنه قیمت سهم، ارزش ذاتی و قیمت پیشنهادی بازارگردان اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در جهت انجام معامله از آن استفاده نمایند. بازارگردان بایستی همواره و در هر زمان در جریان آخرین اطلاعات شرکت قرار گیرد، به همین منظور حضور او در جلسات هیئت مدیره نیز الزامآور به نظر میرسد. دلیل اصلی این امر آن است که افراد داخلی شرکت که در جریان آخرین اطلاعات مهم وتأثیرگذار بر قیمت سهام قرار دارند به سبب داشتن این ویژگی نسبت به سایر سهامداران از آن استفاده نادرست به عمل نیاورند. به هر حال پس از تعیین ارزش ذاتی سهم، بازارگردان قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش خود را با کمترین اختلاف ممکن از ارزش ذاتی در سیستم معاملات ثبت کرده، تا در صورت تمایل کارگزاران برای معامله با او از آن استفاده نمایند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به منظور کارآ نمودن بازار سرمایه یکی از شرایط مهم، نبودن و ناچیز بودن هزینه انجام معاملات است به همین منظور شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مربوط به بازارگردان بایستی در کمترین حد ممکن باشد. البته برای سهام پرگردش و فعال این شکاف بسیار کمتر است، ولی در مورد سایر سهام با گردش معاملات پایین این میزان بیشتر است، چرا که حجم معاملات باعث راکد ماندن سرمایه بازارگردان میشود ( گزارش مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران1383).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-2-3 حجم معاملات111
حجم معاملات سهام از دو دیدگاه بر بازده مورد انتظار سهام مؤثر است، اول اینکه نقدشوندگی سهام یك ویژگی مطلوب برای سرمایهگذار است، بنابراین هرچه حجم معاملات سهام بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی سهام بالاتر و ریسك نقدشوندگی پایینتر ارزیابی میشود و در نتیجه بازده کمتری انتظار میرود. از دیدگاه دیگر گردش معاملاتی سهام موجب میشود توزیع بازده سهام محدود شود، یعنی بازده سهام حول میانگین خواهد بود. اما اگر گردش معاملاتی سهام پایین باشد، نوسان بازده بیشتر خواهد بود و واریانس توزیع بازده بیشتر از وضعیتی است که گردش معاملاتی بالاست )قائمی و طوسی1369)، رابطه میان حجم معاملات و بازده سهام در پژوهشهای بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
از دیدگاه کارپف (1987)مطالعه رابطه میان حجم معاملات و بازده سهام بسیار با اهمیت است چرا که این رابطه در مطالعات واقعهنگر، مطالعات بازارهای آتی، درک بهتر ساختار بازارهای مالی و مباحث مربوط به توزیع تجربی قیمتهای سفته بازی کاربرد فراوان دارد. بنابراین با توجه به اهمیت مطالعه رابطه میان حجم معاملات سهام با بازده سهام، در پژوهش حاضر رابطه میان حجم معاملات سهام با جهت تغییرات بازده سهام رادر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نسبت گردش حجم معاملات (سرعت گردش معاملات هم گفته میشود) به صورت زیر تعریف میگردد:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
TOR= TV/S

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام، هزینه نگهداری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، عرضه و تقاضا، بورس اوراق بهادار تهران