پایان نامه با واژگان کلیدی بازاریابی، تحلیل سلسله مراتبی، سلسله مراتبی، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

00
100
هزینه
17. 01
8. 81
15. 16
5. 33
15. 78
18. 03
19. 88
0. 00
0. 00
0. 00
100
مسافت
25. 24
11. 97
12. 62
16. 18
14. 56
5. 50
13. 92
0. 00
0. 00
0. 00
100
زمان
15. 94
9. 90
15. 22
17. 39
16. 91
4. 11
20. 53
0. 00
0. 00
0. 00
100
وجود مشتری
15. 49
12. 21
13. 38
16. 43
21. 60
3. 99
16. 90
0. 00
0. 00
0. 00
100
جمع
91. 11
52. 57
70. 58
65. 01
88. 52
40. 34
91. 87
0. 00
0. 00
0. 00
 
 

خروجی نهایی نرم افزار به صورت زیر می باشد که اهمیت گزینه ها را نشان می دهد:
 
 
 
 
 
 
 
نتيجه
امتياز كسب شده
گزينه ها
رديف
 
 
no
91.11
انتقال زمینی کانتینرها به بندر امام
1
 
 
no
52.57
بازاریابی بندر
2
 
 
no
70.58
30 روز معافیت از پرداخت انبارداری
3
 
 
no
65.01
10روز معافیت برای تخلیه
4
 
 
no
88.52
اجاره کانتینر به خطوط فعال
5
 
 
no
40.34
فروش کانتینر
6
 
 
ok
91.87
اعطای یارد های اختصاصی و تکمیل بندر خشک شلمچه
7
 

بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی بهترین روش برای مدیریت کانتینرهای خالی واگذاری یاردهای اختصاصی در محوطه های خارج از بندر به خطوط کشتیرانی و همچنین تکمیل و فعال سازی بندر خشک در شلمچه است. انتقال زمینی کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر به بندر امام خمینی و بارگیری آن ها بر کشتی های بزرگ در بندر امام، اجاره ی کانتینرهای خالی به سایر خطوط فعال و تقسیم سود حاصل از آن، 30 روز معافیت از پرداخت هزینه ی انبارداری کانتینرهای خالی به منظور کاهش هزینه های شرکت کشتیرانی و جذب سهم بیشتری از صادرات توسط بندر خرمشهر، 10 روزمعافیت از پرداخت انبارداری برای تخلیه ی محتوای کانتینرها در انبارهای C.F.Sبندر، بازاریابی های بندر خرمشهر به منظور شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت ها و افزایش صادرات و جلوگیری از رسوب کانتینر، به ترتیب اهمیت راهکارهای بندر و کشتیرانی در مورد کانتینرهای موجود در خرمشهر می باشد و آخرین استراتژی نیز فروش کانتینر برای جلوگیری از پرداخت هزینه های گزاف انبارداری می باشد که خطوط کشتیرانی برای کانتینرهای رسوب شده ی خود اتخاذ می کنند.
4-5-فاکتورهای مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر
بر اساس مصاحبه های صورت گرفتهعوامل زیر به عنوان فاکتورهای مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر شناسایی شده است :
از یک دیدگاه می توان گفت مقدار کانتینرهای خالی موجود در یک بندر نشان دهنده ی میزان عملیات انجام شده و تردد کانتینر در بندر است که هرچه میزان آنها بیشتر باشد میزان تردد کانتینر و کالا در بندر بیشتر بوده است. بنابراین میزان عملکرد یک بندر میزان کانتینرهای خالی آن را تعیین می کند و از دیدگاه دیگر هرچه میزان کانتینرهای خالی ای که شرکت های کشتیرانی به دلیل استفاده از بندر به عنوان انبار کانتینر خالی خود خارج نکرده اند، بیشتر باشد این مسأله حاد و ناخوشایند می گردد بنابراین استفاده از انبار بندر به عنوان انبارصاحب کانتینر(خط کشتیرانی) علت دیگر خارج نشدن سریع کانتینرهای خالی از محیط بندر خرمشهر می باشد.
پس به طور کل عوامل مؤثر در تعداد کانتینرهای خالی در هر بندر می توانند:1.کم بودن هزینه های نگهداری کانتینر در یک بندر نسبت به مناطق دیگر برای صاحبان خطوط(صاحبان کانتینر) 2. در دسترس بودن به صورت لحظه ای که در هر زمان لازم شود شرکت کشتیرانی به راحتی بتواند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تحقیقات بنیادی، استراتژی ها، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق درباره نظام اداری، هخامنشیان، منابع انسانی، نظام مالی