پایان نامه با واژگان کلیدی بازآفرینی، سوررئالیسم، ناخودآگاه، کهن الگوها

دانلود پایان نامه ارشد

ی واقعیت یا واقعیت برتر دارد. فراواقع گرایی یکی از جنبش های هنری قرن بیستم است. این جنبش به طور رسمی ازکشورفرانسه در سال۱۹۹۲ آغاز شد. سوررئالیسم به طور دقیق یعنی آگاهی بشر به عجز خود در مورد تعیین سرنوشتش می باشد. اولین نظریه پرداز سوررئالیسم افلاطون بوده است. او در رساله « فایدروس و ایون۴ »
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱Carl Gustav Jung .۳persians and I
.۲ Historical .۴Phaedrus and Ion
در این باره سخن رانده است.(حسینی،ج دوم،۷۷۴:۱۳۸۹-۷۷۸) اصطلاح سورئالیسم از دو جزء اساسی سور(sur) به معنی روی، برفراز و بالا و رئال (real) به معنی حقیقت، چیز واقعی، صحیح و حقیقی ترکیب یافته است. درنتیجه سورئال را می توان در ورای واقعیت یا پشت واقعیت ترجمه کرد. اصطلاح سوررئالیسم را نخستین بار ̎ گیوم آپولینر۱ ̎ (۱۸۸۰-۱۹۱۸) فرانسوی در سال ۱۹۰۳ در نمایش نامه خود به نام ̎ سینه های تیرزیاس۲ ̎ استفاده کرده است.(ثروت،۲۲۸:۱۳۸۵-۲۲۹)
مکتب سوررئالیسم محصول تغییرات بعد از جنگ جهانی اول، و از دادایئسم۳ زاده شد. اما ریشه سوررئالیسم به سمبولیسم برمی گردد. این مکتب همزمان با نظریه های فروید در مورد ضمیرناخودآگاه ، رویا و واپس زدگی بود. نخستین اثر سوررئالیستی کتاب ̎ میدان مغناطیسی۴ ̎ به قلم ̎ آندره برتون۵ ̎(۱۸۹۶-۱۹۶۶) می باشد. پیروان جنبش سوررئالیسم معتقدند؛ فعالیت عقلی صرفاً حوزه بسیار محدودی از تجارب ما را در برمی گیرد؛ در فراسوی آن دنیایی به همین واقعی وجود دارد، که تصاویر آن در تاریکی رویاها و تخیلات ناخودآگاه ریشه دارد.( حسینی،ج دوم،۸۳۷:۱۳۸۹) در نتیجه فضای سوررئالیستی، موقعیتی مناسب برای ظهور ناخودآگاه است. همچنین در سوررئالیسم نوعی مقاومت و عصیان در برابر تاریخ و زمان تاریخی وجود دارد.( اسماعیل پور،۶۰:۱۳۹۱) به همین دلیل فرازمان و فرامکان هستند، این شرایط بهترین فضا را جهت نمایان شدن اسطوره ها به دست می دهد.
یکی از دلایل دیگری که سبک سوررئال را به اسطوره ها نزدیک می کند، این است؛ سوررئالیست ها به رویا، عوالم خواب و خیال بسیار اهمیت می دهند.(ثروت،۲۴۰:۱۳۸۵) رویا۶ همزاد بشر، و خاستگاه الهام، معنا، پیشگویی، نماد و اسطوره می باشد. رویا زبان ناخودآگاه است؛ به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ Guillaume Apollinaire .۴Magnetic field
.۲ Breasts Tyrzyas .۵André Breton
.۳Dadaism .۶ Dream

همین دلیل از چنبر خودآگاه بیرون است. هنگامی که اسطوره به قالب کلام در می آید، به رویا شکل روایی می بخشد.« یکی از بزرگترین عوامل زنده و موجه ماندن اسطوره ها، در فرهنگ جوامع عمل تخیل است؛ که عناصر موجود و سازماندهی اسطوره را به عنوان زبانی نمادین و استعاری مقبول می سازد.»( امیرقاسمی،۳۷:۱۳۹۱)
جلد اول و دوم ̎ پارسیان و من، ̎ به بازآفرینی از شاهنامه پرداخته است. دریک صدسال اخیر و بعد ازمشروطیت، بسیاری از نویسندگان برای بازنویسی و باز آفرینی ازآثارکهن استفاده کرده اند. این کار موجب پدید آمدن داستان نویسی از روی آثار کهن شد. کتاب ̎ بوف کور ̎ هدایت با استفاده از روش بازنویسی و بازآفرینی خلاق، از روی منابع تاریخی و کهن نوشته شده است.« از سال۱۳۷۶تا۱۳۸۳ آمار بازنویسی وبازآفرینی از شاهنامه رشد زیادی پیدا کرد. این کار در بالاترین حد خود ۱۰۵ عنوان، بازنویسی شاهنامه درسال ۱۳۸۳ را نشان می دهد.» (کریم زاد،۱۱۴:۱۳۸۴) مجموعه ̎ پارسیان و من̎، اثر آرمان آرین نیز در این سال منتشر می شود.
بدین ترتیب هر هنرمند و نویسنده ای، جدا از مسأله بازآفرینی و باز نویسی آثار دیگر، همچنان می تواند یک اسطوره پرداز باشد. رولان بارت۱ (۱۹۱۵-۱۹۸۰) در باب ̎ اسطوره آفرینی̎ می گوید:« اسطوره را می توان کوشش انسان در همانندسازی خویشتن با جهان فرا انسان قلمداد نمود. از این رو اساس داستان پردازی ادبی، نشان از بیان اسطوره به صورتی دیگر دارد.» (بارت،۱۴:۱۳۷۵)
وقتی نویسنده اثر خود را از روی آثار کهن فارسی خلق کند، اگر موضوع اثرکهن راتغییر ندهد و تنها در ساخت و شکل آن کار کند، تا به ساخت امروزی درآورد، ̎بازنویسی ̎ انجام داده است، و اگر موضوع و ساخت اثر قبلی را درهم بریزد و چارچوب هویتی موضوع آن اثر را تغییر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱ Roland Barthes
دهد، به ̎بازآفرینی ̎ پرداخته است.(پایور،۹۴:۱۳۸۴) در ادبیات کهن، شاهنامه فردوسی عالی ترین شکل تلفیق اسطوره ای را نشان می دهد. اوج این باز آفرینی او، شخصیت رستم است که در ادبیات اوستایی نشانی از او وجود ندارد. در مجموعه ̎ پارسیان و من̎، نویسنده با قرار دادن نوجوان امروزی به عنوان قهرمان و راوی داستان، در صدد خلق شخصیت اسطوره ای دیگر برای مخاطب می باشد.
بهار درباره بازآفرینی معتقد است: همان گونه که روابط اجتماعی کهنه تغییر می کند، و چیزهایی دیگر جایش را می گیرد. به همین ترتیب قهرمانان اساطیری گذشته کنار گذاشته می شوند و قهرمانان تازه ای جانشین آنان می شود. این قهرمان جدید در عمل کیفیات اصلی یا آرکی تایپ هایش، همان است که در گذشته بوده است. اما زندگی این قهرمان، دربردارنده ی زیر بناها و روبناهای زمان کنونی است. ( بهار،۳۶۲:۱۳۸۴)
شاهنامه یک اثر حماسی- اسطوره ای است؛ کارکرد خاص آن، انتقال ارزش های تعلیمی و الگوی مقدس است. اما شخصیت های ̎ پارسیان و من̎، در پی کشف حقیقت وجودی خود و درپی جستجوی مکان و موقعیت خود در جهان هستی هستند. این شخصیت های جدید در رمان ها با اسطوره ها برخورد می کنند؛ بدین دلیل اسطوره ها رویای جمعی محسوب می شوند. قهرمان امروزی در مجموعه ̎ پارسیان و من̎، با مرور رویاهای جمعی، می خواهد به کشف فردیت خود برسد.« انسان عصر ما گاه در نیاز آیینی خود به اسطوره می کوشد؛ تا خود اسطوره ساز شود. بسیار دیده شده است که تجسم آرمان ها، باورها، امیدها وعاطفه های متراکم در یک هویت یا موجودیت، سبب تکوین اسطوره ای شده است. گروهی چنین تکوینی را شبه اسطوره نامیده اند.»(امامی،۲۱۸:۱۳۷۷) آرین نیز با قرار دادن راوی و قهرمان امروزی می خواهد، این شبه اسطوره را ایجاد کند.
آرمان آرین برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه به باز آفرینی اسطوره ها در قالبی دیگر، متوسل شده است. او با نگاهی بسیار متفاوت اسطوره ها را از کنج پنهان روح و تاریخ بیرون کشیده است؛ تا بتواند آگاهی افراد جامعه را به فرهنگ کهن ایرانی بیشتر کند. در شرایط کنونی جوامع، مخصوصاً نفوذ فرهنگ غرب، یکی از مناسب ترین اشکال بیان مسائل انسان مدرن، اسطوره ها هستند. آرین با استفاده از بازآفرینی می خواهد؛ رسیدن به فردانیت و بلوغ روانی را در کنار اساطیر، به مخاطبان مخصوصاً نوجوانان، در فضای امروزی دنیا بر گرداند.
۱ـ۴. معرفی نویسندة مجموعه پارسیان و من

آرمان آرین متولد آبان ۱۳۶۰ تهران است. او با آفرینش رمان سه گانه ̎ پارسیان و من، ̎ به ادبیات شناسانده شد. مجموعه ̎ پارسیان و من̎، اولین رمان سه گانه فانتزی ایرانی است؛ که براساس اسطوره ها، حماسه و تاریخ ایران نگاشته شده است. جلد نخست این کتاب با نام ̎ پارسیان و من ̎ : کاخ اژدها، بیان کننده داستان آژی دهاک و فریدون است. جلد دوم با نام ̎ پارسیان و من ̎ : رازکوه پرنده، بیان کننده پهلوانی های رستم و شرح هفت خوان، تا از بین رفتن او، است. جلد سوم این مجموعه با نام ̎ پارسیان و من̎ : رستاخیز فرامی رسد، بیان کننده داستان کوروش کبیر است.
در هر یک از جلدهای ̎ پارسیان و من̎، قهرمان امروزی که راوی داستان نیز هست؛ با درنوردیدن زمان به گذشته های دور پیوند می خورد. او پس از انکشاف خود، دوباره به زمان معاصر بر می گردد. قهرمان امروزی، در طی سفر به ناخودآگاه جمعی، بسیاری از کهن الگوها و آیین های اسطوره ای را پشت سر می گذارد. در ادامه پژوهش به بررسی این کهن الگوها و آیین ها اشاره رفته است.
در اهمیت مجموعه ̎ پارسیان و من̎، جعفری(قنواتی) معتقد است:« بارها شنیده ایم که ادبیات گذشته فارسی، قابلیت بازآفرینی در قالب های مدرن را ندارد. به رغم آنکه بحث های فراوانی در نفی این ادعا صورت گرفته است؛ به نظر می رسد، هیچ کدام از این بحث ها به اندازه انتشار رمان سه جلدی ̎ پارسیان و من̎، نمی توانست در نفی آن ادعاها موثر باشد.»(انواری،۱۹۳:۱۳۹۲) رمان های ̎ پارسیان و من̎، در زمان انتشار جوایز بسیاری کسب نموده است:
• برنده بیست و سومین دوره کتاب سال ایران،۱۳۸۴.
• برنده لوح تقدیر از جشنواره مهرگان ادب ۱۳۸۴.
• برنده جایزه پنجمین دوره کتاب شهید غنی پور،۱۳۸۴.
• برنده جشنواره شورای کتاب کودک ،۱۳۸۵.
• دریافت لوح تقدیراز ibby دانمارک(بنیاد هانس کریستین اندرسن۱)،۲۰۰۸.
فهرست دیگر آثار آرمان آرین:
• گوشواره تلخ (مجموعه داستان کوتاه)۱۳۸۶.
• اشوزدنگهه در سه جلد(اسطوره هم اکنون۱۳۸۷،اهریمنان یکه تاز۱۳۹۳،حماسه نجات بخش۱۳۹۲.
• آینده کهن درسه جلد،روایت شب نخست،شب دوم،شب واپسین(۱۳۹۲).
• سپیتمان(داستان زندگی اَشوزرتشت)۱۳۸۷.
• دست نوشته های شش هزار ساله خداوند پیوست سه گانه اشوزدنگهه۱۳۸۷.
• رویای باغ سپید(داستان بلند ماورایی-اسطوره ای۱۳۸۸.
• کابوس باغ سیاه (اولین داستان بلند اسطوره ای ایرانی در ژانر وحشت)۱۳۹۰.
• افسون نامه(طنز سیاسی-افسانه ای)۱۳۹۰.
• نگاره های اهورایی(دایره المعارف تصویری،توصیفی و نمایشی شخصیت ها و موضوعات اوستا)۱۳۹۰.
• غوغای خموش(مجموعه متن ها،رویاها،مقاله ها و مناجات ها)۱۳۹۰.
• هفت فرمانروا(هفت جلد)درحال حاضر سه جلد آن فلزآغازین ،پادشاه ماد،داریوش بزرگ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱ Hans Christian Andersen
• سپنتامینو
• صدپند هزار بارشنیده۱۳۹۱.
• بوف کر( مجموعه داستان کوتاه).
• تاریک و روشنا(۱۳۹۳).
• پتش خوآگرجلد اول(حماسه سرآغاز)۱۳۹۴.
• شاهنامگ (اسطوره ها) شش جلد۱۳۹۴.
آرین جز نوشتن رمان، آثار تصویری و نمایشی نیز درکارنامه خود دارد. ازجمله: تهیه، نگارش و کارگردانی فیلم مستند ̎روزها ̎ درباره زندگی محمد علی اسلامی ندوشن، ساخت مستند کوتاه همشهری کرم، نگارش بازی نامه رایانه ای گرشاسب، سیاوش، گرگین، کی خسرو و رستم نامه.

فصل دوم

۲ـ۱. خلاصه رمان ها
۲ـ۲. پیشینه مکتب اسطوره شناسی، آرای یونگ و الیاده
۲ـ۳. کهن الگوها و بررسی آن
۲ـ۴. مناسک گذر
۲ـ۵. بررسی زمان و مکان

۲ـ۱. خلاصه رمان ها
۲ـ۱ـ۱. رمان« کاخ اژدها»

داستان با خانواده ای که دارای پسر دوازده ساله، به نام ̎ اردشیر ̎ هستند؛ آغاز می گردد. اردشیر راوی و قهرمان امروزی، در جلد اول رمان است. خانه آنها در جنگل، روی تپه ای قرار گرفته است. پدر خانواده ̎ مهرداد ̎ نام دارد، که نویسنده و نجاراست. او کتابی برضد حکومت آن دوران، نوشته است. به همین دلیل هنگامی که پدر خانواده، برای چاپ کتابش به تهران می رود؛ ماموران حکومتی به خانه شان هجوم می آورند. مادر برای نجات اردشیر، او را به دالانی که در زیر اتاقشان قرار گرفته، می فرستد. بدین ترتیب ماموران حکومتی، مادر را با خود می برند. در نتیجه جدال بین نیروهای خیر و نیکی با بدی و شر بوجود می آید.
زمانی که اردشیر از دالان خارج می شود؛ فقط جنگل، برف و گرگ ها وجود دارند. پای اردشیر، توسط گرگ ها زخمی می گردد. او برای رهایی از گرگ ها، به درخت تنومندی پناه می برد، و شب را به صبح می رساند. اردشیر صبح به کلبه شان بازمی گردد، و می بیند پدرش بازگشته است. چند ساعتی بعد دوباره ̎ ماموران حکومتی ̎ برمی گردند، و ابتدا مادر و بعد پدر را می کشند. آنان هنگامی که می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کودک و نوجوان، بازآفرینی، نقد اسطوره ای، کهن الگوها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اکوان دیو