پایان نامه با واژگان کلیدی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﯿﺮوي، ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ

دانلود پایان نامه ارشد

ﻧﻤﻮدار 1-3 ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-

(Marrison,2011:9).ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﺑﻪ ﭼﯿﻦ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرFDIﻧﻤﻮدار:1-3 ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ورودي

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻓﺮاوان و ارزان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات – 2 ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد. ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﺳﺘﺎﻧﮥ ﭼﯿﻦ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋة آن، ﭼﯿﻦ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر در ﯾﮏﮐﺸﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﺻﻼح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ

و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدة ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ

(Ito&Hahn,2010:52).اﻧﺘﻘﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزار را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﺟﺪول:6-3 ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

در ﺻﺎدراتFDIﺳﻬﻢ
در ﺗﻮﻟﯿﺪات FDIﺳﻬﻢ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ FDIﺳﻬﻢ
FDIﻣﯿﺰان
ﺳﺎل

ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﮔﺬارﯾﻬﺎي ﺑﺎ داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ

27/5
9/2
12/1
27/52
1993

31/5
14/3
15/7
35/72
1995

47/9
22/5
10/5
40/72
2000

55/48
40/77
8/03
53/5
2003

58/2
15/9
4/6
63/0
2006

Source: http://www.fdi.gov.cn

در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ورودي ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ وارد FDIﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ، ﻣﺎﮐﺎﺋﻮ و ﺗﺎﯾﻮان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺮدد. ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰة ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﭼﯿﻦ

ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰة ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺘﻪﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ورودي ﺑﻪ ﭼﯿﻦ .FDIدر ﺟﺪول زﯾﺮ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در((Guo&Ali, 2005:22ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.19

در ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر و درﺻﺪ FDI
ﺟﺪول :7-3 ﻣﻨﺎﺑﻊ

FDI
ﻣﻮرد FDIﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

– 1 ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ر.ك:

٢٠٠٠-Li,Xiaolian,” Foreign Direct Investment in China: The importance of market entry timing”global marketing. ٨:٣Two decades of utilizing FDI in china : Stages,structure and impact” ,China report, “(٢٠٠٨-Zhilong,Chen,(

در 2010

اﺳﺘﻔﺎده در2010- 1979
ﮐﺸﻮر

درﺻﺪ
ﻣﻘﺪار

درﺻﺪ
ﻣﻘﺪار

100

105/7

100

1078/8
ﮐﻞ

63/9

67/5

42/9

463/2
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ

4

4/2

6/8

73/7
ژاﭘﻦ

3/9

4/1

6/2

66/4
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

6/3

6/7

5/2

56/3
ﺗﺎﯾﻮان

2/6

2/7

4/4

47/3
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

5/4

5/7

4/4

47/1
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

Source 🙁 Morrison, 2011:9)

(2-2-1-3 ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة رﺷﺪ ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ 20 (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و OECDﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ( OECD,2001:18 (ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻓﺎه ﺷﺨﺼﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﮔﺮدد (

ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺠﺰة اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي در ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد روشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارزشﮔﺬاري آن وﺟﻮد دارد. روﯾﮑﺮد درآﻣﺪ ﻣﺤﻮر ﺟﺮﺟﻨﺴﻮن و ﻓﺮاﻣﻨﯽ، روﯾﮑﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻨﺪرﯾﮏ و روﯾﮑﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﻮر از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

Organization for Economic Co-operation and development -١

ﻫﺎﯾﺰﻧﮓ ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ از روش درآﻣﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ . وي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﯽ 1985-2007 ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از 26/98 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در 1985 ﺑﻪ 118/75 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن در 2007 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از % 5/11 درﺑﺎزه 1985-1994 ﺑﻪ % 7/86 در ﺑﺎزه 1995-2007 رﺳﯿﺪ. ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از 28/044 ﯾﻮآن در 1998 ﺑﻪ 108/462 ﯾﻮآن در 2007 رﺳﯿﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ از 3/9% درﺑﺎزة 1985 -1994 ﺑﻪ 7/5% درﺑﺎزة 1995-2007 رﺳﯿﺪ. (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺑﺎزة 1995-2007 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 6/78% و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻧﯿﺰ 6/25 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ).

اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي .(Li et.al,2003:3)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻪ ﺻﺮف رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ

ﻧﻤﻮدار:2-3 ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ (2007-1985)

ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از 1990 ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر و ردهﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﺎرت در ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﯿﻦ دارد و ﺑﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. در ﺳﺎل 1992 در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﭼﯿﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ -1 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر -2 ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ -3 از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﺸﺎن. در ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از 60 ﭘﺎرك ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎ ﺳﺎل 2003 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 5000 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ 3/7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )Pan,2010.(

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﺴﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﺣﺼﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ -1 ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و -2 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﻦ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل 1999 دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد. ﺑﻌﻼوه ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ Ibid,271.(ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر- ﺑﻮﯾﮋه ﻏﺮب- اﻋﺰام ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ (

(3-2-1-3ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻤﺪه در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪي. ﺗﺌﻮري و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺿﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﯽ، ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ -ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد. (ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪاي) در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪي اﯾﻦ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوري در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. (اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻔﯿﺪ از ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪاي) ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻣﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد

(Nayyar,2011:253).

در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ از

ﺑﻪ FDIاﻗﺘﺼﺎد، رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، رﺷﺪ رﻗﺎﺑﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰودة اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر از 6/2% ﺑﻪ 9/3% در ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﯽ 1995-2003 ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ (ﺑﺎ (9% و آﻟﻤﺎن (ﺑﺎ (11% ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ-

ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎري ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ

(Lerais,2006:29).ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از آن در دﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

در آﻏﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ واردات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻤﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪاﺧﯿﺮاً. ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﯿﺮوي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻮﺟﯿﻦ ﺗﺎﺋﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﺎل 2005 در ﭘﮑﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﺧﻼق در ﻃﯽ 15 ﺳﺎل اﺳﺖ. ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﭼﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ و ) در ﺳﺎل 2003 ﺑﻮده اﺳﺖ. GDPﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي 4% ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 8% ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ( 975/5) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮآن)

(3-1-3 اﻧﺪازة اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي

از زﻣﺎن اﻋﻼم اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از دوران ﭘﯿﺶ از اﺻﻼﺣﺎت رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 5/3% ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در دوران ﭘﺴﺎ GDPاﺳﺖ. در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎي 1960 ﺗﺎ 1978 ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎي 1979 -2006 ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ % 9/7 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول 8-3 ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ را در

(Elwell et.al,2007:5).ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

در ﭼﯿﻦ GDPﺟﺪول:8-3 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ

GDPﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
دوره زﻣﺎﻧﯽ

5/3
)1960-1978دوران ﭘﯿﺶ از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اﻗﺘﺼﺎدي، اﺻﻼﺣﺎت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي، ﺑﺨﺶ Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دﻻر، ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ