پایان نامه با واژگان کلیدی ایالات متحده، دانشجویان، خانواده ها، نویسندگان

دانلود پایان نامه ارشد

آلمان و ایالات متحده
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
تصویر کشور: بعد سیاسی 5مورد، اقتصادی 5مورد و فناوری 4مورد
شناختی
PCA, CFA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α), split-halves reliability
Content, Construct (convergent, discriminant)
Initial: N = 200; revised: N = 230 (USA), 80 (Germany), 80 (India), نمونه گیری بصورت در دسترس از بین دانشجویان
پرسشنامه، گروههای فوکوس، قضاوتهای متخصصان و پیش آزمون
13
لبرنز، 1996
آلمان ( شامل برخی دانشجوها از کشورهای دیگر)
کره، ژاپن و آلمان
خودرو و تلویزیون
تصویر بخصوص از made in (5مورد)
دانش کشور، جزء عاطفی 3مورد و جزء شناختی 12 مورد
شناختی، عاطفی و رفتاری
PCA
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
465 نفر از بین دانشجویان بصورت نمونه گیری در دسترس
موجود نیست
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
14
هابل، 1996
آلمان و فرانسه
آلمان و جمهوری چک
خودروها
ارزیابی ظاهر مدل (3 مورد)، ارزیابی ویژگیهای یک مدل (4 مورد)، نگرش نسبت به مدل (4 مورد)، ارزیابی کشور محل ساخت خودروها (4 مورد)
ارزیابی عاطفی از کشور (4 مورد)، ارزیابی شناختی از کشور (4 مورد) و ارزیابی صنعت خودروی کشور (4 مورد)
شناختی و عاطفی
Multi-group CFA
Internal consistency reliability, cross-national invariance
Construct (discriminant)
آلمان، 309 نفر و فرانسه، 313 نفر بصورت نمونه گیری سهمیه ای از بین مالکان خودروها
پارامیسواران و دیگران 1987، مک گی و اسپیرو 1991، پیشارودی و دیگران 1992،مارتین و دیگران 1993 و جف و نبنزال 1993
15
مولر،1997
آلمان
آلمان، چین، فرانسه، ژاپن و آفریقای جنوبی
محصولات بطور کلی، خودروها و مد
محصولات بطور کلی(3مورد)، خودرو 5 مورد و مد 2 مورد
تصویر کشور: شناختی 6 مورد و عاطفی 2 مورد
شناختی
PCA
موجود نمی باشد
Content, Construct (convergent, discriminant, nomological)
پیش آزمون 60 دانشجو و اصلی 415 نفر بصورت نمونه گیری قضاوتی از بین گردشگران
ادبیات CoI (38مطالعه)، مخصوصاً ورلگ 1993
16
آلرد و دیگران، 1999
ایالات متحده
چین، اسکاتلند، مکزیک، آفریقای جنوبی، روسیه و سنگاپور
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
تصویر کشور: محیط 5مورد، کار 6مورد، اقتصاد 5مورد، تعارض 5مورد، سیاست 4مورد، آموزش شغلی 4مورد و فرهنگ کاری 2مورد
شناختی
EFA (PCA), CFA
Internal consistency reliability
موجود نمی باشد
214 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان
ادبیات بازاریابی و غیر بازاریابی، گروههای فوکوس
17
لی و دیگران، 1999
ایالات متحده
ایالات متحده و ژاپن
تلویزیون و ویدئو
تصویر محصول، تصویر برند و ارزیابی برند (15 مورد)
تصویر کلی: کشور 4مورد، مردم 7مورد
شناختی، عاطفی
CFA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α)
موجود نمی باشد
233 نفر بصورت تصادفی از بین خانوارها
پارامیسواران و دیگران 1987
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
18
پاپادوپولس و دیگران، 2000
8 کشور اصلی+مکزیک، اسپانیا، رژیم اشغالگر، استرالیا، هنگ کنگ و اندونزی
ایالات متحده، ژاپن، سوئد، کانادا و کشور اصلی
محصولات بطور کلی
تصویر محصول: بی عیبی محصول(9مورد)، قیمت(1مورد) ،حضور در بازار(5مورد) و واکنش خریدار (5مورد)
تصویر کشور: پیشرفت 7مورد، عواطف مردم 5مورد و ارتباطات موردنظر 4مورد
شناختی، عاطفی و رفتاری
PCA, mean scores, MANOVA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α)
موجود نمی باشد
Grand total N = 6,094, consumers, systematic area sample
پاپادوپولوس و دیگران 1990 و هسلوپ و دیگران 1993
19
ورلگ، 2001
هلند
هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا
گوجه فرنگی و ماشین ظرفشویی
باورها درباره محصول: مربوط به لذت(3مورد) و مربوط به سودمندی (3مورد)
تصویر کشور: مناظر طبیعی 2مورد، آب و هوا 2مورد، شایستگی 3مورد، خلاقیت 3مورد، احساسات مثبت 3مورد و احساسات منفی 3مورد
شناختی، عاطفی
multigroup CFA
Internal consistency reliability (composite reliability), measurement invariance
موجود نمی باشد
202 نفر (گوجه) و 204 نفر (ماشین ظرفشویی) بصورت نمونه گیری در دسترس از بین مصرف کنندگان
ادبیات درباره کلیشه های ملی و ادراک از ملل، مباحثات گروهی، پیش آزمون
20
ایترسام ودیگران، 2003
هلند
هلند
نوشیدنی و سیب زمینی
ویژگیهای محصول: کیفیت (4مورد)، سلامتی (5مورد) و انحصاری بودن (4مورد)
تصویر منطقه ای از محصول: انسانی 4مورد، طبیعت 2مورد و آب و هوا 2مورد
شناختی
EFA, CFA, ANOVA
Internal consistency reliability (composite reliability)
Construct (convergent, discriminant)
130 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس از بین خانواده ها
گروههای فوکوس، مصاحبه های شخصی، مصاحبه های تخصصی
21
نایت و دیگران، 2003
ایالات متحده، ژاپن و ترکیه
آلمان
خودرو و ساعت مچی
مقیاس COI: ارائه منفی 2مورد، ارائه مثبت 2مورد، آگهی 1مورد، توزیع 1مورد و قیمت 1مورد
مقیاس COI : مردم 2مورد و موقعیت سیاسی
شناختی، عاطفی
multigroup CFA
Internal consistency reliability, cross-national invariance
Construct (convergent, discriminant, nomological)
488 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان و 631 نفر بصورت تصادفی از بین خانواده ها
پارا میسواران و دیگران 1987
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
22
نبنزال و دیگران، 2003
رژیم اشغالگر، فرانسه، ایالات متحده، مکزیک و کانادا
آلمان، ژاپن و کره جنوبی
محصولات خانگی الکتریکی
فردی که محصولات ساخت کشور … را می خرد: به دنبال کیفیت و رضایت است (11مورد)، توسری خورده (11مورد)، به دنبال ارزش اقتصادی (5مورد)، میهن پرستی (3مورد)
 
شناختی، عاطفی و رفتاری
PCA, CFA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α), cross-national invariance
موجود نمی باشد
4200 نفر بصورت نمونه گیری منطقه ای و سهمیه ای از بین خانواده ها
جف و نبنزال 1991،پرسش های open-ended
23
پواسچوندر و دیگران، 2004
استرالیا
اتریش
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
729 associations about Austria
شناختی، عاطفی
Central and peripheral analysis
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
130 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس از بین خانواده ها
مصاحبه های رو در رو
24
هسلوپ و دیگران، 2004
کانادا
ایالات متحده، کانادا، مکزیک، شیلی و آرژانتین
محصولات بطور کلی
باورها درباره محصول(8مورد) و ارزیابی محصول (4مورد)
توصیف کشور 5بعد، توصیف مردم 3بعد، شایستگی کشور 3بعد، شایستگی مردم 3بعد، ارزیابی کشور 2بعد و روابط 5 بعد
شناختی، عاطفی و رفتاری
CFA, MANOVA
موجود نمی باشد
Construct discriminant
312 نفر بصورت نمونه گیری منطقه ای از بین مصرف کنندگان و 204 نفر بصورت تصادفی از بین خرده فروشان
پاپادوپولوس 1993، بنت 1991 و دی سوزا 1993
25
میتلستیت و دیگران، 2004
ایالات متحده
کانادا، چین، کوبا، فرانسه، آلمان، عراق، مکزیک و روسیه
موجود نمی باشد
موجود نمی باشد
تفاوتهای مشاهده شده بین کشورها 8 مورد
شناختی
Multiple comparison tests, regression, CFA
Internal consistency reliability
Content, Construct (convergent, discriminant, nomological)
264 (پیش) و 338 (اصلی) بصورت نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان
پژوهشهای اکتشافی و قضاوتهای کیفی
ردیف
نویسندگان
کشورهای مورد بررسی
COO
طبقه بندی محصول
ابعاد محصول
ابعاد کشور
نگرش نسبت به کشور
متدولوژی
آزمون پایایی
آزمون روایی
نمونه
موارد منبع و شکل گیری
26
لاروچ و دیگران، 2005
ایالات متحده
ژاپن و سوئد
محصولات بطور کلی
باورها درباره محصول(3مورد) و ارزیابی محصول (3مورد)
تصویر کشور : باورهای کشور 3مورد، عواطف مردم 3موردو تعاملات مطلوب 3مورد
شناختی، عاطفی و رفتاری
CFA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α)
Construct (convergent, discriminant)
436 نفر بصورت نمونه گیری منطقه ای از بین خانواده ها
پاپادوپولوس1986و2000، لی و دیگران 1997 و ناگاشیما1977
27
پریرا و دیگران، 2005
تایوان، چین و هند
ایالات متحده و آلمان
محصولات بطور کلی و خودروها
GPA (4مورد) و SPA (خودرو 5مورد)
GCA 7مورد
شناختی
PCA, CFA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α)
موجود نمی باشد
135 (تایوان)، 129 (چین) و 111 (هند) بصورت نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان ارشد
پارامیسواران و دیگران 1994
28
بریجز، 2006
بلژیک
اسپانیا و دانمارک
نوشیدنی و دستگاه DVD
نگرش نسبت به نوشیدنی و دستگاه DVD: شناختی (4مورد)، عاطفی (3مورد) و رفتاری (3مورد)
جزء شناختی تصویر کشور(3مورد ژئوفرهنگی و 3مورد اقتصادی-اجتماعی)، جزء عاطفی مثبت تصویر کشور6مورد و جزء رفتاری 3مورد
شناختی، عاطفی و رفتاری
EFA, multigroup CFA
Internal consistency reliability (composite reliability), measurement invariance
Construct (convergent, discriminant)
113 پیش و اصلی 616 (اسپانیا) و 609 (دانمارک) بصورت نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان
مصاحبه های اکتشافی و ادبیات موضوع
29
داستوس و دیگران، 2007
کانادا
استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، مکزیک، مراکش و فلسطین اشغالی
محصولات بطور کلی
نگرش نسبت به محصولات
ابعاد شخصیتی: سازگاری4مورد، شرارت4مورد، خودبینی 4مورد، پشت کار 4مورد، همنوایی 4مورد و حجب و حیا 4مورد
شناختی، عاطفی
PCA
Internal consistency reliability (Cronbach’s α), alternative form reliability
Construct (nomological)
174 پیش بصورت نمونه گیری در دسترس از بین مصرف کنندگان و 170 (اصلی) بصورت تصادفی و snow ball از بین خانواده ها
مصاحبه های اکتشافی و مقیاسهای شخصیت
30
پاپو، کوئستر و کوکسی، 2007
استرالیا
ژاپن، مالزی و چین
تلویزیون و خودرو
Micro country image: innovation (2 items) prestige (3 items) design (3 items)
Macro country image: technological (3 items) economic (3 items) political (3 items)
شناختی
CFA, canonical regressions
Internal consistency reliability (Cronbach’s α), measurement invariance
Construct (convergent, discriminant)
539 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس
مارتین و دیگران 1993 و ناگاشیما 1970و1977

پیوست ب نسخه اصلی پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی of، and، Consumer، the Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی