پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

استفادة مكرر از مستعدكنندههاي برونشي استنشاقي باشد، عدم استفاده از درمان با كورتيكواستروئيد و مراجعة قبلي به بيمارستان به خاطر آسم شبه كشنده.125 (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-2-محرك هاي آسم
محركهاي آسم متعددي موجب تنگ شدن مجاري هوايي، ويزينگ و تنگي نفس در بيماران مبتلا به آسم ميشوند در حالي كه ديدگاه قبلي بر اساس اجتناب از اين محرك ها بوده است؛ امروزه شواهدي وجود دارند كه بيانگر كنترل ضعیف ميباشد و نياز براي افزايش درمان هاي كنترلي (پيشگيري كننده) را نشان مي دهند. (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-2-1-آلرژن ها
آلرژن های استنشاقي، ماست سل ها را به واسطه اتصال مستقيم ( lgE 126) كه منجر به آزاد شدن ناگهاني مدياتورهاي تنگ كنندة برونشي مي شود، فعال مي كنند ، اين امر منجر به پاسخ زود هنگام مي شود كه توسط برونكوديلاتورها معكوس مي شود . اغلب متعاقب چالش توسط آلرژن تجربي ، يك پاسخ تأخيري وجود دارد (هنگامي كه آدم مجاري هوايي و پاسخ التهابي حاد همراه با افزايش ائوزينوفيل ها و نوتروفيل ها وجود دارد كه چندان به واسطه برونكوديلاتورها قابل برگشت نمي باشد). شايع ترين آلرژني كه منجر به تحريك آسم مي شود گونه هاي درماتوفاگوئيد127مي باشد و مواجهه محيطي منجر به علائم مزمن با شدت پايين مي شود كه همبستگي هستند و ساير آلرژن هاي پايا از گربه ها و ساير حيوانات خانگي و همين طور سوسك هايي حمام ناشي مي شوند . ساير آلرژن ها (شامل گرده علف، راگويد128، گرده درختان و اسپورهاي قارچي) فصلي هستند. گرده ها غالباً منجر به رينيت آلرژيك مي شوند و كمتر مسبب آسم هستند ، اما در طوفان هاي شديد دانه هاي گرده از هم گسيخته مي شوند و اجزايي كه از آنها آزاد مي شوند مي توانند محرك تشديد آسم شديد باشند (آسم طوفان شديد129) (هریسون ، 2012.م ).
2-1-1-2-2-عفونتهاي ويروسي
عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفسي فوقاني (نظير رينوويروس، ويروس سن سيشينال تنفسي و كروناويروس شايع ترين محرك هاي دوره هاي تشديد حاد آسم هستند و مي توانند سلول هاي اپي تليال راههاي هوايي فوقاني و تحتاني را مورد تهاجم قرار دهند . مكانسيمي كه به وسيلة آن اين ويروس ها مي توانند موجب تشديد آسم شوند ، خيلي كم شناخته شده است ، اما افزايش التهاب مجاري هوايي همراه با افزايش تعداد ائوزينوفيل ها و نوتروفيل ها وجود دارد . شواهدي وجود دارد كه ميزان توليد اينترفرون نوع I توسط سلول هاي اپي تليال در بيماران مبتلا به آسم كاهش يافته است ، اين موضوع منجر به افزايش آمادگي ابتلا به اين عفونت هاي ويروسي و پاسخ التهابي شديدتر مي شود (هریسون ، 2012 .م).

2-1-1-2-3-عوامل دارويي
داروهاي متعددي مي توانند محرك آسم باشد . بلاكرهاي β آدرنرژيك معمولاً به صورت حاد آسم را بدتر مي كنند و استفاده از آنها ممكن است كشنده باشد . مكانيسم هاي اين امر كاملاٌ روشن نيست ، ولي احتمالاً با افزايش انقباض برونش كولينرژيك مرتبط است . بايد از تمام β بلاكرها اجتناب شود و حتي β_2 بلاكرهاي انتخابي و يا استفاده موضعي (مثل قطره هاي چشمي تيمولول) مي توانند خطرناك باشند . مهاركننده هاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين از لحاظ تئوري مضر هستند چرا كه مانع شكسته شدن كينين ها (كه منقبض كنندة برونش مي باشند) ، مي شوند؛ در هر حال ، ندرتاً موجب بدتر شدن آسم مي شوند و سرفه هاي شاخص ناشي از آن، در مصرف كننده هاي آسماتيك بيشتر از بيماران غير اسماتيك نيست . آسپرين مي تواند موجب بدتر شدن آسم در بعضي بيماران شود (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-2-4-ورزش
ورزش به ويژة در كودكان يك محرك شايع براي آسم است . مكانيسم آن مربوط به هايپرونتيلاسيون است كه منجر به افزايش آسمولاليتي در مايعات اطراف مجاري هوايي و افزايش آزاد شدن مدياتورهاي ماست سل مي شود ؛ اين موارد سبب انقباض برونش مي گردند . آسم القا شده توسط ورزش (EIA)130 به طور معمول بعد از اتمام ورزش آغاز مي شود و به طور خود به خود طي 30 دقيقه بهبود مي يابد. ( EIA ) در آب هواي سرد و خشك نسبت به آب و هواي گرم و مرطوب بدتر مي شود . به اين دليل، (EIA ) در ورزش هايي نظير دوميداني در هواي سرد، اسكي و هاكي روي يخ نسبت به شنا شديدتر است. ممكن است به وسيلة استفادة قبلي از β_2- آگونيست و آنتي لوكوترين ها بتوان از ( EIA ) جلوگيري كرد، ولي بهترين پيشگيري به واسطة درمان منظم با ( ICS ) است كه باعث كاهش جمعيت ماست سل هاي سطحي مورد نياز براي اين پاسخ مي شوند(هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-2-5-عوامل فيزيكي
هواي سرد و هايپرونتيلاسيون مي توانند به واسطه مكانيسم هايي مشابه ورزش موجب تحريك آسم شوند. قاه قاه خنديدن هم مي تواند يك محرك باشد . بسياري از بيماران بيان كرده اند كه آسم آنها در هواي گرم و تغييرات هوا بدتر ميشود . بعضي از بيماران مبتلا به آسم وقتي با عطرها و ادكلن هاي قوي مواجه مي شوند، بدتر ميگردند ولي مكانيسم اين پاسخ نامشخص است (هریسون، 2012 .م).
2-1-1-2-6-غذا
شواهد كمي مبني بر افزايش علائم آسم در اثر واكنش هاي آلرژيك نسبت به غذا وجود دارد ، در حالي كه بسياري از بيماران عقيده دارند كه علائم شان در مقابل بعضي از غذاهاي خاص بدتر مي شود . رژيم هاي ممانعتي131 معمولاً در كاهش تعداد دوره هاي آسم ناموفق هستند. بعضي غذاها نظير صدف و آجيل، ممكن است باعث القاي واكنش هاي آنافيلاكتيك شامل ويزينگ شوند. بيماران مبتلا به آسم القا شده توسط آسپيرين ممكن است از رژيم هاي بدون سالسيلات سود ببرند، ولي حفظ اين روش سخت مي باشد . افزودني هاي خاص غذايي ممكن است محرك آسم باشند. متابي سولفيت132 (كه به عنوان يك نگهدارندة غذايي به كار مي رود) مي تواند از طريق آزاد كردن گاز سولفور دي اكسيد در معده، موجب تحريك آسم شود . تارترازين (يك عامل زرد رنگ كردن غذا) قبلاً به عنوان محرك آسم به شمار مي رفت، ولي شواهد اندكي براي اين موضوع وجود دارد (هریسون ، 2012.م ).
2-1-1-2-7-آلودگي هوا
افزايش محدود در سطوح ذرات معلق ،دي اكسيد سولفور، ازون و اكسيدهاي نيتروژن در افزايش علائم آسم نقش دارند (هریسون، 2012 .م).
2-1-1-2- 8-عوامل شغلي
مواد متنوعي در محيط كار يافت شده اند كه مي تو.انند به عنوان عوامل حساس كننده (همان طور كه در بالا بحث شد) و همچنين محرك هاي افزايش علائم آسم عمل نمايند. آسم شغلي به طور مشخص همراه با بروز علائم در هنگام كار و بهبودي در تعطيلات آخر هفته و اوقات فراغت مي باشد . اگر مواجهه در 6 ماه اول بروز علائم رفع شود، معمولاً بهبود كامل حاصل مي شود . علائم مداوم تر منجر به تغييرات غير قابل بازگشت مجاري هوايي مي شوند، در نتيجه شناسايي زودهنگام و اجتناب از مواجهه مهم است (هریسون، 2012 .م).
2-1-1-2-9-عوامل هورموني
آسم در بعضي از خانم ها پيش از قاعدگي تشديد مي شود كه گاهي مي تواند بسيار شديد باشد . مكانيسم هاي اين امر كاملاً درك نشده است ولي به كاهش ميزان پروژسترون مربوط است و در موارد بسيار شديد مي تواند به واسطه درمان با دوزهاي بالاي پروژسترون و فاكتورهاي آزاد كننده گنادوتروپين بهبود پيدا كند . تيروتوكسيكوز و هايپوتيروئيدي مي توانند موجب بدتر شدن آسم شوند اگر چه مكانيسم ها هنوز كاملاً شناخته شده نيست(هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-2-10-ريفلاكس معده مري 133
ريفلاكس گاستروازوفاژيال در بيمارن مبتلا به آسم شايع است چرا كه برونكوديلاتورها موجب افزايش آن مي شوند . با وجود اينكه رفلاكس اسيد مي تواند انقباض برونشي رفلكسي را تحريك كند، به ندرت سبب علائم آسم مي شود و درمان آنتي رفلاكس در كاهش علائم آسم در اكثر بيماران ناموفق است (هریسون ، 2012.م ).
2-1-1-2-11-استرس و عوامل روانی
بسياري از بيماران مبتلا به آسم مي گويند كه علائم بيماري شان با استرس بدتر مي شود. شكي وجود ندارد كه فاكتورهاي رواني از طريق مسيرهاي رفلكس كولينرژيك مي توانند سبب القاي انقباض برونش شوند . در برخی موارد شدید استرس مثل عزاداری کاهش علائم نیز دیده شده است (هریسون ، 2012.م ).
2-1-1-3-پاتوفيزيولوژي
محدوديت جريان هوا عمدتاً به علت انقباض برونش هاست ، اما ادم مجاري هوايي، احتقان عروقي ، و انسداد مجاري به وسيلة اگزودا هم مي توانند موجب اين امر شوند . اين موضوع منجر به كاهش حجم بازدمي فشاري در يك ثانيه (FEV_1) ، نسبت ( FEV_1 ) به ظرفيت حياتي فشاري (FVC)134 و قلة جريان بازدمي (PEF) 135و همين طور افزايش مقاومت مجاري هوايي مي شود .
بسته شدن زودرس مجاري هوايي محيطي منجر به پرهوايي (احتباس هوا136) و افزايش حجم باقي مانده (به ويژه در تشديدهاي حاد و در آسم شديد و پايدار) ميشود. در موارد شديدتر آسم ،‌كاهش تهويه و افزايش جريان خون ريوي منجر به عدم تناسب تهويه و خونرساني و پرخوني برونشيال مي شود. نارسايي تهويه حتي در بيماران مبتلا به آسم خيلي شديد ، هم ناشايع است و P_(CO_2 ) شرياني بر اثر افزايش تهويه كاهش مي يابد (هریسون ، 2012).
2-1-1-3-1-افزايش پاسخ دهي مجاري هوايي
AHR اختلال فيزيولوژيك بار آسم مي باشد و بيانگر پاسخ بيش از حد منقبض كنندگي برونشي نسبت به محرك هاي استنشاقي متعدد (كه بر مجاري هوايي طبيعي هيچ اثري ندارند) مي باشد. افزايش) AHR (به تناوب علائم آسم مربوط است ؛ افزايش پاسخ دهي انقباس برونشي در استفاده از تنگ كننده هاي برونشي مستقيم نظير هيستامين و متاكولين که باعث انقباض صاف مجاري هوايي مي شوند، ديده مي شود ،‌ولي اين موضوع به طور بارز در بسياري از محرك هاي غير مستقيم كه منجر به آزاد شدن منقبض كننده هاي عروقي از ماست سل ها مي شود و يا اعصاب حسي را فعال مي كند ، نيز ديده ميشود . به نظر مي رسد كه اكثر محرك هاي علائم آسم شامل آلرژن ها ، ورزش ، هايپرونتيلاسيون ، مه دود (از طريق فعال كردن ماست سل ها)،‌ گردو غبار آزادنده، و سولفور دي اكسايد ( از طريق رفلكس كولينرژيك)،‌ به طور غير مستقيم عمل مي نمايند(هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-3-2- ويژگي هاي باليني و تشخيصي
علائم بارز آسم شامل ويزينگ، تنگي نفس سرفه ميباشند كه خود بخود و يا با دارو تغيير ميكنند. علائم ممكن است شب ها بدتر شوند و بيماران معمولاً در ساعت هاي اوليه صبح بيدار مي گردند. بيماران ممكن است سختي در پر كردن ريه هايشان از هوا را بيان نمايند. در بعضي بيماران افزايش توليد موكوس وجود دارد، اين موكوس به طور معمول چسبنده است افزايش تنفس و استفاد ه از عضلات كمكي تهويه ديده شود . علائم اوليه بيماري ممكن است قبل از حمله وجود داشته باشد، اين علائم شامل خارش زير چانه ، احساس ناراحتي در بين دو كتف و يا ترس غير قابل توجيه (احساس حادثه بد قريب الوقوع) مي باشد.
علائم شاخص فيزيكي معمولاً دمي و تا حد زيادتري بازدمي و رونكاي در سراسر قفسة سينه مي باشند و پر هوايي ممكن است وجود داشته باشد . بعضي از بيماران ، به ويژه بچه ها، ممكن است با سرفه هاي بدون خلط مراجعه كنند ( واريانت سرفه اي آسم) . وقتي آسم تحت كنترل باشد ، ممكن است هيچ نوع يافتة فيزيكي غير طبيعي مشاهده نشود (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-4-تشخيص
تشخيص آسم ممولاً از روي علائم متعدد و متناوب اسنداد مجاري هوايي آشكار است ، اما معمولاً توسط اندازه گيري عيني عملكردي ريوي تأييد مي شود (هریسون ، 2012 .م).
2-1-1-4-1-تست هاي عملكرد ريوي
اسپيرومتري ساده محدوديت جريان هوا را با كاهش مقادير ( FEV_1 137 )، ‌نسبت ( FVC) (FEV_1 ) و ( PEF ) تأييد مي نمايد . برگشت پذيريتوسط افزايش بيش از( 12%‌ ) و ( ml 200 ) در ميزان ( FEV_1 )،‌ پانزده دقيقه بعد از مصرف β_2- آگونيست كوتاه اثر استنشاقي ، يا در بعضي بيماران بعد از دو تا چهار هفته درمان با كورتيكواستروئيدهاي خوراكي (OCS138) (پردنيزون يا پردنيزولون mg40 – 30 در روز) ، تعيين ميشود. اندازه گيري ( PEF ) ،‌ دوبار در روز ، مي تواند واريان هاي با ريتم روزانه انسداد مجاري هوايي را مشخص نمايد .
لوپ هاي حجم – جريان ،‌كاهش قلة جريان و كاهش حداكثر جريان بازدمي را نشان ميدهند. ساير تست هاي عملكرد ريوي ، به ندرت مورد نياز مي باشند، اما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی علائم جسمانی، ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، رفتار درمانی دیالکتیک، حضور ذهن