پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، مدارس هوشمند

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………….
108
سوالهای اصلی ……………………………………………………………………………………..
108
4-3-1. آیا بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………….
108
4-3-2. آیا بین انگیزه تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………
110
4-3-3. آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………
112
سوالهای فرعی ……………………………………………………………………………
114
4-3-4. آیا بین انگیزه تحصیلی درونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………
114
4-3-5. آیا بین انگیزه تحصیلی بیرونی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه هوشمند و عادی ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………
116
4-3-6. آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح خودکارآمدی تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………………
118
4-3-7. آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………………
120
4-3-8. آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی درونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟ ……………………………………………………………………………..

122
4-3-9. آیا بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره اول متوسطه دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی 94-93 با توجه به نوع مدرسه و سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی (پایین، متوسط، بالا) تفاوت وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………
124
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….
127
5-1. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………….
128
5-2. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..
139
5-3. پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..
141
5-4. پیشنهاد به سایر پژوهشگران …………………………………………………………..
141
5-5. توصیه ها ……………………………………………………………………………………..
142
5-6. محدودیتها ……………………………………………………………………………….
143
فهرست منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………
145
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………
153
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه خودکارآمدی

پیوست ب: پرسشنامه انگیزه تحصیلی

فهرست جداول
عنوان ………………………………………………………………………………
صفحه
جدول 2-1. خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور ……………………………….
74
جدول 2-2 . خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……………………………..
78
جدول 4-1. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب نوع مدرسه …
93
جدول4-2.شاخص های توصیفی مربوط به متغیر سن در مدارس عادی و هوشمند
94
جدول 4-3. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب شغل پدر …..
95
جدول4-4. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب شغل مادر ….
96
جدول 4-5. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات پدر
97
جدول 4-6. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادر
98
جدول 4-7. شاخص های توصیفی مربوط به خودکارآمدی تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه ……………………………………………………………………………
99
جدول 4-8.. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها بر حسب سطح خودکارآمدی تحصیلی
99
جدول4-9. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه …………………………………………………………………………………
100
جدول4-10. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها بر حسب سطح انگیزه تحصیلی …..
100
جدول 4-11. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی درونی به تفکیک نوع مدرسه ………………………………………………………………
101
جدول4-12. توزیع فراوانی نسبی نمونه های آزمودنی بر حسب سطح انگیزه تحصیلی درونی …………………………………………………………………….
101
جدول 4-13. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر انگیزه تحصیلی بیرونی به تفکیک نوع مدرسه ……………………………………………………………..
102
جدول4-14. توزیع فراوانی نسبی نمونه ها بر حسب سطح انگیزه تحصیلی بیرونی
102
جدول4-15. شاخص های توصیفی مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی به تفکیک نوع مدرسه ……………………………………………………………………………
103
جدول4-16. توزیع فراوانی نسبی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………
103
جدول 4-17. مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه ها بر حسب سطوح خودکارآمدی تحصیلی …………………………………………………………..
104
جدول 4-18. مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی …………………………………………………………….
105
جدول4-19. مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی درونی ………………………………………………….
106
جدول4-20. مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح انگیزه تحصیلی بیرونی ………………………………………………..
107
جدول 4-21. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی خودکارآمدی تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی …………………………………………………….
108
جدول 4-22. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی …………………………………………………………
110
جدول4-23. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی ……………………………………………………….
112
جدول 4-24. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی درونی در مدارس هوشمند و عادی ……………………………………………………….
114
جدول 4-25. نتایج آزمون تی دو گروه مستقل مقایسهی انگیزه تحصیلی بیرونی در مدارس هوشمند و عادی ………………………………………………………..
116
جدول 4-26. تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی …………………………………………………………
118
جدول 4-27. تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و انگیزه تحصیلی ……………………………………………………………………
120
جدول 4-28. تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسب نوع مدرسه و انگیزه تحصیلی درونی …………………………………………………………..
122
جدول 4-29. تحلیل واریانس میانگین پیشرفت تحصیلی برحسبنوع مدرسه و انگیزه تحصیلی بیرونی ……………………………………………………………………
124

فهرست نمودارها
عنوان ……………………………………………………………………………..
صفحه

نمودار 4-1. نمودارستونی مقایسه سن نمونه ها در مدارس هوشمند و عادی …..
94
نمودار4-2. نمودارستونی مقایسه شغل پدر نمونه ها در مدارس هوشمند و عادی
95
نمودار4-3. نمودارستونی مقایسه شغل مادرنمونه ها در مدارس هوشمند و عادی
96
نمودار4-4. نمودارستونی مقایسه تحصیلات پدر نمونه های مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ……………………………………………………….
97
نمودار4-5. نمودارستونی مقایسه تحصیلات مادر نمونههای مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ……………………………………………………….
98
نمودار4-6. مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ………………………………………………………………….
109
نمودار4-7. نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ………………………………………………………………….
11
نمودار4-8. نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی (معدل) افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی …………………………………………………
113
نمودار4-9. نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی درونی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ………………………………………………………
115
نمودار4-10. نمودار مقایسه میانگین انگیزه تحصیلی بیرونی افراد مورد مطالعه در مدارس هوشمند و عادی ……………………………………………………….
117
نمودار4-11. نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطوح خودکارآمدی تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی
119
نمودار 4-12. نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی ………..
121
نمودار4-13. نمودار مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی نمونه های مورد مطالعه بر حسب سطح انگیزه تحصیلی درونی در مدارس هوشمند و عادی
123
نمودار4-14. نمودار مقایسه میانگین پیشرفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزه تحصیلی، مدارس هوشمند، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دوره اول متوسطه، آموزش و پرورش، انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی