پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزش درونی، تقلب تحصیلی، مقطع تحصیلی، انگیزش بیرونی

دانلود پایان نامه ارشد

منظور از آن بیشتر همانندسازی با یک شخص است، شخصی که برای فرد مهم است. اما در نظریه خود تعیین‌گری همانندسازی با یک رفتار و پیامد آن صورت می‌گیرد، یعنی پیامد برای فرد ارزشمند است و او احساس می‌کند که برای رسیدن به یک پیامد (مثلاً تمیزی خانه) باید رفتار خاصی را انجام دهد، در این نوع تنظیم سطح تعارض بسیار پایین است (باقری، 1378).
تنظیم یکپارچه یا تنظیم آمیخته61
تنظیم آمیخته، خودمختارترین نوع انگیزش بیرونی است، درحالی‌که درونی کردن، فرآیند جذب کردن ارزش یا شیوه رفتار کردن است، درآمیختن، فرآیندی است که افراد از طریق آن، ارزش‌ها و رفتارهای همانندسازی شده خویش را در خود کاملاً دگرگون می‌کنند. این نوع تنظیم در عین‌حال که نوعی انگیزش است، فرآیند رشد نیز است زیرا خودآزمایی لازم برای هماهنگ کردن روش‌های جدید فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن با روش‌های پیشین فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن فرد را در بردارد. هرچه فرد شیوه‌های فکر کردن و رفتار کردن درونی شده را بیشتر در سیستم خود ادغام کند اعمال از بیرون با انگیزه شده او بیشتر خودمختار می‌شوند (ریو، 1387).
مثال: دانش‌آموز در مورد علت درس خواندنش ممکن است چنین بگوید: «من تصمیم گرفته‌ام که برای امتحان درس بخوانم و سایر فعالیت‌های مورد علاقه‌ام را کنار بگذارم، زیرا خوب بودن در مدرسه برای من به عنوان یک فرد مهم است، خودتنظیمی یکپارچه، پیامد طبیعی درونی‌سازی است که محیط مانع آن نمی‌شود. این نوع تنظیم نمونه کامل جامعه‌پذیری است فرد صرفاً به انجام رفتارهایی که ارزش‌های اجتماعی به او دیکته کرده‌اند نمی‌پردازد، بلکه به طریقی رفتار می‌کند که باارزش‌های جامعه هماهنگ است زیرا پذیرفته است که این ارزش‌ها، از آن خودش هستند (باقری، 1378).
تنظیم یکپارچه‌سازی در ویژگی‌های بسیاری با انگیزش درونی مشترک‌اند، چنانکه هر دو مستقل بوده و بدون تضاد و تعارض‌اند. امّا در تنظیم یکپارچه انگیزه‌ها بیرونی هستند، چرا که رفتاری که به وسیله تنظیم یکپارچه برانگیخته شده است، به دلیل ارزش ابرازی فرضی آن انجام می‌شود، با توجه به نتیجه‌ای که متمایز و جدا از رفتار است، حتی اگر آن ارادی بوده و به وسیله خود، ارزش‌گذاری شده باشد (دسی و ریان، 2000).
این نوع تنظیم زمانی رخ می‌دهد که تنظیم همانندسازی شده رفتار با دیگر نیازها و ارزش‌های شخص هماهنگ باشد به جهت آن که این نوع تنظیم مربوط به دوره بزرگ‌سالی دوره‌ای که اکثر افراد به هویت خود می‌رسند، نه دوره نوجوانی که هویت هنوز به صورت کامل شکل نگرفته، می‌باشد (راتل و همکاران، 2007).
با توجه به این که پژوهش حاضر همانند پژوهش راتل و همکاران در سطح دبیرستان و برای نوجوانان صورت گرفته است، به همین دلیل تنظیم یکپارچه مورد ارزشیابی قرار نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که حتی مقیاس‌های انگیزش تحصیلی ساخته‌شده بر اساس نظریه خود تعیین‌گری در سطح دبیرستان دارای مقیاس فرعی برای تنظیم یکپارچه نیستند.
انگیزش درونی
انگیزه درونی به درگیر شدن در یک تکلیف به خاطر پاداش‌هایی که در خود تکلیف است، اشاره دارد (هاینگا و کارپوس، 2010). همچنین انگیزش درونی اشاره دارد به رفتارهایی که برای شخص ذاتاً لذت‌بخش و جالب هستند و فرد حتی در غیاب محرک‌های بیرونی هم به انجام آن‌ها می‌پردازد (نیمیک و ریان62، 2009). انگیزش درونی یک مکانیسم حیاتی برای رشد شناختی است زیرا انگیزش درونی به عنوان محرک کنجکاوی و اکتشاف است (ایدیر و کاپلان63، 2007).
بر اساس نظریه خود تعیین‌گری انگیزش خودمختار یا ارادی (وقتی که رفتار توسط خود فرد شروع و هدایت شود) از دو بخش فرعی انگیزش درونی و انگیزش بیرونی که خوب درونی شده است یعنی تنظیم همانندسازی شده تشکیل یافته است (وانستاین کیست و همکاران، 2009). همچنین اکثر تحقیقات به عنوان مثال (وانستاین کیست و همکاران، 2009؛ راتل و همکاران، 2007 و…) تنظیم بیرونی و درون‌فکن شده را با هم ترکیب کرده‌اند و انگیزش کنترل شده مرکب را تشکیل داده‌اند.
پژوهش‌های بسیاری پیامدهای مهم انگیزش خودمختار را تأیید کرده‌اند، که شامل: کاهش ترک تحصیل، (والراند و همکاران، 1997)، یادگیری عمیق‌تر (گرول نیک و ریان، 1987)، خلاقیت بیشتر (کویستنر و همکاران، 1984) کاهش پردازش سطحی اطلاعات (وانستین کیست و همکاران، 2004)، موفقیت بیشتر (بوگیانو، فلینک، شییلدز، سیلبک و بارت، 1993؛ سویننز و وانستاین کیست، 2005)، بهزیستی بیشتر (بلک و دسی، 2000؛ لوسک، زویلک، استانک و ریان، 2004)؛ (نقل از وانستاین کیست و همکاران، 2006).

پیشینه تجربی :
الف _تحقیقات انجام‌یافته در ایران
خامسان و اصغری امیری (1390) تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که میانگین انجام تقلب در امتحانات کمتر از حد متوسط می‌باشد اما باور عمومی به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط می‌باشد. میزان تقلب در پسران بیشتر از دختران و باور به عمومیت داشتن تقلب در دختران به طور معنادار بیشتر از پسران بود. رایج‌ترین شیوه انجام تقلب در جلسات امتحان، نگاه کردن و نوشتن روی کاغذ و رایج‌ترین شیوه تقلب در تکالیف، گرفتن تکلیف از هم کلاسی و اینترنت می‌باشد.
جم و ولی‌اله (1375) علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان علوم پزشکی همدان را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل فردی (عدم انگیزه برای یادگیری و راحت‌طلبی) بر عوامل برون فردی برتری داشته است.
در پژوهشی که اژه‌ای، شهابی و علی بازی (1390) با عنوان رابطه ویژگی‌های شخصیت با خود گزارش‌ دهی تقلب تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام دادند. و به این نتیجه رسیده‌اند که دو عامل شخصیتی، وظیفه‌شناسی و توافق با خود گزارش ‌دهی تقلب تحصیلی همبستگی منفی دارند. و نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داده است عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی 8 درصد و همراه با توافق 3/10 درصد از ثمرات واریانس تقلب تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
در پژوهشی که رضوان اجاقي، محمود كيوان آرا، مظفر چشمه سهرابي و احمد پاپي (1390) با عنوان تحليل آسیب‌شناسی تقلب و سرقت علمي: بر اساس يك تحقيق كيفي انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که علل مؤثر در شکل‌گیری تقلب و سرقت علمي در جامعه دانشگاهي در پنج گروه فرهنگي، پرورشي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي به دست آمدند. نتايج در دو گروه عوامل دروني و بيروني دسته‌بندی شدند. عوامل دروني مربوط به استعدادها، ادراك و دریافت‌های خود شخص از طريق کانال‌های خانواده و جامعه بودند. عوامل بيروني نيز از محيط اطراف بر عملكرد شخص در انجام كار پژوهشي نيرو وارد می‌کنند. در اين مورد شخص در ارتكاب تخلف به طور اختياري و غير اختياري، از محيط تأثير می‌گیرد.
در پژوهشی که پریزاد، امینی و ثاقب (1392) با عنوان مقایسه نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی مقطع بالینی در زمینه تقلب شامل کلیه انواع تقلب امتحانی ،تقلب در بالین ،تقلب در نوشتن پژوهش و مقاله در دانشگاه شیراز انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان ارتکاب تقلب در دانشجویان دختر به طور معنی‌داری کمتر بود . همچنین در دانشجویان مقطع تحصیلی پایین تر تقلب به میزان کمتري دیده شد. از طرفی نگرش دانشجویان در مقطع تحصیلی پایین تر نسبت به دانشجویان در مقطع تحصیلی بالاتر این گونه بود که این دانشجویان بیشتر این رفتارهاي تقلب آمیز را نادرست می‌دانند.
اکبر علیوردي نیا صالح صالح نژاددر پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در اقدام به تقلب دانشجویان در دانشگاه ارومیه انجام دادند و یافته‌های توصیفی پژوهش نشان می‌دهد میزان انواع سه‌گانۀ تقلب و متغیر کلی تقلب در میان دانشجویان در حد پایین می‌باشد. علاوه ه بر آن، تقلب در جلسات امتحانی رایج‌ترین نوع تقلب در میان آنان بوده است. نتایج استنباطی نیز حکایت از آن دارند که درحالی‌که از میان متغیرهاي انتخاب عقلانی دو متغیر میزان منافع تقلب و فرصت‌های انحرافی، با تقلب رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارند، میان متغیر باورهاي اخلاقی دانشجویان با میزان وقوع تقلب رابطه‌ای معکوس و معنی‌دار وجود دارد.

ب_تحقیقات انجام‌یافته در خارج
رتینگر64، جردن65 (2005)، در پژوهشی رابطه بین دین ،انگیزش و تقلب دانشگاهی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که افراد متقلب در دوره‌هایی که در آن تقلب کرده بودند نسبت ‌به دوره‌هایی که در آن تقلب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انگیزش درونی، خودکارآمدی، انگیزش پیشرفت، پیشرفت در یادگیری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، ساختار بازار، شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی