پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، استراتژی ها، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

که به لحاظ فرآیند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف در هر صنعت وجود دارد، عملکرد گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد مختص به آن صنعت مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق شركت هاي مورد بررسي بر اساس نوع فعاليت شان در صنايع مختلف در دو دسته صنايع توليدي و صنايع خدماتي دسته بندي شده و مورد سنجش قرار گرفته اند.
1-8-7) نوع استراتژي – هر سازمان يا شركتي معمولاً راه ها یا نمونه های مختلفی برای فعالیت های خود در پیش رو دارد و می خواهد مناسب ترین آن ها را برای هدایت عملیات انتخاب نماید. این الگوها و شیوه ها را گزینه های استراتژیک می گویند که مدیران و برنامه ریزان باید به تجزیه و تحلیل و ارزیابی آن ها پرداخته و در نهایت یکی را به منزله استراتژی آن سازمان يا شركت برگزینند. اشاراتی که در زمینه ی نوع استراتژی در تحقیقات مختلف صورت گرفته است، عموماً مدل استراتژی های ژنریک پورتر49 شامل استراتژی هاي، رهبری هزینه،‌ تمركز و ایجاد تمایز در محصول و یا مدل مایلز و اسنو50 ، شامل چهار گونه فرصت جویان ، مدافعان ، تحلیل گران و منفعلان بازار را برای بررسی اثرات انواع استراتژی های اتخاذ شده بر متغیرهای تحقيقي در نظر گرفته اند(Mahama.H,2006 ,p331). در این تحقیق از مدل ژنریک پورتر برای سنجش نوع استراتژی شركت استفاده می شود.
1-9) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از :
قلمرو موضوعی – قلمرو موضوعی این تحقیق ، نظام اندازه گیری عملکرد شرکت و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت است.
قلمرو زمانی – داده ها و اطلاعات براي اين پايان نامه درسال 1392 جمع آوري شده است.
قلمرو مکانی – قلمرو مکانی این تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-10) خلاصه فصل
در اين فصل با توجه به اهميت اثر گذاري نظام اندازه گیری عملکرد بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بيان مسأله تحقيق ، اهميت و ضرورت اجراي تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات و فرضيه هاي تحقيق ، تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق و در پايان به قلمرو و جامعه آماري تحقيق پرداخته شد.

فصل دوم
مروري بر
ادبيات تحقيق

بخش اول
نظام اندازه گيري
عملكرد

2-1-1 ) مقدمه
امروزه اندازه گیری عملکرد51 به یک فعالیت عادی و البته ضروری در زندگی روزمره افراد ، شرکت های تجاری52 و سازمان ها53 تبدیل گرديده است (تيموري و علي اكبري،1388،ص 5). اهمیت و نقش مهم اندازه گیری عملکرد برای شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی کاملاً آشکار است زیرا اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های منطقی در واحد های کسب و کار می باشد (Propper et al., 2003, p10).
رشد و توسعه روز افزون شرکت ها از یک سو و تغییرات سریع و عمیق شرایط محیطی از سوی دیگر این واحد ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن نمود به طوری که شرط بقا برای شرکت ها ارتقاي عملکرد آن ها شده است. بدیهی است در چنین شرایطی تنها شرکت هایی که رویکرد استراتژیک54 داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آنچه مسلم است این است که وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها است که شرکت را به جلو پیش می برد. تجربه نشان داده است که غالب شرکت هایی که شکست خورده اند در اثر ضعف در استراتژی ها نبوده بلکه در اثر اجرا نشدن یا اجرای ضعیف استراتژی ها و عدم کنترل بر آن ها بوده است.اگر استراتژی ها به درستی تدوین شوند ، ولی به طور مناسب به سطح فرآیند ها و فعالیت های شرکت مرتبط نشوند آن گاه مدیران عملیاتی به عبارتی بدنه اجرایی شرکت از استراتژی دور شده و در نتیجه بین عملکرد و استراتژی ها واگرایی ایجاد می شود. استقرار نظام اندازه گیری عملکرد55 خطر وقوع این واگرایی را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت و منابع شرکت ها جلو گیری می کند (غلامي و همكاران،1387، ص1).
در دنیای رقابتی امروز شركت ها در هر محیطی که فعالیت مي نمایند ، دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت همواره به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح بوده است(پاكپور رودسري،1387، ص17). بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی ، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرند(حسن زاده و همكاران ،1388، ص189). بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی شركت و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. در نگاه كلي موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمان يا شركتی بدون نظام اندازه گيري عملکرد قابل تصور نمی باشد(پاكپور رودسري،1387، ص18).

2-1-2 ) تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملکرد56 باید خاطر نشان نمود که جایگاه این واژه از آن جا حائز اهمیت است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی و همچنین مدیریت نمود. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری57 ، معنی پیدا می کند(تيموري و علي اكبري،1388، ص9). به بیان دیگر عملکرد ، نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده می باشد. بدون داشتن برنامه خاص دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج کارا و اثربخش در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه آن نظام قادر باشد پس از طرح ریزی عملکرد و تدوین برنامه ها آن ها را از طریق نظام های اجرایی به اجرا در آورده و آن گاه با انجام ارزیابی در نهایت به بهسازی عملکرد58 نايل گردد.این نظام تحت عنوان نظام مدیریت عملکرد شناخته می شود (حاجي كتابي و همكاران ،1387، ص2).
کلمه عملکرد به طور وسیع در مبحث مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب عملکرد با كارآيي59 و اثر بخشی60 تعریف یا برابر دانسته شده است . به عنوان مثال نیلی و گرگوری61 معتقدند که چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده و كارآيي به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند ، می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (كارآيي) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد ، می توانند وجود داشته باشند . از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از كارآيي و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است(Bourne et al., 2003 , p3).
هولتون و بیتز62 خاطر نشان ساخته اند که عملکرد یک ساختار چند بُعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل ، متفاوت است. آن ها همچنین به این موضوع که هدف از اندازه گيري ، نتایج عملکرد است یا رفتار نيز اشاره می نمایند. در مورد چیستی عملکرد ، نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است. کین63 معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد از خود به جا می گذارد و جدا از هدف است. برناردین و همکارانش64 معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی شركت ایفا می کند. فرهنگ لغت آکسفورد65 عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش و یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان می کند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. بنابراین می توان عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمان ها ، شرکت ها ، گروه ها و افراد انجام می دهند تلقی نمود.
کمپ بل66 معتقد است که عملکرد ، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود ، زیرا عوامل نظام مند می توانند نتایج را منحرف کنند. به نظر می رسد در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.در تعريف بروم راچ67 اين ويژگي را مي توان مشاهده نمود. وي معتقد است كه عملكرد هم به معناي رفتارها و هم به معناي نتايج است. رفتارها از فرد اجراكننده ناشي مي شوند و عملكرد را از يك مفهوم انتزاعي به عمل تبديل مي كنند. رفتارها فقط ابزارهايي براي نتايج نيستند ، بلكه به نوعي خود نتيجه به حساب مي آيند و مي توان جداي از نتايج در مورد آن ها قضاوت نمود. اين تعريف از عملكرد منجر به اين نتيجه گيري مي شود كه هنگام مديريت عملكرد گروه ها و افراد ، هم ورودي ها (رفتار) و هم خروجي ها (نتايج) بايد در نظر گرفته شوند. اين مدل تركيبي را مديريت عملكرد مي نامند. اين مدل سطح توانايي يا شايستگي و موفقيت ها را همانند هدف گذاري و بازبيني اهداف پوشش مي دهد(آرمسترانگ،1385، ص304). می توان گفت عملکرد نتیجه یک عمل است و یا توانایی انجام یا قابلیت ایجاد یک نتیجه را عملکرد گویند. بنابراین می توان گفت که عملکرد هم به عمل و هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر ، عملکرد را می توان به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست نيز تفسير نمود ‌(تيموري وعلي اكبري،1388، ص10).
2-1-2-1 ) عملکرد و تصمیم گیری68 – همان طور که در قسمت قبل ذکر شد ، اندازه گیری عوامل تشریح کننده عملکرد ، هنگامی ارزشمند است که از داده ها در تصمیم گیری ها استفاده شود. تصمیماتی که به منظور جهت گیری های راهبردی و یا هدایت سازمان و يا شركت در پیاده سازی مفاهیم راهبردی ، باید اتخاذ گردند. مجموع این تصمیمات است که به ایجاد و یا به عبارتی بهتر مدیریت عملکرد می انجامد. لذا اگر تشریح عملکرد امکان تاثیر بر تصمیم گیری هاي مديران را نداشته باشد، بی ارزش است.مديران همواره درصدد بهبود عملكرد شركت تحت مديريت خود هستند ، اما اين بهبود زماني ميسر مي شود كه آنان شناخت كافي از توانايي خود و نقاط ضعف و قوت رقبا داشته باشند. به هر حال هر کاربری می تواند اطلاعات عملکرد را با توجه به بازه های زمانی مختلف، اهداف و نیات مختلف ، رفتارهای ریسک گریز مختلف و از جنبه های مختلف (مثلاً درون سازمانی یا برون سازمانی) تفسیر نمايد. این تنوع تفسیر ، پیچیدگی ارائه یک تعریف از عملکرد را افزایش می دهد. اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می توانند مدل های علی متفاوتی برای عملکرد ایجاد کنند. مدل علی تعریف شده توسط فردی از درون سازمان ، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکزدارد. در مقابل، یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی برمبنای تعاریف آماری محتمل واز قبل تعیین شده ، نظیر آنچه در تحلیل های مالی پیدا می شود، نظر دارد. در این صورت مدل علی تعریف شده توسط چنین فردی ، بر پیش بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد (تيموري وعلي اكبري،1388، ص ص18-14).
مقصود از نظام اندازه گيري عملكرد و كنترل عملكرد ، انتقال و ارسال اطلاعات است. تمركز اين نظام بر اطلاعات مالي و غيرمالي است كه بر تصميم گيري و فعاليت هاي مديريتي تأثير دارند و مديران اين نظام ها را به منظور برقراري يا تغيير و اصلاح الگوها در فعاليت هاي شركت مورد استفاده قرار مي دهند (سايمونز،1391، ص5). اندازه گيري عملكرد به عنوان يك ابزار براي اندازه‌گيري كارآيي و اثربخشي شناخته مي‌شود. بنابراين، براي افزايش تصميم‌گيري عقلايي در سازمان ها و شركت ها همواره به آن نياز است (Van Helden et al,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، حسابداری مدیریت، اندازه شرکت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، عملکرد شرکت، مدیریت عملکرد، بهبود مستمر