پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه ارشد

ع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی فزوني یافته‌است(حاجی جباری و سر آباداني،1386، ص20).

1-2 ) بیان مسأله
هر تحقيق در واقع با قصد پاسخگويي و راه حل يابي براي يك مسأله اصلي كه در واقع در قالب يك پرسش ظهور كرده است، آغاز مي شود.بيان مسأله ، طرح مسأله به زبان علمي مي باشد كه اين امر شامل محدود كردن مسأله و جداسازي آن از مسائل حاشيه اي است.محقق بايد بتواند مسأله را به گونه اي بيان كند كه اهميت آن را به اثبات برساند (خاکی ،1387، ص9). اندازه گیری عملکرد اصطلاحی است که بسیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ولی به ندرت تعریف دقيقي از آن ارائه مي گردد .اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی سازی17 فعالیت ها است (Bourne et al., 2003 , p2). اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده محسوب می گردد. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری تحلیلی است که شاخص ها18 را تعیین می کند ، نتایج را به صورت کمی نشان می دهد و عکس العمل های بعدی را مشخص می سازد( تقی زاده و همکاران،1390، ص147) . به بیان دیگر اندازه گیری عملکرد فرآیندی است که فعالیت های شرکت را به گونه ای اندازه گیری می کند تا شرکت در سایه بهبود فعالیت ها ، هزینه ها را کاهش داده و نحوه انجام عملیات در شرکت را از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح ، بهبود بخشد ، همچنین از ماموریت19 شرکت نیز پشتیبانی می نماید (قلی زاده و آزادي خواه ، 1389، ص3). اندازه گیری عملکرد در بُعد سازماني معمولاً مترادف با اثربخشي20 و کارآیی21 فعاليت‌ها می باشد. منظور از اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه‌ها با ويژگي کارا بودن فعاليت‌ها و عمليات است و کارآیی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی ، چگونه برای کسب اهداف به کار رفته اند. از این رو می توان آن ها را دو بُعد مهم عملکرد دانست. به بیان دیگر هم علل داخلی (کارآیی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد می توانند وجود داشته باشند. از این رو سطح به دست آمده از عملکرد یک کسب و کار ، تابعی از کارآیی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته می باشد. نظام اندازه گیری عملکرد ، مجموعه ایی از استانداردها است که به منظور کمی کردن کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها به کار می رود (Neely et al.,1995 , p80). به بيان ساده اگر نسبت داده به ستانده ، کارآیی در نظر گرفته شود، نظام اندازه گیری عملکرد در واقع ميزان کارآیی تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي دهد (حاجی جباری و سرآباداني،1386،ص23).
اندازه گیری عملکرد بهترین ابزار برای برنامه ریزی22 و کنترل است. از سوی دیگر اندازه گیری عملکرد انگیزه لازم برای ارتقاي کیفیت مدیریت را نیز فراهم می کند. از این رو می توان گفت اندازه گیری عملکرد صرفاً آگاهی از کیفیت خدمات نیست بلکه به طور طبیعی افزایش کیفیت خدمات را نیز در بر خواهد داشت. به همین دلیل و به علت تسهیل در امر تصمیم گیری و تنظیم اهداف بلند مدت،حرکت گسترده ای به منظوربهره گيري از نظام اندازه گیری عملکرد در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان دیده می شود ( منصوری،1378،ص161). به طوری که موضوع اندازه گیری عملکرد در سال های اخیر با توسعه چهارچوب ها و مدل های اندازه گیری نظیر کارت امتیازی متوازن23 ، منشور عملکرد24 ، ارزش افزوده اقتصادی25 ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت26 ، آنالیز ارزش سهام27 و تکنیک های خود ارزیابی28 به سرعت در حال رشد است. چهارچوب های اندازه گیری جدید و بسیار قابل توجه نظیر کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی کسب و کار ، محیط کسب و کار را با دگرگونی هاي فراواني مواجه ساخته است (تیموری و علي اكبري ، 1388، ص2).

جدول 1-1 ) تعاريف مختلف از اندازه گيري و نظام اندازه گيري عملكرد
منبع
تعریف
فرهنگ لغات آكسفورد29
اندازه گيري اسمي است كه به عمل اندازه گرفتن اطلاق مي شود.
فرهنگ لغات آمريكن هريتيج30
عمل اندازه گرفتن و يا فرآيند اندازه گيري شدن.
مثل اندازه گيري كيفيت ، ابعاد يا حجم
فرهنگ لغات ورلدنت31
عمل يا فرآيند تخصيص يك عدد به يك پديده طبق يك قانون خاص را اندازه گيري گويند.
نيلي و همكاران32 (1995)
اندازه گيري عملكرد اصلاحي است كه بسيار مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد ولي به ندرت تعريف مي گردد. اندازه گيري عملكرد به معني فرآيند كمي كردن افعال است كه اين فرآيند كمي كردن را اندازه گيري گويند. نظام اندازه گيري عملكرد ، مجموعه ايي از استاندارها است كه به منظور كمي كردن كارايي و اثر بخشي افعال به كار مي رود.
وبستر و هونگ33 (1994)
اندازه گيري عملكرد يك فعاليت كليدي مديريت است كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري كارا ، پايش عملكرد و تخصيص كاراي منابع را در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
ون درونگلن و كوك34 (1997)
اندازه گيري عملكرد تحصيل و تحليل اطلاعات مربوط به دستيابي واقعي به اهداف و برنامه هاي شركت و نيز اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر اين دستيابي مي باشد.
بيتيتسي35 (2002)
اندازه گيري عملكرد فرآيند استفاده از يك معيار عملكرد در يك حوزه است كه منعكس كننده معيارهاي به كار گرفته شده نيز مي باشد.
نظام اندازه گيري عملكرد عبارت است از مجموعه ايي ساختار يافته از معيارهاي عملكرد و نيز فرآيند هاي مقتضي كه چگونگي استفاده مديريت از آن معيارها براي مديريت عملكرد سازمان را تعريف مي كنند.

ادامه جدول 1-1 ) تعاريف مختلف از اندازه گيري و نظام اندازه گيري عملكرد
سينكلير و زيري36 (1995)
يكپارچه كردن فعاليت هاي سازماني در سطوح مختلف مديريتي و در بين وظايف و يا يك روش نظام مند براي ارزيابي ورودي هاي ، خروجي ها ، تبديل ورودي به خروجي و بهره وري عمليات توليدي و غير توليدي.
تخصيص نظام مند اعداد به موجوديت ها و يا فرآيند تعيين چگونگي دستيابي سازمان ها ، شركت ها و يا افراد به اهدافشان.

از اهداف اندازه گیری عملکرد می توان شناسایی وضع موجود ، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیت ها ، بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده شرکت ، ارتقای پاسخگویی به ذينفعان در مورد عملکرد برنامه ها، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهينه از امکانات و منابع انسانی را ذکر نمود. در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی و ارشاد شرکت باشد تا به این ترتیب درجه کارآمدی و بازده فعالیت های شرکت نيز بالا رود (قلی زاده و آزادي خواه ، 1389، ص6). مي توان گفت كه از اهداف اصلی نظام اندازه گیری عملکرد ، دستیابی به اطلاعات منطقی برای پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک37 مديران است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها برمی گردد .شرکت ها اغلب اندازه گیری عملکرد را در سطحی از جمله بخش ها ، واحد های اجرایی و سیستم ها اعمال می کنند و یا در بخش های منحصر به فرد و انفرادی به کار می گیرند که این اندازه ها و مقیاس ها اغلب مربوط به کارمندان هستند(یوسفی نژاد و نيشابوري ، 1388، ص30 ). از آن جا كه از اصلی ترین و مهم ترین وظايف مدیران ، تصمیم گیری است. مدیران باید برای برنامه ریزی ، سازمان دهی و اجرا ، تصمیم گیری نمايند. این تصمیم گیری ها باید بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده (با معیار و شاخص های عملکرد) و متناسب با فرآیندهای کاری شرکت نيز باشد. اندازه گيري مستمر عملکرد ، موجب پیدایش اطلاعات مستند ، به هنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقای شرکت و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند(خالقی مقدم و برزيده ، 1382، ص85).
با توجه به موقعیت کلیدی تصمیمات استراتژیک در شرکت ها این تحقیق سعی دارد نقش نظام اندازه گیری عملکرد را در شركت ها و بر اساس دو کاربرد و ويژگي كليدي اين نظام يعني (تسهیل در تصمیم گیری38 و قابلیت پاسخگویی39) را بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شركت از طریق مفاهیم و متغیرهای تعدیل گر قابلیت اطمینان40 ، کاربرد خاص41 ، اندازه شرکت42 ، نوع صنعت43 و نوع استراتژی44 مورد تحقيق و بررسی قرار دهد.

1-3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق
بورس اوراق بهادار، بازار وسیع و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار دولتي یا موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاص انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار ، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه ها و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.در حال حاضر تعداد شرکت های پذیرفته شده در تابلوهای بورس حدود400 شرکت و میانگین حجم معاملات روزانه 500 میلیارد ریال و ارزش بازار بورس اوراق بهادار ایران بیش از 50 میلیارد دلار است. با توجه به حجم بالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاری های نسبتاً سنگینی که توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد بررسی تأثیر به كارگيري نظام اندازه گیری عملکرد و تاثير آن بر كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت چشمگیری برخوردار است (مدبرنيا ،1386، ص5). از طرفی نقش واحد های تجاري در ساختار سرمايه كشورها بر كسي پوشيده نيست. امروزه واحدهاي تجاري به عنوان پايه اساسي اقتصاد كشورها حجم زيادي از منابع اقتصادي نظير نيروي كار ، مواد اوليه و سرمايه را مورد استفاده قرار مي دهند و در مقابل با توجه به حجم توليد و فروش نقش حائز اهميتي را در توسعه و پيشرفت كشورها ايفا مي كنند. به همين دليل بحث در خصوص واحد هاي تجاري و مباحثي چون نقش واحدهاي تجاري ، هدف واحد هاي تجاري و عملكرد آن ها مورد توجه نظريه پردازان است. ميان اين موضوعات مبحث اندازه گيري عملكرد از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده است (پژوهی،1390،ص6). سهامدارن از جمله ذينفعان شركت ها و مالكان اصلي واحدهاي تجاري مي باشند و پيوسته به دنبال حداكثر كردن ثروت خويش هستند و اين ثروت براي آن ها تنها در نتيجه عملكرد مطلوب واحد تجاري حاصل خواهد شد.به همين دليل آن ها هميشه نسبت به موضوع اندازه گيري عملكرد واحد تجاري اهميت خاصي قائل مي باشند.
در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت ، وجود نظام اندازه گیری عملکرد را اجتناب ناپذیر نموده است . به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف شرکت اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها ، به عنوان یکی از علائم ناکامی آن شرکت قلمداد می شود. هر شرکت به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود بالاخص در محیط های پیچیده و پویای کسب و کار امروزی ، نیاز مبرم به نظام اندازه گیری عملکرد دارد. از سوی دیگر ، فقدان وجود نظام اندازه گیری و کنترل به معنای عدم برقراری ارتباط با درون و محیط بیرون شرکت تلقی می گردد ، که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ شرکت است (قلی زاده و آزادي خواه ، 1389، ص4).
در ارتباط با اندازه گیری عملکرد مدیریت توجه به ساختار این مفهوم در کشور، از گذشته تاکنون و روند کنونی آن حایز اهمیت می باشد. هنوز هم در کشور ما اندازه گیری عملکرد شکل سنتی خود را حفظ نموده و دنبال می نماید. این روش سنتی حالت نظری و قضاوتی دارد و از نظرات شخصی مقامات تصمیم گیرنده سرچشمه می گیرد و مسلماً هر تایید یا رد کردنی که پایه و اصول آن مجموعه کاملی از استانداردهای قابل اندازه گیری و کمی نباشد و صرفاً نظر یک شخص یا مقام مسئول ملاک آن قرار گیرد ، در دنیای امروزي از اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد (منصوری،1378، ص183).لذا توجه به اهميت به كارگيري نظام اندازه گيري عملكرد در بهبود تصميم گيري و عملكرد كلي شركت، محقق را بر آن داشت تا به بررسي تأثير نظام اندازه گيري عملكرد بر كاربردي شدن تصميمات استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

1-4 ) اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق در ارتباط بین نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، حسابداری مدیریت، اندازه شرکت