پایان نامه با واژگان کلیدی اندازه شركت، رگرسیون، اندازه گیری عملکرد، قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

(8/59 درصد) با تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر و 18 شركت نیز (22 درصد) تعداد کارکنان 500 تا 1000 نفر بیشترین فراوانی در مورد تعداد کارکنان شرکت را به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-4) تعداد کارکنان شركت
تعداد کارکنان شرکت
فراوانی
درصد
كمتر از 500 نفر
49
8/59
بين 500 تا 1000 نفر
18
22
بين 1000 تا 2000 نفر
10
2/12
بين 2000 تا 5000 نفر
4
9/4
بالاتر از 5000 نفر
1
2/1
جمع
82
100

نمودار 4-4) نمودار میله ای تعداد کارکنان شرکت

4-2-2) توصيف متغيرهاي اصلی تحقيق
در اين قسمت نتایج تجزيه و تحليل متغيرهاي اصلي تحقيق ارائه می گردد.
4-2-2-1) متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك – با توجه به جدول (4-5) و همچنین نمودار (4-5) مشاهده مي شود كه متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك داراي كمترين مقدار 88/1 ، بيشترين مقدار 63/4 ، ميانگين 70/3 و انحراف معيار 54/0 می باشد. همچنين چولگي و كشيدگي اين متغير در بازه (2،2-) قرار دارد.

جدول 4-5 )توصيف متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
99/0
86/0-
29/0
54/0
70/3
63/4
88/1
82
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک

82
جمع

نمودار 4-5 ) هيستو گرام متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك
4-2-2-2) متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد – با توجه به جدول (4-6) و همچنین نمودار (4-6) مشاهده مي شود كه متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد داراي كمترين مقدار 3/2 ، بيشترين مقدار 6/4 ، ميانگين 82/3 و انحراف معيار 47/0 مي باشد. همچنين چولگي و كشيدگي اين متغير در بازه (2،2-) قرار دارد.

جدول 4-6 ) توصيف متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
71/1
00/1-
22/0
47/0
82/3
6/4
3/2
82
ویژگی نظام
اندازه گیری عملکرد

82
جمع

نمودار 4-6 ) هيستو گرام متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد

4-2-2-3) متغير قابليت اطمينان – با توجه به جدول (4-7) و همچنین نمودار (4-7) مشاهده مي شود كه متغير قابليت اطمينان داراي كمترين مقدار 75/2 ، بيشترين مقدار 5 ، ميانگين 04/4 و انحراف معيار 52/0 مي باشد. همچنين چولگي و كشيدگي اين متغير در بازه (2،2-) قرار دارد.

جدول 4-7 ) توصيف متغير قابليت اطمينان
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
64/0-
30/0-
71/0
52/0
04/4
5
75/2
82
قابلیت اطمینان

82
جمع

نمودار 4-7 ) هيستو گرام متغير قابليت اطمينان

4-2-2-4) متغير كاربرد خاص – با توجه به جدول (4-8) و همچنین نمودار(4-8) مشاهده مي شود كه متغير كاربرد خاص داراي كمترين مقدار 25/1 ، بيشترين مقدار 5 ، ميانگين 30/3 و انحراف معيار 84/0 مي باشد. همچنين چولگي و كشيدگي اين متغير در بازه (2،2-) قرار دارد.

جدول 4-8 ) توصيف متغير كاربرد خاص
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
44/0-
32/0-
71/0
84/0
30/3
5
25/1
82
کاربرد خاص

82
جمع

نمودار 4-8 ) هيستو گرام متغير كاربرد خاص

4-2-2-5) متغير نوع استراتژي – با توجه به جدول (4-9) و همچنین نمودار (4-9) مشاهده مي شود كه متغير نوع استراتژی داراي كمترين مقدار 5/1 ، بيشترين مقدار 5 ، ميانگين 55/3 و انحراف معيار 86/0 مي باشد. همچنين چولگي و كشيدگي اين متغير در بازه (2،2-) قرار دارد.

جدول 4-9 ) توصيف متغير نوع استراتژي
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
22/0
77/0-
74/0
86/0
55/3
5
5/1
82
نوع استراتژی

82
جمع

نمودار 4-9 ) هيستو گرام متغير نوع استراتژي

4-2-2-6) متغير نوع صنعت – با توجه به جدول (4-10) و همچنین نمودار (4-10) مشاهده مي شود كه در اين تحقيق 4/85 درصد از شرکت ها از نوع صنایع تولیدی و 6/14 از شرکت ها نیز از نوع صنایع خدماتی می باشند. فراوانی تعداد شرکت ها بر اساس نوع صنعت آن ها در جدول (4-11) و نمودار (4-11) قابل مشاهده است.

جدول 4-10) توصيف متغير نوع صنعت
نوع صنعت
فراوانی
درصد
توليدي
70
4/85
خدماتي
12
6/14
جمع
82
100

نمودار 4-10) نمودار ميله اي متغير نوع صنعت

جدول 4-11 ) فراواني شركت ها در صنايع مختلف تولیدی و خدماتی
نوع صنعت
فراواني
درصد
نوع صنعت
فراواني
درصد
ابزار پزشكي
1
1.2
كاشي و سراميك
3
3.7
انبوه سازي
3
3.7
كاني غير فلزي
4
4.9
بيمه
2
2.4
كاني فلزي
4
4.9
حمل و نقل
2
2.4
لاستيك و پلاستيك
2
2.4
خودرو و قطعات
5
6.1
ماشين آلات و تجهيزات
4
4.9
دستگاه هاي برقي
5
6.1
محصولات دارويي
5
6.1
رايانه
1
1.2
محصولات شيميايي
6
7.3
سرمايه گذاري
3
3.7
محصولات غذايي
4
4.9
سيمان و آهك
9
11
محصولات كاغذي
1
1.2
فرآورده هاي نفتي
3
3.7
منسوجات
2
2.4
فلز اساسي
4
4.6
واسطه گري مالي
2
2.4
فني و مهندسي
1
1.2
وسايل ارتباطي
1
1.2
قند و شكر
5
6.1
مجموع
82
100

نمودار 4-11 ) نمودار دايره اي متغير نوع صنعت
4-2-2-7) متغير اندازه شركت – با توجه به جدول (4-12) و همچنین نمودار (4-12) مشاهده مي شود كه متغير اندازه شركت با توجه به تنوع تعداد كاركنان شركت داراي كمترين مقدار 1 ، بيشترين مقدار 5 ، مي باشد.

جدول 4-12) توصيف متغير اندازه شركت
كشيدگي
چولگي
واريانس
انحراف معيار
ميانگين
بيشترين مقدار
كمترين مقدار
تعداد
متغير
10/1-
008/0
91/0
9/0
65/1
5
1
82
اندازه شرکت

82
جمع

نمودار 4-12) نمودار میله ای تعداد کارکنان شرکت

4-3) تحلیل استنباطی داده ها
در اين بخش نتايج حاصله از كاربرد روش هاي استنباطي ارائه شده است. روش هاي معمول در آزمون فرضيات بدين نحو است كه در ابتدا فرضيات آماري مطرح شده و سپس بر اساس نتايج حاصل از نرم افزار آماري SPSS ، نسبت به تاييد يا رد فرضيه هاي مورد نظر اقدام مي گردد.

4-3- 1)آزمون نرمال بودن (آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف299)
از آن جایی که براي استفاده از تکنیک هاي آماري مقتضی ابتدا باید مشخص شود که داده هاي جمع آوري شده از توزیع نرمال برخوردار است یا غیر نرمال مي باشند، در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف در مورد هریک از متغیرها می پردازیم و بر اساس نتایج حاصل، آزمون هاي مناسب براي بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را اتخاذ می نماییم. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف، که به افتخار دو آماردان روسی به این نام خوانده می شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است که آن را با KS نشان می دهیم. در آزمونKS فرض صفری که آزمون خواهیم کرد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی است که با حدس و یا قرائن مختلف با توجه به توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.

جدول 4-13) نتایج آزمون نرمال بودن (آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف)
نام متغیر
مقدار آماره کولموگروف
مقدار معنی داری
ویژگی های اندازه گیری عملکرد
895/0
400/0
کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک
219/1
102/0
قابلیت اطمینان
057/1
214/0
کاربرد خاص
994/0
277/0
اندازه شرکت
183/3
000/0
استراتژی(ميزان استفاده از هر نوع استراتژي)
264/1
082/0

جهت آزمون فرضیه ها در اين تحقيق از رگرسيون چند متغيره استفاده می شود.یکی از پیش‌فرض‌های رگرسیون خطی این است که توزیع داده‌های متغیر وابسته نرمال یا نزدیک به نرمال باشد. برای پی بردن به نرمال بودن یا نبودن داده‌ها، مي توان از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون شاپیرو، آزمون اندرسون دارلین و آزمون جارکیو- برا استفاده کرد. اگر نتایج این آزمون‌ها نشان داد که توزیع داده‌ها نرمال نیست، برای اجرا رگرسیون، باید از لگاریتم طبیعی داده‌ها استفاده شود.در اين تحقيق ابتدا فرض نرمال بودن را برای تمامی متغیرها با استفاده از روش کولموگروف اسمیرنف آزمون نمودیم. از آن جایی که با توجه به نتایج جدول (4-13) مقدار سطح معنی داری برای تمامی متغیرها بزرگ تر از مقدار خطای 05/0 است در نتیجه داده ها دارای توزیع نرمال بوده و برای تحلیل آن باید از آزمون های پارامتریک استفاده شود.همچنين براي بررسي اين كه آيا باقيمانده ها در رگرسيون مستقل هستند يا خير مي توان از آزمون دوربين واتسون استفاده نمود كه با توجه نتايج مندرج در جدول (4-14) مقدار آماره اين آزمون 512/1 به دست آمده است كه نشان دهنده مستقل بودن خطاها مي باشد.
جدول 4-14) نتایج آزمون دوربين – واتسون
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف معيار برآورد
آماره دوربين – واتسون
1
347/0
120/0
109/0
51291/0
512/1

در نهايت براي مشخص شدن نرمال بودن توزيع باقيمانده ها از آزمون شاپيرو-ويلك استفاده شد كه با توجه به جدول (4-15) و سطح معناداري اين آزمون كه بزرگتر از 05/0 است مي توان نتيجه گرفت كه باقيمانده ها داراي توزيع نرمال مي باشند.
جدول 4-15) نتایج آزمون شاپيرو- ويلك

کولموگروف اسمیرنف
شاپيرو- ويلك

آماره
درجه آزادي
سطح معنا داري
آماره
درجه آزادي
سطح معنا داري
Studentized Residual
096/0
82
061/0
975/0
82
104/0

4-3-2)آزمون فرضیه ها
مهم ترين روش آماري خصوصاَ در تحليل‌هاي علي روش رگرسيون مي‌باشد، رگرسيون براي به دست آوردن معادله‌اي است كه با استفاده از آن به پيش بيني متغير وابسته پرداخته مي‌شود. اهميت اصلي روش رگرسيون در امكان به كارگيري آن براي تبيين همزمان روابط چندين متغير مستقل با متغير وابسته مي‌باشد. واضح است كه بسياري از همبستگي‌ها بين يك متغير وابسته با متغير مستقل، ظاهري و جعلي مي‌باشد. براي پرهيز از اين اشتباه لازم است كه تاثير كليه متغيرها را بر متغير وابسته به طور همزمان مشخص نمود.
در تحقيق حاضر از روش پس رونده2 در رگرسيون هاي چند متغيره استفاده شده است، در اين روش ابتدا كليه متغيرهاي مستقل به روش جبري اينتر3 وارد معادله مي‌شوند و سپس به ترتيب، متغيري كه كمترين تاثير و پائين‌ترين سطح معني‌داري را دارد از معادله خارج مي‌شود، پس از خروج هر متغير، پارامترهاي معادله رگرسيون با متغيرهاي باقيمانده محاسبه و تنظيم مي شود. به همين ترتيب، خروج متغيرهاي فاقد سطح معني‌داري قابل قبول و تعيين شده ادامه مي يابد و متغيرهايي در معادله باقي مي مانند که داراي حداقل سطح معني داري مورد قبول محقق باشند.
در اين بخش از تحقيق به تحليل رگرسيوني چندمتغيره از داده‌ها پرداخته شده است. هدف از اين تحليل مشخص نمودن سهم و تأثير متغيرهاي مستقل تحقيق در تبيين و پيش بيني تغييرات متغير وابسته است. از اين رو اگر كار اصلي علم را تبيين پديده‌هاي طبيعي از طريق كشف و مطالعه روابط ميان متغيرها بدانيم، در اين صورت رگرسيون چند متغيره روش عمومي و اثربخشي خواهد بود كه ما را در رسيدن به اين مقصود ياري مي‌كند(عریضی و همکاران،1391، ص102).

نمودار 4-13) اثر مستقیم ، اثر غیر مستقیم و اثر کل
در بررسي رابطه دو متغير بايد تاثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرها بر روي هم محاسبه شود.
اثر مستقيم: بيانگر يك اثر مستقيم متغير x بر روي متغير y است.( β1)
اثر غير مستقيم: يك اثر غيرمستقيم متغير x بر روي y از طريق يك متغير پيش بيني كنندة ديگر. رابطه بین X و Y وقتى غير مستقيم است كه X علت Z است و Z نیز به نوبه خود در Y اثر دارد.
اثر كل: اثر مستقيم + اثر غير مستقيم
اثر غير مستقيم: حاصلضرب ضرائب هر مسير (β2 × β3)
جدول 4-16 ) اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
اثر كل
اثر غير مستقيم
اثر مستقيم
مسير
β1 +

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رگرسیون، قابلیت اطمینان، بورس اوراق بهادار، متغیرهای جمعیت شناختی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده