پایان نامه با واژگان کلیدی انحراف معیار، آداب و رسوم، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. درنهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
• توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زن
60
4/15
مرد
322
6/82
کل
382
9/97
بدون پاسخ
8
1/2
کل
390
100

نمودار4- 1) میله ای متغیر جنسيت پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 1 ) مشاهده می شود که جنسیت 4/15 درصد از پاسخ دهندگان زن و 6/82 درصد مرد می باشند. همچنين 1/2 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

• توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان
جدول 4- 2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
بين 20 تا 30 سال
12
1/3
بين 31 تا 40 سال
65
7/16
بين 41 تا 50 سال
259
4/66
بيشتر از 50 سال
42
8/10
کل
378
9/96
بدون پاسخ
12
1/3
کل
390
100

نمودار4- 2 ) میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 2 ) مشاهده می شود که سن 1/3 درصد از پاسخ دهندگان بين 20 تا 30 سال ، 7/16 درصد بين 31 تا 40 سال ، 4/66 درصد بين 41 تا 50 سال و 8/10 درصد بيشتر از 50 سال می باشند. همچنين 1/3 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

• توصیف متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان
جدول 4- 3 ) توصیف متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
ديپلم
12
1/3
فوق ديپلم
77
7/19
ليسانس
205
6/52
فوق ليسانس
71
2/18
کل
365
6/93
بدون پاسخ
25
4/6
کل
390
100

نمودار4- 3 ) میله ای متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان

باتوجّه به جدول و نمودار(4 – 3 ) مشاهده می شود که ميزان تحصيلات 1/3 درصد از پاسخ دهندگان ديپلم ، 7/19 درصد فوق ديپلم ، 6/52 درصد ليسانس و 2/18 درصد فوق ليسانس می باشند. همچنين 4/6 درصد از پاسخ دهندگان به این سئوال پاسخ نداده اند.

4- 3 توصیف متغیر های تحقیق:
• توصیف متغیر زبان

جدول 4- 4 ) توصیف متغیر زبان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
687/0
82911/0
7641/2
67/4
33/1
390
زبان

نمودار4- 4 ) هیستوگرام متغیر زبان

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 4 ) مشاهده می شود که متغیر زبان دارای کمترین مقدار33/1 ، بیشترین مقدار67/4 ، میانگین 7641/2 ، انحراف معیار 82911/0 و واریانس 687/0 می باشد.

• توصیف متغیر آداب و رسوم و اعياد

جدول 4- 5 ) توصیف متغیر آداب و رسوم و اعياد
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
827/0
90919/0
1594/3
67/4
33/1
390
آداب و رسوم و اعياد

نمودار4- 5 ) هیستوگرام متغیر آداب و رسوم و اعياد

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 5 ) مشاهده می شود که متغیر آداب و رسوم و اعياد دارای کمترین مقدار33/1 ، بیشترین مقدار67/4 ، میانگین 1594/3 ، انحراف معیار 90919/0 و واریانس 827/0 می باشد.

• توصیف متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي

جدول 4- 6 ) توصیف متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
616/0
78509/0
6109/3
5
25/1
390
ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي

نمودار4- 6 ) هیستوگرام متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 6 ) مشاهده می شود که متغیر ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي دارای کمترین مقدار25/1 ، بیشترین مقدار 5 ، میانگین 6109/3 ، انحراف معیار 78509/0 و واریانس 616/0 می باشد.

• توصیف متغیر معماري

جدول 4- 7 ) توصیف متغیر معماري
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
501/0
70804/0
2609/4
5
25/2
390
معماري

نمودار4- 7 ) هیستوگرام متغیر معماري

باتوجه به نمودار و جدول (4 – 7 ) مشاهده می شود که متغیر معماري دارای کمترین مقدار25/2 ، بیشترین مقدار 5 ، میانگین 2609/4 ، انحراف معیار 70804/0 و واریانس 501/0 می باشد.

• توصیف متغیر تنوع قومي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آداب و رسوم، متغیر مستقل، پرسش نامه Next Entries منابع و ماخذ مقاله توسعه گردشگری، آداب و رسوم، استان ایلام