پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

استخراج دانش و كمك به تصميم گيري مديران سازمان اقدام به طراحي و توليد دو سامانه (سامانه انبار داده101) و (سامانه اطلاعات افراد102) نموده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
2-4-4-3-7) ضرورت گسترش فناوري اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
ضرورت برخورداري از بانک هاي اطّلاعاتي يكپارچه و كارآمد در موضوعاتي مانند اطلاعات جمعيت،كنترل مجرمين، تشخيص هويت، گذرنامه، اتباع امورخارجه، شماره گذاري، صدور گواهينامه، كارت پايان خدمت و … در كنار ضرورت سرعت، دقتّ و صحّت در عملكرد پليس از يك سو و نياز به كاهش سطوح تماس مردم با پليس در امور خدماتي جهت صيانت از كاركنان پليس از سوي ديگر، بكارگيري و توسعة فناوري اطلاعات در ناجا را ضرورت ايجاب مي نمايد و به نظر ميرسد، كه رفتن به سمت بكارگيري فناوري اطّلاعات در مأموريت ها امروزه يك انتخاب نيست بلكه اجبار و ضروريست.
در بحث ضرورت استفاده از فناوري اطّلاعات در ناجا مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- توسعه كمي و كيفي ارائه خدمت به مردم. 2-واگذاري بخشي از خدمات به بخش خصوصي.
3-ابلاغ مأموريت به كاركنان از بالا به پايين. 4-امكان نظارت و كنترل بر ارائه خدمات.
5-تجميع اطّلاعات و تبادل اطّلاعات بين پليس ها. 6-ايجاد سرعت و دقّت و امنيت در تبادل اطّلاعات.
7-افزايش توانمندي پليس و اقدامات پيشگيرانه در اجتماع.
8-تحقق پليس الكترونيك103 به عنوان بخشي از دولت الكترونيكي1

پليس الكترونيك در واقع بازمهندسي پليس است، و اولين نكته حائز اهميت در تغيير ساختارها به كمك پليس الكترونيك، درك اين نكته است كه پليس الكترونيكي فقط به معناي مكانيزه كردن فرآيندهاي فعلي و كاهش فرآيندهاي ناكارآمد نيست، در واقع ، پليس الكترونيكي به معناي ايجاد فرآيندهاي جديد و روابط تازه بين پليس و مردم است (جهانشيري،55:1390).
2-4-4-3-8) پروژه هاي مهم فناوري اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
بهره برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت تامين اهداف راهبردي ناجا پروره هاي عظيم با بررسي و كار تحقيقي در دست اقدام قرار گرفت و حاصل اين اقدامات موجب گرديد تا عمليات هاي انتظامي با تحرك وسيع تر انجام و به موقع پشتيباني عملياتي و اطلاعاتي گردد، كه اين باعث اقتدار عملياتي براي ناجا و تامين امنيت اجتماعي را براي جامعه به ارمغان آورد.

-طرح امين:
در سال1378 اجراي طرح ارتباطي امين در ناجا تصويب شد. هدف طرح امين ايجاد شبكة مخابراتي يكپارچه در ناجا بوده است. ايجاد شبكه تلفني يكپارچه، دستاوردهاي بسياري دارد كه در رأس آن مي توان به ” امنيت ارتباطات، مديريت شبكه و نگهداري، افزايش سرعت عمل در انجام مأموريت ها، دسترسي سريع وآسان” و مهمتر از همه به ايجاد حس يكپارچگي سازماني و مديريتي در ناجا اشاره كرد. ساختار شبكة امين داراي سه لايه است:
لايه اول: سه مركز اصلي و پر ظرفيت شبكه (تهران، اصفهان وهمدان) را پوشش مي دهد و شهرهاي ديگر بر اساس موقعيت جغرافيايي و جايگاه طراحي شده در شبكه در لايه هاي قرار داده شدند.
لايه دوم: مركز ا ستان ها و برخي نقاط مهم لايه دوم را تشكيل مي دهند.
لايه سوم: مابقي رده ها و مقرها در لايه سوم طبقه بندي شده اند (دوماهنامه تخصصي فاوا, 1386 :16-11).

-طرح امين2 :
پروژه امين 2 در ادامه طرح امين و با هدف گسترش و تكميل ارتباطات شبكه امين تا سطح مقرهاي كوچك و كلانتري ها و پاسگاه ها تعريف و شروع به فعّاليّت نموده است. (فصلنامه تخصي فاوا, 9:1387).
-پروژه سفير: اين پروژه با هدف بهبود وضعيت مراكز پيام ناجا در زمينه ارسال پيام هاي نوشتاري شامل نامه هاي اداري ، اخبار و گزارش ها، تعريف و اجرا شد(دوماهنامه تخصصي فاوا, 1386 :25-23).
-طرح منتظر:
اين طرح يكي از طرح هاي بزرگ توسعه ناجا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه در كنار طرح امين كه براي توسعه ارتباطات پر ظرفيت زيرساخت شبكه هاي مخابراتي، بازسازي و بروزرساني شبكه تلفني نيرو و ايجاد شبكه سراسري ارتباطات ديتا اجرا شد.
-طرح امام علي(ع):
قلمرو اين طرح شامل مجموعه اقداماتى در جهت توسعه كاربرد فناورى اطلاعات در مأموريت ها و پشتيبانى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران است. اين فعاليت ها شامل: برنامه ريزى، نيازسنجى، معمارى سيستم ها، تعريف سامانه هاى جامع نرم افزارى مبتنى بر شبكه، تعريف پروژه هاى اجرايى، و پياده سازى آنها مى باشد (دو ماهنامه تخصصي فاوا، 1386:1-21).
2-4-4-4)زيرساخت ها، شبكه و اجزاي آن:
تاريخچة شبكه به سال هاي دهة1970ميلادي (1349 ه.ش) بر مي گردد. اوّلين نسل از شبكه ها در دهة هفتاد از سوي دولت آمريكا بوجود آمد كه از نظر هزينه بسيار سنگين و از نظر تخصص نيز بسيار بالا بود. نسل بعدي با ا نتقال اطلاعات از طريق شبكه يونيكس104 امكان پذير شد كه بسياري از مراكز توانستند با اسفاده از پروتكل مربوطه به تبادل اطلاعات بپردازند. امروزه شبكه گسترده جهاني105 ازامكانات تبادل اطلاعات و تعاملات بسيار گسترده تري برخوردار است. به طوري كه به نظر مي رسد در انتقال داده به صورت هاي متن، صدا، شكل و تصوير كمتر محدوديتي وجود داشته باشد. (صرافي زاده, 1383: 83-85)
2-4-4-4-1) تعريف شبكه :
شبکه مجموعه اي از کامپيوتر ها يا شبه کامپيوتر هاست که مي توانند از طريق يک رسانه انتقالي مشترک با يکديگر ارتباط بر قرار کند ( کسد106،1387:19).
شبکه هاي کامپيوتري مجموعه اي از کامپيوتر هاي مستقل است، که با يک تکنولوژي واحدبه هم متصل شده اند.دو کامپيوتر وقتي به هم متصلند که بتوانند اطلاعات رد و بدل کنند. الزامي نيست که اين اتصال از طريق سيم هاي مسي باشد؛ فيبر هاي نوري،امواج ماکروويو و مادون قرمز و ماهواره هاي مخابراتي هم مي توانند عامل اين ارتباط باشند (تنن بام107,1389: 11).
شبكه چيزي جز دو يا چند كامپيوتر متصل به هم نيست كه بدين ترتيب قادرند تبادل اطلاعات داشته باشند. (هاتزو, 3:1385).
برخي از مزاياي ايجاد شبكه هاي رايانه اي عبارتند از:
الف- امكان ارتباط رايانه ها در نقاط مختلف جهان و حذف مسافت هاي فيزيكي.
‌ب- امكان تبادل اطلاعات و منابع براي بهره برداري مشترك.
‌ج- افزايش كارآيي، سرعت و دقت در تبادلات.
‌د- امكان مديريت متمركز اطلاعات و اعمال سياست هاي امنيتي (منصوري، 1388: 55).
2-4-4-4-2) اجزاي شبكه:
تمام شبكه ها، بزرگ يا كوچك، نياز به سخت افزار مخصوص شبكه براي شروع به كار دارند.
جداي از بزرگي يا كوچكي، تمام شبكه ها از قطعات اساسي زير تشكيل مي شوند: الف- رايانه هاي كلاينت (ميهمان/ سرويس گيرنده) ب-رايانه هاي سرور (ميزبان/سرويس دهنده) ج-كارت هاي رابط شبكه ها د-كابل ذ- سويچ ها (هاتزو108، 1385: 4).
ر-نرم افزار شبكه نرم افزار چيزي جز سيستم هاي عملياتي109 روي سرويس دهندگان و ايستگاههاي کاري نيست ( پتيس پيتر کو110،30:13879).
ز-ساير امكانات مورد استفاده در شبكه مانند: چاپگر، هارد ديسك و ادوات سخت افزاري شبيه: هاب111، مسيرياب ياروتر112، دروازه ها (گيت وي113)، تكرار كننده114، پل115، سوئيچ، مودم116، كـارت شـبكه117 و غيره مي باشند.
س-شبكه هاي بدون سيم118: در شبكه بدون سيم، فرستنده/گيرنده هاي راديويي جاي كابل را مي گيرند. مزيت عمده شبكه بندي بدون سيم، قابليت انعطاف آن است و عدم نياز به كابل كشي در ديوار ها و سقف و كف است، ايراد شبكه هاي بي سيم امنيت كمتر آن نسبت به شبكه سيمي است (منصوري، 1388: 56).
WLaNها ( يا LANهاي) بيسيم) از امواج الکترومغناطيسي (راديويي يا مادون قرمز) جهت انتقال اطلاعات از يک نقطه به يک نقطه ديگر استفاده مي کنند. (داوري دولت آبادي،87:1390).
2-4-4-4-3) انواع شبكه ها:
معمولاً شبكه ها را بر اساس اندازه جغرافيايي تحت پوشش (فوااصل تحت پوشش) و الزامات اطلاعاتي سازمان طراحي و طبقه بندي مي مي شوند (لاودن،جي.پي و کنث.سي, 523:1388).
1- محدوده جغرافيايي ( فواصل تحت پوشش):
الف- شبكه هاي محلي ب-شبكه گسترده ج-يك شبكه شهري (هاتزو119، 1385: 8-9).

2- توپولوژي شبكه (بر مبناي الزامات اطلاعاتي سازمان)
عبارت توپولوژي يا همبندي شبكه به شكل و چگونگي اتصال رايانه ها و ساير اجزاي شبكه به يكديگر اختصاص دارد. چندين نوع مختلف از توپولوژي هاي شبكه وجود دارند:
الف- توپولوژي گذرگاهي يا خطي ب-توپولوژي ستاره اي ج-توپولوژي حلقوي د-توپولوژي توري (هاتزو، 1385: 9- 12).
2-4-4-4-4)معماري شبکه هاي آينده و سرويس هاي آنها:
معرفي برنامه هاي کاربردي و سرويس هاي جديد يک فاکتور مهم در سير تکاملي شبکه هاست معمولا بسياري از برنامه هاي کاربردي و سرويس هاي شبکه با گذشت زمان در لايه هاي بالاي سرويس هاي شبکه قرار مي گيرند. انتقال فکس، مستندها و ارتباطات داده با استفاده از مودم ها دو مثال از سرويس هايي هستند که در بالاي سرويس پايه اي انتقال قرار مي گيرند.
اينترنت، معماري شبکه هاي داده اي را پشتيباني مي کند. که سرويس هاي انتقال بسته ساده اما پرقدرتي را ارائه مي نمايند. اين سرويس هاي پايه اي به کامپيوتر ها اجازه مي دهند تاپيام هارا مبادله نموده و برنامه هاي کاربردي را قادر مي سازد تا بتوانند از طريق انتقال پيام ها مابين کامپيوتر ها پياده سازي شوند
برنامه هاي کاربردي و سرويس هاي چند رسانه اي همانند کاربرد هاي صوتي – تصويري، تصاوير و ويدئو نيز سير تکاملي امروز شبکه هارا به شدت تحت تاثير قرار مي دهند (لئون گارسيا و ويجاجا120،1389:30).

2-4-4-4-5) شناخت پروتكل ها و استانداردهاي شبكه ها:
پروتكل، مجموعه اي از قوانين است كه باعث ايجاد ارتباط موثر مي شود. پروتكل ها و استانداردهاي شبكه باعث بكار افتادن اجزاي شبكه در كنار هم مي شوند. پروتكل ها اين امكان را فراهم مي كنند تا اجزاي مختلف شبكه با هم ارتباط برقرار كنند. استاندارد ها نيز باعث مي شوند تا اجزاي شبكه اي كه توسط سازندگان مختلف ساخته شده اند، با هم به خوبي كار كنند (هاتزو،1385: 15-16).
2-4-4-4-6)نرم افزار121 و توسعه شبکه تبادل داده ها:
با اينكه سخت افزار شبكه اساس كار است، اما چيزي كه باعث كار سخت افزار مي شود، نرم افزار است.
2-4-4-4-6-1)كاربرد نرم افزار:
منظور از نرم افزار همان برنامه هاي رايانه اي است. برنامه نيز به مجموعه اي از دستورالعمل ها گفته مي شود كه به منظور انجام كاري و به ترتيب مناسبي آماده شده باشد. اين دستورالعمل ها كه:
1- سيستم عامل122 2- برنامه هاي خدماتي عمومي123 3- زبانهاي برنامه نويسي124 4- بسته ها يا برنامه هاي كاربردي آماده (بسته هاي نرم افزاري125) 5- برنامه هاي كاربران
مهمترين ويژگي مشترك هر كدام از اين طبقات، ماهيّت برنامه اي آنهاست. يعني هر كدام از اين انواع پنجگانه نرم افزار يك يا معمولاً مجموعه اي از برنامه هاي گوناگون هستند. و از وجوه افتراق هر كدام از طبقات ياد شده، سيستمي و يا كاربردي بودن آنهاست (فيضي، 1377: 132).
2-4-4-4-7) توسعه سخت افزاري و شبكه تبادل داده ها در ناجا:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير سازمان ها و ادارات و البته با پيشرفت چشمگيري كه مشهود است امكانات سخت افزاري از نوع دستگاه ها و تجهيزات رايانه اي و ابزار جانبي آن بر مبناي نياز هر واحد تهيّه كه اين تجهيزات سخت افزاري معمولاً ويژگي مشترك دارند. (دو ماهنامه تخصصي فاوا، فروردين و ارديبهشت 1386: 25).
2-4-4-4-8)توپولوژي و زيرساخت شبكه ناجا:
به منظور ايجاد بستر ارتباطي بين استان ها و سايت مركزي تهران يك شبكه گسترده از طريق شبكه اختصاصي ناجا (امين) راه اندازى شده است. همچنين سايت مركزي نيروي انتظامي و سايت مركزي راهنمايي و رانندگي و سايت مركزي سامانه وظيفه عمومي و … از پروژه هايي بوده اند، كه به بهره برداري رسيده و در حال حاضر برنامه توسعة آنها و ايجاد سايت هاى مجهزدر نودهاي مركزي شبكه به منظور تكميل شبكه هاى توزيع كاربران و پشتيبانى در دستور كار حوزه فناورى اطلاعات قرار دارد. گفتنى

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق