پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فضاي رقابتي عادلانه ايجاد بستر ارتباطي امن و پيشرفته براي توسعه فناوري اطّلاعات و ارتباطات در کشور
3- ايجاد بستر هاي لازم جهت اطلاع رساني و خدمت رساني بهينه الكترونيكي به مردم
4- ايجاد بستر لازم براي نگهداري و انتقال اطّلاعات و خدمات ملّي در داخل کشور
5- ايجاد زمينه اي لازم براي تبديل ايران به عنوان هاب و ترانزيت ترافيک منطقه
6- صرفه جويي و کاهش هزينه هاي ارتباط با اينترنت

شکل 2-3 مدل مفهومي پيشنهادي شبکه ملي اطلاعات کشور(( www.itc.ir
2-4-4-2-2)اجزاي شبكه ملي تبادل اطّلاعات:
1- زيرساخت ارتباطي موجود متناسب با نياز برنامه، توسعه کمي (ظرفيت سازي) وکيفي(فناوري هاي نو، هم بندي وجداسازي( خواهد داشت و بخش هاي کاملا مستقل ) بخش همگاني دولت) ايجاد خواهند شد.
2- شبکه ملّي اطّلاعات بر اساس قانون برنامه شامل کل لايه ها و متروهاي شهري به جزء لايه دسترسي مي شود.
3- زيرساخت اطّلاعاتي سخت افراري شامل مراکز داده ملي و استاني در بخش دولتي و تجاري در بخش خصوصي خواهد بود.
4-مرکز فرا اپراتوري مديريت توسعه شبکه ايجاد خواهند شد.

(www.itc.irشکل2-4 مدل ارتباط اينترانت با اينترنت کشور (

2-4-4-2-3)ويژگي هاي شبکه ملي اطلاعات:
شبکه‌اي زيربنايي، فرابخشي، گسترده با قابليت دسترسي عمومي و آسان، امکان دسترسي پرسرعت، تضمين کيفيت خدمات و داراي توافق‌نامه سطح خدمات، مطمئن و پايدار، امن و سالم، سازگاري با فناوري‌هاي نسل جديد، قابليت نظارت، مديريت و کنترل در همه سطوح شبکه، مقياس‌پذيري بالا و قابل توسعه و توزيع شده، استقلال از شبکه جهاني توام با دسترسي مديريت شده به آن86.

2-4-4-3) فناوري اطلاعات و ارتباطات:
امروزه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از فناوري هاي نوين بشري، نه تنها خود دستخوش تغييراتي ژرف قرار گرفته، بلكه به سرعت در حال تأثيرگذاري بر الگوهاي زندگي، روش تحقيق، آموزش، مديريت، تجارت، حمل و نقل، مسايل امنيتي و انتظامي و ديگر مسايل زندگي انسان گرديده است. در ابتداي اين بحث اوّل لازم است تا تعريف و مفهوم فناوري و فناوري اطّلاعات و ارتباطات مورد بررسي و در ادامه به سابقه و روند رشد آن اشاره اي شود.
2-4-4-3-1)تعريف فنآوري اطّلاعات: همانند ساير مفاهيم كيفي و مفهومي، نويسندگان و دانشمندان از ديدگاه هاي گوناگون ولي تقريبا نزديك به هم اين واژه را معنا كرده اند كه مي توان به موارد ذيل نيز اشاره كرد: هنري لوكاس87 فناوري اطلاعات را اينگونه تعريف مي كند:” فناوري اطلاعات به تمام انواع فناوري هاي بكار گرفته شده براي پردازش، ذخيره و انتقال اطلاعات به صورت الكترونيكي اطلاق مي شود. براي اين منظور از تجهيزاتي نظير رايانه، تجهيزات ارتباطي، شبكه ها، ماشين هاي فاكس و هر بسته الكترونيكي قابل اداره كردن استفاده مي شود .(تودوت88 و همكاران، 1380: 314).
براساس تعريف ارائه شده از سوي كميته اقتصادي، اجتماعي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ89) فناوري، از چهار جزء انسان افزار (فناوري نهفته در انسان)، اطلاعات افزار (فناوري نهفته در اسناد)، سازمان افزار (فناوري نهفته در سازمان) و ماشين افزار (فناوري نهفته در سخت افزار) تشكيل شده است (فتحيان ومهدوي نور، 1383: 29).
2-4-4-3-2)كاربرد فناوري اطّلاعات و ارتباطات:
درابتداي قرن بيست و يكم، استفاده از فناوري هاي اطّلاعات براي تسهيل ارتباطات و هماهنگي در تحقيقات و كاربرد سامانه هاي اطّلاعاتي به موضوع مهمّي تبديل شده است. بيشتر اين گونه كاربردها را به دو گونه الف- كاربرد عملياتي90: استفاده از فناوري اطلاعات در يك وظيفة تخصصي را كاربرد عملياتي فناري اطّلاعات مي نامند.
ب- كاربرد اطّلاعاتي91: كاربرد اطلاعاتي فناوري اطّلاعات سبب تسهيل جمع آوري، ذخيره و انتشار اطّلاعات مي گردد. (منصوري، 1388: 62- 65). طبقه بندي نموده اند:
2-4-4-3-3) دانش92 فناوري اطّلاعات مديران:
پيشرفت هاي اخير در فناوري، دامنه اين اصطلاح را نيز در بخش عرضه (سخت افزار و نرم افزار رايانه، تجهيزات ارتباطات راه دور و صنايع ميكروالكترونيك) و در پخش تقاضا (كاربردهاي فناوري اطلاعات در همة بخش هاي اقتصادي، از جمله توليد انعطاف پذير سامانه هاي داد و ستد مالي، سامانه هاي اطّلاعاتي، پايانه هاي حمل و نقل، مهندسي خدمات، معماري و آرشيتكت و نشر الكترونيكي و سامانه هاي اطلاعاتي مديريت) بسيار گسترده كرده است، (مهدوي، 1379: 32). در واقع فناوري اطلاعات بر دانش و مهارت استفاده از رايانه و سامانه ارتباط از راه دور به همراه ذخيره سازي، كاربرد و انتقال اطّلاعات تأكيد دارد (تارخ و امّي، 1381: 17).
2-4-4-3-4)فناوري اطّلاعات و فرهنگ سازماني در پليس:
مديران عالي سازمان ها ارزش ها و فضايلي را براي سازمان مي آفرينند كه در راه هاي انتخاب شده از طرف سازمان تأثير و نفوذ مي گذارد. “رهبراني كه فرهنگ مي آفرينند بيشتر بنيان گذاران يا كارآفرينان سازمان هستند. آنان آرماني براي سازمان مي پرورانند و آن آرمان ارزش هاي واقعي براي فرهنگ پديد مي آورد” از طرفي كاركنان قديمي، قوانين و مقررات و سيستم هاي پاداش و تقدير و روش هاي جاري انجام امور، عواملي بوده كه فرهنگ سازمان منتقل مي نمايند (جهانشيري، 1390: 172).
فناوري اطّلاعات و ارتباطات، انقلابي در همه ابعاد زندگي بشر پديد آورده است و تمامي عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جوامع امروزي را تحت تاثير قرار داده است. پليس نيز به عنوان بخشي از حاكميت از اين تاثير به دور نمانده و همانند گذشته از فناوري نوين براي انجام بهينه وظايف و افزايش كارايي خود بهره گرفته است. سازمان هاي پليسي به هر اختراع جديدي به چشم دارويي براي درمان مشكلات آزاردهنده پليسي مي نگرند. همواره به منظور افزايش كارايي خود در جستجوي فن آوري هاي نوين بوده است.

خاص پليسي مانند تحقيقات جنايي، تجزيه و تحليل جرايم و… آغاز گرديد. بنابراين استفاده از رايانه براي نگهداري سوابق به جاي اتاق بايگاني، نشان دهنده افزايش كارايي پليس نيست بلكه انجام امور خاص پليسي با بهره گيري از رايانه است كه مي تواند منجر به افزايش كارايي پليس گردد. رايانه هاي مورد استفاده در واحدهاي عملياتي و اجرايي ناجا اغلب نقش بايگاني را ايفا مي كنند و اين از بزرگترين معايب سامانه هاي جامع به شمار مي رود.
عوامل سازماني و فرهنگي نيز در كندي حركت پليس به سمت الكترونيكي شدن (استفاده از فناوري اطّلاعات و ارتباطات) مؤثر مي باشند. ساختار هرمي سازمان ها به ويژه پليس نسبت به ساختار افقي و منعطف موجود در ساير سازمان ها و شركت هاي بخش خصوصي گرايش كمتري به استفاده از فضاي سامانه هاي اطّلاعاتي و فناوري اطّلاعات دارد.
يك فرهنگ قوي سازماني موجب مي گردد تا تداوم و ثبات رويه در رفتار تقويت شود و قوانين و مقرّرات موجب خواهند شد كه سازمان بتواند نظام رسمي مورد نياز را برقرار كند، به رفتارها ثبات رويه و دوام دهد و امور را پيش بيني نمايد. رابينز كاركردهاي cdv را براي فرهنگ سازماني قايل است:
الف- فرهنگ موجب تمايز يك سازمان از سازمان ديگر مي شود. (فرهنگ تعيين كننده مرز سازمان).
‌ب- فرهنگ به اعضاء و پيكر سازمان احساس هوّيت تزريق مي كند.
‌ج- فرهنگ موجب ايجاد تعهد به چيزي فراتر از منافع شخصي فرد مي شود.
‌د- فرهنگ موجب ثبات سيستم اجتماعي مي شود. (با ارائه معيارها و استانداردهاي مناسب).
فرهنگ عامل كنترل به حساب مي آيد. (به عنوان يك مكانيزم كنترل و آزمون، نگرش و رفتار كاركنان را جهت مي دهد (رابينز93، 1386: 1066- 1068).
2-4-4-3-5) فناوري اطّلاعات در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان گسترده ترين سازمان در كشور بايد خدمات يكنواخت و مطمئن را با سرعت و دقّت و صحت كافي به مردم عزيز ايران ارايه كند. حجم بالاي خدمات مورد نياز مردم از ناجاگستره جغرافيايي و استقراري پليس، تنوع مأموريت ها وكثرت خدمت گيرندگان از پليس، ضرورت استاندارد سازي روش ها و عملكرد پليس، بهينه سازي ارايه خدمات با رعايت منزلت اجتماعي مردم، بهبود جريان اطّلاعات و زنده بودن سلسله اعصاب اطّلاعاتي سازمان ناجا، افزايش قدرت نظارت و كنترل و هدايت مديريتي سازمان ناجا افزايش بهره وري يكپارچگي اطّلاعات94 رده ها، از ديگر عوامل رويكرد نيروي انتظامي به استفاده از فناوري اطّلاعات است كه به لطف الهي در سال هاي اخير در دستور كار اصلي پليس قرار گرفته و در اين راستا سعي گرديده تا تغييرات بينشي اساسي در كنار تغييرات سازماني گسترده انجام پذيرد.
2-4-4-3-6) سابقة فناوري اطلاعات در ناجا:
طي دو دهه اخير، معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات ناجا با درك اهميّت برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي فناوري اطّلاعات، روش ها، مدل ها و سامانه هاي متعددي را در ناجا توليد، توسعه و عملياتي نموده است. واضح است كه هر يك از اين روش ها، مدل ها و سامانه ها مطابق با شرايط تكنولوژي روز در ناجا توليد و توسعه پيدا كرده اند. ناجا در طي 18 سال پا به عرصه فناوري اطّلاعات نهاده است در اين زمينه با صرف هزينه هاي هنگفت و استفاده از دانش متخصصين داخلي، ناجا را يكه تاز عرصه فناوري اطّلاعات نموده است و تأثيرات اين جهش در جامعه قابل لمس و مشهود است. حال تاريخچة فناوري اطّلاعات در ناجا را مي توان به سه نسل تقسيم بندي نمود:
نسل اول(از سال1370تا1379):
بعد از ادغام نيروي انتظامي درسال1370، اداره كل خدمات كامپيوتري با تركيبي از كارشناسان و متخصصان رده هاي رايانه در سازمان هاي قبلي(شهرباني، ژاندارمري و كميته انقلاب اسلامي) زير مجموعه معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا تشكيل گرديد. و تا سال 1379 در حوزة توليد سامانه هاي كاربردي و سيستمي نمودن مأموريت ها و وظايف مختلف ناجا بيش از 90 سامانه در اداره خدمات كامپيوتري تهيه، طراحي و عملياتي گرديد. حوزه هاي مأموريتي و حوزه هاي پشتيباني در رده هاي آگاهي راهور، انتظامي، اطلاعات، موادمخدر، آماد و بودجه، آموزش و … اين سامانه ها بوده اند (دوماهنامه تخصصي فاوا, 20:1386).
با توجه به محدوديت هاي سخت افزاري در آن دهه تمامي اين سامانه هاي فوق بصورت سينگل95 طراحي و توليد گرديده و بيش از 95% از سامانه ها مطابق با تكنولوژي روز كشور (فاكس پرو96) تهيه شده بود و بصورت جزيره اي مورد استفاده قرار مي گرفته است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل دوم (از سال1379 تا 1386):
نيروي انتظامي نيز به منظور توسعه كمي و كيفي ارائه خدمات به مردم با رويكرد بهره گيري از فناوري اطّلاعات پس از مطالعه پايه و بررسي كارشناسي اقدام به تهيه و اجراي 10 پروژة جامع (5 پروژه مأموريتي و 5 پروژه پشتيباني با بيش از 250 زير سامانه) در قالب طرح جامع مكانيزاسيون به نام پروژه امام علي (ع) نموده است. در اين پروژه تدابير تخصصي و مديريتي لازم جهت هدايت، نظارت و كنترل مراحل مختلف طراحي و پياده سازي پروژه ها انديشيده شده است. در جهت رعايت ضوابط فني يكسان و هماهنگ كه امكان توسعه و يكپارچگي سازمان داده ها و تعامل بين سامانه ها را به نحو شايسته ممكن سازد. ملاحظات فني و تخصصي در نظر گرفته شده است.
اين سامانه ها دو معماري97 با متدولوژي 98مديريت اطلاعات رايانه اي99 طراحي و توليد گرديده و بانك اطلاعاتي اين سامانه ها اوراکل100 بوده و هدف از توليد اينگونه سامانه ها تامين نياز اطلاعاتي مديريت، تأمين نيازمنديهاي خاص و موردي، انعطاف در گزارش گيري و تجميع اطلاعات بوده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل سوم(از سال 1386 تا كنون):
معاونت فناوي و اطّلاعات و ارتباطات ناجا با درك اهميّت برنامه ريزي استراتژيك سامانه هاي اطلاعاتي، روش ها و مدل هاي متعددي را براي اين منظور بررسي نموده و در همين راستا به يك رويكرد جامع به منظور كشف ارتباط بين اطلاعات سامانه ها، سنجش رفتار اطّلاعات، آناليز و تحليل هوشمند داده ها به منظور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات