پایان نامه با واژگان کلیدی امنیت بین المللی، صلح و امنیت بین المللی، کنش اجتماعی، صلاحیت شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورها و سا زما ن ها ی بین المللی با هم همکا ری لا زم را داشته با شند به لحا ظ تبین و تفهیم مو ضوع با هم هریک از مولفه ها ی مطرح شده را مورد بررسی قرارمی دهیم.
1-معا ضد ت حقو قی متقا بل
مفهو م معاضد ت : فرهنگ عمید در مفهوم و معنی معا ضد ت می گو ید:”مصدر هست ، بازو ببازو ی هم دادن ، بیکدیگر کمک کر دن ” معنی می دهد195
معا ضد ت حقو قی :یعنی با یکدیگر درخصو ص مسا ئل حقوقی به ویژه مبارزه با جرم وپد یده پول شو یی همکا ری و همراهی کردن،به مساعدت به هم برای رها یی وحل مشکلا ت جرم پول شو یی است.
در معا ضد ت حقو قی متقا بل احتما ل دارد اختلا ف حقو قی بو جو د بیا ید . در خصو ص اختلا ف حقو قی
باید گفت:”درصورتی که بین دو یا چند مو ضوع یا تا بع بین الملل درزمینه مسا ئل حقوقی ازقبیل تطبیق،اجرا،تفسیریک حق موجود تضاد درخواست پدیدار گردد. ودرنتیجه اختلا ف بروزکند آن اختلا ف را اختلا ف حقو قی گویند.”196براساس بند سوم ما ده 2 منشورملل متحد ،معمولا” به صورت مقررات حقو ق بین الملل حل وفصل می گردد”کلیه ی اعضاء اختلا فا ت بین المللی خو د را با شیو ه ها ی مسا لمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خو اهند کر د”197
باید بیا ن شو د فصل ششم منشو ر ملل متحد در خصو ص حل و فصل اختلا فات بین المللی پرداخته است. قبل از آنکه بحث معا ضدت حقو قی متقا بل را باز کنیم دو اصل مهم را با هم مرور می نما ئیم.
الف – ا صل صلا حیت سر زمینی یا درو ن مرزی بو دن قو اعد جزایی
ب- اصل صلا حیت جها نی
الف – اصل صلا حیت سر زمینی این اصل حکا یت از حو زه اقتدار داخلی دارد و به حا کمیت درون مرزها احترام قا ئل می باشد.”اجرای قو انین جزایی بیا نگراقتدار دولت است از سو ی اعما ل حا کمیت هردولت محدود به قلمروحا کمیت خو د می باشد .”198 امّا از آنجا یی که این اصل به تنها یی نمی تو اند منا فع دولت ها و نیز اقتضای عدالت را کا ملا” بر آورده سازد.درکنا راین اصل اسا سی دولت ها با ید به اصول فرعی دیگری چون صلا حیت شخصی،اصل صلاحیت واقعی واصل صلا حیت جها نی رو ی بیا ورند.
ب-اصل صلا حیت جها نی همانطو ر بیان گر دید بی تو جهی به بزهکار ی در عر صه جا معه ی بین المللی قا بل قبو ل و تو جیه نیست عدالت اقتضاء می کندبه یک اصل آن هم به اصل صلاحیت جها نی روی آورده شود.فلذا دراین خصوص بیـــا ن شد ه است.” برای جلوگیری ازبی مجا زات ما ند ن برخی بزهکا ران و مواجه شدن تمام مجرمین با واکنش اجتماعی ،نوع دیگری ازصلا حیت،تحت عنوان اصل صلا حیت جها نی پیش بینی گردیده است.براساس اصل قوانین جزایی وسعت بین المللی پید ا کنند و در همه جا ی دنیا با ید رعا یت شو ند هر یک از دو لت ها به عنو ان نما ینده جا معه جها نی صلا حیت تعقیب جز ایی مجرمین را خواهد داشت اگرچه جرم در کشوری دیگری اتفاق افتا ده با شد.”199
1-1= اعتبار اصل صلاحیت شخصی
اگر خو استه با شیم د ر معا ضد ت حقو قی متقا بل اعتبار اصل صلا حیت شخصی را رعا یت کنیم مشرو ط
است به اینکه هر دو کشو ر فعلی را جر م بدانند:” بر اساس مو ازین بین المللی آنگونه که در قطعنا مه نهمین کنگر ه بین المللی حقوق جزا دیدیم و نیز مقررات غا لب کشورها ی جها ن هنگا می به اعتبار اصل صلا حیت شخصی می توان شخص مر تکب جرم در کشورخا رجی را تعقیب ومحا کمه نمود که عمل در هر دو کشور به عنوان جــرم شنا خته شد ه با شد.”200
2-1= عد م انطباق با مقتضیات رو ابط بین الملل تنها پذیرش و قبو ل اصل سر زمینی با مقتضات رو ابط بین الملل سا زگا ری ندارد.
قبول تنها اصل صلا حیت سرزمینی ضمانت جزایی خا رجی را فا قد اثر می کند:” قبول اصل صلا حیت سر زمینی این نتیجه را دربر خواهد داشت که احکــــا م صا دره ازمحا کم جزایی تنها در سرزمین کشورصا در کنند ه ی حــکم قا بلیت اجر ا دارد بنا بر این احکا م جز ایی خا رجی در کشو ر دیگر فا قد اثر می با شد”
شنا خت از اصو ل صلا حیت ها ی شخصی و جها نی ضرورت یک تعا ون و همکا ری بین المللی بین دولتها برای مبا رزه با این جر م می با شد .
3-1= تو صیه به تعا ون و همکا ری در امو ر کیفر ی کشو ر ها در کنوانسیون 1977 اروپا
کنو انسیون 1977 ارو پا ( کنو انسیو ن استراسبو رگ ) در ما ده 8 خو د مقرر نمو ده است که” دو لت ها ی
متعا هد وسیع ترین اقدامات مربو ط به همکاری ها ی قضا یی درزمینه امورکیفر ی را بکا ربگیرند واضا فه می کند در همه ی موارد قا نونی دولتی که ازوی تقا ضا ی همکا ری شد ه است مجری خواهد بود.با وجود این،این همکا ری نمی تو اند فقط به این دلیل انجا م نشود که جرم مورد نظر یک جرم سیا سی است یا جرمی است که درارتبا ط با یک جر م سیا سی ار تکا ب یا فته یا جر می است که از انگیزه ها ی سیا سی نا شی شده است.201
4-1= ضرورت همکا ری و الحا ق به کنو انسیو ن های بین المل
جر م پو ل شو یی هر رو زه در حا ل گستر ش می با شد متعاقب آن کنو انسیون ها ی هم دراین را ستا تصو یب
می گردد ضرورت دارد کشو رها برای مو فقیت و مبا رزه به این کنو انسین ها ملحق شو ند.” کشورها با ید سریعا” نسبت به الحا ق یا عضو یت و اجر ای کا مل کنو انسیو ن ها ی و ین ، پا لر مو ، کنو انسیو ن 1999 سا زما ن ملل متحد ، در زمینه سر کو ب تامین ما لی ترو ریسم اقد ام نما یند.”202
5-1= رفع مو انع و ایجاد مقررات شفاف و عد م امکان رد معا ضد ت قضایی
تما م کشو رها باید با ایجا د مقررات شفاف و رفع موانع موجود زمینه معا ضد ت قضا یی را فراهم سازند که
در این باره گفته شده :
1-5-1= محد ودیت های دراجرای معاضد ت قضایی به واسطه وجود مقررات خا ص یا موانع قا نونی ایجاد نگردد.
2-5-1= حصول اطمینان از اینکه ضو ابط شفا ف و رو شن در خصو ص اجرای مقررات مبارزه با پول شو یی وجو د دارد.
3-5-1 =عد م امکان رد معا ضد ت قضا یی به لحاظ حفظ اسرار حر فه ای و محر مانه بو د ن اطلا عا ت با نکی.
6-1=اصل صلا حیت و اقعی قو انین کیفر یاین اصل قا بلیت تعقیب کیفری مجرمین را فراهم می سازد”طبق این اصل جرائمی که درخا رج از کشورتو سط اتبا ع بیگا نه به نحوی ارتکاب شود که منا فع عا لیه مملکت وجوامع بشری را به خطر می اند ازد.با قبو ل این اصل می تو ان مو رد تعقیب و مجا زات قر ار داد203
7-1= نیابت قضایی در ارتبا ط با امور خا رج ازکشور204
چنا نچه تحقیقات با ید در خا رج از کشو ر ایر ان در کشو ردیگر به عمل آید دادگاه می تو اند در حد ود مقررات جا ریه بین دو لت ایران و کشو ر ها ی خا رج به داد گا ه کشو ری که تحقیقات با ید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد ….. مو اد 290 ، 291، 292 قا نون آیین داد رسی مدنی مو ضو ع نبابت قضایی را بیا ن کرده است.
8-1= قبو ل نیابت قضایی ایر ان از دیگر کشو ر ها
ایران از دیگر کشورها نیابت قضایی قبول می کند .”درمقا بل دادگا ه های ایران نیز می توانند به شر ط متقا بله
نیابتی را که از طرف داد گا ه های کشورها ی خا رج راجع به استما ع ویا تحقیقات دیگرازاین قبیل در امورحقوقی به آنها داده می شو د قبول کنند.”205
9-1= دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی
همکا ری بین المللی و معا ضدت قضایی دلیل اصلی انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی می با شد.” از جمله
دلا یل انعقاد کنو انسیو ن ها ی بین المللی ، همکا ری و معا ضدت قضا یی بین د و لت ها ی عضو است درصورتی که در یک معا هد ه بین المللی جر م دانسته شو د . معمو لا” کشو ر ها ی عضو متعهد می شو ند که درزمینه استرداد مجر مین با یکد یگر همکا ری نما یند”206
پس از آنچه بیا ن گر دید ضر ورت معا ضد ت حقو قی متقا بل کشو رها در قبال پو ل شو یی به لحا ظ تهد ید جد ی صلح و امنیت اجتما عی ، اقتصا دی و فر هنگی قطعی گر دید.
2- استر داد مجر مین و متهمان و محکو مان
قبل از آنکه بحث استر داد متهمان و محکو مان را با هم مرور نما ئیم لا زم است واژه استر داد و اصطلا حا ت رایج را مو رد بر رسی قرار دهیم.
1-2= معنی لغو ی استر داد 207
استردا د بمعنی باز پس گر فتن می باشد
2-2= معنی اصطلا حی استر داد
اصطلاح استر داد به معانی مختلفی بکار می رود

1– 2-2= استر داد دعو ی208
دادرسی مدنی ،چشم پو شی مد عی از دعو ی خو د بررضای یکجا نبه ی خو یش و یا اگر بطو ر کلی نبا شد
می تو ان با دادن عر ض حال تا زه تجد ید دعو ی کر د.
3 – 2-2= استر داد مجر مین 209
باز پس گرفتن مجر م که از کشو ری به کشو ر دیگر گر یخته بو سیله دولت تعقیب کنند ه از دو لتی که مجر م
به آنجا گریخته است . این عمل مسبو ق به تو افق و قرار داد دو دولت می باشد.
3-2=تعر یف پرو فسور گا رو از استر داد
پر فسور گارو استر داد را چنین تعر یف می کند:” قدرت هر کشو ر محدود است به سرحد ات آن کشور ولی
دو لت ها بر ای اجر ای احکا م کیفری و قضا یی خود ، با یکدیگر نوعی همکا ری متقا بل دارند که به این همکا ری متقا بل استر داد می گو یند”210
4-2= اصل صلا حیت سر زمینی استر داد محکو مان و متهما ن
بر اساس این اصل احکام صا دره از محا کم جزایی تنها در سر زمین کشو ر صا در کنند ه حکم قا بلیت اجر ا دارد.
البته به این اصل ایراداتی وارد می باشد که اگر بیان نکنیم امرپو ل شو یی روز به روزتوسعه می یا بدوموضوع
مبا رزه مغفول می ما ند. شناخت این ایرادات ما را درمبا رزه با پولشو یی کمک خواهد نمود.که آن عبا رتند از:
1-4-2= پا سخگو ی ضروری و ارتبا طات امروز بین المللی نیست.
2-4-2= عد م انطبا ق آن با مقتضیات فعلی سیاست خا رجی است.
3 -4-2= به خطر افتاد ن حما یت منافع جمعی جها نی
4-4-2= آثار سو ی در رو ابط سیا سی و اقتصا دی به دنبا ل دارد
5-4-2= در امان ما ند ن بر خی بز هکا ران از تعقیب جز ایی و مجا زات .
6-4-2= خلا ف مقتضیات عدالت می باشد.
5-2= تعر یف کلی استر داد
بهتر ین تعر یفی که می شو د ازاسترداد ارائه نمو د عبا رتند از:” استرداد عبا رت از پس گر فتن متهم یا محکو م
از کشو ری است که متهم یا محکو م پس از ار تکا ب جر م ، قبل از محا کمه و یا پس از محا کمه و یا قبل ازاجر ای حکم در آن کشو ر سکو نت یا فته است “211
6-2= تقا ضا کنند ه و مستر د کنند ه212
در تفهیم و معنی این اصطلا حات گفته شده است:
1-6-2= دو لتی که تقا ضای استر داد می کند دو لت تقا ضا کننده می گو یند.
2-6-2= دولتی که متهم یا محکوم مزبور درآن سکونت دارد وازآن تقا ضای استرداد به عمل می آید دولت متقاضی علیه یا دو لت مسترد کنند ه نا مید ه می شو د.
7-2= تا ریخچه استر داد در جها ن و ایر ان 213
در بیان تا ریخچه ، ابتدا استر داد در جهان را بر رسی می کنیم سپس به استر داد در ایران می پر دازیم.
1-7-2= استر داد در جها ن
در ارو پا به تد ریج ازقرن هیجدهم به بعد با تو سعه روزافزون وسا یل ارتباط جمعی وحمل و نقل استردادجنبه جها نی و بین المللی به خو د گر فت.اولین کشوری که قا نونی در مورد استرداد تهیه نمود بلژیک می با شد که درسال 1833 مبا درت به این امر نمو د
2-7-2= استر داد در ایر ان214
استر داد در ایر ان را بصو رت خلا صه ای بیا ن می کنیم
الف -2-7-2=او لین قرار دادی که دو لت ایر ان در زمینه استر داد منعقد نمو ده است قر ار دادی است که در سا ل1307

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مواد روان گردان، قوانین داخل، قوانین داخلی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استرداد مجرمین، محدودیت ها، افغانستان، سند رسمی