پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش سرمایه، قیمت سهام، ضریب همبستگی، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ن نمی‎دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می‎باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می‎کند.
بازده در فرآیند سرمایه گذران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‎کند و پاداشی برای سرمایه گذران محسوب می‎شود. منظور از بازده کل مجموعه مزایای است که در طول سال به سهم تعلق می‎گیرد، مجموعه این مزایا شامل موارد ذیل است:
افزایش قیمت سهام درآخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی مورد محاسبه (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت).
سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی‎صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می‎گردد.
مزایای ناشی ازحق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش است.
مزایای ناشی از سود سهمی‎یا سهام جایزه (امیر اصلانی 1380).

2-2-1. اجزای بازده سهام
مجموعه مزایایی که در طول سال به سهم تعلق میگیرد، به نسبت اولین قیمت سهم‎یا به نسبت آخرین قیمت سهم می‎تواند مورد محاسبه قرار گیرد و نرخ بازده کل سهام محاسبه می‎شود.

تفاوت نرخ
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی رانسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست می‎آورند، با توجه به مثبت بودن‎یا منفی بودن این تفاوت، نرخ بازده کل افزایش‎یا کاهش می‎یابد.

سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع عمومی‎صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام در تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی‎صاحبان سهام که روش محاسبه آن به صورت زیر می‎باشد.
                                                            سود پیشنهادی ناخالص
                                                          ــــــــــــــــــــــــــ=سود نقدی ناخالص هر سهم
                                                                تعداد سهام
سود پس ازپیشنهاد هیأت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی‎صاحبان سهام، طبق اصلاحیه قانون تجارت تا هشت ماه بعد از تصویب سود توسط مجمع، به سهامداران قابل پرداخت است و اغلب شرکتها به دلیل مسائل و مشکلات نقدینگی و‎یا برای استفاده از این منابع، پرداخت سود را حدود هشت ماه به تاخیر می‎اندازند، بنابراین در محاسبه، سود متعلق به سهامداران که بطور ناخالص در محاسبه منظور می‎شود، که بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول است. در صورتی که علی الاصول این سود باید تنزیل شود تا به ارزش فعلی سود در پایان سال مالی مورد نظر دسترسی داشته باشیم (ثقفی 1372).

مزایای حق تقدم
افزایش سرمایه از راههای مختلف می‎تواند محقق شود، اهم موارد مربوط به افزایش سرمایه عبارتند از:
الف)از محل مطالبات حال شده سهامداران قبلی مربوط به سود سهام شرکت.
ب)از محل آورده‎های نقدی سهامدارن قبلی
ج)از محل اندوخته‎ها و سود تقسیم نشده سالهای قبل
د) اوراق بهادار قابل تبدیل و اختیار خرید سهام.
هـ) ترکیبی از موارد فوق
حق تقدم خرید سهم در رابطه با افزایش نقدی است که در این حال شرکت از طریق آورده‎های نقدی سهامداران‎یا از محل مطالبات آنها افزایش سرمایه میدهد، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکتها حق تقدم خرید سهم با سهامداران موجود است و شرکت فرمی‎بنام پذیره نویسی سهم برای آنها می‎فرستد که درآن فرم با توجه به تعداد سهمی‎که سهامداران داشته، تعداد سهام جدیدی که وی می‎تواند خریداری نماید قید می‎گردد و از سهامداران تقاضا می‎شود که وجه سهم را به قیمت پذیره نویسی به حساب واریز نموده و بدنبال آن شرکت سهام جدیدی بنام وی صادر می‎نماید. خرید این گواهی‎یک نوع اوراق بهادار بوده و می‎تواند در بورس معامله شود که به آن اصطلاحاً “Rights” می‎گویند. ارزش Rights از اینجا ناشی می‎شود که معمولاًقیمت پذیره نویسی سهم کمتر از قیمت جاری بازار است. برای اندازه گیری Rights از فرمول زیر استفاده می‎گردد (اسماعیلی 1385).
MV= قیمت بازار سهام
SV= قیمت پذیره نویسی
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
ــــــــــــــــــــــــــــــــ =N
تعداد سهام جدید
 بنابراین برای محاسبه مزایای حق تقدم، مجموعه مزایایی که در هنگام افزایش سرمایه به سهامدارن تعلق می‎گیرد، طبق فرمول زیر محاسبه می‎شود.
 
تعداد سهام افزایش‎یافته×(مبلغ اسمی‎هر سهم-آخرین قیمت سهم)
                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مزایای حق تقدم
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه

مزایای سهام جایزه
معمولاً شرکتها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کمبود نقدینگی‎یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تامین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی، اقدام به دادن سهام جایزه‎یا سود سهمی‎می‎نمایند و از این راه افزایش سرمایه می‎دهند که همان سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران در آخرین روز مهلت پرداخت سود سهام است که در فرمول زیر آمده است (اسماعیلی 1385).
تعداد سهام افزایش‎یافته×آخرین قیمت سهم
                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=مزایای سهام جایزه
تعداد سهام قبلی
 
سود سهمی، افزایش سرمایه از محل اندوخته‎ها می‎باشد. اقدام مذکور از طرفی منجر به افزایش سهام شرکت می‎شود و از سوی دیگر هیچ تأثیری روی حقوق صاحبان سهام نمی‎گذارد و به داراییهای شرکت چیزی اضافه نمی‎شود.
محاسبه نرخ بازده
از همه فرمولهای ذکر شده می‎توان بازده کل سهام را نسبت به اولین قیمت و آخرین قیمت به ترتیب فرمول زیر ارائه کرد.
  
مزایای سهام جایزه+مزایای حق تقدم+سود نقدی ناخالص هر سهم+تفاوت قیمتی سهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=بازده کل نسبت به آخرین (اولین )قیمت  سهم. قیمت سهام در پایان (ابتدای)سال مالی
 
اگر در مخرج کسر قیمت ابتدای سال مالی را قرار دهیم، بازده کل سال جاری بدست می‎آید. اما اگر قیمت پایان دوره را قرار دهیم فرض بر این است که در سال آتی نیز همین مزایا برای این سهم متصور است و در واقع‎یک نوع پیش بینی از بازده آتی سهام فوق می‎باشد (ثقفی 1372).
لازم به ذکر است، در این تحقیق قیمت ابتدای سال مالی‎یعنی بازده سال جاری برای محاسبات در نظر گرفته شده است.
عواملی که در محاسبه نرخ بازده کل مورد استفاده قرار می‎گیرند عبارتند از:
تعداد سهام شرکت در ابتدای سال مالی(قبل از افزایش سرمایه)
تعداد سهام شرکت در انتهای سال مالی شرکت(بعد از افزایش سرمایه)
تعداد سهام افزایش‎یافته شامل:
الف)چقدر از محل آورده نقدی است؟
ب)چقدر از محل اندوخته‎ها‎یا سود انباشته است؟
قیمت سهم در ابتدا و انتهای سال مالی
سود نقدی ناخالص هر سهم
مجموعه عوامل فوق را باید در فرمول مربوط به محاسبه نرخ بازده کل قرارداد تا جواب نهایی بدست آید (اسماعیلی 1385).

2-2-2. بازده سرمایه گذاري
به منفعت و سودي که از‎یک سرمایه گذاري حاصل میشود بازده می‎گویند. سرمایه گذاري عبارتست از تخصیص منابع به دارائیهاي واقعی نظیر زمین و خانه و دارائیهاي مالی نظیر اوراق بهادار که میزان بازده آن متناسب با ریسک مورد انتظار باشد.

2-2-3. بازده کل
بازده عبارت است از نسبت کل عایدي (ضرر) حاصل از سرمایه گذاري در‎یک دوره معین به تعداد سرمایهاي که براي کسب این عایدي در اول همان دوره بکار گرفته و مصروف گردیده است. عایدي‎یک سرمایه گذاري از دو طریق کسب می‎گردد :
تغییر در ارزش و قیمت اصل سرمایه مصروفه مانند قیمت سهام خریداري شده
سودهایی که در نتیجه سرمایه گذاري به اصل سرمایه تعلق میگیرد مانند سود نقدي سهام
بازده سهام در این تحقیق از طریق فرمول زیر محاسبه می‎گردد.

در سرمایه گذاري سه روش عمده وجود دارد که عبارتند از:
روش اصولی
روش نموداري
روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار (پرتفوي)
روش اصولی مبتنی بر این فرض است که سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل وضع اقتصادي کشور، وضع صنعت مربوطه و وضع شرکت اقدام به سرمایه گذاري می‎نماید.
در روش نموداري، از طریق مطالعه رفتار گذشته، آینده سرمایه گذاري قابل تعیین می‎باشد و طبق نظریه پرتفوي اولاً: بازار سرمایه کارا میباشد و اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه مردم است و ثانیاً: بازده سرمایه گذاري‎هاي داراي ریسک مشابه،‎یکسان هستند (رمضانی 1387).
بازده سرمایه گذاري شامل بازده “کمی” و “کیفی” می‎باشد، که بصورت زیر تشریح می‎شود:
بازده کمی: سود حسابداري
منفعت سرمایه
بازده کیفی: اعتبار شرکت (مثلاً سرقفلی)
امتیازات اجتماعی
توان تاثیرگذاري در جریانات اجتماعی- اقتصادي
در تئوري بازده سرمایه گذاري (قسمت کمی) از فرمول زیر بدست میآید: (ثقفی 1372)

در تئوري براي محاسبه بازده آتی سرمایه گذاري‎هاي میتوان از “شاخص سودآوري” استفاده کرد. عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه‌گذاريها بشرح شکل صفحه بعد می‎باشد:

نمودار 2-1 عوامل مؤثر در بازدهی آتی سرمایه گذاري‎ها
نمودار فوق نشان میدهد که “بازدهی”‎یکی از متغیرهاي تصادفی “شناسایی ارزش ” است، که خود تابعی از متغیرهاي تصادفی دیگري است که هر کدام خود تابعی از چندین متغیر دیگر میباشند. و همین مطلب ساده ” وابستگی” است که تعیین ارزش را بسیار مشکل میسازد. بنابراین غالباً آنچه پیش بینی میشود، محقق نمیشود و این همان ریسک است. تا دهه 1940ریسک‎یک مفهوم کیفی بود ولی از دهه 1940 و مخصوصاً با کارهاي مارکوویتز در دهه 1950 ریسک‎یک مفهوم کمی‎پیدا کرد. ابتدا “واریانس” جریانات نقدي در شرایط مختلف اقتصادي را بعنوان شاخص ریسک معرفی کردند و بعدها از “ضریب تغییرات بعنوان شاخص نسبی ریسک نام بردند. از دهه 1960 به بعد از عامل B به عنوان ریسک نام برده شده است.
B ضریب همبستگی بین بازده بازار و بازده سرمایه گذاري مورد نظر در همان بازار میباشد که توضیح بیشتري در مورد آن خواهیم داد.

2-2-4. ضریب همبستگی
ضریب همبستگی بیانگر چگونگی ارتباط تغییرات دو پدیده میباشد این ضریب از 1+ تا 1- تغییر میکند. در صورتیکه ضریب همبستگی بین صفر و (1+) باشد همبستگی مستقیم بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت 1+ میل کند، همبستگی مستقیم شدیدتر خواهد شد. اگر ضریب همبستگی صفر باشد، دو پدیده مستقل از‎یکدیگر بوده و در صورتیکه ضریب همبستگی بین صفر تا (1-) باشد همبستگی معکوس بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت (1-) میل کند، همبستگی معکوس شدیدتر خواهد شد (ثقفی 1372).

2-2-5. دیدگاههاي مختلف پیرامون بازدهی سهام
تئوریسینهاي مالی عقیده بر این دارند که قیمت دارائیها در قبال رخدادهاي اقتصادي عکسالعمل نشان میدهند و تجربیات نیز از این دیدگاه حمایت میکند اما‎یک تئوري قانع کنندهاي که بر پایه آن بتوان روابط بین بازارهاي مالی و اقتصاد کلان را کاملاً در‎یک جهت مشخص خواند، وجود ندارد. با وجود این قیمت سهام معمولاً در مقابل عوامل خارجی واکنش نشان میدهد (حتی با وجود اینکه آنها ممکن است بازخوري از دیگر متغیرها باشند)
واضح است که تمامی‎متغیرهاي اقتصادي در نهایت درون زا هستند. فقط عوامل طبیعی از قبیل زلزله، آتشفشان و نظایر آن، به دنیاي اقتصاد کاملاً برون زا هستند و چون اینها فراتر از حیطه توانائیهاي ماست از پرداختن به آن خودداري نموده و فقط به متغیرهاي کاملاٌ اقتصادي اکتفا مینمائیم.
براساس مباحث مربوط به تنوع گرایی که در تئوري بازار سرمایه مشخص گردیده فقط متغیرهاي عمومی‎اقتصاد بر قیمتگذاري مجموع بازار سهام تاثیر خواهد گذاشت.
قیمت سهام در بازار به صورت زیر بیان می‎شود :‌

بر طبق فرمول بالا قیمت سهام را میتوان سود تنزیل شده مورد انتظار نوشت. در این فرمول E(C) معرف جریانات نقدي مورد انتظار و K معرف نرخ تنزیل می‎باشد که خود K از اجزاء زیر تشکیل‎یافته است.
K = میزان ریسک + نرخ تورم + نرخ بهره واقعی
بر اساس این فرمول عامل K و E(C) عوامل سیستماتیکی هستند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سود باقیمانده، بازدهی سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قیمت سهام، بازار سهام، سود تقسیمی، انتظارات عقلایی