پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، دانشگاهها، آموزش مهارت، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

پيشبين قوي براي موفقيت يادگيرنده الکترونيکي نيست.
2) اضطراب امتحان با ضريب 66.- مهم‌ترين متغير پيشبين است. ضريب منفي آن نشان ميدهد با افزايش اضطراب امتحان، انتظار ميرود معدل کل يادگيرنده الکترونيکي کاهش يابد.
3) مهارتهاي خودگرداني دانشجو، دومين متغير پيشبين است. ضريب مثبت 0.58+ نشان ميدهد، هر چه مهارتهاي خودگرداني دانشجو افزايش يابد، ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي نيز افزايش مييابد.
4) اصل يا قانون ديگر، ضريب منفي (0.1761-) براي اطمينان رايانهاي است. قانون اطمينان رايانهاي عبارت است: با افزايش اطمينان رايانهاي دانشجو، معدل کل او کاهش مييابد.
5) اصل مربوط به اعتياد اينترنتي و ضريب آن نشان ميدهد، با افزايش وابستگي دانشجو به اينترنت معدل او افزايش مييابد.
6) اصل مربوط به مطالعه الکترونيکي حاکيست، با افزايش توانمندي دانشجو در مطالعه محتواي الکترونيکي در مقابل محتواي چاپي، معدل فرد نيز افزايش مييابد.
قواعد استنتاجي الگوريتم M5Rules که به عنوان نمونه ذکر شد مربوط به پيشبيني معدل کل (مسئله رگرسيوني) بود و يک قاعده ساده براي پيشبيني ارائه کرده است. اما چنان که ميدانيم عوامل تأثير گذار بر رفتار انسان به طور کلي و وضعيت تحصيلي دانشجو که موضوع پژوهش حاضر است، بسيار پيچيده است. از جمله مدلهاي هوشمند که اين روابط پيچيده را نشان ميدهد، درخت تصميم است. در اين بخش نمونهاي از کارآيي درخت تصميم با مشخصههاي پرسشنامهاي بحث ميشود. چنان که در فصل چهارم پژوهش شناسايي شد، در پيشبيني وضعيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي (مسئله طبقهبندي) با استفاده از مشخصههاي پرسشنامهاي الگوريتم J48، الگوريتم توانمندي است. آنچه که در مورد پيشبيني اين الگوريتم مهم است، نحوه و قواعد پيشبيني آن است. اين الگوريتم داراي 113 برگ است. هر برگ در درخت تصميم بر يک قاعده اشاره دارد. مجموعه شاخهها و برگهاي اين الگوريتم در پيوست 4 گزارش شده است، شکل ‏5-3 شمايي از 18 قاعده تصميم از 113 قاعده را نشان مي‌دهد.

شکل ‏5-3 : نمونه خروجي الگوريتم J48 بر حسب مشخصه هاي پرسشنامه اي
چنان که شکل ‏5-3 نشان ميدهد، بر اساس مشخصههاي پرسشنامهاي exam1 که کد محقق براي اضطراب امتحان است، مهم‌ترين مشخصه پيشبين است و ساقه درخت تصميم است. اما قواعد تصميم اين مدل حائز اهميت و توجه خاص است. به عنوان مثالي از 113 قانون، قاعده پيشبيني که به خط چهارم ختم مي‌شود اين‌گونه تفسير ميشود.
“اگر براي دانشجويي exam1(اضطراب امتحان) کوچک‌تر يا مساوي 3 باشد و)selfreg1خود گرداني) کوچک‌تر مساوي با 3.4 باشد و مجدداً خودگرداني بين 2.2 تا 3.4 باشد وConfid1(اطمينان رايانهاي) يادگيرنده مذکور کوچک‌تر مساوي با 3 باشد. وضعيت تحصيلي فرد BCD (متوسط) خواهد شد. اعداد داخل پرانتز نشان ميدهد در نمونه پژوهش حاضر سه نفر از قاعده مذکور پيروي مي‌کنند و 1 نفر قاعده مذکور را نقض ميکند. ”
توضيح بيشتر تمام قواعد مذکور از حوصله بحث خارج است اما چنان که مشاهده مي‌شود، مدل درخت تصميم در مثال حاضر 113 قاعده را نشان ميدهد. اين قواعد پيچيدگي و روابط غير خطي مسائل انساني را به تصوير ميکشد.
به طور کلي، علاوه بر دقت پيشبيني، قابليت تفسير نتايج در مسائل آموزشي حائز اهميت است. با توجه به هدف پژوهش حاضر، مدل درخت تصميمگيري و مدلهاي استنتاج قانون بر اساس شاخص دقت پيشبيني و قابليت تفسير نتايج بهترين مدلها بوده و پيشنهاد پژوهش حاضر براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است.
5-11 پيشنهاد براي کاهش افت و افزايش موفقيت
بر اساس يافتههاي بخشهاي مختلف پژوهش حاضر، در راستاي کاهش افت و افزايش احتمال موفقيت يادگيرنده الکترونيکي موارد زير پيشنهادات عملياتي پژوهش حاضر است:
* با توجه به يافته مربوط به موفقيت بيشتر دانشجويان سن بالا، شرط سني و سابقه كار، از شروط ورود به اين سيستم آموزشي باشد.
* با توجه به يافته مربوط به فاصله بين دو مقطع، حتيالامکان در انتخاب دانشجو سعي شود، دانشجويان تازه دانش آموخته به روش‌هايي آموزش حضوري رهنمون شوند.
* با توجه به معنيداري پيشينه تحصيلي دانشجو، به اين عامل به عنوان شاخص پذيرش دانشجوي الکترونيکي اهميت داده شود. در مواردي که دانشجويان با پيشينه تحصيلي ضعيف وارد سيستم ميشوند، سعي شود با آموزشهاي ترميمي نقاط ضعف، شناسايي و ترميم شود.
* از آنجا که دانشجويان شاغل، موفقيت بيشتري در تحصيل الکترونيکي دارند، دانشگاههاي الکترونيکي بايد در انتخاب دانشجويان الکترونيکي به ثبات شغلي دانشجويان به عنوان يک عامل موثر توجه کنند.
* با فراهمسازي وامهاي دانشجويي، زمينه اطمينان و ثبات مالي براي دانشجويان الکترونيکي فراهم شود.
* دانشگاهها به ويژه دانشگاههاي تهران علاوه بر تمرکز بر تهران بر توسعه آموزشهاي خود در ساير شهرستانها نيز تمرکز کنند. زيرا دانشجويان شهرستاني احتمال موفقيت بيشتري در تحصيل خود دارند.
* اين حقيقت که دانشجويان شهرستاني نيز برابر دانشجويان تهراني چه بسا از دانشجويان تهراني موفقترند به اطلاع دانشجويان شهرستاني برسد. زيرا اين عامل در انصراف زود هنگام دانشجويان شهرستاني تأثير بسزايي دارد. مشاهدات پژوهشگران نشان داده، دانشجويان شهرستاني در ترم اول قبل از رسيدن به امتحانات پايان ترم انصراف ميدهند. از طرفي اين فرض يعني دسترسي به منابع و ارتباطات حضوري توسط دانشجويان مقيم تهران تأثير منفي بر رضايت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي مقيم شهرستان دارد.
* دانشگاههاي ارائهدهنده آموزش الکترونيکي به عدالت آموزشي توجه نموده و شرايطي فراهم نکنند که به مرور زمان دانشجويان تهراني با ارتباط حضوري با اساتيد زمينه ناعدالتي آموزشي را فراهم آورند.
* ميزان استقلال يادگيرنده، سنجيده شود و روش‌هايي يادگيري مستقل به دانشجو، آموزش داده شود.
* اضطراب امتحان سنجيده و روش‌هايي کاهش و مقابله با اضطراب امتحان به دانشجو آموزش داده شود.
* با امتحان و ارزشيابي مداومِ حضوري و آنلاين، دانشجو را با نحوه سؤالات آشنا کرد، اين عمل باعث کاهش اضطراب امتحان فرد ميشود.
* وظايف کمک مدرس، ارزيابي مداوم و بازخورد دهي شود نه تدريس. اين ارزشيابي مداوم، اضطراب امتحان را نيز کاهش ميدهد.
* اهميت دارا بودن لپتاپ به دانشجو، خاطر نشان شود و در صورت امکان براي دانشجويان در بدو ورود لپ تاپ خريداري شود.
* زمينه دسترسي به سرعت اينترنت Kbp512 براي دانشجويان فراهم شود.
* پس از اعلام نتايج ترم اول، گزارشي از معدل ترم اول در اختيار مدير گروه و اساتيد ترم دوم قرار گيرد، تا با کنترل بيشتر بر عملکرد دانشجو در طول ترم، زمينه مشارکت و فعاليت بيشتر دانشجويان در معرض خطر را فراهم آورد.
* در دوره توجيهي بدو ورود، خطرات وب چون، چت، وبلاگ، فيس‌بوک و … و پيامدهاي اعتياد به اين سرگرميها خاطر نشان شود.
* با فراهمسازي زمينه سرگرمي در محيط سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي، محيطهاي سالم براي سرگرمي و فعاليتهاي غير درسي دانشجويان فراهم شود. در اين زمينه توجه به پيشنهاد دانشجوي ذيل مفيد است:
“متأسفانه در اين شيوه اگر دانشجو انگيزه يا شرايط مناسب براي ادامه تحصيل را نداشته باشد نميتواند به راحتي از پس درس خواندن بر بيايد. به نظر من بوجود آوردن گروههايي [گروه هاي] مجازي که باعث شود دانشجويان از احوال يکديگر با خبر شوند و حس رقابت در آن‌ها بوجود آيد بسيار موثر خواهد بود. يا تعداد کلاسهاي حضوري را افزايش بدهيد. “
* با توجه به عادت مطالعاتي دانشجو، ضروري است محتواي آموزشي در ترم اول تحصيل بيشتر از نوع کتاب خودآموز باشد و در ترمهاي بالاتر بر ميزان محتواي الکترونيکي دروس افزوده شود.
* با بهکارگيري اساتيدي که نگرش مثبت به يادگيري الکترونيکي دارند؛ با ايجاد انعطاف در دروس ارائه شده و افزايش حق انتخاب دانشجو؛ با ايجاد تنوع در ارزشيابي و امتحان ميتوان بر رضايتمندي دانشجوي الکترونيکي افزود.
* با آموزش مهارتهاي مطالعه الکترونيکي و خودگرداني، ميتوان رضايتمندي دانشجو را افزايش داد.
* پس از پذيرش دانشجو، مشکلات دانشجويان در خودگرداني و مديريت زمان شناسايي شود و با آموزش مهارتهاي مديريت زمان و خودگرداني به دانشجويان، آن‌ها را در مديريت زمان توانمند کرد.
* با اجباري کردن آزمونها و حضور در کلاسها و کنترل بيشتر بر دانشجوياني که مسئوليت‌هاي شغلي و خانوادگي داشته و در عين حال توانايي مديريت زمان پاييني دارند، آن‌ها را با کلاس و پيشرفت دروس همراه کرد.
* با توجه به نياز دانشجويان به حضور فيزيکي در دانشگاه، آموزش از نوع تلفيقي در سالهاي اول تحصيل به ويژه براي مقطع کارشناسي ضروري است. در صورت عدم امکان ارائه آموزش حضوري به دانشجويان، با سمينار يا نشستهاي علمي و فوق برنامه زمينه حضور دانشجو در فضاي فيزيکي دانشگاه فراهم آيد. يک دانشجو که دو ترم مشروط شده در مورد مزاياي حضور، اين‌گونه اظهار نظر ميکند:
“مشروعيت دادن به يک دانشجوي مجازي ميتونه تأثير زيادي در موفقيتش داشته باشد مثل دعوت کردن از اين دانشجويان در همايش ها و سمينارهاي مختلف، توسط دانشگاه يا هر کار ديگه اي که به دانشجو شخصيت دانشجو بودن را بدهد. نسبت دادن واژه هاي غير حضوري، مجازي، الکترونيکي به اين دانشجويان، اين باور را در آن‌ها بوجود مياورد که به عنوان يک دانشجوي واقعي بحساب نميآيند و وقت خود را بيهوده دارند تلف ميکنند در حالي که نحوه درس خواندن و امتحان دادن اين دانشجويان به مراتب سخت تر از دانشجويان حضوري است. اين احساس که در قبال اين همه زحمت باز هم به آن‌ها بي مهري مي‌شود، چيزي است که سبب سردي و بي انگيزگي اين دانشجويان مي‌گردد”
* با توجه به اهميت مشارکت فعال در کلاس مجازي، روند مشارکت دانشجو در کلاسهاي مجازي با استفاده از روش‌هايي چون تحليل لاگ رصد شود. براي دانشجوياني که بيش از دو جلسه پياپي غيبت داشتهاند پيام تشويقي از طريق سامانه ارسال پيام ارائه شود. سياستهاي تنبيهي هم به عنوان يک گزينه ميتواند مطرح باشد.
* وجود آرشيو کلاس مجازي از يک طرف، عاملي براي عدم مشارکت آنلاين در کلاسها و از طرفي باعث تلنبار شدن محتواي دروس براي پايان ترم ميشود. بر اساس اين يافته بخش کيفي، روش بهينه استفاده از آرشيو کلاس مجازي قابل دانلود نبودن و قابل دسترس بودن آن تا يک هفته پس از تدريس استاد است. اين امر باعث مي‌شود دانشجوياني که به دليل اشتغال نتوانستهاند در کلاس شرکت کند حداکثر تا جلسه هفته بعد خودشان را به کلاس برسانند. قابل دانلود نبودن و عدم دسترسي تا پايان ترم باعث به روز خواني دانشجو ميشود.
* در طراحي و توليد محتواي الکترونيکي، به اصل خودآموز بودن محتوا و طراحي انگيزشي آن توجه ويژه شود.
* با توجه به سردرگمي دانشجو در مورد منبع اصلي درسي، ضروري است محتواي الکترونيکي خودآموز به عنوان يک منبع امتحاني قرار گيرد و استاد، موظف به طرح چند سئوال از محتواي الکترونيکي باشد تا در کنار کلاس مجازي از پتانسيلهاي محتواي الکترونيکي غير همزمان نيز استفاده بهينه شود.
* طرح توانمندسازي اساتيد براي آموزش در فضاي مجازي و تعامل اثربخش با دانشجوي الکترونيکي در دستور کار موسسه‌هاي آموزش الکترونيکي قرار گيرد.
* با طراحي و توسعه نرم افزار پيشبيني که از الگوريتمهاي هوشمند استفاده ميکند، در معرض خطر بودن توسط خود دانشجو و مديريت سيستم شناسايي شود و در مراحل مختلف چون بدو ورود، قبل از ترم اول و بعد از نتايج ترم اول مشاورههاي پيشگيرانه ارائه شود. طراحي اين نرمافزار تحت وب و ادغام آن در سامانه مديريت يادگيري، زمينه هوشمند شدن سامانه مديريت يادگيري را فراهم ميآورد. نرمافزار پيشبين از نظر خودگرداني، اضطراب امتحان، پيشينه تحصيلي و … يادگيرنده را مدلسازي ميکند که اطلاعات آن ميتواند به شخصيسازي محيط يادگيري الکترونيکي کمک کند.
* در صورتي که هدف، فقط پيشبيني وضعيت تحصيلي دانشجو باشد. بهترين روش پيشبيني اين است که با استفاده از مدلهاي مختلف پيشبين که در اين پژوهش شناسايي شد، عمل پيشبيني انجام شود. به عبارتي به جاي اکتفا به يک روش، از روش‌هايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاهها