پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، عادت به مطالعه، تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

استاد و بعضاً تدريس توسط کمک مدرس و طرح سئوال توسط استاد، باعث سر در گمي دانشجو و بالا رفتن اضطراب امتحان يادگيرنده الکترونيکي ميشود.
* سر در گمي دانشجو و مشخص نبودن محتواي درسي باعث بالا رفتن حجم مطالب و در نتيجه بالا رفتن اضطراب امتحان ميشود.
* انتخاب واحد اشتباه و بالا بودن تعداد واحدها با توجه به مسئوليتهاي شغلي ميتواند در اضطراب امتحان تأثيرگذار باشد.
* روش مطالعه غلط، متغير ديگري است که بر اضطراب امتحان دانشجو تأثير ميگذارد. به عنوان مثال حل تمرين در طول ترم براي دانشجوي مهندسي حائز اهميت است. دانشجويي که در طول ترم تمرين حل نکند در پايان ترم نميتواند نمونه مثالها و تمارين را حل کند و اين امر باعث بالا رفتن اضطراب امتحان دانشجو ميشود.
* عدم ارتباط و پايين بودن تعامل دانشجو با ساير دانشجويان به ويژه دانشجويان سال بالايي که از نحوه امتحان گرفتن و نمونه سئوالهاي اساتيد مطلع هستند، بر اضطراب امتحان دانشجو تأثير معنيداري دارد.
* نبود يا کمبود امتحان و ارزشيابي مداوم در آموزش الکترونيکي باعث ميشود، دانشجو با نحوه امتحان استاد آشنا نشود، از طرفي اين پديده باعث بالا رفتن حجم مطالب درسي براي پايان ترم ميشود. اين پيامدهاي نبود امتحان بر اضطراب امتحان دانشجو در يادگيري الکترونيکي دامن ميزند.
* برخي از اساتيد محتواي اصلي دروس خود را به پايان ترم موکول ميکنند. اين امر باعث بالا رفتن حجم مطالب دروس به ويژه در روزهاي پاياني سال تحصيلي ميشود.
* وجود آرشيو کلاس مجازي، باعث عدم مشارکت دانشجو در کلاسهاي آنلاين ميشود. اين عدم مشارکت، پيامدي جز تلنبار شدن مطالب براي روزهاي پاياني ندارد.
5-5 بحث يافته هاي هدف پنجم پژوهش
در هدف پنجم پژوهش نقش پيشبين متغيرهاي رسانهاي بررسي شد. خلاصهاي از يافتهها به قرار زير است:
* همبستگي دو متغير سرعت اينترنت و دارا بودن لپتاپ با معدل کل يادگيرنده الکترونيکي معنيدار است.
* همبستگي استفاده از تلفن همراه براي اهداف يادگيري با معدل کل يادگيرنده الکترونيکي معنيدار نيست.
* نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد، دارا بودن لپتاپ، متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است.
نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد، مدل پيشبين با متغيرهاي رسانهاي، 4.4% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکند. اين مدل ضعيفترين مدل پيشبين است. به عبارتي مسئله افت تحصيلي دانشجو در آموزش الکترونيکي، به زير ساخت يا اينترنت بر نميگردد، بلکه ناشي از عوامل ديگري است که به برخي از آن‌ها اشاره شد. در پيشينه نيز کمتر به اين مقوله پرداخته شده است. اين امر از آنجا ناشي ميشود که دسترسي به اينترنت و رايانه شرط لازم براي شروع تحصيل است و کسي اين روش ادامه تحصيل را انتخاب ميکند، که به اين منابع دسترسي داشته باشد. در پيشينه پژوهشها، هارل (2006) به نقش پيشبين دسترسي به رايانه پرداخته است. يافته اين پژوهش نيز به عدم ارتباط رسيده است.
سرعت اينترنت، متغير ديگري است که پيشبين بودن آن در پژوهش حاضر تاييد شد. براي شناسايي سرعت مطلوب، براي موفقيت يادگيري الکترونيکي ميزان معدل کل دانشجويان بر اساس سرعت اينترنت در جدول ‏5-4 گزارش شده است.
جدول ‏5-4: مقايسه معدل دانشجويان بر حسب سرعت اينترنت
سرعت اينترنت
فراواني
معدل دانشجو
kbp 56
32
14.029
kbp 64
30
13.63
kbp 128
304
13.81
kbp 256
165
14.12
kbp 512
190
14.516

چنانچه در جدول ‏5-4 مشاهده ميشود، معدل دانشجويان با سرعت اينترنت kbp 512 بيشتر از ساير دانشجويان است. بر اين اساس، اين سرعت اينترنت مناسب‌ترين سرعت براي تحصيل به روش الکترونيکي است.
در مورد استفاده از تلفن همراه براي اهداف يادگيري، يافته پژوهش حاضر نشان ميدهد، 69% از دانشجويان از تلفن همراه براي اهداف يادگيري استفاده و 31% استفاده نميکنند. اين يافته نشان ميدهد، اقبال به استفاده از تلفن همراه براي اهداف يادگيري با افزايش قابليتهاي تلفنهاي همراه در حال افزايش است. با اين وجود پيشبين بودن اين عامل در پژوهش حاضر تاييد نشد و نياز به پژوهش بيشتر در اين زمينه يا علت شناسي آن احساس ميشود.
دارا بودن لپ تاپ در اين پژوهش مهم‌ترين متغير پيشبين بود. اظهار نظر دانشجوي ذيل را ميتوان به عنوان تاييد يافته کمّي پژوهش حاضر بيان کرد:
” باسلام من تا به حال دو مشروطي غير پشت سر هم داشته ام و اين ترم هم 13 واحد دارم. دليل افتادنم در درسها هم درچند مورد کم کاري مثل [نام درس] که سهل گرفتمش. [نام درس] هم دير راه افتادم در درس و ميشد اگر زود تر جلو ميرفتم با درس بهتر شود. درس [نام درس] هم زياد خود را مقصر نميدانم؛ و از روزي که لپ تاپ خريدم [تيره شدن به دليل تاکيد]و سر کلاس اين درس عملي رفتم نمره هايم خوب شد و سيستمي که دانشکده در سايتش داشت ايراداتي داشت. البته يک مشکل شخصي هم داشتم که اميدوارم همان مشکل انگيزه ي من براي زود تر تمام کردن درسم شود […..]”
5-6 بحث يافته هاي هدف ششم پژوهش
در راستاي شناسايي عوامل پيشبيني کننده موفقيت يادگيرنده الکترونيکي چهار متغير در طبق? عوامل مرتبط با تجارب يادگيري الکترونيکي قرار گرفت. خلاصهاي از يافتهها به قرار زير است:
* عادت به مطالعه الکترونيکي، اعتياد اينترنتي، معدل اولين ترم تحصيل و رضايت تحصيلي با متغير ملاک (معدل کل يادگيرنده الکترونيکي) همبستگي معنيداري دارد.
* معدل اولين ترم در تحصيل الکترونيکي، قويترين متغير پيشبين است.
* عادت به مطالعه الکترونيکي، متغير معنيداري براي پيشبيني معدل يادگيرنده نبود.
بحث يافتههاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي را با پيشبين بودن معدل اولين ترم تحصيل يادگيرنده الکترونيکي آغاز ميکنيم. به طور کلي، از آنجا که معدل اولين ترم تحصيلي دانشجو در يادگيري الکترونيکي، با معدل کل همبستگي بالايي دارد (80/. r=)، در نتيجه بسيار طبيعي است که اين متغير پيشبين مناسبي براي موفقيت يادگيرنده الکترونيکي باشد. ونسترا، دي و هرين (2009) که مدلي براي موفقيت دانشجوي مهندسي تدوين کردهاند، يکي از مولفههاي مدل خود را عملکرد تحصيلي دانشجوي مهندسي در ترم اول بيان کردهاند. ارائه دهندگان مدل مذکور، بالا بودن حجم مطالب رشتههاي مهندسي در ترم اولِ تحصيل را مهم‌ترين علت اهميت عملکرد دانشجو در سال اول تحصيل ميدانند. از طرفي، ترم اول تحصيل در آموزش مهندسي ايران از منظر ارائه دروس پايه حائز اهميت است. به عبارتي دانشجويي که بتواند دروس پاي? رياضي و فيزيک را بگذراند، در ادامه تحصيلات خود نيز دانشجوي موفقي خواهد بود.
عملکرد دانشجو در ترم اول تحصيل از منظر انطباق با روش تحصيل الکترونيکي نيز حائز اهميت است. ميتوان اين فرضيه را بيان کرد که دانشجو توانسته است خود را با اين سبک تحصيل انطباق دهد.
اعتياد اينترنتي عاملي بود که در بخش تحليل عاملي اکتشافي پرسشنامه کشف شد. نظري به گويههاي پرسشنامه و همبستگي منفي اين متغير با معدل کل نشان ميدهد، هر چه دانشجو کمتر به سرگرميهاي شبکه چون چت، فيس‌بوک، گردش در وبلاگها و وب سايتها بپردازد دانشجوي موفقي خواهد بود. براي اين مسئله سوابق پژوهشي در دسترس نيست. اما همان‌طور که در بخش کيفي پژوهش حاضر نيز گزارش شد، سرگرميهاي وب در مشروطي دانشجويان به ويژه دانشجويان کارشناسي تأثير به سزايي دارد. اظهار نظر زير به خوبي اهميت سرگرمي نت را نشان ميدهد:
“ترم اول كسي بودم كه هرگز به دانشگاه نمياومدم به جز كلاس هاي حضوري و امتحانات و تمام كلاسهاي حضوري رو تاكيد مي‌کنم همشونو شركت كردم و در نهايت هم نميگم با نمره ي عالي ولي با معدل قابل قبولي ترم رو پشت سر گذاشتم (البته بايد بگم خيلي ها در همان ترم اول هم مشروط شدند). از لحاظ مشغله كاري هم سرم خيلي شلوغ بود. اما ترم دوم شروع به زدن وبلاگ كردم و حدوداً روزي 3 الي 4 ساعت وقت روي همين كار گذاشتم [تيرهگي به دليل تاکيد] به خاطر كار همين وبلاگ مجبور شدم هفته اي 1 الي 2 بار به دانشگاه بيام و به خاطر همين رفت وآمدها كلاسها يكي پس از ديگري با غيبت بنده رد ميشدند و من خوش خيال دنبال كاراي خودم و خوش گذروني و گردش و تفريح و دوست و رفيق بازي… “
عادت به مطالعه الکترونيکي، متغير ديگري از تجارب يادگيري الکترونيکي است که همبستگي پاييني با معدل کل يادگيرنده الکترونيکي داشت و پيشبين معنيداري نبود. نظري به گويههاي پرسشنامه در اين زمينه مفيد است:
* خواندن محتواي الکترونيکي دروس را بر خواندن کتاب و جزوه ترجيح ميدهم.
* خواندن محتواي الکترونيکي دروس SCO) ها) جذاب است.
* مشارکت در کلاس مجازي را بر کلاسهاي حضوري ترجيح ميدهم.
* بر صفحه رايانه بهتر تمرکز ميکنم تا بر تخته سياه.
* براي مرور درس، مطالعه جزوههاي دست نويس را بر مراجعه به آرشيو کلاس مجازي ترجيح ميدهم.
چنانچه مشاهده ميشود، اين گويهها به راحتيِ دانشجو در مطالعه به روش الکترونيکي در مقابل مطالعه چاپي و حضوري اشاره دارد. پيشينهاي در اين زمينه در دسترس نبود. اما اين يافته توسط يکي از دانشجويان موفق تاييد ميشود که احتمال موفقيت دانشجو در مطالعه از طريق جزوه و مطالب چاپي بيشتر است تا محتواي الکترونيکي:
“[…] من هم چون ميدونستم با متن الكترونيكي خيلي كند ميخونم، از همون اول واسه خودم جزوه نوشتم و موقع امتحانات فقط از روي همون جزوه‌هام خوندم. موقع امتحانات از روي جزوههام ميخوندم و خلاصهبرداري ميكردم. آخر سر هم از رو خلاصه هم يه دور ميخوندم. البته درس هايي كه نمونه سوال داده بودند، خيلي بهتر بود، چون مرور درس خيلي بهتر انجام مي‌شد. “
در بحث پيرامون مطالعه الکترونيکي و پيشبين نبودن، عامل توجه به عادت مطالعاتي دانشجو نيز حائز اهميت است. دانشجويان ايراني طي مدت 12 سال تحصيل تا مقطع کارشناسي و 16 سال تا کارشناسي ارشد، عادت به کلاس داشته و از روي جزوه چاپي و کتاب مطالعه کردهاند. بر اين اساس نميتوان انتظار داشت، که پس از ورود به دوره مجازي طي يک يا دو سال اين عادت تحصيلي خود را تغيير دهند.
رضايتمندي از تحصيل الکترونيکي، متغير پيشبين ديگري است که در پيشينه پژوهشها تاکيد شده بود و پژوهش حاضر نيز بر اين يافتهها صحّه گذاشت. يافتههاي پژوهش حاضر با يافته چيونگ (2001)، بدوره جر (2005)، لوي (2007) و سان و همکارانش (2008) همسو بوده و با نتايج جون (2005) و نيکولز (2008) همسو نيست. رضايتمندي، متغيري انگيزشي بوده که بر اساس مدل انگيزشي ARCS سنجيده و تحليل شده است. با توجه به اهميت رضايتمندي بايد متغيرهاي مرتبط با رضايتمندي دانشجوي الکترونيکي شناسايي و مکانيزمهاي لازم براي ارتقاء سطح رضايتمندي مشتري فراهم آيد. به عنوان مثال در تحقيق سان و همکاران (2008) شش عامل مهم در رضايتمندي دانشجويان رشته MBA عبارت بوده از: 1) اضطراب رايانهاي 2) نگرش اساتيد نسبت به يادگيري الکترونيکي؛ 3) انعطاف در دروس يادگيري الکترونيکي؛ 3) کيفيت دروس الکترونيکي؛ 4) برداشت از مفيد بودن؛ 5) برداشت از سهولت استفاده؛ 6) تنوع در ارزشيابي و امتحان.
يافتههاي بخش کيفي پژوهش حاضر نيز تا حدي زيادي مؤيّدِ اين مطلب است که ميتوان با بهکارگيري اساتيدي که نگرش مثبت به يادگيري الکترونيکي دارند، رضايتمندي دانشجويان را افزايش داد. با ايجاد انعطاف در دروس ارائه شده و افزايش حق انتخاب دانشجو و با ايجاد تنوع در ارزشيابي و امتحان بر رضايتمندي دانشجو افزود.
طي يک مطالعه رگرسيوني، 20 متغير پژوهش حاضر با استفاده از روش گام به گام به عنوان پيشبين رضايتمندي دانشجو در تحصيل الکترونيکي وارد مدل پيشبين شدند. هفت متغير پيشبين معنيداري براي رضايتمندي دانشجو در تحصيل الکترونيکي بودند که در مجموع 37.8% از واريانس رضايتمندي دانشجو را تبيين ميکردند. دو عامل مهم‌تر که 34.6% واريانس را تبيين ميکرد عبارت بود از: 1) عادت به مطالعه الکترونيکي؛ 2) خودگرداني. بنابراين رضايتمندي دانشجو تا حد زيادي با توانايي انطباق با مطالعه به روش الکترونيکي و خودگرداني دانشجو در ارتباط است. بنابراين با آموزش مهارتهاي مطالعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، حوزه آموزش، آموزش از راه دور، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، شب امتحان، آموزش مهارت، ناخودآگاه