پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، حوزه آموزش، آموزش از راه دور، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

پشتوانه منطقي نيز برخوردار است.
نتايج اين پژوهش در مورد اشتغال يا عدم اشتغال دانشجو اين فرض را که دانشجويان شاغل در تحصيل الکترونيکي به دليل مشغله کاري، نميتوانند درس بخوانند را رد کرده و نشان ميدهد، اين روش آموزشي براي افراد شاغل که از امنيت شغلي برخوردارند، بهترين روش آموزش است. يافتههاي اين تحقيق با اغلب پژوهشها که به عدم ارتباط بين وضعيت اشتغال و موفقيت تحصيلي رسيدهاند همخواني نسبي دارد (شي و گامون 2001؛ لو و همکاران، 2003؛ ردفيلد، 2004؛ هارل، 2006، ولش،2007؛ سيتزمن، 2012) زيرا تحقيقات مذکور در کنار اين پژوهش، اين فرض را که دانشجويان شاغل احتمال موفقيت کمتري دارند را رد کردهاند. همخواني نسبي به اين دليل مطرح شد که محققان به عدم رابطه رسيدهاند، حال اينکه اين تحقيق نشان داد دانشجويان شاغل موفقترند. اين يافته در تضاد با يافتههاي پژوهشهاي (شين و کيم، 1999؛ فرانکولا، 2001؛ کين، 2008) است. اين تضاد ممکن است، ناشي از روششناسي پژوهش باشد، به عنوان مثال يافته شين و کيم (1999) از روش تحليل مسير بدست آمده است، حجم کاري اثر مستقيم در معدل ندارد اما از طريق تأثير بر متغير ساعت مطالعه بر معدل تأثير غير مستقيم دارد. البته تفاوتهاي فضاي کسب و کار در ايران در مقايسه با ساير کشورها متغير تأثيرگذاري است. به عنوان مثال حجم کاريِ شاغلين در ايران قابل مقايسه با برخي از کشورها چون ژاپن نيست.
اين تضاد را يافتههاي بخش کيفي تحقيق تا حدودي مرتفع ميسازد. در بخش کيفي پژوهش حاضر مشاهده شد، دانشجويان، اشتغال و مشغله کاري و خانوادگي را يکي از مهم‌ترين علل افت تحصيلي خود بيان کردهاند. مشغله کاري به ويژه تغييرات شغلي براي دانشجويان کارشناسي ميتواند وضعيت تحصيليشان را تحت تأثير قرار دهد. يک دانشجوي موفق که معدلش در ترم اول 15.75، ترم دوم 15.44 و در ترم سوم 17.33 بوده ناگهان دو ترم حذف ترم و دو ترم متوالي مشروط ميشود. اين دانشجو علت مشروطيش را اين‌گونه توضيح ميدهد:
“عمده مشکل من کاري بود، در يک شرکت ساختماني ناظر بودم، بعدا فکر کردم حجم کار من بسيار بالا است لذا تغيير شغل دادم و وارد حوزه بورس شدم که اين اتفاق افتاد اين موضوع وقت من را زياد ميگيرد “
اهميت عامل محل سکونت از بعد عدالت آموزشي حائز اهميت است. اين عامل علاوه بر طرح در پيشينه پژوهشها بر حسب تجربه نيز مهم بوده است. اغلب دانشجويان شهرستاني معتقدند که دانشجويان تهراني به دليل دسترسي حضوري به اساتيد و هم‌کلاسي‌ها و بعضاً منابع کتابخانهاي دانشگاه موفقترند؛ لذا در صورت صحت اين ادعا به طور کلي عدالت آموزشي در آموزش الکترونيکي زير سئوال ميرود.
در مورد وضعيت سکونت اين تحقيق نشان داد دانشجويان شهرستاني موفقترند. اين يافته از نظر آماري فرض عدم عدالت آموزشي را رد ميکند. به اين معني که برخلاف ادعا و اظهارنظر برخي دانشجويان، دانشجويان شهرستاني موفقيت بيشتري داشتهاند. اين يافته با نتايج پژوهشهاي ويلينگز و جانسون (2004) و ولش (2007) تا حدودي همسو است. زيرا اين محققان به عدم رابطه رسيدهاند. به اين معنا که سکونت دانشجو در شهري که دانشگاه الکترونيکي در آن واقع شده است؛ با موفقيت تحصيلي دانشجو مرتبط نيست. يافته اين تحقيقات از اين جهت با نتايج پژوهش حاضر همسوست که فرض دسترسي به ارتباطات حضوري را به عنوان عامل ناعدالتي در آموزش الکترونيکي رد ميکند. يافتههاي پژوهش حاضر با نتايج يوکسل ترک و اينان (2006) و يو و همکاران (2010) نا همسوست. زيرا اين تحقيقات يافتهاند که سکونت در شهري که دانشگاه در آن واقع شده است با موفقيت دانشجو رابطه مثبت دارد.
چنانچه در بخش کيفي پژوهش حاضر يافتيم، دانشجويان از ناعدالتي آموزشي در آموزش الکترونيکي گلايه داشتند.
يک دانشجوي کارشناسي ارشد در مصاحبه تلفني در مورد دور بودن از تهران اين‌گونه اظهار نظر ميکند.
“…يک مشکلي که هست، بچه هايي که تهران هستند، خيلي خوب مي تونن نمره بگيرند. در حق ما خيلي اجحاف ميشه. يکي از دانشجوها مي گفت من اومدم پيش استاد ازش تونستم نمره بگيرم. من از بهترين دانشگاه فارغ‌التحصيل شدم. جزء بهترين وروديها هستم. از [نام دانشگاه] فارغ‌التحصيل شدم. اما عملاً بجز امتحان دادن کاري نمي تونم بکنم. نميتونم بليط هواپيما بگيرم بيام برم براي نمره گرفتن. ”
لذا تبيين اين تضاد بين يافته کمي و کيفي حائز اهميت و شايان توجه بيشتري است. در اين راستا، پژوهش حاضر در تبيين اين تضاد، اين فرض را آزمود که علت موفقيت بيشتر دانشجويان شهرستاني پيشينه قوي تحصيلي آنان است. براي آزمون اين فرض از تحليل آزمون تي مستقل استفاده شد. معدل مقطع قبل دانشجويان شهرستاني با دانشجويان تهراني مقايسه شد. در اين مقايسه مشخص شد، معدل مقطع قبل دانشجويان پذيرفته شده تهراني14.44 و دانشجويان شهرستاني 15.13 بوده است و آزمون تي معنيدار بودن تفاوت بين ميانگينها را نشان داد (P=./…,t=3.920,df=732). به عبارتي موفقيت بيشتر دانشجويان شهرستاني ناشي از عامل ديگري به نام پيشينه قوي تحصيلي اين دانشجويان است و فرض امکان ناعدالتي آموزشي در آموزش الکترونيکي همچنان باقي است و به دليل اهميت زياد عدالت آموزشي نياز به تحقيقات بيشتري احساس ميشود.
اهميت عامل تأمين‌کننده هزينه تحصيل تا حد زيادي با وضعيت اشتغال همپوشاني دارد. اما اهميت اين عامل از آنجا ناشي ميشود که دو فرضيه متناقض در اين باره مطرح است: اول اينکه انتظار ميرود دانشجوياني که خودشان هزينه تحصيل را پرداخت ميکنند به دليل امنيت شغلي که احساس ميکنند موفقتر باشند. در مقابل اين فرضيه، فرضيه دومي قرار دارد که دانشجويان به دليل تأمين هزينه توسط خودشان، شاغل بوده لذا به دليل حجم کار بالا نميتوانند به امور تحصيل بپردازند و احتمال موفقيت کمتري در تحصيل الکترونيکي براي اين دسته از دانشجويان ميرود.
دانشجوياني که خودشان تأمين‌کننده هزينه تحصيل هستند از موفقيت بيشتري برخوردارند. اين يافته با تحقيقات هارل (2006) و کين (2008) نا همسو است. زيرا اين تحقيقات به عدم رابطه بين تأمين‌کننده هزينه تحصيل و موفقيت تحصيلي رسيدهاند. از طرفي با نتيجه ولش (2007) همسو است زيرا اين تحقيق نشان داده است هر چند تأمين کننده هزينه تحصيل پيشبيني کننده نيست، اما هر چه وضعيت مالي ثبات بيشتري داشته باشد موفقيت دانشجو بيشتر است. نياز به تحقيق بيشتر در اين زمينه نيز ضروري است.
5-4 بحث يافته هاي هدف چهارم پژوهش
متخصصان حوزه آموزش الکترونيکي در علت شناسي افت تحصيلي دانشجويان به اهمّيت برخي متغيرهاي روان‌شناختي اشاره کردهاند. اطمينان رايانهاي، مرکز کنترل يادگيرنده و استقلال يادگيرنده الکترونيکي از جمل? آن‌هاست. پژوهش حاضر علاوه بر اين متغيرها، نقش پيشبين اضطراب امتحان را نيز بررسي کرده است. خلاصهاي از يافتههاي مربوط به اين چهار متغير به قرار زير است:
* رابطه اضطراب امتحان با معدل کل يادگيرنده الکترونيکي منفي است. با افزايش اضطراب موفقيت يادگيرنده الکترونيکي کاهش مييابد.
* رابطه بين استقلال يادگيرنده و معدل کل يادگيرنده الکترونيکي مثبت است. با افزايش استقلال در يادگيري، موفقيت يادگيرنده الکترونيکي افزايش مييابد.
* رابطه بين دو متغير اطمينان رايانهاي و مرکز کنترل با معدل کل يادگيرنده الکترونيکي بسيار پايين است.
* نتيجه تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد از بين دو متغير اضطراب امتحان و استقلال در يادگيري، اضطراب امتحان متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است.
يافته پژوهش حاضر مبني بر پايين بودن همبستگي بين متغير اطمينان رايانهاي با ميزان موفقيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي، با پژوهش موسه جر (2003)، نيکولز (2008) همسو است. زيرا اين پژوهشگران نيز به پيشبين نبودن اطمينان رايانهاي رسيدهاند. در پيشينه پژوهشي، مدرکي دال بر پيشبين بودن اطمينان رايانهاي مشاهده نشد؛ اما پژوهشهايي گزارش شده است که رابطه اطمينان رايانهاي با متغيرهاي ديگري چون قصد ادامه در تک درس برخط (ليم410، 2001) يا رضايتمندي تحصيلي (سان و همکاران، 2008) را نشان دادهاند. بنابراين اين احتمال وجود دارد که اين متغير اثر غير مستقيم بر موفقيت يادگيرنده الکترونيکي داشته باشد.
در مورد نتيجه پژوهش حاضر راجع به پيشبين بودن متغير مرکز کنترل نيز بيشتر پژوهشها با پژوهش حاضر همسو هستند (بسيج، 2005.، هارل ، 2006.، لوي، 2007.، يوکسل ترک و بالوت، 2007.، گارليک و همکاران، 2009). پژوهش پارکر (1999) که نا همسو با نتايج پژوهش حاضر است در حوزه آموزش الکترونيکي نبوده بلکه در حوزه آموزش از راه دور بوده است. پژوهش جو و همکاران (2012) نيز مرتبط با آموزشهاي دانشگاهي نبوده بلکه در حوزه کارآموزيهاي مبتني بر وب بوده است. در نتيجه پيشبين بودن مرکز کنترل تاييد نميشود. برخي نيز اعتقاد دارند، دانشجويان با مرکز کنترل دروني بالا، خودکارآمدي بالاتري دارند و بهتر ميتوانند در محيطهاي يادگيري خود هدايت شده عمل کنند (روتر411، 1989 به نقل از هارل، 2006). به عبارتي مرکز کنترل ممکن است، اثر غير مستقيم بر عملکرد يادگيرنده الکترونيکي داشته باشد.
استقلال در يادگيري، متغير ديگري است که با ميزان پيشرفت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي مرتبط بوده و متغير پيشبين معنيداري است. اين يافته با پژوهش تامپسون (1984)، هيوجز (2002)، کر، راينيرسون و کر (2006) همسو است. يافته پژوهش هولدر (2007)، تنها پژوهش پيشينه است که با پژوهش حاضر و ساير پژوهشها نا همسو است. به طور کلي نظريه تبادل از راه دور (مور، 2000)، جزء تئوريهايي است که تا حدي ميتواند موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را در ايران تبيين کند. البته بايد توجه داشت، مقوله استقلال در يادگيري هميشه هم خوب نيست و به جنس درس و ويژگي دانشجو هم بستگي دارد. يافته زير در بخش کيفي تحقيق نسبي بودن مقوله يادگيري مستقل را به خوبي نشان ميدهد.
“من به عنوان دانشجويي که يک بار مشروط شدهام و يک بار شاگرد دوم بايد عرض کنم در برخي دروس ارتباط با ديگر دانشجويان و درس خواندن با آن‌ها بسيار ضروري و لازم است و در برخي ديگر از درس‌ها خود دانشجو بايد به تنهايي بخواند (بستگي به نحوه درک شخص از درس‌ها دارد، مثلاً ممکن است برخي درس‌ها را شخصي به تنهايي خوب ياد بگيرد در حالي که همان درس‌ها را شخصي ديگر در جمع ياد مي‌گيرد) همچنين ارتباط حضوري با استاد درس به نظر من در اغلب درس‌ها لازم است”.
اضطراب امتحان، متغير ديگر پژوهش حاضر بود که بيشترين همبستگي و قدرت پيشبيني را داشت. پيشينه پژوهشها در حوزه يادگيري الکترونيکي کمتر به مقوله اضطراب امتحان پرداختهاند. در پژوهش يوکسل ترک و بالوت (2007)، اضطراب امتحان پيشبيني کننده معنيداري نبوده است. در پژوهش جديدتري که جو و همکاران (2012) انجام دادهاند، اضطراب امتحان متغير پيشبين معنيداري بوده است. يافته بخش کيفي پژوهش حاضر نيز مؤيّد اين مطلب است که اضطراب امتحان پديده رايجي در آموزش الکترونيکي است که تا حد زيادي بر عملکرد تحصيلي دانشجويان اثر ميگذارد. نمونه اظهار نظر يک دانشجوي مشروطي که در فصل چهارم آمده است در اين جا ذکر ميشود:
“عرضم به حضورتون من ترم گذشته سر جلاسات امتحان يه حالت عصبي بهم دست ميداد که بي سابقه بود و بيشتر ناشي از استرس بود به همين دليل من واقعاً در ترمي که گذشت ميرفتم سر جلسه امتحان اون حالت که بهم دست مي داد ديگر واقعاً نمي تونستم اون طوري که بايد امتحانو جواب بدم و فقط ارزو مي کردم اونقدري که پاس مي شم بنويسم پاشم فقط از جلسه زودتر برم و شرايط خيلي بدي داشتم. “
البته علت شناسي بالا بودن اضطراب امتحان در آموزش الکترونيکي حائز اهميت است. با مراجعه به کدهاي محوري و باز در بخش تحليل کيفي پژوهش حاضر ميتوان به موارد زير به عنوان علت افت تحصيلي دانشجويان الکترونيکي اشاره کرد:
* عدم شرکت در کلاسهاي مجازي، به طور مستقيم، باعث ميشود، يادگيرنده در جريان و نحوه ارزشيابي استاد، قرار نگيرد. اين بي اطلاعي در روزهاي پاياني باعث سردرگمي و اضطراب امتحان دانشجو ميشود.
* ناهماهنگي بين کمک مدرس و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، محل سکونت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، عادت به مطالعه، تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه