پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، عادت به مطالعه

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي با سه متغير اشتغال، سکونت در شهرستان و تأمين هزينه تحصيل توسط خانواده، 8% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکنند. همچنين، سکونت در شهرستان، نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي- اقتصادي از قدرت پيشبيني بيشتري برخوردار است.
معدل کل يادگيرنده =14.498-(.625* وضعيت اشتغال)+(.739* سکونت در شهرستان)- (.815* تأمين هزينه توسط خانواده)

* در پاسخ به سئوال چهارم پژوهش، مشخص شد که متغيرهاي رواني- فني با دو متغير ِاستقلال در يادگيري و اضطراب امتحان، 16.4% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکنند. همچنين، اضطراب امتحان متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است. معادله رگرسيون بر اساس، متغيرهاي رواني – فني عبارت بود از:
معدل کل يادگيرنده =15.129-(.905* اضطراب امتحان)+(.384* استقلال يادگيرنده)

* در پاسخ به سئوال پنجم و بررسي نقش پيشبين متغيرهاي رسانه اي، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد، دو متغير سرعت اينترنت و دارا بودن لپتاپ، 4.4% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکند. از بين متغيرها، دارا بودن لپتاپ، متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است. معادله رگرسيون براي پيشبيني بر اساس متغيرهاي رسانهاي عبارت بود از:
معدل کل يادگيرنده =12.654+(.191*سرعت اينترنت)+(1.050* دارا بودن لپتاپ)

* در پاسخ به سئوال ششم، متغيرهاي مربوط به تجارب يادگيري الکترونيکي با چهار متغير مربوطه، 66.7% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکنند. همچنين از بين اين متغيرها، معدل ترم اول، متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است. معادله پيشبيني بر اساس تجارب يادگيري الکترونيکي به قرار زير است:
معدل کل يادگيرنده =1.478+(.132* عادت به مطالعه الکترونيکي)+(.816* معدل ترم اول)+(.241* رضايت تحصيلي)-(.192* اعتياد اينترنتي)

* در پاسخ به سئوال هفتم پژوهش مبني بر شناسايي نقش متغيرهاي مديريتي، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد: دو متغير مديريت زمان و خودگرداني 14.6% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکنند. در مقام مقايسه با مديريت زمان، خودگرداني، متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است.
معدل کل يادگيرنده =9.363+(.516* مديريت زمان)+( .920* خودگرداني)

تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد: افت يا عدم افت تحصيلي دانشجويان کارشناسي را ميتوان با سه دسته متغير پيشبيني کرد و قدرت پيشبيني ساير متغيرها صفر است. اين سه دسته از متغيرها به قرار زير است:
1. دسته اول و مهم‌ترين آن‌ها، تجارب يادگيري الکترونيکي است که 38.5% از دانشجويان کارشناسي مشمول افت را به درستي پيشبيني ميکند.
2. دسته دوم متغيرهاي مربوط به پيشينه تحصيلي است که 25.6% از دانشجويان مشمول افت را در مقطع کارشناسي به درستي پيشبيني ميکند.
3. دسته سوم متغيرهاي رواني – فني است که 4.9% از دانشجويان مشمول افت را به درستي پيشبيني ميکند.
* براي بررسي روابط مستقيم و غير مستقيم متغيرها بر ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي، از روش تحليل معادلات ساختاري استفاده شد. مدل پيش فرض محقق بر اساس بررسي شاخصهاي نيکويي برازش تاييد نشد. پس از آزمون مدلها و مسيرهاي مختلف، بر اساس متغيرهاي پيشبين معنيدار در مرحله تحليل رگرسيون چند متغيري مدل ساختاري تنظيم و تحليل شد که با مقدار نسبت خي دو به درجه آزادي، 2.294 برازش مطلوبي داشت.
* در بخش تحليل کيفي پژوهش که به بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان پرداخته است، پس از تحليل محتواي کيفي و کد باز و محوري، عوامل در سه دسته تلخيص شدند، 1) عوامل خاص آموزش الکترونيکي،2) عوامل مشترک ولي مهم در آموزش الکترونيکي، 3) عوامل مشترک بين آموزش متداول و آموزش الکترونيکي. نتايج يافتهها براي عوامل خاص آموزش الکترونيکي 11 کد محوري را نشان داد. پنج کد محوري که بيشترين فراواني را داشتهاند، به قرار زير است:
1. تبعيض گذاشتن بين دانشجوي مجازي و روزانه
2. عدم شرکت در کلاس مجازي
3. مسائل روان‌شناختي محيط يادگيري الکترونيکي
4. وفق نيافتن با سيستم مجازي
5. مشکلات کلاس مجازي
در راستاي شناسايي مدلهاي مطلوب هوش مصنوعي براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي، مدلهاي مختلف با استفاده از روش دادهکاوي، آموزش و تست شد که خلاصهاي از يافتهها به قرار زير است:
* مقايسه الگوريتمهاي پيشبين نشان داد، براي پيشبيني معدل کل يادگيرنده الکترونيکي به عنوان يک مسئله رگرسيوني با تمام 22 مشخصه، الگوريتمهاي M5′ از خانواده مدلهاي درخت تصميم و M5Rules از خانواده استنتاج قانون با متوسط قدر مطلق خطا، 0.64% بيشترين کارآيي را داشتهاند.
* مقايسه الگوريتمهاي پيشبين، براي پيشبيني وضعيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي در سه طبقه، مشمول افت، متوسط و دانشجوي قوي، به عنوان يک مسئله طبقهبندي با تمام 22 مشخصه، Decision Table با قدرت طبقهبندي 71.69 و دقّت پيشبيني 0.71 بهترين مدل پيشبين با تمام مشخصهها است.

5. فصل پنجم (بحث و بررسي)

در اين فصل، يافتههاي پژوهشي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. سپس پيشنهاداتي مبتني بر يافتههاي پژوهش ارائه ميشود و در ادامه محدوديتهاي پژوهش همراه با پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آتي ارائه خواهد شد.
5-1 بحث يافته هاي هدف اول پژوهش
سئوال اول پژوهش در صدد شناسايي نقش پيشبين متغيرهاي دموگرافيک بود. متغيرهاي دموگرافيک بررسي شده عبارت بود از جنسيت، سن و وضعيت تأهل. قبل از بحث پيرامون يافتهها، اشارهاي مختصر به يافتههاي پژوهش ضروري است.
* بر اساس نتايج تحليل همبستگي با تغيير جنسيت از آقا (کد 0) به خانم (کد 1) معدل يادگيرنده افزايش مييابد.
* بر اساس نتايج تحليل همبستگي با تغيير وضعيت تأهل از متأهل (0) به مجرد (1) معدل يادگيرنده الکترونيکي کاهش مييابد.
* همبستگي بين سن و وضعيت تحصيلي يادگيرنده الکترونيکي مثبت است. به اين معني که با افزايش سن ميزان موفقيت تحصيلي فرد، افزايش مييابد.
* نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد، از بين متغيرهاي دموگرافيک دو متغير ِوضعيت تأهل و سن، 24.8% از ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکنند و سن متغير قويتري براي پيشبيني ميزان موفقيت يادگيرنده الکترونيکي است.
در راستاي مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهشهاي گذشته اين نتايج در جدول ‏5-1 تلخيص شده است.

جدول ‏5-1 : خلاصه تحقيقات مرتبط با متغيرهاي دموگرافيک
پژوهش
جنسيت
سن
تأهل
ديل و مزاک393(1991)

دانشجويان موفق، مسنتر هستند

پارکر (1999)

رابطه اي مشاهده نشد

واشچال394(2001)
نرخ ماندگاري خانم بيشتر از آقايان است

اگزنوس، پيراکيز و پنتالاس (2002)
تفاوتي مشاهده نشد
بين افزايش سن و افت تحصيلي رابطه مستقيم وجود دارد

داتون، داتون و پري395 (2002)

رابطهاي مشاهده نشد

لو و همکاران396 (2003)
جنسيت اثر معنيداري بر عملکرد تحصيلي ندارد
سن اثر معني داري بر عملکرد تحصيلي ندارد

جونز و همکاران397(2004)

نرخ ماندگاري خانم بيشتر از آقايان است.
با افزايش سن احتمال افت تحصيلي نيز افزايش مييابد

ويلينگ و جانسون (2004)
تفاوتي مشاهده نشد
رابطهاي مشاهده نشد

جان (2005)
جنسيت پيشبيني کننده است. احتمال افت تحصيلي آقايان بيشتر از خانم‌ها است
سن پيشبين نيست
وضعيت تأهل پيشبين نيست
اينان، يوکسل ترک و گرانت (2006)
تفاوتي مشاهده نشد
تفاوتي مشاهده نشد

هارل398(2006)

جنسيت پيشبيني کننده نيست
سن پيشبيني کننده معنيداري نيست

ولش (2007)
جنسيت پيش بيني کننده معنيدار نيست اما رابطه منفي بين خانم‌ها با موفقيت وجود دارد.
پيش بيني کننده معنيدار نيست. اما بين افزايش سن و موفقيت تحصيلي رابطه منفي وجود دارد
تأهل پيشبين نيست. رابطه مثبت بين تأهل و موفقيت تحصيلي وجود دارد
يوکسل ترک و بالوت399(2007)

سن پيش بيني کننده معنيداري نيست

کين (2008)

با افزايش سن (بيشتر از 30 سال) معدل دانشجويان ضعيف افزايش مي‌يابد
با متأهل شدن عملکرد تحصيلي کاهش مييابد
نيکولز (2008)
جنسيت با موفقيت در يادگيري الکترونيکي ارتباطي ندارد.

پارک و چوئي (2009)
رابطهاي مشاهده نشد
رابطهاي مشاهده نشد

گارليک، مايلز و سولوسي (2009)
جنسيت پيش بيني کننده نيست
سن پيش بيني کننده معنيداري نيست

پترسون و مک فادن400(2009)

احتمال افت تحصيلي دانشجويان سن بالا بيشتر است. سن پيشبيني کننده است

ونگ کامدي و سره سانگ تاکول (2010)
جنسيت پيشبيني کننده معنيدار نيست.

بستون و آيس401(2011)
جنسيت پيشبيني کننده نيست
سن پيشبيني کننده معنيداري نيست

لوپز- پرز و همکاران402(2011)
جنسيت پيش بيني کننده نيست
سن پيشبيني کننده معنيداري است، بين سن و نمره پاياني رابطه منفي وجود دارد.

پژوهش حاضر
جنسيت پيشبيني کننده نيست
سن پيشبيني کننده معنيداري است، بين سن و نمره پاياني رابطه مثبت وجود دارد.
تأهل پيشبين است. رابطه مثبت بين تأهل و موفقيت تحصيلي وجود دارد

همان‌گونه که در جدول ‏5-1 مشاهده ميشود، پژوهشها از روش‌هايي مختلف آماري براي تحليل داده‌هاي خود استفاده کردهاند، برخي با استفاده از آزمون تي و يا تحليل واريانس به مقايسه معدل دو يا چند گروه از دانشجويان الکترونيکي پرداختهاند. برخي ديگر با استفاده از روش‌هايي همبستگي به تحليل ارتباط بين متغيرها پرداختهاند. برخي از پژوهشها نيز با استفاده از تحليل رگرسيون به بررسي نقش پيشبين متغيرها در موفقيت يا عدم موفقيت دانشجوي الکترونيکي پرداختهاند. همان‌گونه که مشاهده ميشود نتايج پژوهشها در مورد متغيرهاي مورد بررسي اين تحقيق، ضد و نقيض است. برخي به عدم رابطه رسيدهاند و برخي ديگر به همبستگي مثبت يا منفي رسيدهاند.
نتايج اين پژوهش در مورد متغير جنسيت، نشان داد همبستگي معنيداري بين جنسيت و موفقيت دانشجو در تحصيل الکترونيکي وجود ندارد. اما جهت همبستگي نشان ميدهد با تغيير جنسيت از 0 (آقا) به 1 (خانم) ميزان معدل دانشجو در تحصيل الکترونيکي افزايش مييابد. در مدل رگرسيون چند متغيري، جنسيّت متغير معنيداري نبود که با نتايج تحقيق جان (2005) نا همسو و با اغلب پژوهشهاي گزارش شده در جدول ‏5-1 همسو است.
به طور کلي نتايج تحقيق حاضر و پيشينه بر موفقيت بيشتر خانمها در آموزش الکترونيکي تاکيد دارند. مفروضههاي زير براي موفقيت بيشتر خانمها در تحصيل الکترونيکي ارائه شده است:
* خانمها نسبت به آقايان در فضاي مجازي بيشتر احساس حضور اجتماعي ميکنند و اين احساس حضور باعث ماندگاري بيشتر آن‌ها ميشود (رووايي،2003).
* خانمها به طور معنيداري انگيزش دروني بيشتري نسبت به آقايان دارند، همچنين خانمها به طور معنيداري از معدل ديپلم بالاتري برخوردارند (نيکولز، 2008).
* احتمال افت افراد با سبک يادگيري شنيداري بيشتر است، ميانگين نمره خانمها در مقياس يادگيري شنيداري کمتر بوده است؛ 23.89 در برابر 24.52 براي آقايان. هر چند تفاوت ميانگينها در پژوهش (هارل (2006) معنيدار نبوده اما شنيداري بودن سبک يادگيري، آقايان نسبت به خانمها را ميتوان به عنوان فرضيهاي براي عملکرد تحصيلي آن‌ها مطرح کرد.
براي معدود مواردي که به برتري آقايان رسيدهاند، فرضيههاي زير مطرح شده است:
* خانمها در کار با فناوري کمتر راحت هستند تا دانشجويان آقا (کرامري و تيلور403،1993، به نقل از لوپز-پرز و همکاران 2011)
* بين جنسيت (مرد) و رضايتمندي از يادگيري الکترونيکي رابطه مثبت وجود دارد. به عبارتي آقايان رضايت بيشتري دارند (لوپز-پرز و همکاران 2011).
* متغير دموگرافيک ديگري که در اين پژوهش بررسي شد سن دانشجو در زمان شروع به تحصيل الکترونيکي است. بين افزايش سن و افزايش معدل کل در تحصيل الکترونيکي رابطه مثبت و معني دار پيدا شد؛ مدل رگرسيون نيز سن را متغير پيشبين قويّاي نشان داد. نتيجه حاصل از اين پژوهش با (کين، 2008؛ ديل و مزاک، 1991) همسو است. پژوهشگران مذکور نيز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، محل سکونت