پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

اوليه

X2
Df
P
X2/Df
GFI
AGFI
RMSEA
مدل اوليه
1437.014
192
.000
7.484
.845
.795
.095
مقادير موجّه براي معنيداري مدل

?.05
?3
?.09
?.09
?.01

بر اساس داده‌هاي جدول ‏4-52 معني داري مجذور کا و بيشتر از 3 بودن نسبت مجذور کا به درجه آزادي نشان ميدهد، مدل در جامعه موجه نبوده و اصلاح و بهبود مدل ضروري است.
براي دستيابي به يک مدل معنيدار و موجّه در جامعه، مدلهاي مختلف آزمون شدند. تحليل عاملي تأييدي بر روي عوامل مدل انجام شد. شاخصهاي اصلاح بر روابط ساختاري بين عوامل مدل اعمال شد، اما مدل معنيداري حاصل نشد. از آنجا که گزارش تمام مدلهاي آزمون شده، مفصل است، به آن پرداخته نميشود. براي دستيابي به يک مدل ساده و معنيدار بر اساس نتايج تحليل رگرسيون چند متغير? انجام شده که گزارش آن در بخش قبل آمده است؛ مهم‌ترين متغيرها شناسايي شدند. اين متغيرهاي پيشبين همراه با مجذور R تنظيم شده آن‌ها در جدول جدول ‏4-53 آمده است.
جدول ‏4-53: مهم‌ترين متغيرهاي پيش بين موفقيت يادگيرنده الکترونيکي
مدل
متغيرهاي معنيدار
مجذور R
تجارب يادگيري الکترونيکي
معدل ترم اول
66.7%
متغيرهاي دموگرافيک
سن
24.8%
پيشينه تحصيلي
معدل مقطع قبل
23.1%
رواني- فني
اضطراب امتحان

16.4%
مديريتي
خودگرداني
14.6%
اجتماعي- اقتصادي
سکونت در شهرستان
8%
رسانه اي
دارا بودن لپتاپ
4.4%
متغيرهاي پيشبين جدول جدول ‏4-53 بر اساس ساختاري که تا حد زيادي برگرفته از مدل معادلات ساختاري اوليه است، پس از اعمال شاخصهاي اصلاح ارائه شد. اين مدل 72% از تغييرات در معدل کل يادگيرنده الکترونيکي را تبيين ميکند. نتايج مدل همراه با ضرايب مسير آن در شکل ‏4-2 آمده است.

شکل ‏4-2: مدل ساختاري معني دار
شاخصهاي نيکويي برازش براي مدل ساختاري تعديل شده در جدول ‏4-54 گزارش شده است.
جدول ‏4-54: شاخص هاي نيکويي برازش مدل تعديل شده

X2
Df
P
X2/Df
GFI
AGFI
RMSEA
مدل تعديل شده
13.765
6
.032
2.294
.995
.971
.043
مقادير موجّه براي معنيداري مدل

?.05
?3
?.09
?.09
?.01

ضرايب مسير مستقيم در جدول ‏4-55 و ضرايب اثر غير مستقيم در جدول ‏4-56 گزارش شده است. علامت** به معنادار بودن ضرايب مسير در سطح 01/0 و علامت * معنيدار بودن ضريب مسير در سطح 05/0 را نشان ميدهد.

جدول ‏4-55: ضرايب مسير مستقيم براي مدل تعديل شده

سکونت
سن
معدل مقطع قبل
خودگرداني
اضطراب امتحان
دارا بودن لپتاپ
معدل ترم اول
خودگرداني
.000
.295*
.154**
.000
.000
.000
.000
اضطراب امتحان
.000
-.098**
-.160*
-.316**
.000
.000
.000
دارا بودن لپتاپ
.000
.160**
.000
.000
.000
.000
.000
معدل ترم اول
.021
.265**
.335**
.035
-.169**
.041
.000
معدل کل
.009
.183**
.073*
.081*
-.090**
.054*
.656**

جدول ‏4-56: ضرايب مسير غير مستقيم براي مدل تعديل شده

سکونت
سن
معدل مقطع قبل
خودگرداني
اضطراب امتحان
دارا بودن لپتاپ
معدل ترم اول
خودگرداني
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
اضطراب امتحان
.000
-.093**
-.049**
.000
.000
.000
.000
دارا بودن لپتاپ
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
معدل ترم اول
.000
.049**
.041**
.053**
.000
.000
.000
معدل کل
.013
.255**
.277**
.086**
-.111**
.027
.000

يافتهها مدل معادلات ساختاري و ضرايب تأثيرِ مستقيم و غير مستقيم در فصل پنجم مورد بحث و بررسي بيشتري قرار خواهد گرفت.
4- 12 هدف هشتم: علل موفقيت و عدم موفقيت دانشجويان (تحليل کيفي)
براي شناسايي علل موفقيت و عدم موفقيت از ديدگاه دانشجويان الکترونيکي، داده‌هاي کيفي از منابع مختلف جمع آوري شد.
1) سيستم ارسال پيام سامانه آموزش الکترونيکي: سيستم ارسال پيام، قابليتي در سامانه آموزش الکترونيکي است که امکان ارسال و دريافت پيام بين دانشجو و استاد و دانشجويان با يکديگر فراهم ميکند. روش جمعآوري داده‌ها به اين صورت بود که با توجه به وضعيت تحصيلي دانشجو (مشروط / موفق) به دانشجويان پيام ارسال ميشد و از فرد خواسته ميشد تا علل موفقيت يا شکست خود را توضيح دهد. مجموعه پاسخ‌هايي دانشجويان به عنوان واحد معنايي کدگذاري و تحليل شدند. پاسخ‌هايي مشروح 61 دانشجو براي اين هدف تحليل شد.
2) پرسشنامه باز پاسخ الکترونيکي: در انتهاي پرسشنامه الکترونيکي، يک سئوال باز پاسخ گنجانده شده بود. در اين سئوال از دانشجويان خواسته شده بود، عوامل موثر بر موفقيت يا عدم موفقيت دانشجوي الکترونيکي را توضيح دهند. نظرات ارسال شده توسط 21 دانشجو تحليل محتوا شد.
3) پرسشنامه باز پاسخ چاپي: همانند پرسشنامه الکترونيکي در انتهاي پرسشنامه چاپي، يک سئوال باز پاسخ گنجانده شده بود. در اين سئوال از دانشجويان خواسته شده بود عوامل موثر بر موفقيت يا عدم موفقيت دانشجوي الکترونيکي را توضيح دهند. نظرات ارسال شده توسط 159 دانشجو تحليل محتوا شد.
4) جلسه آنلاين: امکان برگزاري جلسات آنلاين در آموزش مجازي فضاي مناسبي بود که متناسب با اهداف پژوهش دانشجويان مشکلات و عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي خود را مطرح نمايند در مجموع سه جلسه آنلاين برگزار شد. در يک جلسه با حضور محقق از دانشجويان دعوت شد تا طي نشست آنلاين نظراتشان را در مورد آموزش مجازي و عوامل موثر در وضعيت تحصيليشان طرح نمايند. در دو جلسه ديگر نيز از دو دانشجوي موفق در دو گرايش کارشناسي دعوت شد تا در مورد علل موفقيتشان توضيح دهند. در اين جلسات دانشجويان ديگر نيز حضور داشتند. تعاملات و پيامهاي ارسال شده توسط 22 دانشجو به عنوان واحد معنايي کدگذاري شدند.
5) فروم: يکي ديگر از قابليتهاي فضاي آموزش مجازي، امکان استفاده از فروم براي اهداف آموزشي و نظرخواهي است. در راستاي گردآوري داده‌ها تا حد رسيدن به اشباع، يک فروم ساخته و از دانشجويان خواسته شد تا در مورد علل مشروطي در آموزش مجازي اظهار نظر نمايند. تعداد 9 اظهار نظر دانشجويي در اين فروم تحليل محتوا شد.
6) مصاحبه حضوري: در راستاي جمعآوري داده‌ها از منابع مختلف، هفت مصاحبه حضوري سازماندهي شد و از دانشجويان چند ترم مشروط و دانشجويان موفق خواسته شد طي يک مصاحبه باز ضمن اظهار نظر در مورد آموزش الکترونيکي عوامل تأثيرگذار در موفقيت / شکست خود را بيان نمايند. اظهار نظر دانشجويان به عنوان واحد معنايي تحليل محتوا شد.
7) مصاحبه تلفني: براي گردآوري داده از دانشجويان مقيم شهرستان، از مصاحبه تلفني استفاده شد. سه مصاحبه تلفني سازماندهي شد. نظرات دانشجويان، پس از مصاحبه سريعاً مکتوب و سپس تحليل محتوا شد.
اولين مرحله از تحليل محتواي کيفي کدگذاري باز382 است. نتايج مرحله اول تحليل محتوا براي عدم موفقيت، 191 کد باز شد که در پيوست 2 گزارش شده است و براي موفقيت دانشجوي الکترونيکي، 39 کد حاصل شد. به اين معنا که پس از استخراج 191 کد براي دانشجويان ناموفق (مشروط شده) و 39 کد براي دانشجوي موفق، پژوهش به مرحله اشباع رسيد.
دومين مرحله در تحليل محتواي کيفي کدگذاري محوري383 است. در اين مرحله از تحليل کدهاي طبقات اصلي و زير طبقات (مقولهها) با ادغام کدهاي باز شبيه به هم شناسايي شدند. با توجه به اينکه عوامل موثر بر موفقيت و افت تحصيلي در آموزش مجازي الکترونيکي بسيار پيچيده است، در مرحله کدگذاري محوري براي دانشجويان موفق و مشمول افت سه طبقه کلي شناسايي شد:
1) عوامل خاص آموزش الکترونيکي: در اين طبقه مجموعه عواملي وجود دارد که خاص تحصيل به روش الکترونيکي بوده و مصاديق آن را در آموزشهاي حضوري نميتوان يافت.
2) عوامل مشترکِ مهم در آموزش الکترونيکي: طبقه دوم عواملي هستند که بين آموزش الکترونيکي و آموزش حضوري متداول مشترک هستند اما در آموزش الکترونيکي ايران تأثيرگذارتر از آموزشهاي متداول است.
3) عوامل مشترک بين آموزش الکترونيکي و حضوري: در اين طبقه عواملي قرار ميگيرند که بين آموزش حضوري و الکترونيکي مشترک هستند. اين عوامل مشترک به همان اندازه که ممکن است بر وضعيت دانشجوي حضوري (متداول) تأثير بگذارد، بر وضعيت دانشجوي الکترونيکي نيز تأثير ميگذارند.
4-12 -1 عوامل مؤثر بر موفقيت و افت (منحصر به آموزش الکترونيکي)
براي عوامل منحصر و تأثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي 11 کد محوري شناسايي شد. اين 11 کد بر حسب فراواني نظرات دانشجويان در جدول ‏4-57 گزارش شده است:

جدول ‏4-57: کدهاي محوري براي عوامل خاص تأثيرگذار بر افت تحصيلي دانشجوي الکترونيکي
کد محوري
زير مقوله‌ها
فراواني
1. تبعيض گذاشتن بين دانشجوي مجازي و روزانه
عدم توجه و اهميت ندادن به دانشجوي مجازي؛ عدم امکان چانه زني با استاد؛ عدم امکان نمره گرفتن به دليل شهرستاني بودن
40
2. عدم شرکت در کلاس مجازي
شرکت نکردن در کلاسهاي مجازي؛ فعاليت نکردن در کلاسها؛ بي مسئوليتي نسبت به کلاسها و ارسال تکاليف؛ اجباري نبودن حضور در کلاس
39
3. مسائل روان‌شناختي محيط يادگيري الکترونيکي
محيط آموزشي خشک و خسته کننده؛ نداشتن سرگرمي؛ نبود شور و نشاط دانشجويي در فضاي مجازي؛ مشکل انگيزش در روش مجازي؛ عدم جذابيت شيوه آموزش؛ خستگي نشستن پشت رايانه؛ زود خسته شدن از درس خواندن؛ اينترنت و مسائل تکنولوژيکي توان انسان را ميگيرد؛ بي انگيزهگي؛ دو دلي براي ادامه تحصيل به اين روش پس از اولين شکستها؛ احساس بلاتکليفي؛ بيهدفي؛ نا اميدي؛ نااميد کردن نسبت به نحوه آموزش؛ احساس عدم ارتباط بين تلاش و نتيجه؛ احساس تنهايي؛ عدم حس دانشجويي؛ احساس حضور نکردن در فضاي مجازي؛ حس مجازي بودن؛ حس درس نخواندن
37
4. وفق نيافتن با سيستم مجازي
ناتواني در درس خواندن به روش مجازي؛ عدم آشنايي دانشجو با سيستم آموزش مجازي؛ نبود کلاس حضوري؛ عدم حضور در دانشگاه؛ تداوم حضور در خانه
28
5. مشکلات کلاس مجازي
پايين بودن گيرايي به دليل بعد از ظهر بودن کلاسهاي مجازي؛ مجازي بودن کلاسها باعث تنبلي ميشود؛ فراهم نبودن امکانات طرح سئوال در کلاس مجازي (همانند حضوري)؛ نبود نظارت بر دانشجو در کلاس و فرايند يادگيري (پرسش و پاسخ)؛ عدم امکان رفع اشکال عدم شناخت مخاطب و ميزان فهم دانشجو توسط استاد؛ مشکلات فني کلاس مجازي؛ عدم زير ساخت مناسب سرور)؛ ناظر نبودن (عدم کنترل) استاد بر کار دانشجو؛ ناتواني در فهم مطالب در کلاس مجازي؛ مشکلات ناشي از نفهميدن درس؛ گنگ و نامفهوم بودن مباحث درسي؛ سنگين فهم برخي از دروس به شيوه مجازي (پايه)؛ عدم تدريس همانند دانشجويان روزانه
26
6. مشکلات تعامل و ارتباط

عدم تعامل استاد با دانشجو؛ عدم دسترسي به استاد (حضوري)؛ کم بودن (عدم) رابطه بين دانشجويان؛ عدم ارتباط با سال بالاييها؛ نبود يک دوست براي مطالعه با يکديگر
16
7. تکثر منابع و محتوا
سردرگمي؛ نداشتن جزوه استاد؛ نداشتن جزوه معلوم از دروس؛ استفاده از جزوه دوستان (نرفتن به کلاس)؛ گمراه شدن توسط سايرين (کمک و سايرين)؛ نديدن scoها
11
8. مشکلات تکنولوژيکي
پايين بودن سرعت اينترنت؛ سختي شرکت در کلاسها به دليل سرعت اينترنت؛ عدم دسترسي به اينترنت موقت؛ مشکلات فني کلاس مجازي؛ عدم زير ساخت مناسب سرور.
8
9. نبود جو درس خواندن در محيط مجازي
در جو درس قرار نگرفتن؛ حاکم نبودن جو درسي در مرکز؛ نبود رقابت در روش مجازي
5
10. اعتبار مدرک مجازي

2
11. به هم ريختن روش زندگي

1

در ادامه نمونههايي از اظهار نظرهاي دانشجويان براي هر کدام از کدهاي محوري گزارش ميشود. لازم به ذکر است، غلطهاي املايي و نگارشي موجود در جملات براي حفظ اصالت اظهارنظرها است.
1) تبعيض گذاشتن بين دانشجوي مجازي و روزانه: تبعيض گذاشتن بين دانشجوي الکترونيکي و دانشجوي حضوري از جمله جزء کدهاي محوري شناسايي شده در پژوهش حاضر است. به عنوان مثال نوشتههاي زير مربوط به يک دانشجو است:
* [……….] در مورد مشروطي يکي از دلايل تبعيض قائل شدن اساتيد بين دانشجويان مجازي و روزانه هستش و دليل هم دارم من در درس [نام درس] براي بار دوم آن هم نمره 8 گرفتم که اگر اين با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عادت به مطالعه، اضطراب امتحان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بندر عباس