پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، امنیت داخلی، پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

و امکانات ،مدیریت فراملی ،آثار فراملی ،جنا یات ونها یتا” عبور مر تکبین از مر زها ی بین المللی می شود “163
7-ب =مفهو م فر املی بودن پو ل شویی
حقو قدانی مفهوم فراملی بودن جرم پو ل شویی را این چنین معنی کرده است.”جرم ثا نویه پولشویی که
توسط سازمان متشکل صورت می گیرد لزوما”درجغرا فیای خا ص یا درمرزها ی حاکمیت یک کشوراتفا ق نمی افتد سازمان این جرم به عبورازمرزها برای انجام پول شویی کمک می کند وبرای مرزدهکده جها نی معنا می یابد با این ویژگی اهمیت همکا ری بین المللی و تقا ضای بین المللی برای هماهنگی کشورها برای مقابله باآن روشن می گردد”164
ج- تعدد مر تکبین
درتعر یف جر م پول شویی قانون مبارزه با پو لشویی به کنوانسیون شورای اروپا ،اتحاد یه اروپایی تعریف ها ی
نمو ده اند اما مصداق و مفهو م همه آنها یکی می با شد. در این قسمت بحث از بین تعر یف ها از ماده یک اتحا دیه اروپا یی تعر یف پو لشویی را ارائه می دهیم .
“فر ایند ی که طی آن خلا فکا ران و صا حبان دارائی ها ی غیر قانونی به گو نه ای عمل می کنند که نشان دهند که پو لی را که خر ج می کنند . در و اقع متعلق به خو د آنها ست . واز راه قانونی بدست آمد ه است.”165
از تعر یف ارائه شده چند نکته استنبا ط می شود.
الف = در این تعریف ازکلمات خلا فکاران و صاحبان دارایی بهره گیری شده است استفاده ازکلمه جمع نشان از تعدد مرتکبین دارد.
ب = تحصیل ،کسب منفعت تنها با یک فر د و یک روش ممکن نیست بلکه ازطرح ریزی، اجرایی کردن ، سود بردن واختفاء کر دن همه ء این موارد که حا لت قانونی به خو د می گیرد انجا مش ازعهد ه یکنفر ویک روش ساخته نیست تعدد مر تکبین را می طلبد.
ث = با دقّت در تعر یف فوق مستنبط می شود که مجر مان شیوه های را بکار می گیرند انجا م هرشیوه لا زمه تعدد مر تکبین را در پی دارد.
1-ج= ماده یک قانون پو لشویی مصوب 1386
در ماده یک قانون مبارزه با پو لشویی با عبا رت (کمک به مر تکب )برخوریم . این عبارت نشانه ی بودن
دیگران مثل معا ون و مبا شر حکا یت می کند . هر چند مجا زات همه اینها در این ما ده یکی تعیین شده است . که خو د یک ایراد و نقد بر این قانون می باشد.
“اما در قانون مبارزه با پو لشویی مصوب بهمن 1386 مجلس شورای اسلا می ،با گنجا ند ن عباراتی در ما ده 1
قا نون(نظیر کمک به مر تکب ) به نظر می رسد قا نونگذار با تو جه به ما هیت جر ائم سا زمان یا فته ،و تو جه به
نقش معا ون و طراح در این گو نه گر وه ها ،مجا زات معاون و مباشر را یکسان قر ار داده است”166

2-ج= سرقت ها ی گرو هی
از مصا دیق پو لشویی سر قت می باشد . سر قت یا فردی است یا گر وهی اگر فر دی با شد بر اساس شرایط
مجا زات می شود واگر گر وهی یا تعد د سار قین باشد مو جب تشدید مجا زات تعزیری می گردد. یکی ازحقوقدانان در این خصو ص می گو ید.”در مو اد 651،654،656،قانون مجا زات اسلا می (بخش تعزیرات) مصوب 1375شر ایطی از جمله تعد د سا رقین (از دو نفر با لا ) موجب تشدید مجا زات تعزیری آنها دانسته شده است.”167
4-ج =استنباط از ما ده 45 قانون مجا زات اسلا می
ما ده 45 قانون مجا زات اسلا می اشعا ر می دارد.”سر دستگی دو نفر یا چند نفر در ارتکاب جر م ،اعم از این
که عمل آنان شر کت در جر م یا معا ونت در جر م با شد از علل تشدید مجا زات است .”168 دراین خصوص بیان شده است :” با استفا ده از این ما ده می توان رهبران با ند ها و تشکیلا ت مجرما نه را البته در صو رتی که جرم مورد نظر ار تکا ب یا فته با شد به مجا زاتی بیش از مجازات مقرر برای شر کا ء و معا ونین عا دی محکوم کرد.”169
5-ج= مو اد 42و 43 قانون مجا زات اسلا می170
با مطا لعه و دقت درمواد 42 و 43 قا نون مجا زات اسلا می و تبصره های آن تعد د مرتکبین و شر کا ء و
معاونین جرم پول شویی دانست.

6-ج= مفهو م تبا نی در ما ده 610 قا نون مجا زات اسلا می
قا نون مجا زات اسلا می در ما ده 610 بیا ن می دارد :
“هر گا ه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبا نی نما یند که جر ائمی بر ضد امنیت داخلی یا خا رج کشور مر تکب شوند یا وسا یل ار تکا ب آن را فر اهم نما یند در صو رتی که عنو ان محا رب بر آن صا دق نباشد . به دو تا پنج سا ل حبس محکو م خو اهند شد”171
از این ما ده دو نکته استنبا ط می شود.
1-6-ج= دو نفر یا بیشتر
2-6-ج= اجتماع و تبانی
“منظور از تبا نی تو افق بین دو یا چند نفر بر ای ار تکا ب جر م می باشد “172
د- ما لی بود ن بزه
دقت در تعر یف پو لشویی اعم از اتحا دیه اروپا ،دستو رالعمل شورای اروپا ،کنو انسیون سا زمان ملل ،و قا نون
مبا رزه با پو لشویی همه در ما لی بودن بزه تصر یح کر ده اند چر ا که هد ف از جر م پو لشویی تحصیل در آمد می با شد .درآمد ی غیرقا نونی که تلا ش می شود آن را قا نونی و مشروع جلو ه دهند تا ازچنگا ل قا نون فرار کنند.

1-د= ماده 3 قانون مبا رزه با پو ل شویی
منظورازعو اید حا صل ازجرم در این ما ده چیست؟” عو اید حا صل از جرم به معنای هر نوع ما لی است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم از فعا لیت ها ی مجرما نه به دست آمد ه با شد .”173
در تو ضیح و تبین این ما ده بیا ن شده است. “در ما ده 3 قا نون مبا رزه با پو لشو یی ،عو اید حا صل از جر م به
هر نوع ما لی که به طورمستقیم یا غیر مستقیم ازفعا لیت های مجرما نه بد ست آمد ه با شد اطلا ق شد ه است و ازاین با بت با دیدی عا م ،هیچگو نه محد و دیتی در جهت فرار از اجرای قا نون دیده نمی شود “174
2-د =اطلا ق پو ل شویی به جر م ما لی
پول شویی به عنوان جرم ما لی اطلاق می کنندوپدیده پیچیده ای که جها ن با آن روبروست:”پول شویی به عنوان جرم ما لی یکی ازپدیده ها ی پیچیده ای است که جهان با آن روبروست اعتقاد براین که جرم پول شویی آن روی سکه انجا م عملیات مجرمانه و غیر قا نونی برای کسب سود است به عبا رت دیگر جرم پو لشویی به منزله تهیه سو خت یا ما ده حیا تی بر ای ادامه فعا لیت ها ی مجر ما نه نها دها ،سا زما ن های غیر قا نونی درتبهکا ران بزرگ است.”175

3-د =اقتصادی و ما لی بودن جر م تطهیر
یکی از حقو ق دانان در خصو ص پو لشویی ضمن بیان اقتصا دی و ما لی بو دن جر م تطهیر می گو ید :
“با تو جه به حجم عظیم در آمد ها ی مجر ما نه تطهیر پو ل را می توان مهمتر ین و بزرگتر ین پد یده مجرما نه آثار هزاره سو م میلا دی دا نست. “176

نتیجه گیر ی
با مطا لعه و یژگی ها ی بزه پو ل شو یی معین گر دید که بزه پو ل شویی دارای ویژگی های مختلفی است که ما درابتدابحث،هفت عنوان را بیان کر دیم که درآن بین به چهارویژگی مهمترمثل سازمان یا فته بودن آن می بــاشد اشاره نمودیم عملا” بعضی ازرفتارهای پول شویی بدون سازمان ممکن نیست سازمان هست چرخه کارآنها را به حرکـت دردرمی آورد.وهمچنین فراملی بودن آن است چرا پول شویان دنبال محل امن می گردندودرجهان نقاط امن زیادی وجود دارد و تعد د مرتکبین دیگر خصوصیات آن بوده احساس می شود با یک نفر نمی شود دست به این ارتکـا ب مهم زد ضرورت وجو د چند نفر را می طلبد.و ما لی بو دن بزه پو ل شو یی از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که رفتن به همه ی راه ها رسید ن به پول و سود می باشد. مالی بودن به منزله سر در بدن می باشد.به نظر می رسد ویژگی ها تنها ویژگی های گفته شده ختم نمی شود بلکه خصو صیاتی وجود دارد که هنوزنا شنا خته است.که با گذرزمان بیشتربه این موضو ع واقف خو اهیم شد.
ان شا اله

مبحث دوم
و اکنش ها ی ملی و فر املی در قبا ل پو ل شویی
با پیشر فت تکنو لو ژی ، کم شد ن فا صله ها ، عملا” مر ز ها ی جغر افیایی دیگر مفهو م ندارد ارتباط و
تبا دل فعا لیت ها خیلی را حت صو رت می گیرد.فلذ ا تحو لات اجتماعی ، مها جر ت های دسته جمعی و گستر ش تجا رت جها نی و عبو ر از مرز ها جرم پو ل شویی رو به گستر ش نها ده است. به تعبیر ی درفرصت کوتا ه ثروت کلا ن حا صل می شود .در را ستا ی این تحو ل و تو سعه می طلبد و اکنش ها ی ملی و فراملی در قبا ل پول شویی بیشتر گردد.در مبحث دوم تلا ش خو اهد شد واکنش ها ی ملی و فر املی صو رت گر فته را داشته با شیم .مبحث از دو گفتار شکل می گیرد در گفتار اول واکنش ها ی فراملی بحث خو اهد شد و در گفتار دوم واکنش های ملی صورت گر فته مو رد برر سی قرارخواهد گرفت.با ید بیان شود واکنش های صورت گر فته خو ب و مو ثر بو ده ولی کا فی نیست. چر ا که هنوزخیلی ازموارد ناشناخته ما ند ه است مطا لعه عمیق این واکنش ها ما را به نقا ط ضعف و قو ت آن آشنا خو اهد کر د و تصمیمات آتی را راهنما خو اهد شد .

گفتار نخست

واکنش ها ی فر املی
در قبال پو لشویی و اکنش ها ی فر املی خو بی صو رت گر فته است در این پا یا ن نا مه نمی شود همه وا کنش ها را بحث کردو لی می شو د به بخشی از آن پرداخت. فلذا در این گفتار دردو قسمت :
اول -اسناد بین المللی
دوم -همکا ری ها ی بین المللی بحث را دنبا ل می کنیم.
الف = اسنا د بین المللی
همانطوردرمقد مه مبحث دوم بیان گردید تو سعه وتحولا ت جها نی بدنبا ل خود تو سعه و تحولات درپول شویی رادر پی داشته است متعاقب آن تغییرو تو سعه درواکنش ها ی ملی و فراملی هم صورت های زیادی پیدا نـموده است.
ضمن بررسی اسنا د بین المللی به 6 سند مهم برمی خوریم که آن عبا رتند از:
1-اعلا میه بال 1988
2-کنو انسیو ن وین 1988
3-کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو را ی ارو پا 1990
4-دستو رالعمل شو رای ارو پا 1991
5-کنو انسیو ن سا زما ن ملل متحد 2000(پا لر مو )
6- گرو ه اقدا م ما لی (fatf)1989
این اسناد در قبا ل جر م پو ل شو یی و چگو نگی مبا رزه با آن تنظیم شد ه اند و همه کشو رها ی متعا هد را ملزم به مبا رزه و اجر ای مفا د و تعهدات آن کر ده اند.در ادامه به شر ح مختصر هر یک از این اسنا د می پر دازیم و ضرورت امکان طرح همه مفاد اسنا د وجود ندارد ولی تلا ش می شو د از هرسند یک مفاد رامورد بررسی قرار دهیم.
1-اعلامیه بال 1988 177
کمیته باسل متشکل از نما یند گان با نک های مر کزی و مقا مات نظا رتی در کشو رها ی بلژیک ، فرانسه،آلمان،ایتا لیا،ژاپن لو کزامبورک،هلند ،اسپا نیا ،سو ئد،سوئیس،انگلستان ،آمریکا می باشد.در سال 1988 کمیته با سل اصو ل او لیه را درخصو ص پو ل شویی منتشر کردکه بیشتر توصیه می نمود که مدارک شنا سایی منا سب اخذ شده و درمورد معا ملات ما لی طبق قوانین و مقررات عمل شو د.
1-1=مهمتر ین هد ف این بیا نیه که در سال 1988 صادر شد عبا رتند از:
*محا فظت از سیستم با نکی در قبا ل جرم پول شو یی

2-1=این بیا نیه بر اصو ل زیر تا کید دارد:
1-2-1=شنا سایی مشتر ی178
بانک ها با ید برای احراز هویت اصلی مشتری کوشش منطقی بنما یند.
2-2-1= تطبیق با مقر رات179
مد یریت با نک ها با ید مطمئن شو ند هرداد وستد ی با اصو ل علمی ، اخلا قی،قا نونی ،ومقررات تطبیق دارد.
3-2-1=همکا ری با سا زمان ها ی مجر ی قا نون 180
با نک ها می بایست درمواردی که دلا یل منطقی برای شک وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل متحد، جرایم سازمان یافته، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، مواد روان گردان، قوانین داخل، قوانین داخلی