پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، حقوق مدنی، جمال الدین، فقه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ندارند، ضروری به نظر می رسد.
پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
1-در زمینه بیع دین و تنزیل اوراق بهادار با وجود نظر مشهور فقهای امامیه مبنی بر صحت این بیع در صورتی که به بیع دین به دین منجر نگردد، ابهامات و تردیدهای قابل توجهی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به اهمیت این عقد بویژه در بازارهای ثانویه فروش اوراق بهادار، زمینه مطالعاتی خوبی برای پژوهش گران علاقه مند فراهم باشد.
2-در رابطه با نوع شرط موجود در عقد اجاره به شرط تملیک (شرط فعل یا نتیجه) و همچنین آثار فسخ و بطلان این عقد نیز زمینه مناسبی برای مطالعه و تحقیق فراهم بوده که به نظر می رسد به روشن شدن مطلب کمک قابل توجهی خواهد کرد.
3-رهن اوراق بهادار نیز با وجود تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، به نظر می رسد جای بحث حقوقی داشته و محققین با در نظر گرفتن مقرره قانون مدنی که در رهن را تنها در مورد اعیان امکان پذیر می داند، می توانند به این موضوع بپردازند.
4-در مورد انتشار اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک و سایر انواع مدل های انتشار اوراق که در آن مالکیت کالای مبنائی انتشار اوراق، متعلق به سرمایه گذاران بوده و نهاد وکالت سرمایه گذاران در بهره برداری و کسب درآمد از آن مال را بر عهده دارد، فوت و جنون سرمایه گذاران که به طور معمول به وقوع می پیوندند، بقای وکالت را برای واسط دچار مشکل حقوقی خواهد کرد. بنابراین یافتن راه حل حقوقی در این زمینه از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود.

منابع:
منابع فارسی
1. اسکینی، ربیعا، شرکت های تجاری:ج1و2، تهران: سمت،1388
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی:ج1و3، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، 1366
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی:ج2، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، 1373
4. بابا قادری، آزاده ، فیروزی،اعظم، صکوک رایج ترین ابزار تأمین مالی اسلامی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تأمین مالی اسلامی، تهران: وزارت راه و ترابری، 1386
5. بندر ریگی، محمد، المنجد فارسی، تهران: انتشارات ایران،1374
6. بهجت، محمدتقی، جامع المسائل:ج2، قم
7. ثابت، سید عبدالحمید، موضوع شناسی بیع دین، فقه اهل بیت،ش31(1381):138-208
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق:ج1و3، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378
9. جعفری لنگرودی، محمد جفر، الفارق: ج1، تهران: گنج دانش، 1386
10. حسینی زاده مظلومی، سید رضا، بررسی استفاده از صکوک استصناع در تأمین مالی مسکن، دانشگاه امام صادق(ع)، 1389
11. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا:ج9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373
12. سیفی زیناب، غلامعلی، استصناع در فقه و حقوق ایران، تحقیقات حقوقی، ش50: 1-57
13. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: مجد،1385
14. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی6 (عقود معین)، تهران: مجد، 1388
15. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، تهران: مجد، 1387
16. صفائی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان، 1387
17. صفائی، سید حسین، جزوه مدنی10، 1386
18. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363
19. قیم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی فارسی:ج1، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر،1387
20. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین): ج1و4، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384
21. کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها: ج2و4، تهران: شرکت انتشار، 1371
22. کریمی، مجتبی، بررسی فرایند تأمین مالی و سیاست گذاری از طریق انتشار اوراق اجاره (صکوک اجاره)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بانکداری، تیرماه 1388
23. گلریز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1374
24. لک، مهدیار، بررسی تطبیقی مدلهای عملیاتی صکوک استصناع (سفارش ساخت) برای استفاده در بازار سرمایه ایران و ارائه الگویی جدید، دانشگاه آزاد،1389
25. معین، محمد، فرهنگ معین: ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380
26. موسوی، سیدباقر، خرید و فروش دین (تنزیل)، مجله اقتصاد اسلامی،ش7 (1381): 88-75
27. موسویان، سید عباس، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1386ب
28. موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386الف
29. موسویان، سید عباس، نقش اوراق استصناع در تأمین مالی بخش مسکن، همایش روش های نوین تأمین مالی بخش مسکن، بهار 1388
30. موسویان، سید عباس، اوراق بهادار استصناع مکمل بازار سرمایه ایران، فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 8 (1386.
31. مؤمن، محمد، استصناع، فقه اهل بیت 11 و12 (1386): 201-239
32. نظر پور، محمد نقی، عقد و اوراق استصناع، انتشارات سمت، تهران، 1392
33. هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت19و 20 (1378.هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت19و 20 (1378.)
منابع عربی
34. ابن حجر العسقلانی، شهاب الدین، فتح الباری بشرح صحیح الامام ابی عبدالله محمد بن اسمعیل البخاری: ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی،1404ق
35. ابن سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سیدالشهداء (ع) 1405ق
36. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج8، قم: نشر ادب حوزه، 1363
37. ابن همام، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر: ج6، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا
38. ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، 1408ق
39. انصاری، محمد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، قم: مجمع الفکر الاسلامی،1415ق
40. البستانی، بطرس، دائره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب، ج10و3، بیروت:دارالمعرفه،بی تا
41. التهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف الاصطلاحات و الفنون ، ج1،تهران: انتشارات خیام، 1967م
42. حازمی همدانی، محمد بن موسی، الاعتبار فی بیان الناسخ و المنسوخ من الاثار، حیدرآبار: دائره المعارف العثمانیه، 1400ق
43. رستم باز، سلیم، شرح المجله، بیروت: دار الاحا التراث العربی، 1305ه.ق
44. الزحیلی، وهیه، الفقه الاسامی وادلته: ج4، دمشق: دارالفکر، 1989
45. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط: ج15و12، استانبول: دارالدعوه، 1403ق
46. سنهوری، عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی:ج3، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998م
47. شبیر، محمد عثمان، المعاملات المالیه المعاصره فی الفقه الاسلامی، اردن: دارالنفائس، 1419ق
48. طبرسی، امین الاسلام فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، ج1، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه،1410ه.ق
49. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف: ج3، قم: دفتر انتشارت اسلامی، 1407ه.ق
50. کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله:ج1، نجف: المکتبه المرتضویه، 1359ه.ق
51. مجموعه ای از اساتید فقه اسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی المقارن: ج7-8، مجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، 1391ه.ق
52. محمصائی، صبحی، قوانین فقه اسلامی، جمال الدین جمالی (محلاتی): ج2، تهران، بی نا، 1347
53. معلوق، لویس، المنجد فی اللغه، تهران: انتشارات اسلام، 1383
54. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله: ج1، قم: جامعه مدرسین، 1416ق
55. الموسوی، ضیاء مجید، البنوک الاسلامیه، مؤسسه شباب الجامعه، 1997م
56. نجفی، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام: ج26، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا
57. وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، الموسوعه الفقیه: ج21و3، مصر: دار الصفوه للطباعه، 1414ه.ق

Abstract:
So far, a variety of methods for financing projects in developed and applied to the capital markets worldwide . But the Islamic countries had doubts whether financed by this method is consistent with the jurisprudence and Islamic law , or is inconsistent with such bonds . This led Muslim scholars to seek new tools are introduced to provide the growing needs of Islamic finance , both in accordance with the Islamic Sharia is. One of these financial instruments , securities Astsna the most important features desirable because of its bonds in the low- risk fixed income investments in Islamic financial markets has been addressed to some extent in our country economic review – jurisprudence has been the implementation goes . One of the most urgent measures implemented to achieve these financial instruments , recognition of legal relationships formed as a result of the publication of legal papers and works on it.the works that are legally due to the publication of these papers will be published as well as the rights and duties of the elements of this document there will be issuing organs as well as rights and obligations in any contractual relationship , we will.

Keywords : Astsna bonds , Islamic Abzarmaly , monetary policy , banking, interest-free financing plans

1 Financial Asset
2 Financial Instrument
3 بندر ریگی، محمد، المنجد فارسی، تهران: انتشارات ایران،1374،ص 958
4 التهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف الاصطلاحات و الفنون ، ج1،تهران: انتشارات خیام، 1967م، ص835
5 عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی فارسی:ج1، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر،1387، 75
6 عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363، ص66
7 البستانی، بطرس، دائره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب، ج10و3، بیروت:دارالمعرفه،بی تا، ص409
8 الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته: ج4، دمشق: دارالفکر، 1989، ص631
9 زرقاء، انس، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمي، فصلنامة تخصّصی اقتصاد اسلامي، سال اوّل، ش 1، بهار 1380،ص:307
10 محمصائی، صبحی، قوانین فقه اسلامی، جمال الدین جمالی (محلاتی): ج2، تهران، بی نا، 1347، ص73
11 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق:ج1، تهران: انتشارات گنج دانش، 1378،ص 334
12 هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت19و 20 (1378): 3ص
13 نظرپور،محمد تقی ، عقد و اوراق استصناع، انتشارات سمت، 1392، تهران، صفحه 44
14 موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386: ص346
15 همان،ص 346
16 حازمی همدانی، محمد بن موسی، الاعتبار فی بیان الناسخ و المنسوخ من الاثار، حیدرآبار: دائره المعارف العثمانیه، 1400ق،ص231
17 ابن حجر العسقلانی، شهاب الدین، فتح الباری بشرح صحیح الامام ابی عبدالله محمد بن اسمعیل البخاری: ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی،1404ق،ص279

18 – وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، الموسوعه الفقیه: ج3، مصر: دار الصفوه للطباعه، 1414ه.ق،ص
326
19 همان، 326
20 ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، انتشارات دارالمنار، قاهره، 1367ق، ص423
21 سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط: استانبول: دارالدعوه، 1403، ق ، ج 12 :ص 139
22 ابن همام، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر: ج6، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا
:ص 241
23 الزحیلی، وهیه، الفقه الاسامی وادلته: ج4، دمشق: دارالفکر، 1989:ص 632
24 سرخسی، محمد بن احمد، همان منبع:ص84
25 همان ، ص84
26 وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، الموسوعه الفقیه: ج3، مصر: دار الصفوه للطباعه، 1414ه.ق:ص 327
27 وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، الموسوعه الفقیه: ج3، مصر: دار الصفوه للطباعه، 1414ه.ق:ص 327
28 سرخسی، محمدبن احمد، همان، ج12 :139
29 همان، جلد13، ص12
30 سرخسی، محمد بن احمد، همان، ج12 :ص139
31 همان، ص 139-140
32 وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، الموسوعه الفقیه:مصر،دار الصفوه للطباعه، 1414ه.ق
ج3 :328
33 سرخسی ، محمد بن احمد، همان منبع، ج 15 :ص 85
34-جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق، ص 676
35 رستم باز، سلیم، شرح المجله، بیروت: دار الاحا التراث العربی، 1305ه.ق:ص 219
36 همان:ص 220
37 همان :ص 220
38 رستم باز، سلیم، شرح المجله، بیروت: دار الاحا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، اجاره به شرط تملیک، استصناع، ضمن عقد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، ابزارهای مالی، اندیشه اسلامی، حقوق مدنی