پایان نامه با واژگان کلیدی استراتژی ها، رتبه بندی، بازاریابی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

جا به جا کنند و هزینه دریافت دارند و به کشتیرانی دیگر هم کمک کرده باشند.
آخرین استراتژی فروش کانتینر به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه های گزاف انبارداری است که در موارد محدودی در بندر خرمشهر نیز اتفاق می افتد. یک شرکت کشتیرانی در صورتی که توانایی درآمدزایی از کانتینر خود را نداشته باشد جهت جلوگیری از هزینه های کانتینر خالی ممکن است مجبور به فروش آن باشد.
بر اساس نظر مسوولان بهترین روش مدیریتی، تسریع در تکمیل بندر خشک در شلمچه و واگذاری زمین در محوطه های خارج از بندربه خطوط کشتیرانی است که در این راه گام های کوچکی برداشته شده و متأسفانه در حال حاضر فعال نمی باشد. در بسیاری از بنادر دنیا به دلیل بالا بودن تعرفه های نگهداری کانتینر خالی در بندر، یاردهای اختصاصی مخصوص به خود خریداری کرده و در آن سرمایه گذاری کرده اند و تجهیزات لازم را دارا هستند و بدین ترتیب در مجموع، هزینه های کمتری متحمل می شوند.
در ادامه، ابتدا نمودار سایپک از جریان کانتینرهای خالی در راستای ترسیم نقشه ی فرایند جابه جایی کانتینر خالی رسم می گردد و سپس استرتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی موجود بندر خرمشهر با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و استفاده از نرم افزار اکسل فرمول نویسی شده، با لحاظ کردن 5 فاکتور هزینه، درآمد، زمان، مسافت، مشتری رتبه بندی گردیده اند.
4-3- نمودارSIPOCجریان کانتینرهای خالی

محوطه،تجهیزات،خدمات،نیروی انسانی

4-4-رتبه بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای رتبه بندی کردن استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بدو ورود به نرم افزار، شاخص های مورد نظر درج می شوند که بر اساس مصاحبه ها ی انجام شده با مسوولان، 5عامل زیر به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی یا راهکارمعرفی شدند؛بدین معنا که هنگام اتخاذ تصمیمات در رابطه با مدیریت کانتینرهای خالی باید این 5 عامل با هم و موازی یکدیگر در نظر گرفته شوند تا استراتژی مطلوب و مناسب مشخص شود. این شاخص ها عبارتند از: درآمد، هزینه، مسافت، زمان و وجود مشتری. منظور از درآمد سود و منفعت حاصل از تصمیم گیری های مرتبط با کانتینرهای خالی است که هرچه بیشتر باشد مطلوبیت بالاتر است. منظور از هزینه تمامی هزینه های مرتبط با کانتینرهای خالی مانند انبارداری، T.H.C، هزینه ی فرصت و. . . است که هدف راهکارها کاهش هزینه ها می باشد. شرکت های کشتیرانی در مورد مکان بهینه ی کانتینرهای خالی به منظور کاهش جابه جایی خالی آن ها برای تخصیص به هنگام به صادرات برنامه ریزی کرده و سعی می شود فاصله و مسافت کوتاهی با محل های مورد تقاضا داشته باشد تا در صورت وجود تقاضا مسافت کوتاهتری را به صورت خالی طی کند. وجود مشتری نیز بر اتخاذ استراتژی های مدیریت کانتینرهای خالی و نوع کانتینرهای خالی نگهداری شده تأثیرگذار است و خطوط کشتیرانی تعداد کانتینرهای بیشتری را در اطراف و نزدیک به محل های مشتری نگهداری می کند.
در ادامه ابتدا، مدل درختی انجام فرایند تحلیل سسله مراتبی با توجه به 5 شاخص مذکور و استراتژی های اجرایی ترسیم گردیده است و سپس گام های رتبه بندی« استراتژی های مدیریت کانتینرهای خالی» در نرم افزار آورده شده است. اولین گام درج شاخص ها در جدول “عناوین شاخص ها” می باشد.

شکل4-1-مدل درختی فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
جدول4-1-عناوین شاخص های تعیین کننده ی استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
 
 
 
 
 
 
 
 
عناوين شاخص ها
 

 

 
درآمد
1
 
هزینه
2
 
مسافت
3
 
زمان
4
 
وجود مشتری
5

در گام بعدی استراتژی های موجود در بندر خرمشهر در جدول “عناوین گزینه ها” نوشته می شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
عناوين گزينه ها
 
انتقال زمینی کانتینرهای خالی از بندر خرمشهر به بندر امام خمینی به منظور کاهش هزینه های خطوط کشتیرانی و حمل آن ها از بندر امام به مسیر های بین المللی
1
 
بازاریابی های بندر به منظور افزایش صادرات و جلوگیری از رسوب کانتنینرهای خالی
2
 
30روز معافیت کانتینرهای خالی ازپرداخت انبارداری
3
 
10روز معافیت برای تخلیه کانتینرها در C. F. S
4
 
اجاره ی کانتینرهای خالی به سایر خطوط فعال
5
 
فروش کانتینر
6
 
ایجاد یاردهای اختصاصی برای خطوط کشتیرانی در محوطه های خارج از بندر و تسریع ساخت بندر خشک در شلمچه
7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول4-2-عناوین گزینه های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر

بعد از تایپ شاخص ها و گزینه ها در جداول مربوطه، دکمه ی مقایسه دو به دو را انتخاب کرده و در جدول زیر به مقایسه ی زوجی شاخص ها پرداخته می شود. میانگین نظرات 15 نفر افراد خبره ی بخش صنعتی برای تعیین امتیاز در این بخش لحاظ گردید که نتیجه نهایی به صورت زیر به دست آمد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاملا
مهم

مهم

تا
حدودی مهم

کمی
مهم

هم تراز

كمي
مهم

تا
حدودي مهم

مهم

كاملا
مهم

 
هزینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درامد
مسافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درامد
زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درامد
وجود مشتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درامد
مسافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه
زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه
وجود مشتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزینه
زمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسافت
وجود مشتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسافت
وجود مشتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول 4-3-مقایسه زوجی شاخص ها

 
 
درامد
هزینه
مسافت
زمان
وجود مشتری
 
 
درامد
1. 00
7. 00
5. 00
5. 00
1. 00
 
 
هزینه
0. 14
1. 00
3. 00
1. 00
5. 00
 
 
مسافت
0. 20
0. 20
1. 00
1. 00
1. 00
 
 
زمان
0. 20
1. 00
1. 00
1. 00
1. 00
 
 
وجود مشتری
1. 00
0. 20
1. 00
1. 00
1. 00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول 4-4- تعیین وزن شاخص ها

 
نتيجه
 
شاخص ها
میزان اهمیت
 
درامد
46. 41
 
هزینه
24. 77
 
مسافت
8. 30
 
زمان
10. 26
 
وجود مشتری
10. 26

گام بعدی امتیازدهی به استراتژی ها بر اساس 5 شاخص ذکر شده است، با انتخاب دکمه ی نکست در مرحله ی قبل به صفحه ی مربوطه هدایت شده که در آن هرگزینه به صورت جداگانه با قابلیت امتیازدهی نسبت به 5 شاخص مذکور قرار گرفته است که نتایج آن در ادامه آورده شده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
 
درامد

 

 
 
 
 
 
 
54
 
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
83
 
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
78
 
زمان

 

 
 
 
 
 
 
66
 
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
66
1. انتقال زمینی به بندر امام

2. بازاریابی هایسازمان بندر خرمشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
30
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
43
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
37
زمان

 

 
 
 
 
 
 
41
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 30روز معافیت کانتینرهای خالی از پرداخت انبارداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
44
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
74
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
39
زمان

 

 
 
 
 
 
 
63
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
57

C. F. S4. 10روز معافیت برای تخلیه کانتینرها در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
30
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
26
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
50
زمان

 

 
 
 
 
 
 
72
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
70

5. اجاره ی کانتینر به سایر خطوط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
61
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
77
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
45
زمان

 

 
 
 
 
 
 
70
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
92

6. فروش کانتینر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
17
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
88
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
17
زمان

 

 
 
 
 
 
 
17
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
17

7. ایجاد یاردهای اختصاصی و فعال سازی بندر خشک در شلمچه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خيلي ضعيف
ضعيف
متوسط
خوب
خيلي خوب
 
امتياز
درامد

 

 
 
 
 
 
 
64
هزینه

 

 
 
 
 
 
 
97
مسافت

 

 
 
 
 
 
 
43
زمان

 

 
 
 
 
 
 
85
وجود مشتری

 

 
 
 
 
 
 
72

بعد از این مرحله نتایج محاسبات و مقایسات زوجی گزینه ها بر اساس شاخص ها و سپس لحاظ کردن وزن شاخص ها در آن ها و تعیین اولویت نهایی صورت می گیرد که نتایج آن در ادامه آورده شده است:

جدول4-5- مقایسه های زوجی گزینه ها بر اساس شاخص ها
 
انتقال زمینی به بندر امام
بازاریابی بندر
30روز معافیت کانتینرهای خالی از انبارداری
10روز معافیت برای تخیه کانتینرها در C. F. S
اجاره ی کانتینر به سایر خطوط
فروش کانتینر
ایجاد یاردهای اختصاصی و بندر خشک در شلمچه
درامد
54
30
44
30
61
17
64
هزینه
83
43
74
26
77
88
97
مسافت
78
37
39
50
45
17
43
زمان
66
41
63
72
70
17
85
وجود مشتری
66
52
57
70
92
17
72

جدول4-6-محاسبه ی مقادیر اولویت ها
 
انتقال زمینی
بازاریابی بندر
30 روز
10روز
اجاره
فروش
یارد اختصاصی
8
9
10
جمع
درامد
2505. 93
1392. 18
2041. 87
1392. 18
2830. 77
1252. 97
2969. 99
0. 00
0. 00
0. 00
14385. 9
هزینه
2056. 18
1065. 25
1833. 22
644. 10
1907. 54
2180. 04
2403. 00
0. 00
0. 00
0. 00
12089. 32
مسافت
647. 73
307. 26
323. 87
415. 21
373. 69
141. 17
357. 08
0. 00
0. 00
0. 00
2566. 015
زمان
677. 04
420. 59
646. 27
738. 59
718. 07
174. 39
871. 95
0. 00
0. 00
0. 00
4246. 895
وجود مشتری
677. 04
533. 43
584. 72
718. 07
943. 75
174. 39
738. 59
0. 00
0. 00
0. 00
4369. 993

جدول4-7. مقادیر اولویت های نهایی؛رتبه بندی نهایی استراتژی ها
 
انتقال زمینی
بازاریابی بندر
30 روز معافیت انبارداری
10روز معافیت
اجاره کانتینر
فروش کانتینر
یارد اختصاصی
8
9
10
جمع
درامد
17. 42
9. 68
14. 19
9. 68
19. 68
8. 71
20. 65
0. 00
0. 00
0.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، تحقیقات بنیادی، استراتژی ها، سلسله مراتبی Next Entries تحقیق درباره نظام اداری، هخامنشیان، منابع انسانی، نظام مالی