پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیتعرضخیاباننوابصفوی،طرحنامناسبخیابانفهادان،عرضنامناسبخیابانکاشانیوخیابانچمران.
• ناوگانمحدودسیستماتوبوسرانیوعدمکاراییاینسیستمدرجابهجاییمسافران.
دراینمطالعاتراهکارهاییارائهشدهبرایحلمسائلترافیکیشهریزدبهشرحذیلمیباشد:
• اجرایکنارگذرغربیبهمنظورانتقالترافیکعبوریازمحدودهشهر.
• انتقالپایانههایاتوبوسرانی ( ترمینالبینشهری )،پایانهباربریومیادینمیوهوترهباربهخارجازمحدودهمرکزیشهر.
• توسعهسیستمحملونقلعمومی ( افزایشناوگان ).
۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد
براساساطلاعاتاستخراجشدهازمطالعاتفرادستوهمچنینبراساسبرداشتهایمیدانیمهندسینمشاور،مسائلومشکلاتشهریزدبهشرحزیراست:
➢ محدودیتظرفیتدرشبکههایمحدودهمرکزیشهر. بهواسطهتمرکزوتراکمکاربریهایجاذبسفردرمحدودهمرکزیشهریزد،اینمحدودههموارهکانونانجاماکثرسفرهایشهریبودهوانجامسفرهایبهمبداومقصداینمحدودهباگذشتزمانوباافزایشجمعیتازیکسوومالکیتاتومبیلازسویدیگرهموارهروندیروبهافزایشداشتهاست. دربرابرافزایشتقاضاطیسالهایگذشته،سطحشبکههایشریانیدرمحدودهمرکزیشهرتوسعهچندانینیافتهاستعلتاینامررامیتوانبهبافتتاریخی-فرهنگیاینمحدودهوموانعموجودبرایتعریضمحورهایموجود،بازگشاییمعابرجدیدوتوسعهشبکهنسبتداد. ماحصلدوفرآیندفوق،افزایشبارترافیکیشبکههایشریانیواصلیدرمحدودهمرکزیومحدودیتظرفیتوتراکمترافیکدراینمحورهابودهاست.
➢ عدمتکمیلحلقه (رینگ) پیرامونهستهمرکزیوعدمکارکردآنبهواسطهدوریازهستهمرکزیووضعیتتقاطعها.
➢ کاهشظرفیتمحورهایموجودبهدلیلاشغالعرضسوارهروظرفیتخیابانهایمحدودهمرکزیشهر
وهمچنینبرخیازخیابانهایاصلیخارجازاینمحدودهبهواسطهدلایلذیلکاهشیافته:
الف- فقدانایستگاههایاتوبوسوپهلوگیردرخارجازسطحسواره،اشغالسطحایستگاهبهدلیلپارکحاشیهایوغیرمجازخودروهاودرنتیجهتوقفاتوبوسهادرمسیراصلیسوارهرو ( اشغالعرضمفید ) باعثکاهشظرفیتمحورهامیشود.
ب- پارکحاشیهایخودروهاوموتورسیکلتهادرطولخیابانهایاصلیدرهستهمرکزیشهربهدلیلفقدانیاکمبودپارکینگعمومی.
ج- فقدانپایانهخارجازسطحسوارهروواستقرارپایانههایاتوبوسرانیدربرخیمیادیناصلیشهر( کاهشظرفیتتقاطعها ).
د- فقدانتوقفگاههاوپارکغیرمجازمسافرکشهاوتاکسیهادرنزدیکیمیادینوتقاطعهاکهباعثکاهشظرفیتتقاطعهاوخیابانهایمنتهیبهآنگردیدهاست.

۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن
بینظمیترافیکموتوریدرمسیرهایاصلیتردد،تجاوزبهتحریمپیادهروهادرزمانشلوغیمعابر،پارکغیرمجازدرحاشیهسوارهرو،حرکتموتورسیکلتهادرخلافجهتجریانترافیک،عدمتوجهبهچراغراهنماییدرموقعیتتقاطعهاازجملهمشکلاتناشیازعدمساماندهیدرتردداینگروهازوسایلنقلیهاست.مشکلاتمربوطبهمدیریتترافیکشامل:
الف- مدیریتپارکینگ ( احداثپارکینگهایجدیدوبهرهبرداریحداکثرازپارکینگهایحاشیهایموجودازطریقپارکومتریاپارکبان ).
ب- فقداناقدامعملیدرزمینهتمرکززداییازهستهمرکزیوکاهشضریبجذبسفردراینمحدوده،ازطریقانتقالبرخیکاربریهایعمدهجاذبسفر( نظیرادارات،مراکزآموزش،مرکزخریدوخدماتو … )بهخارجازهستهمرکزیشهر.
ج-اعمالهرچهبیشترمقرراتوقوانینرانندگی
۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی
– عدمتناسببینتقاضا ( حجممسافرانروزانه ) وتعدادخطوطعبوریازخیابانهایمحدودهمرکزی ( میزانعرضهتسهیلاتحملونقلعمومی )
– عدمبرخورداریبرخیایستگاههاازحداقلتسهیلاترفاهی
– موقعیتنامناسبایستگاههانسبتبهگذرهاوکریدورهایاصلیتردددرمحلاتبافتفرسوده ( فاصلهزیادپیادهروی )
۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده
• عدمتناسببینشبکههایاصلیودسترسیمحلی.
• فقدانسلسلهمراتبدسترسی
• کثرتورودیوخروجیهابهشبکهاصلی
• تراکمترافیکدرشبکههایشریانی
• عدمدسترسیسوارهازطریقکوچههایمحلی
• تداخلحرکتیوسایلنقلیهدرکوچههایمحلی
• روشناییمحدودمعابرووجودمانعجانبیدرمسیرتردد
• تداخلترافیکسوارهپیادهدرکوچههایمحلی
• فقدانیاکمبوددوربرگرداندرطولمسیرهایسواره
۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان يزد 
چشم انداز ترسيم شده در سند حمل و نقل استان بعنوان قله آرماني توسعه بخش حمل و نقل استان يزد كه براساس پتانسيل هاي موجود استان و تحليل وضع موجود بدست آمده است، عبارتست از: 
شبکه حمل و نقل استان يزد ؛ در سطح بالايي از  كيفيت،همراهباسرويسدهيوپوششمناسبو برخوردارازاستانداردهايلازم،بهمنظورانتقالايمن،سريعوكمهزينهمسافروکالابودهوبااستفادهاز   پتانسيلهایمنطقهایووجودزيرساختهایارتباطیجادهای،ريلیو هوايی با کارکرد ملی و فراملی، استان يزد را به قطبترانزيتي كشور تبديل نموده و توسعه اقتصادي استان را سرعت مي بخشد.
۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )
پوششسوارهتمامیمحورهایاصلیشهرآسفالتاستوپوششسطحپیادهروهاعمدتاآسفالتوموزائیک ( سنگفرش ) ودرخصوصبرخیمعابرحاشیهشهربهصورتخاکیاست.
شیبعمومیخیابانهایشهریزدبهتبعیتازشیبعمومیاراضیشهرازجهتجنوببهسمتشمالاست. میزاناینشیبدرحدبسیارمحدودودراکثرخیابانهامیزانآندرحد۰.۲تا۰.۸درصداست.
۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود
براساسسلسلهمراتبتعیینشدهبرایشبکهمعابر،طولوسطحانواعخیابانهابهتفکیکدرجهبندیخیابانها،درسطحکلشهرنشاندادهشدهوباسطوحوسهماستانداردشهریمقایسهگردیدهاستجدولوشکلطولوسطحخیابانهایشهریزدرابهتفکیکمشخصمینماید. اطلاعاتفوقنشانمیدهدکهدرسطحکلمحدودهشهری،سهموسطحخیابانهایشریانیدرجه۱و۲ ( ازنوعتوزیعکنندهاصلی ) درحداستانداردشهریبودهوکمبودبهلحاظسطحایننوعخیابانهاوجودنداردولیکندرارتباطباخیابانهایشریانیدرجه۲ ( ازنوعجمعوپخشکننده ) کمبوددرحد۵درصدنسبتبااستانداردشهریمشاهدهمیگردد. همچنیندرارتباطباخیابانهایدسترسیمحلیاگرچهسطحایندسترسیهادرحداستانداردشهریاستولیکنتناسببیندسترسیهایاصلی ( بین۱۲الی۲۰متر ) بادسترسیهایفرعی ( ۳.۵الی۱۰متر ) غیرمتعارفبودهوسهمدسترسیهایاصلیدرحد۲۰درصدکلشبکهدسترسیمیباشد.

جدول ۳-۴- طولوسطحانواعخیابانهادرسلسلهمراتبشبکهمعابر
منبع : طرحتفصیلیشهریزد،مطالعاتحملونقلوترافیک۱۳۸۷

نوعخیابان
کلمحدودهشهری

استانداردشهری

طول ( کیلومتر )
سطح ( هکتار )
درصد

شریانیدرجه۱
۲۹.۲
۱۳۱.۵
۷%
۵ – ۱۰
شریانیدرجه۲ ( توزیعکنندهاصلی )
۷۷.۷
۲۹۸.۲
۱۶%
۱۵ – ۲۵
شریانیدرجه۲ (جمعوپخشکننده )
۸۲.۲
۲۲۲.۸
۱۲%
۱۵ – ۲۰

دسترسیمحلی
۱۳۹.۷
۲۶۷.۸
۱۴%
۵۵ – ۷۵


۹۶۶.۵
۵۱%
۵۵ – ۷۵
مجموع

۱۸۸۶.۸۹
۱۰۰%
۱۰۰

۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد گفت: متوفیان موتورسیکلت چهارماه ابتدایی سال ۹۳ در استان یزد با رشد ۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.آمار تصادفات استان در سال ۹۳ نشان داده است که تصادفات چهار ماه اول سال جاری منجر به مرگ ۴۲ درصد عابر پیاده و ۴۶ درصد موتورسواران شده است و هرچند ۲۷ درصد کاهش فوتی‌های عابرپیاده را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‎ است ولی متوفیان موتورسیکلت نسبت به سال قبل، ۷۱ درصد رشد آمار داشته است.به دنبال اقدامات سال گذشته پلیس در رابطه با برخورد با موتورسیکلت‎های متخلف، شاهد مهار شدن تصادفات در معابر شهری بودیم به نحوی که تا پایان سال ۹۲ نیز کاهش فوتی در تصادفات موتورسواران را داشتیم.عابرین کهنسال بیشتر در معرض تهدید هستند. بر اساس فرم های موجود در راهنمایی و رانندگی استان یزد (KAM114) ۳۳درصد متوفیان راکب موتورسوار کمتر از ۲۰ سال، ۵۰ درصد بین ۲۱ تا ۵۰ سال و ۱۷ درصد هم ۵۰ سال به بالا سن داشته‎اند.متأسفانه عابرین کهنسال بیشتر در معرض تهدید در معابر یزد هستند و همیشه استان یزد شاهد این بوده است که مردان و زنان مسن که معمولاً ۷۰ تا ۸۰ سال دارند با کوچکترین ضربه وسیله نقلیه متاسفانه فوت کرده‎اند.حملونقلماننداکثردستاوردهایبشریعوارضمتعددیهمچونحوادثرانندگی،آلودگیوسروصدارادرپیداشتهاست. امروزهحوادثرانندگیجزومهمترینعواملمرگومیردرنقاطمختلفجهانمیباشد. کشورهایتوسعهیافتهباانجاممطالعاتوتحقیقاتگستردهدرزمینهعللتصادفاتوانجامتمهیداتلازمتوانستهاندمقولهناخوشایندتصادفاتراتاحدودزیادیتحتکنترلدربیاورندبهنحویکهنرختصادفاتوکشتههایناشیازآندرکشورهاازدهه۷۰بهبعدسیرنزولیدارد.

۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری
بر اساس گزارش رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد ۴۲ درصد از تصادفات داخل شهری استان در خیابان‌ها، ۳۴ درصد از بلوارها، ۹ درصد در میادین، شش درصد در تقاطع‌ها و شش درصد نیز در کوچه‌ها و سه درصد نیز در سایر فضاهای غیر موارد ذکر شده، رخ داده است.وی مهمترین علت تصادف معابرِ شهر یزد را عدم رعایت حق تقدم با فراوانی ۳۷ درصد و پس از آن عدم توجه به جلو با ۲۱ درصد ذکر کرد.وی بیشترین درصد تخلفات رانندگی در سطح شهر را نیز مربوط به نبستن کمربند ایمنی دانست و ادامه داد: سرعت غیرمجاز، توقف دوبله و مکالمه با تلفن همراه به ترتیب پس از نبستن کمربند ایمنی در رده‏های دوم تا چهارم قرار دارند و بیشترین جریمه‌ها را به خود اختصاص می‎دهند.

۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر
طرحشبکهراههایشهریباتوجهبهکاربریها،ترافیک،طبقهبندیمعابر،مشخصاتجغرافیایی،طبیعیوکالبدیشهرصورتمیپذیرد. یکیازمعیارهاییکهبرایتعییننوععملکردمهممیباشدفاصلهبیندومعبرمیباشد. اگرفاصلهدومعبرباعملکردیکسانازحدمعینیکمترباشدازدیدگاهاقتصادیقابلتوجیهنیستازسویدیگراگراینفاصلهازحدمعینیبیشترباشد،ظرفیتکافیبرایشبکهراههاتامیننشدهوموجبافزایشطولسفرهاوتراکممیگردد. بنابراینفاصلهبینمعابربایدبهگونهایگرددکهازیکطرفبتواندظرفیتمطلوبیرابرایپاسخگوییبهنیازکاربریهاوعملکردیکهبهعهدهدارندتامیننمایدوازطرفیدیگرازلحاظاقتصادیهمقابلتوجیهباشد.فاصلهمطلوببراساسبرخیاستانداردهابیندومعبرجمعوتوزیعکنندهاصلییامنطقهای ( شریانیدرجه۱) ۱.۵تا۵۰کیلومترمیباشد. فاصلهمطلوببیندومعبرجمعوتوزیعکنندهناحیهای۱تا۱.۵کیلومتراستوفواصلمناسببینمعابرجمعوتوزیعکنندهمحلیتا۷۵۰متروبینمعابردسترسیمتناسببانیازهاوابعادکاربریهایمسکونیاطرافتعیینمیگردد.

۳-۲۲- سیستمحملونقل
سیستمحملونقلبخشیازسیستمارتباطیاستکهروابطمادیبینفضاهایاکاربردهایمختلفرادربرمیگیردوبهصورترفتوآمدانسانیانقلوانتقالکالامطرحگشتهوطبعاازطریقشبکههایحملونقلصورتمیگیردبهبیاندیگرسیستمحملونقلدرسیستمکالبدی،عهدهداربرقراریرابطهیادسترسیلازمبینفضاهایانطباقیافتهایچونمناطقمسکونی،تجاری،تولیدی،ورزشی،فرهنگیو…است. اینسیستم،درواقع،امکانجابهجاییکالبدی (انسان/غیرانسان ) رابینفضاهایاکاربردهایمختلففراهممیسازد.

۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل
شبکههایاصلیرفتوآمد،بهویژهآندستهازشبکههاکهدارایعملکردبسیارقویدرونشهریوهمچنینشبکههاییکهارتباطمیانشهروسایرشهرهاومناطقپیرامونیوحوزهنفوذخودراپدیدمیآورندوازجملهعناصرکلیدیواصلیساختارشهروشکلگیریکاربریهاونحوهتوزیعآنهامحسوبمیشوند.اگرچهشبکهحملونقلشهریتنهاعاملتعیینکنندهدرانتخابساختارشهرنیست؛امامهمترینمعرفساختارشهررابایدشکلانتخابشدهبرایشبکهحملونقلآندانست،بدینترتیبساختارکلشهراگرچهتاحدیتحتتاثیرسیستمیکسانحملونقلراازیکدیگرمتمایزمیگردانند. بههمیندلیلتقسیمبندیهایمتداولیکهشبکهحملونقلشهررامعرفساختارشهرمیدانند،کافینیستونمیتوانبهدرستیازآنهااستفادهکرد.شبکهحملونقلبهعنوانیکیازعناصرساختارشهردارایچندالگویاصلیدرطراحیاستکهازویژگیخاصیبرخورداراست.

۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی
در ادامه به عنوان نمونه تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی را مورد بحث قرار می دهیم. آمارهای مربوط به شهرهای مالزی نیز به صورت تفکیک شده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ با توجه به نوع تصادفات و بر حسب درصد بیان می شود.. اکثر شهرها و استان هایی را که ما در نظر گرفتیم مربوط به منطقه Klang valleyمی باشد که شامل شهرهای petaling و subang و shah alam و مناطق حومه آن یعنی cheras و puchangو kajang و … می باشد. بعضی از انها در نقشه زیر نشان داده شده است. البته علاوه بر اینشهرها، استان های perlis ، Kelantan و Selangor نیز با توجه به آمارهای موجود نیز بررسی شده است.

شکل ۳-۴- نقشه شهرهای مالزی
منبع : Google Maps

شکل ۳-۵- نقشه بزرگراهها و جاده های شهرهای مالزی
منبع : Google Maps

در هر نقطه ای از دنیا هنگامی که دو وسیله نقلیه به هم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، رطوبت نسبی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی راهکارهای مقابله، پایگاه اطلاعات، نواحی روستایی