پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، رطوبت نسبی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

حفظ خاک نمادی از استقامت در گرمای کویر هستند که عمده گیاهان در مناطق کویری می توان موارد ذیل نام برد:
آويشن (گياه صنعتي و داروئي) ، اسپند( اسفند)، اسطوخودوس، اسفناج ، اسفناج وحشی ( آنزيپلکس)، اسگنبيل ، اشنان ، انجیر صخره ای
۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی
سلسله جبال شيرکوه، معروفترين و مهمترين کوههاي استان يزد را تشکيل مي دهد. اين ارتفاعات با جهت شمال غرب به جنوب شرق، پديد آورنده سرسبزترين و زيباترين روستاهاي کوهستاني استان يزد در غرب استان است. از برکت وجود همين ارتفاعات است که امکان حيات در بخش وسيعي از استان به وجود آمده و منطقه اصلي و پر جمعيت استان در دشت يزد اردکان را از نعمت آبهاي زيرزميني برخوردار نموده است. بلندترين قلل کوهستاني استان يزد در همين سلسله جبال واقع شده و رفيعترين منطقه آن به ارتفاع ۴۰۷۵ متر به نام شيرکوه معروف گرديده است.اراضی استان یزد: بخش اعظم مساحت استان یزد را مناطق بیابانی و کویری تشکیل می دهد. بخش عمده اي از اراضي استان به علت شوري بيش از اندازه و وجود ترکيبات نمکي و قليائي فاقد هرگونه آثار زيستي است. مناطق کويري عموماً واجد چنين ويژگي هستند. بخشهاي وسيعي از استان را خاکهاي بياباني شني و رسي تشکيل مي دهند. پوشش نرم سطحي از تجمع ذرات ريز و درشت حاصل از تخريب فيزيکي سنگها به وجود آمده است و اغلب به گچ و نمک آغشته است. در اراضي پست کويري، خاکهاي عميق تا بسيار عميق با بافت سنگين وجود دارد که در برخي از نواحي به علت شوري زياد، پهنه هاي نمکي وسيعي را به وجود آورده است.ليتوسل به صورت واريزهاي صخره اي و پاره سنگ در نقاط مرتفع کوهستاني و به صورت قشرهاي نرم و خاکي در دشتها، سطح منطقه را مي پوشاند که در کفه هاي فرو رفته مانند باتلاقهاي مروست و بهادران به سولونچاک تبديل مي گردد.استان یزد به لحاظ زمین شناختی دارای ذخایر بسیار عظیم معدنی است. معادن مهم این استان مانند آهن چغارت، مرمر بورق، ماسه سنگ متکسانه، سرب کوتک نقشی مهم و سازنده در تحولات اقتصادی و عمرانی استان داشته است .
۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت
بررسیتحولجمعیتشهرهایاستاندرسالهای۱۳۶۵تا۱۳۹۰نشاندهندهنرخرشدبالایافزایشجمعیتشهرستانیزدطیسالهابودهاستبهطوریکهدرهرکدامازمقاطعسرشماریبا۲.۰۷۵درصدنرخرشدبالاییرانسبتبهسایرشهرستانهایاستانداشتهاستدرصورتیکهشهرستانهاینزدیکبهیزدمانندمهریزوتفتبانرخرشدمنفیمواجههستندهمچنینشهرستانصدوقبانرخرشد۲.۰۲۹درصدباافزایشجمعیتهمراهبودهاستدرشهرستانبافقباکاهششدیدجمعیتروبروهستیمبهطوریکهنرخرشدجمعیتاز۲.۴درصددرسال۱۳۸۵به-۴.۵۶درصددرسال۱۳۹۰رسیدهاست. (مرکز آمار کشور)
۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی
ترکیب جمعیتی استان یزد شامل گروهی از مردمان غیرآریایی بوده که از هزاره ۵ پیش از میلاد در این منطقه می‌زیستند. با ورود مهاجران آریایی در نیمه هزاره دوم پیش از میلاد به فلات ایران و از جمله این ناحیه، ساکنان بومی با مهاجران اختلاط یافتند و این ترکیب نژادی تأثیر بسیاری در سرگذشت اجتماعی و فرهنگی مردمان این منطقه ایجاد نمود. همگام با تغییر و تحولات سیاسی صورت گرفته در ایران، گروه‌های متعدد انسانی با اعتقادات و آیین‌های مختلف به این منطقه وارد شده و ترکیب جمعیتی کنونی استان یزد را تشکیل داده‌اند اما با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه این استان و قرارگیری در حاشیه کویر، ترکیب جمعیتی این استان از تنوع چندانی برخوردار نمی‌باشد.سیرتحولجمعیتشهریزددرگذرزمانهموارهسریعترازسایرنقاطشهریاستانبودهاست. اینروندباعثگردیدهتاسهمجمعیتیاینشهرازکلجمعیتشهریشهرستانوحتیاستانفزونییابدوطییکدوره۶۵ساله(۱۳۵۵ -۱۳۹۰ ) جمعیتشهریزداز۶۳۵۰۲نفربه۱۰۷۴۴۲۸نفررسیدهاست. برطبقاولینسرشماریعمومینفوسومسکنکشوردرسال۱۳۳۵جمعیتشهریزد۶۳۵۰۲نفربوده،کهدرسال۱۳۴۵بانرخرشد۳.۹درصدبه۹۳۴۲۱نفرافزایشپیداکردهاست.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ استان یزد دارای جمعیت ۱۰۷۴۴۲۸ نفر می‌باشد و جمعیت شهرستان‌های استان به شرح زیر می‌باشد:
جدول ۳-۱- سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ منبع : مرکز امار ایران
نام شهرستان
جمعیت شهری
جمعیت روستایی
جمعیت غیر ساکن
ابرکوه
۳۱۳۷۶
۱۵۲۷۰
۱۶
اردکان
۶۳۶۰۴
۱۴۱۵۴
_
بافق
۳۳۸۸۲
۷۹۹۴
_
بهاباد
۷۶۵۲
۷۶۷۹
_
تفت
۱۷۳۳۷
۲۷۸۰۸
_
خانم
۲۱۲۵۷
۱۳۹۰۱
_
صدوق
۱۸۵۷۶
۱۴۶۱۶
_
طبس
۴۳۱۱۹
۲۶۵۳۹
_
مهریز
۲۸۴۸۳
۱۵۶۴۳
_
میبد
۷۳۳۹۳
۹۴۴۷
_
یزد
۵۵۰۹۰۴
۳۱۷۷۸
_
۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی
یکیازشاخصهایجمعیتی،مشخصاتسنیجمعیتاستکهبامطالعهدرترکیبکلیسنیجمعیتبهتفکیکسهگروهکلان۰ – ۱۴ساله، ۱۵-۶۴سالهو۶۵سالهوبیشتردرجدولنشاندادهشدهاست.بابررسیساختارسنیجمعیتشهریزددرسالهای۱۳۳۵ – ۱۳۹۰میتوانگفتکهدرشهریزدنیزمثلدیگرشهرهایکشورساختسنی،درحالانتقالازجوانیبهسالخوردگیمیباشد. توزیعجمعیتدرگروههایعمدهسنیشهریزدنشانمیدهدکهدرسال۱۳۸۵،۲۴.۳درصدجمعیتدرگروهسنیکمتراز۱۵سال،۷۱.۲درصددرگروهسنی۱۵ – ۶۴سالهقرارداشتهو۴.۵درصدهمجزءگروههایسالخوردگانبودهکهبیشاز۶۵سالداشتهاند.
جدول ۳-۲- سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ منبع مرکز امار ایران
جمعیت سنی
شهر یزد
سال ۱۳۹۰
سن
مردان
زنان

۰ – ۴
۵۱.۰۲۶
۴۹.۳۲۴

۵ – ۹
۴۴.۲۳۵
۴۲.۵۵۵

۱۰ – ۱۴
۴۱.۰۶۵
۳۸.۸۶۸

۱۵ – ۱۹
۴۶.۱۷۱
۴۲.۰۷۱

۲۰ – ۲۴
۵۲.۴۶۷
۵۳.۱۲۶

۲۵ – ۲۹
۶۶.۱۹۰
۶۲.۰۸۷

۳۰ – ۳۴
۵۱.۳۸۲
۴۶.۹۷۹

۳۵ – ۳۹
۳۹.۷۲۵
۳۴.۹۴۹

۴۰ – ۴۴
۳۴.۳۲۸
۳۱.۴۶۶

۴۵ – ۴۹
۲۸.۸۲۶
۲۶.۲۱۰

۵۰ – ۵۴
۲۵.۵۹۰
۲۲.۸۶۰

۵۵ – ۵۹
۱۹.۰۲۳
۱۷.۲۳۵

۶۰ – ۶۴
۱۱.۷۴۸
۱۲.۲۶۸

بیش از ۶۵ سال
۳۱.۵۳۱
۳۴.۰۶۳
میتوانگفتکهشهریزدمثلدیگرشهرهایکشورباپدیدهیجوانیمواجهشدهاست. بهگونهایکهدرسال۱۳۹۰بیشترینجمعیتمتعلقبهگروهسنی۲۰ – ۲۴سالبرابربا۱۰۵۵۹۳نفرمیباشد.نکته قابل توجه آنکه بر اساس گزارش رئیس پلیس راهور استان بیش از ۸۰ درصد راکبین موتورسیکلتی که در تصادفات نقش داشته اند در گروه سنی بین ۱۵ تا ۲۴ سال می باشد

۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان یزد، شرایط آب و هوایی این استان تابع آب و هوای فلات مرکزی ایران است. البته وجود ارتفاعات شیرکوه توانسته است تا حدودی در شعاع نسبتاً وسیعی آب و هوای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و دما و بارش را متعادل گرداند.
عوامل مؤثر در آب و هوای استان یزد به شرح زیر می‌باشند:
۱ – موقعیت جغرافیایی استان و مجاورت با کویر خشک و پهناور نمک (این عامل سبب شده است که در این منطقه نوسان شدید درجه حرارت رخ دهد به طوری که اختلاف درجه حرارت بین شب و روز و فصل‌های گوناگون بسیار زیاد است. بیشترین دما ۴۶ درجه  وکمترینآن۲۰- درجهسانتی‌گرادثبتشدهاست.)
۲ – تأثیر توده هوای پرفشار جنب حاره
۳ – احاطه شدن توسط رشته کوه زاگرس و البرز و دوری از دریاها
۴ – بارش و رطوبت نسبی اندک و گرمای زیاد و تبخیر شدید (بیشترین تبخیر ۴۲۰۰ میلی‌متر در سال ثبت شده است)
مجموعه این عوامل سبب شده‌اند که استان یزد به یکی از خشک‌ترین مناطق ایران تبدیل شود. آب و هوای استان یزد از نوع گرم و خشک است که با توجه به نقش عوامل محلی می‌توان آن را به دو نوع فرعی تقسیم کرد:
الف) نواحی کوهستانی با تابستان‌های معتدل و زمستان‌های نسبتاً سرد و طولانی
ب) نواحی پست با تابستان‌های بسیار گرم و خشک و زمستان‌های کوتاه
نزولات جوی استان یزد به علت موقعیت طبیعی و شکل ناهمواری‌ها نوسان زیادی دارد. میزان بارندگی در مناطق بیابانی شمال استان کمتر از ۵۰ میلی‌متر و در ارتفاعات استان حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. به دلیل بالا بودن درجه حرارت در این استان توده‌های هوای مرطوبی که وارد منطقه می‌شوند پس از طی مسافت زیادی بر روی خشکی‌ها به مقدار زیادی رطوبت خود را از دست می‌دهند و این امر سبب پایین بودن میزان بارش در استان می‌شود.
به طور کلی بارش باران و گاه برف در ارتفاعات شمالی (کوه‌های خرانق) کمتر از ارتفاعات جنوبی (کوهستان شیرکوه) است. بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در فصول زمستان، بهار، پاییز و تابستان رخ می‌دهد. میانگین حداکثر رطوبت نسبی در استان یزد ۵۳ درصد است که در دی ماه به وجود می‌آید و به تدریج کاهش می‌یابد تا در تیر ماه به حداقل ۱۷ درصد می‌رسد بعد از تیر ماه رفته رفته میزان رطوبت نسبی افزایش یافته و دوباره در ماه دی به حداکثر خود می رسد.در زمستان در کوهستان شیرکوه بیشتر بارش به صورت برف است.
۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد
بافتمرکزیشهریزدباتوجهبهوجودکاربریهایفرهنگی-مذهبیوابنیههایتاریخیازحساسیتخاصوویژهایبرخورداراست.دراینمطالعات،مباحثمعماریوحفاظتازبافتتاریخیدراولویتاولمطرحشدهومباحثترافیکیوسلسلهمراتبشبکهبرپایهایناصلکلیتدوینوپیشنهادگردیدهاست.راهکارهایارائهشدهعبارتنداز:
• عدمتعریضمعابراصلی
• تاکیدبرحفظشبکهازطریقتامینوحفظحداقلهایموردنیازبرایتردد
• حذفپارکحاشیهایبهمنظورتامینعرضمناسببرایحرکتسواره

۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری
فضاهایانطباقیافتهشهریبهعنوانمحلفعالیتهایانسانیازهمدیگرفاصلهدارندوایننکتهضرورتمجراهارابهعنوانمحملحرکتوارتباطبینآنهاراایجادنمودهودرنتیجهسیستمهایمختلفحملونقلشهرباهدفارتباطوحرکتبینفعالیتهایمختلفانسانیباوسیلهنقلیه ( سواره ) ویابدونوسیلهحمل ( پیاده )،شکلمیگیرند.بنابراینحملونقلشهریبهعنوانبخشیازکلسیستمحملونقلیکیازاجزایسیستمارتباطاتشهریاست. کهباهدفدسترسیبینکاربردهایمختلفدرمحدودهیکشهر،کارعبورومروروجابهجاییانسانوکالارابیناینفضاهایانطباقیافته،برعهدهدارد. بهبیاندیگرایننوعحملونقلعبارتاستازمجراهایانطباقیافتهایکهبههمراهفضاهایانطباقیافته،چارچوبکالبدیسیستمشهریراتشکیلدادهوبیناینفضاها،ازطریقمجراهایمذکور (شبکههایحملونقل )،روابطمتقابلدرون–مجرایییادرون–شبکهایراایجادوبهجریانمیاندازند.
۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری
درسال۱۳۸۵،طولراههایاستانیزددرمجموعبرابر۲۷۶۴کیلومتربودهکهشامل۱۹۱کیلومتربزرگراهچهارخطه،۹۶۰کیلومترراهاصلی،۴۲۲کیلومترراهفرعیدرجهیکو۳۸۲کیلومترراهفرعیدرجه۲و۸۰۹کیلومترراههایدسترسیآسفالتهوشنیبودهاست.استانیزدباقرارگرفتندرمسیرمهمراهترانزیتیتهران-بندرعباسومسیرارتباطیاستانهایبوشهر،کهکیلویهوبویراحمدوفارسبهاستانخراسانوبهخصوصقرارگرفتندرمحورمهمواستراژیککریدورشمال–جنوبوبرخورداریازپارامترهایمهمیهمچونپیشینهتاریخی،جاذبههایگردشگریوسایرمزیتهایاقتصادی،ازموقعیتمناسبوجایگاهویژهایدرتبادلاتملیومنطقهایبرخورداراست.ازکلراههایاستانیزد،حدود۳۵۰کیلومترجزءراههایترانزیتیمیباشدکهمحورهایشمال-جنوب ( کریدورشمال-جنوب ) وغرب-شرقراهمبههموصلمینماید.تحلیلظرفیتوسطحسرویسشبکهدروازهایدرخصوصمحورهایشریانیشهریزدکهنقشمبادیورودیترافیکدروازهایراایفامینمایدکنترلظرفیتوسطحسرویسانجامشدهکهنتایجاینمحاسباتدرجدولمنعکسگردیدهاست.

جدول ۳-۳- کنترلظرفیتوسطحسرویسمبادیورودیشهریزد
(منبع : طرحتفصیلیشهریزد،مطالعاتحملونقلوترافیک۱۳۸۷)
نام دروازه
محور شریانی ورودی شهر
ترافیک ساعت
(۱۳۸۶) pcu/h
ظرفیت محور
pcu/h
V/c
)موجود)
ترافیک ساعت
pcu/h
V/c
(افق طرح)
۱۳۹۶
میبد
بلوار خراسانی
۱۱۳۵
۶۷۰۰
۱۷/۰
۱۶۸۰
۲۵/۰
تفت
بلوار جانباز
۷۴۷
۴۸۰۰
۱۶/۰
۱۲۱۶
۲۵/۰
انار
بلوار دشتی
۴۴۷
۵۳۰۰
۰۸/۰
۹۶۵
۱۸/۰
بافق
محور بافق
۹۴
۱۸۰۰
۰۵/۰
۱۲۵
۰۷/۰
_
کمربندی شهر
۱۸۸۹
۶۰۰۰
۳۱/۰
۳۱۴۲
۵۲/۰

نتایججدولفوقنشانمیدهدکهکلیهمبادیورودیشهریزدوهمچنینمحورکمربندیاینشهردروضعیتموجودوافقطرحدارایظرفیتمناسببرایهدایتترافیکبودهوکمبودیبهلحاظظرفیتدراینمحورهامشاهدهنمیگردد. سطحسرویستردددراینمحورهادروضعموجوددروضعیتبسیارمناسببودهودرافقطرحاینمحورهاهمچناندرسطحمطلوبقادربهسرویسدهیخواهندبود.
۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل
مسائلومشکلاتترافیکیشهریزددراینمطالعاتبهطوراختصاربهشرحذیلشناساییشدهاست :
• فقدانکنارگذروورودبیشاز۵۰درصدترافیکترانزیتومنطقهایبهشبکهمعابرشهری ( بهویژهورودبهمحدودهمرکزیشهر ).
• تراکمترافیکومحدودیتظرفیتخیابانهایامام،دهمفروردینوآیتاللهکاشانی.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، زبان فارسی، بخش کشاورزی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، اتوبوسرانی