پایان نامه با واژگان کلیدی استان یزد، راهنمایی و رانندگی، تصادفات جاده ای

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد………………………………………………………………………………………………………….33
شکل ۳-۱- نقشه استان یزد……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
شکل ۳-۲- تصویر ماهواره ای از فراز شهر………………………………………………………………………………………………………………..40
شکل ۳-۳- محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها………………………………………………….41
شکل ۳-۴- نقشه شهرهای مالزی……………………………………………………………………………………………………………………………..59
شکل ۳-۵- نقشه بزرگراهها و جاده های شهرهای مالزی………………………………………………………………………………………..60
شکل ۳-۶- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………..61
شکل ۳-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه……………………………………………………………………………………………63
شکل ۳-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز……………………………………………………………………………………………63
شکل ۴-۱- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………..69
شکل ۴-۲- توزیع تصادفات از لحاظ نوع راه…………………………………………………………………………………………………………….70
شکل ۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ نوع برخورد……………………………………………………………………………………………………..71
شکل ۴-۴- توزیع تصادفات بر اساس علت تامه تصادف…………………………………………………………………………………………..72
شکل ۴-۵- توزیع تصادفات بر اساس وضعیت برخورد……………………………………………………………………………………………..73
شکل ۴-۶- توزیع تصادفات بر اساس ماه………………………………………………………………………………………………………………….74
شکل ۴-۷- توزیع تصادفات بر اساس روز…………………………………………………………………………………………………………………75
شکل ۴-۸- توزیع تصادفات کل وسایل نقلیه و موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………………………….76
شکل ۴-۹- توزیع تصادفات بر اساس ساعت…………………………………………………………………………………………………………….77
شکل ۴-۱۰- توزیع تصادفات بر اساس روشنایی هوا………………………………………………………………………………………………..78
شکل ۴-۱۱- توزیع تصادفات بر اساس شرایط جوی……………………………………………………………………………………………….79
شکل ۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………………………………………………………80
شکل ۴-۱۳- توزیع تصادفات بر اساسنوع گواهینامه راننده مقصر………………………………………………………………………..82

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه
علاوه بر جوانب بشردوستانه امنیت جاده، آسیب ها و مرگ و میرهایی که در اثر تصادفات جاده ای رخ می دهند دارای مفاهیم مهم برای یک کشور هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هستند.در اثر تنوع وسیع فعالیت های امنیت جاده ای و معیارهای مدیریت ترافیک، سطوح تصادف جاده ای در اکثر کشورهای صنعتی در حال کاهش می باشد، ولی در کشورهای در حال توسعه وضعیت با افزایش مرگ و میرهای تصادف جاده ای بدتر می شود.[۵۶]
در دهه های اخیر میزان استفاده از این وسیله نقلیه بسیار افزایش یافته است و همچنان در حال گسترش است و در نتیجه تولید این وسیله نیز با رشد چشمگیری مواجه شده است.بر اساس برخی آمارهای ارائه شده از سوی راهنمایی و رانندگی استان یزد، هم اکنون بالغ بر ۲۸000۰ موتورسیکلت در استان یزد تردد دارند که شماره گذاری شده اند.آمار تصادفات موتورسیکلت در استان هنوز هم قابل توجه است. هرچند استفاده بیش از پیش از موتورسیکلت مشکلات ترافیکی شهر یزد را حل نکرده بلکه موجب افزایش معضلات و بروز حوادث متعدد گردیده است. ازادی عمل برای راکبان این سیستم در استفاده از فضاهایی نظیر پیاده روها و حرکت در جهت خلاف مسیر مقابل، بهره مندی از سیستم موتورسیکلت را افزایش داده و آنرا به سیستمی منحصر به فرد تبدیل نموده است.بنابراین توجه به تصادفات موتور سیکلت بسیار حائز اهمیت است. استان یزد ازجمله شهرهایی است که بیشتر تعداد موتور و موتورسوار را دارد. در این تحقیق سعی شده است علاوه بر اینکه عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت بررسی شود ، راهکارهایی نیز برای کاهش آن شناسایی شود.
۱-۲- بیان مسئله
در بعضی کشورها و از آن جمله ایران، موتورسیکلتها و راکبان آنها بخش لاینفکی از ترافیک بوده و در نتیجه امنیت راکبان درست مثل سایر استفاده کنندگان از جاده ها باید مورد توجه قرار بگیرد. اما به دلیل اسیب پذیری بیشتر موتورسواران در مقایسه با سرنشینان خودرو، گروه نخست نیازمند توجه بیشتری هستند و علی رغم این واقعیت ، نیازها و مشکلات آنها همچنان مورد توجه مقامات ذی صلاح، طراحان جاده ها و مدیران ترافیک نیست. [16]
بر اساس اعلام پلیس راه ایران عوامل موثر در تصادفات موتورسیکلت شامل عدم رعایت حق تقدم، تغییر ناگهانی مسیر وسیله نقلیه، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله ، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی موتور سوار در کنترل موتور بوده است. افزون بر اینها مطالعات نشان می دهد که استفاده نکردن از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ موتورسواران و مسافران آنهاست.استان یزد به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مسیر بزرگراهها و جاده های متعددی که ارتباط بین مناطق شمالی و جنوب کشور را برقرار می کند قرار دارد و محل بروز حوادث متعددی می باشد. استان به علت وجود تعداد زیادی موتورسیکلت همه روزه شاهد تصادفات متعددی در مناطق شهری می باشد.با وجود مراقبت ها و کنترل هایی که در چند سال اخیر توسط راهنمایی و رانندگی استان در خصوص موتورسیکلت ها صورت گرفته است اما باز هم تصادفات موتورسیکلت گریبان گیر مردم یزد می باشد و این مشکل بزرگی است که همه روزه باید شاهد آن باشیم. این مطالعه به بررسی عوامل موثربر تصادفات موتورسیکلت که در استان یزد اتفاق افتاده است و دلایلی که باعث بروز چنین حوادثی شده است می پردازدتا اولا مشخص شود چه عواملی بر روی این تصادفات تاثیر گذارند و ثانیا چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد.

۱-۳-روش شناسی پژوهش
این مطالعه به دنبال عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد مي باشد.با استفاده از آمارهای بدست آمده در مورد تصادفات درونشهري موتورسیکلت،اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ابتداي ۱۳۹۳ جمع آوری شد و با توجه به کروکی های تصادفات، تصادفات موتورسیکلت بر حسب جزئیات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه به منظور کاملتر شدن پژوهش پرسشنامه ای بر اساس عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت که به سه بخش عامل انسانی ، عامل جاده و عامل وسیله نقلیه تقسیم می شود، طرح گرديد. با توجه به اینکه این مطالعه در استان یزد انجام مي شود، سوالات پرسشنامه بر اساس این استان طرح گردید ، نحوه سوالات به گونه ای است که از تجربیات مامورین و افسران راهنمایی و رانندگی استان بهره می گیرد. پاسخگویان سوالات تمام مامورین و افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی می باشند که یا خود در صحنه های تصادف بوده اند و یا اطلاعات لازم از جزئیات آن را دارند. برخی از فاکتورهای مهم برای روایی و اعتبار پرسشنامه نظیر تعیین وضوح آیتم ها (item clarity) ، تعیین روایی صوری (Face validity) ، تعیین پایایی پرسشنامه (Riliability) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (Cronbach alpha coefficient) برای اعتبار سنجی پرسشنامه بررسی مي گردد، و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد ۴۰ نفر از مامورین و افسران با تجربه در راهنمایی و رانندگی انتخاب شده ،و این پرسشنامه بین آنها توزیع و پس از پاسخگویی جمع آوری، و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.در ادامه برای بررسی دلایل وقوع تصادفات با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی مصاحبه صورت گرفت و در نهایت نیز پیشنهادات لازم و راهکارهای اساسی برای کاهش تصادفات موتورسیکلت ارائه شد.

۱-۴- جمع آوری داده ها
برای جمع آوری یکسری از داده ها ترکیبی از روش های مختلف همچون مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و مدارک و گزارش های موجود، داده های راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، فرم های کام ۱۱۴1 مربوط به کروکی تصادفات جاده ای ( اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ) و همچنین مصاحبه با افسران درجه دار راهنمایی و رانندگی اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ جمع آوری شد.برخی از آمارهای مورد نیاز با همکاری دفتر تحقیقات نیروی انتظامی صورت گرفته و داده ها به صورت محرمانه می باشد كه در این پژوهش داده ها را به صورت درصدی بیان مي شود.

۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت این پژوهش از آنجایی اهمیت پیدا می کند که در استان یزد از بین خودروهای تصادفی شامل سواری، موتورسیکلت، وانت بار، کامیون وتریلی، اتوبوس و مینی بوس، در شش ماهه اول سال ۹۲ تنها ۲۳.۶درصد سهم موتورسیکلت بوده است و تصادفات با عابرین پیاده که منجر به مرگ انها شده است ۵ درصد سهم موتورسواران بوده است. بدیهی است که این امر تبعات اجتماعی زیادی می تواند برای مردم استان داشته باشد. قابل توجه آنکه طبق آمار بدست امده تصادفات موتورسیکلت توسط پلیس راهور ، تصادفات در سال ۹۲ تاکنون نسبت به سال ۹۱ با رشد همراه بوده است . بنابراین بسیار حائز اهمیت است که عوامل تاثیر گذار بر این تصادفات دلخراش بررسی شود تا حتی الامکان از بروز این تصادفات در استان جلوگیری شودو به دنبال ان پایه ای برای تحقیق بیشتر در مورد چگونگی بهبود موقعیت موتورسیکلت سواران بوجود اید.

۱-۶- اهداف پژوهش
هدف اصلی در وهله اول بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد می باشد. سایر اهداف زیرمجموعه هدف اصلی به شرح زیر می باشد:
۱ – بررسی وضعیت تصادفات موتورسیکلت در مقایسه با سایر وسایل نقلیه
۲ – بررسی وضعیت تصادفات موتورسیکلت در خصوص زمان حادثه ( ماه ، روز ، ساعت )
۳ – شناسایی عوامل مربوط به وضعیت هوا در بروز تصادفات موتورسیکلت
۴ – شناسایی عوامل مربوط به شرایط جاده در بروز تصادفات موتورسیکلت
۵ – سهم مثلث تصادفات در بروز تصادفات موتورسیکلت
۱-۷- سوالات پژوهش
•  عواملموثربرتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدکدامند؟
• سهم هریک از عوامل سه گانه تصادفات در بروز تصادفات موتورسیکلت به چه صورت است؟
•  بیشترینتصادفات موتورسیکلتمربوطبهچهعاملی می باشد؟
•  روندتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدبهچهصورتاست؟
• چهراهحلهاییبرایکاهشتصادفاتموتورسیکلتدراستانیزدوجوددارد؟

۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق
این پژوهش کاربردی برای اولین بار در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عامل انسانی، استان یزد، پلیس راهور Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی راهنمایی و رانندگی، ایالات متحده، ترافیک شهری