پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، روش تحقیق، روش پژوهش، تولیدات علمی

دانلود پایان نامه ارشد

آنها این روششناسی را ابزاری مناسب برای ارزیابی تولیدات علمی برای افرادی که در بیرون از یک رشته علمی برای ارزیابی میزان نفوذ انتشارات علمی اقدام میکنند و همچنین برای مؤسساتی که بودجه را توزیع میکنند و نیاز دارتد که منابع کم را در اختیار کارهای مختلف قرار دهند و یا افرادی که برای سیاستگذاری علم تصمیمگیری میکنند، اعلام کردند .
بولن، ون دو سمپل و هاگبرگ 65(2009) در پژوهش به این نتیجه دست یافتند که هیچ شاخص نمیتواند به درستی به سنجش تأثیر و اثر گذاری یک نشریه بپردازد، اما ایجین فاکتور، سنجه جدیدی است که قابلیت سنجش تأثیر نشریات را دارد.
وست و برگاسترم66 (2009) در پژوهش خود با در نظر نقصهای ضریب تأثیر و تفاوت رفتارهای اسنتادی در رشتههای موضوعی تلاش کردهاند تا شاخصهای کمی جدید را در جهت ارزیابی مقالات ارائه دهند. آنان دو شاخص با عنوان ایجین فاکتور و نفوذ مقاله ارائه کردند. در واقع ایجین فاکتور از اهمیت و اعتبار کلی یک نشریه در جامعه علمی و نفوذ مجله شاخص از میانگین تأثیر هرمقاله در میان سایر مقالات یک نشریه است. آنان نحوی محاسبه هر یک از این دو شاخص در مقاله خود ارائه دادند.
2-3-3. ارزیابی ظاهری
کمت، لی و کوک67 (2004)، در مقالۀ با عنوان «استانداردها و معیارهای ارزیابی کیفیت برای ارزیابی مقالات پژوهشی ابتدایی در حوزههای مختلف علوم» دو چک لیست شامل استانداردهایی برای ارزیابی کیفیت تحقیقات علمی ارائه کردند، کیفیت این دو چک لیست امکان سنجی شده است و این چک لیستها اقتباسی از طرحهای مطالعاتی پیشین است که شامل معیارهای ارزیابی ظاهری مانند: عنوان، مقدمه، کلیدواژه و… را در این دو چک لیست ارائه میدهند.
در پژوهشی با عنوان «شاخصهای کیفیت در علوم انسانی» که توسط موسسۀ آکادمی هنر و علوم رویال هلند (2011)، انجام شد، دراین پژوهش به ارائه شاخصهای ارزیابی کیفیت پژوهشها در حوزۀ علوم انسانی پرداخته شدهاست، در این پژوهش شاخصها مانند میزان همکاری بین دانشمندان، شاخصهای کتابسنجی مانند ضریبتأثیر، شاخص هرش را به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت مقالات حوزۀ علوم انسانی معرفی شده است.
2-4. جمع بندی مطالعات گذشته
اهمیت این مطالعات بر کسی پوشیده نیست زیرا میتوان با ارائهی شاخصهای ارزیابی مقالات علمی کمک شایانی به پیشرفت علم و فناوری کرد. در بین متون داخلی، در موضوع کیفیت مقالات بسیاری از جمله مختارنسبی و مختاری معمار (1384)، شکرانه ننهکران، حسنزاده و سلمانی ندوشن (1387)، عطاپور، نوروزی چاکلی و حسنزاده(1388) و صمدی (1390) انجام گرفته است. در موضوع نفوذ تنها یک پژوهش یافت شده بینش ودیدهگاه (1390) قابل ذکر است. در موضوع ارزیابی ظاهری، مقاله‌های مانند پژوهش‌های گوهری، صالحی، وهابی، بذرافشان (1391)، طباطبایی و فاضل زاده (1388) حیدری، ولایی، عزیزی (1390) و شیبانی نیا، ولائی، صادقی و عزیزی (1388) به انجام رسیده است.
در میان متون خارجی نیز در موضوع کیفیت می‌توان پژوهش‌های گارفیلد(1972)،آمین ومابه68(2000) وآلتمن و گورمن (1998) در موضوع نفوذ علمی پینسکی و نارین(1976) ونارین (1972)، در موضوع ارزیابی ظاهری کمت، لی و کوک (2004)،رویال هلند (2011) به انجام رسیده‌اند.
با این همه، با توجه به اهمیت ارزیابی تولیدات علمی به طور خاص مقالات علمی در هیچ یک مقالات مورد بررسی داخلی به ارائه شاخصهای برای ارزیابی مقالات علمی پرداخته نشدهاست. بدین ترتیب جای چنین مطالعه در بین متون مربوط به ارزیابی تولیدات علمی ایران خالی است و همچنین هیچ یک از مقالات خارجی مورد بررسی سعی در بیان رابطه بین دو شاخص کیفیت و نفوذ ندارند. پس میتوان گفت جای چنین تحقیقی در تحقیقات در سطح بین الملل نیز خالی است.
از نظر نوع نگاه به ارزیابی تولیدات علمی نیز شاهد نگاهی دوسویه در این متون هستیم. مقالاتی که فقط به ارزیابی مقالات علمی بر اساس ضریب تأثیر میپردازند و مقالاتی که به ارزیابی مقالات علمی براساس معیارهای ظاهری پرداختهاند.
لزوم ارائه معیار و شاخص برای ارزیابی مقالات علمی با توجه به رشد کمی مقالات در ایران به خوبی احساس میشود.در مجموع و با توجه به مقالات بررسی شده می‌توان گفت تاکنون پژوهشی در سطح کشور برای ارائه شاخصهایی برای ارزیابی مقالات علمی بر اساس کیفت و نفوذ پرداخته شده باشد انجام نگرفته است.

فصل سوم
(روش پژوهش)

3-1. مقدمه
پژوهشگران برای بیان نتایج پژوهش خود به جامعه علمی نیاز به روشی علمی دارند، روشی که مورد قبول جامعهی علمی است و پژوهشگر با استفاده از روش تحقیق میتوانند به اهداف پژوهش خود دست یابند. آنچه اهمیت دارد انتخاب روش پژوهش مناسب برای انجام پژوهش است. به همین دلیل میتوان با مطالعه دانش خود را در زمینه افزایش داد.
3-2. روش پژوهش
روش تحقیق عبارت است از مجموعهای از فعالیتها که برای دستیابی به هدف یا اهداف خاصی صورت میگیرد. بنابراین روش پژوهش را نیز می‌توان مجموعه اقداماتی دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها در صدد کشف پاسخ سوالات پژوهش، بررسی و تایید فرضیههای خود بر میآیند روش سنگ بنای هر علمی است و اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاورد قابل قبول علمی است ( ساروخانی، 1382 نقل در صفری، 1391).
روش تحقیق این پژوهش از نوع روش تحقیق ترکیبی است.
روش تحقیق ترکیبی روشی است که به صورت همزمان از داده‌های کمی و کیفی استفاده می‌کند (خاکی،1384: 193).
به این ترتیب در این تحقیق برای بخش‌هایی از کار از روش تحقیق کیفی استفاده شده و در بخش‌های دیگر از تکنیک ارزیابانه و ابزارهای علم‌سنجی استفاده می‌شود.
تحقیق کیفی69
پژوهش کیفی ( که مطالعات میدانی و فنون قوم شناسی اصطلاحات وابسته آن هستند)، سعی در فهم دلایل عکس العملهای افراد مورد مطالعه را دارد. پژوهش کیفی ، نسبت به پژوهش کمی، رویکردی طبیعی‌تر وکلگراتری به حل مسائل دارد و توجه به آن بیشتر معطوف به جنبههای ذهنی رفتار و تجارب انسانی است. روش کیفی میتواند، در گرد آوری دادههای مربوط به رفتار کاربران اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی آنها مفید باشد. روش های کیفی به خصوص در پژوهشهای اکتشافی سودمند واقع میشوند(پاول، 1944).
تحقیق ارزیابانه70
پژوهش ارزیابانه یا پژوهش ارزشیابی نوع دیگری از پژوهش کاربردی است که هدف اصلی آن به جای کشف دانش ایجاد یک برنامۀ ویژه است. به همین سبب، این نوع پژوهش دارای ماهیت کاربردی و جویای فایدۀ علمی است و عموماً کم‌تر از پژوهش بنیادی تعمیمهای نظری میشود. در بسیاری از فرضیههای مبتنی بر ارزشیابی، متغیر وابسته عبارت است از ارزش، هدف یا اثر مطلوب است. پژوهش ارزیابانه از نظر طرح و اندازهگیری شباهت بسیاری با پژوهش بنیادی دارد. دو نوع اصلی از پژوهش ارزیابانه عبارتند از: ارزشیابی تجمعی71 و ارزشیابی شکل دهنده72 پژوهش تجمعی یا پژوهش حاصل کار، با اثرات یک برنامه سر وکار دارد این نوع پژوهش ماهیتاً کمی است و ارزشیابی شکل دهنده یا ارزشیابی فرایند، در جریان اجرای یک برنامه و قبل از تکمیل آن انجام میگیرد( پاول،1944:56).
3-۳. جامعه پژوهش
جامعه آماری، عبارتند از: مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران،1388 نقل در صفری،1391: 91).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو گروه زیر می‌باشد:
جامعه آماری اصلی در این پژوهش ، مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007، به منظور شناسایی تمامی شاخص موجود برای ارزیابی کیفیت ونفوذ مقالات حوزه دانش هسته ای در ایران است.
جامعه آماری دیگر این پژوهش متخصصین در حوزه شاخصگذاری به منظور شرکت دادن در فرآیند تعیین و ارزشگذاری شاخصها ارزیابی کیفیت و نفوذ در حوزه دانش هستهای است.
3-4. ابزار گردآوری داده‌ها
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:
پرسشنامه: به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسش هدفمدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد(خاکی، 1388: 242).
پایگاه وب آو ساینس : پایگاه وب آو ساینس73 بخشی از وب آو نالج74 یکی از موسسات معتبر در عرصه جهانی میباشد و بدلیل دارا بودن استاندارهای علمی و ارزیابی در حاضر در جایگاه نخست جهانی قرار گرفته است. معیارهای ارزیابی و ارزش‌دهی این موسسه مورد قبول تمامی مراکز پژوهشی و علمی دنیا بوده و نشریاتی که در این موسسه پذیرفته میشوند میبایست از مراحل علمی زیادی را بگذرند. از جمله شاخصهای موجود در این پایگاه می‌توان ضریب تأثیر، ضریب تأثیر 5 سال، ضریب تأثیر 2سال، نیمه عمر استناد، ضریب نفوذ و… است.
در پژوهش حاضر، در خصوص جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از روشهای کتابخانهای استفاده شده است و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روش کتابخانهای چک لیستی تهیه شد و به عنوان پرسشنامه در اختیار پژوهشگران حوزه علمسنجی قرار گرفت. پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش طی یک مرحله اجرا گردید.
3-5. مقایس سنجش لیکرت
یکی از رایج ترین مقایسهای اندازهگیری نگرش، مقایس لیکرت است. این مقلیس از مجموعهای از گویهها(عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته شده است، ساخته میشود. این گویهها حالات خاصی از پدیدۀ مورد اندازهگیری را به صورت گویههایی که از لحلظ ارزش اندازه گیری دارای فاصلههای مساوی است، عرضه میکند. برای تدوین گویهها معمولاً از عبارت مساعد و نا مساعد دربارۀ پدیدۀ مورد اندازهگیری به تعداد مساوی استفاده میشود( فرهنگی، 1389).سنجش لینکرت عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هدف دار که نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (حافظ نیا، 1377).

گزینه انتخابی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
امتیاز
5
4
3
2
1

3-6. روایی و پایایی
3-6-1. روایی یا اعتبار
روایی پرسش‌نامه از طریق ارسال آن به تعدادی از افراد جامعه در حوزه‌های مختلف و دریافت نظرات آن‌ها تأیید شد.
3-6-2. پایایی یا اعتماد
پایایی پرسش‌نامه از طریق محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ75 آن، با میزان 916/0 تأیید شد.
نرم افزارهای آماری
از نرم‌افزار‌های اکسل76 واس‌پی‌اس‌اس77 برای رسم جداول و سنجش میزان همبستگی بین شاخص‌های کیفیت و نفوذ مقالات علمی در حوزه دانش هستهای ایران استفاده شد.
3-7. روش جمع‌آوری داده‌ها
داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش از دو بخش تشکیل شده‌اند.
بخش اول تجزیه وتحلیل دادههای مربوط به شاخصها و معیارهای ارزیابی کیفیت و نفوذ که به صورت پرسشنامه در اختیار متخصصان حوزه مربوط قرار گرفته شده است
بخش دوم مجموعه مقالات استخراج شده از پایگاه وب آو ساینس است. جستجو در این پایگاه در تاریخ 3/4/2013 انجام گرفت.
جستجو در پایگاه وب آو ساینس از طریق بخش جستجوی پیشرفته و با وارد کردن الگورتیم
جستجوی ((wc=Nuclear science & Technology andcu= iran در محدوده‌ی سال‌های 2007 تا 2011 انجام شد.
در این تحقیق نیز به منظور ارزیابی ظاهری مقالات حوزه دانش هستهای480 عنوان مقاله بصورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفت.
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
به منظور تحلیل اطلاعات و تعیین میزان همبستگی بین اطلاعات آماری گردآوری شده از وب آو ساینس از نرم افزار آماری اس ‌پی ‌اس ‌اس استفاده شد. برای سنجش میزان مطلوبیت شاخصهای ارائه شده از طیف سنجش لیکرت استفاده شد.
3-10. محدویتهای پژوهش
از جمله محدویتهای موجود در این پژوهش، میتوان عدم دسترسی به متن کامل همه مقالات مورد بررسی پژوهش و همچنین عدم دسترسی به تمام متخصصان و صاحبنظران در حوزه علمسنجی اشاره نمود.

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش)

4-1. مقدمه
ارائهی آمار از وضعیت مقالات علمی کشور، به پژوهشگران و سیاستگزاران علمی کشور این امکان را میدهد تابتوانند با بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت کیفیت، تحلیل استنادی، تولیدات علمی، شورهای اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، تولیدات علمی، تحصیل در دانشگاه