پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، تولیدات علمی، کیفیت تولیدات، تحصیل در دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

ضریب نفوذ مجله
نفوذ مجله
4.1818
ایجین فاکتور
نفوذ مجله
4

5-3-2. پرسش فرعی اول
چه معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی کیفیت تولیدات علمی وجود دارد و نظر صاحبنظران در مورد شاخص های استخراجی چیست؟
از آنجایی که بیشتر تحقیقات تا کنون برای ارائه شاخص در بخش ارزیابی کیفیت صورت گرفت به ارائه معیارهای برای ارزیابی ظاهری مقالات پرداختهاند مانندکمت، لی و کوک (2004) و رویال هلند (2011) هستند هیچ پژوهشی تا کنون به ارائهی شاخصهای برای ارزیابی کیفیت مقالات براساس مطالعه حوزههای مختلف علوم پرداخته نشده است و پژوهش حاضر اولین پژوهش در نوع خود محسوب میشود. بدین منظور برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی ابتدا 9 شاخص استخراج و در اختیار 11 نفر متخصص حوزه علمسنجی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهندۀ این امر است که شاخصهایی که بر جنبههای علمی مقاله توجه داشتهاندمانند بی عیب و نقص بودن مطالب مقاله، نوآوری و ایجاد مبنای نظری جدید بیشترین میزان مطلوبیت را برای ارزیابی کیفیت مقالات در میان متخصصین حوزه علمسنجی دریافت کردهاند. شاخصهایی مانند: معیارهای ارزیابی ظاهری، ضریب تأثیر و توانایی علمی نویسندگان در جایگاه بعدی واقع شده‌اند و چندنویسندگی، ایجاد حس رضایت در خواننده مقاله در جایگاه پایینتری نسبت به مابقی شاخصها قرارگرفت. آنچه مشخص است این است که همه شاخصهای ارائه شده برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی از نظر صاحب نظران حوزه علمسنجی مورد قبول بوده است. در اکثر مقالاتی که تا کنون به ارائه شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات پرداختهاند ضریب تأثیر شناخته شده و تنها شاخص نمایانگر کیفیت مقالات علمی میدانند مانند مقالۀ مرادی، حسینی و کاظمی (1389)و منیری و جعفری (1389) در صورتی که از نظر بیشتر متخصصین حوزه علمسنجی در میان 9 شاخص ارائه شده در رتبۀ 4 قرار دارد که توجه بیشتری به شاخصهای دیگر در ارزیابی کیفیت مقالات علمی میطلبد. شاید علت اصلی استفاده از این شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات دسترسی آسان به شاخص ضریب تأثیر است با وجود ناکارآمدهای اثبات شده آن است.
5-3-3. پرسش فرعی دوم
چه معیارها و شاخصهایی برای ارزیابی نفوذ تولیدات علمی وجود دارد و نظر صاحبنظران در مورد شاخص های استخراجی چیست؟
برای ارزیابی نفوذ مقالات علمی 22 شاخص در غالب دو بخش مجرا استخراج شد . در بخش اول به ارائه شاخصهایی برای ارزیابی نفوذ نویسندگان مقالات و سپس در بخش دوم ارائه شاخصهایی برای ارزیابی نفوذ مجلات پرداخته شد. در بخش نفوذ نویسنده مقالات علمی شاخصهای مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و تحصیل در دانشگاه معتبر، کمبود نیرو متخصص در حوزه موضوعی از دیدگاه متخصصین حوزه علمسنجی فاقد صلاحیت لازم برای ارزیابی نفوذ مقالات علمی هستند و همچنین بیشترین میزان مطلوبیت یا مناسب بودن شاخصهای ارائه شده مربوط به شاخصهای دریافت جوایز علمی معتبر نویسنده، ضریب نفوذ مقاله بیشترین میزان مطلوبیت و سپس به ترتیب شهرت، شاخص اس. جی. آر، توانایی ترغیب خواننده و ارتباطات علمی نویسنده قرار گرفته است.
12 شاخص برای ارزیابی نفوذ مجلات علمی در اختیار متخصصین حوزه علم سنجی قرار گرفت که نتایج نشان دهندۀ مطلوبیت همهی شاخص های ارائه شده است ولی در میان شاخصهای ارائه شده بالاترین میزان مطلوبیت به شاخص نمایه و چکیده شدن مقالات مجله مورد نظر در نمایهنامهها و چکیدهنامههای معتبر جهان بدست آورده و پس از آن به ترتیب شاخص نفوذ مجله، شاخص میزان دریافت استناد از مجلات معتبر، شاخص ضریب تأثیر، ویراستاران حرفه ای مجله و تعداد مقالات مروری نشریه ، قدمت نشریه و قدمت حامیان مجله قرار گرفته است.
5-3-4. پرسش فرعی سوم
تعداد مقالات حوزه دانش هستهای ایران درپایگاه وب آو ساینس چه تعداد است و بیشترین تعداد مقالات در چه مجلاتی منتشر شدهاست و در چه سالی بیشترین و کمترین مقالات منتشر شده است؟
تعداد کل مقالات منتشر شده در جامعه مورد بحث 683 عنوان مقاله است. در میان مجلات مورد بررسی مجلهJournal of Energy با تعداد 123 عنوان مقاله بیشترین تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در حوزه دانش هستهای را برخوردار است. و مجلاتNuclear Technology, ATW- International Jourml for Nuclear Power, IEEE Transactions on Medical Imaging, Nucler science and Engineering, 2008 IEEE Symposium Image Analysis & Interprtation, BMEL 2008: Proceedings of the International conference on biomedical Engineering and in formaticsبا تعداد 1 مقاله منتشر شده، کمترین میزان انتشار مقالات حوزه مورد بررسی را برخودار هستند. براساس تحلیلهای انجام شده در سال 2007 با تعداد 98 مقاله کمترین میزان و سال 2011 با تعداد195 مقاله بیشترین تعداد مقالات را در بین سالهای مورد بررسی داراهستند. پژوهش حاضر را میتوان با پژوهش داریوش (1391) همسو دانست نتایج پژوهش نشان دهندۀ افزایش تعداد مقالات حوزه دانش هسته ای ایران طی سالهای 2001-2011 است. آنچه مشخص است افزایش تعداد مقالات علمی این حوزه در پایگاه وب آو ساینس توسط نویسندگان ایرانی است ولی بیشتر این مقالات در مجلاتی با ضریب تأثیر پایین منتشر شدهاند که این امر نیازمند توجه بیشتر نویسندگان این حوزه به مجله منتشر کنندۀ مقالۀ علمی شان را میطلبد.
5-3-5. پرسش فرعی چهارم
براساس شاخص کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007 چه وضعیتی دارند؟
ارزیابی مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 2007-2011 براساس شاخص کیفیت مقالات با استفاده از شناخته شدهترین شاخص ارزیابی کیفیت یعنی ضریب تأثیر انجام شده است. نتایج حاضر نشان دهندۀ این امر است که 38 درصد از مقالات مورد بررسی در مجلات با ضریب تأثیر پایین تراز 1،53 درصد از مقالات با ضریب تأثیر بین 1 تا 2، 7 درصد از مقالات ضریب تأثیر بین 2 تا 3 و تنها0.014 در صد از مقالات دارای ضریب تأثیر بالاتر از 3 است.
همانگونه که مشاهده میفرمایید بیشتر مقالات ایرانی در مجلاتی با ضریب تأثیر بین 1 تا2 منتشر شدهاند پژوهش حاضر را میتوان با پژوهش منیری و جعفری (1389) که به بررسی کیفیت مقالات حوزه علوم پزشکی براساس ضریب تأثیر پرداختند همسوست؛ بهطوری که، مشارکت محققان ایرانی در مجلاتی که از ضریب تاثیر بالایی برخوردارند غالباً کم است.
5-3-6. پرسش فرعی پنجم
براساس شاخص نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007 چه وضعیتی دارد؟
برای ارزیابی نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای ایران از دو شاخص شناخته شده یعنی نفوذ مقاله، ایجین فاکتور استفاده شده است. براساس شاخص نفوذ مقاله 18 در صد از مقاله دارا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، جامعه آماری، ابزار پژوهش، روش شناسی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، دولت الکترونیک، رتبه بندی، دسترسی به اطلاعات