پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، تولیدات علمی، معیارهای ارزیابی، شاخص ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

سر دبیر

4

*
3.7273
41
ویراستاران حرفه ای مجله

5

*
3.5455
39
میزان شهرت علمی اعضای هئیت تحریریه نشریه

6

*
4.5455
50
چکیده و نمایه شدن مجله در چکیده نامه ها و نمایه نامه‌های معتبر جهانی

7

*
4.1818
46
دریافت استنادات از مجلات علمی معتبرحوزه موضوعی

8

*
4
44
شاخص ضریب تأثیر مجله

9

*
3
33
نسبت بالای مقالات مروری نشریه
10

4.1818
46
شاخص نفوذ مجله
11

*
4
44
ایجین فاکتور
12

۴-3-2-3. وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران
این مساله در مورد تعداد تولیدات علمی ایران در حوزه دانش هسته‌ای بوده است که سوال به صورت زیر مطرح شد:
تعدادمقالات حوزه دانش هسته ای ایران درپایگاه وب آو ساینس چه تعداد است و بیشترین تعداد مقالات در چه مجلاتی منتشر شده است و در چه سالی بیشترین و کمترین مقالات منتشر شده است؟
در حال حاضر، تعداد مقالات چاپ شده درمجلات معتبر، یکی از شاخصهای ارزیابی تولیدات علمی کشور میباشد. براین اساس در این پژوهش نیز به بررسی مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 2007-2011 پرداخته شدهاست. نتایج حاصل از تحلیل در قالب جدول شمار 4-5 ارائه شده است. تعداد کل مقالات منتشر شده در جامعه مورد بحث 683 عنوان مقاله است. در میان مجلات مورد بررسی مجلهJournal ofEnergy با تعداد 123 عنوان مقاله بیشترین تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در حوزه دانش هستهای را برخوردار است و مجلاتNuclear Technology, ATW- International Jourml for Nuclear Power, IEEE Transactions on Medical Imaging, Nucler science and Engineering, 2008 IEEE Symposium Image Analysis & Interprtation, BMEL 2008: Proceedings of the International conference on biomedical Engineering and in formatics با تعداد 1 مقاله منتشر شده، این مجلات کمترین میزان انتشار مقالات حوزه مورد بررسی را برخودار هستند. براساس تحلیلهای انجام شده در سال 2007 با تعداد 98 مقاله کمترین میزان و سال 2011 با تعداد 195 مقاله بیشترین تعداد مقالات را در بین سالهای مورد بررسی داراهستند سیر صعودی و رشد مقالات علمی ایران در حوزه دانش هستهای را می‌توان در نمودار شماره 4-1 مشاهده کرد.
جدول 4-5 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011»
عنوان مجله
2007
2008
2009
2010
2011
مجموعه مقالات
2007 Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
33
0
0
0
0
33
Annals of Nuclear Energy
2
14
10
16
24
66
Applied Radiation and Isotopes
4
15
14
9
11
53
ATW-International Journal For Nuclear power
0
1
0
0
0
1
BMEI 2008: Proceedings of the international CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING AND INFORMATICS,
0
4
0
0
0
4
Fusion Engineering and Design
0
0
4
0
0
4
IEEE Transactions on Medical Imaging
1
0
0
0
0
1
IEEE Transactions on Nuclear Science
1
2
0
0
2
5
International Journal of Energy Research
7
9
7
10
11
44
Jounal of Nuclear Materials
0
3
0
0
1
4
Jounal of Nuclear Science and Technology
0
2
0
0
0
2
Journal of Fusion Energy
2
5
22
50
44
123
Journal of Radioanaly Ticaland Nuclear Chemistry
8
7
4
24
22
65
Journal of Radiological Protection
2
0
2
0
0
4
Kerntechnik
0
0
0
3
6
9
Nuclear Engineering and Design
3
0
8
7
14
32
Nuclear Enginering and Technology
0
0
0
1
1
2
Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section A-Accelerators Spectrometers Detectors
8
4
7
4
12
35
Nuclear Instruments & Methods In Physiscs Pesearch Section B-BEAM Interctions With Materials …
4
4
2
7
4
21
Nuclear Scienca and Engineering
0
1
0
0
0
1
Nuclear Science and Techniques
2
3
7
4
0
16
Nuclear Technology
0
0
0
1
0
1
Nuclear Technology & Radiation Protection
0
0
3
4
8
15
Plasma Devices and Operations
0
3
1
0
0
4
Progress in Nuclear
3
0
12
4
11
30
Radiation Effects and Defects in Solids
2
5
1
0
2
10
Radiation Measurements
2
6
1
3
1
13
Radiation Physics and Chemistry
8
8
4
7
7
34
Radiochimica ACAT
6
14
3
14
14
51
مجموعه کل مقالات حوزه دانش هسته ای
98
110
112
168
195
683
نمودار 4-1 نشان دهنده‌ی مجموع مقالات علمی حوزه دانش هستهای ایران در سال‌های 2007 تا 2011 است.

نمودار 4-1: «مقایسه میزان انتشار مقالات حوزه دانش هستهای ایران به تفکیک 2007 تا 2011»
۴-3-2-4. بررسی کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران
براساس شاخص کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سالهای 2011-2007 چه وضعیتی دارد؟
ضریب تأثیر شناخته شدهترین شاخص ارزیابی کیفیت مقالات علمی است، به منظور ارزیابی کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران، این شاخص از پایگاه جی.اس. آر استخراج شد. در واقع ضریب تأثیر به مجله منتشر کنندۀ مقاله داده میشود. براساس دادههای جدول شمارهی4-6 می‌توان اینگونه استنباط کرد که بیشترین مقدار ضریب تأثیر مقالات مربوط مجله IEEE Transactions on Medical Imagingمیباشد با ضریب تأثیر3.643 و مجله Kerntechnik با ضریب تأثیر 0.2 کم‌ترین میزان ضریب تأثیر را بین جامعه آماری پژوهش برخوردار است. از 683 مقاله مورد بررسی 9 مقاله با ضریب تأثیر 0.2 در مجله Kerntechnik منتشر شده است، که این مقالات از ضریب تأثیر بسیار پایینی برخودارهستند. 123 مقاله حوزه دانش هسته‌ای ایران در طی سالهای مورد بررسی در پایگاه وب آو ساینس در مجله Journal of Fusion Energy با ضریب تأثیر پایین 0.517 منتشر شده است. از 683 مقاله مورد بررسی 264 مقاله ضریب تأثیر پایین تر از 1 ،366 مقاله با ضریب تأثیربین 1 و 2، 48 مورد بررسی دارای ضریب تأثیر بالاتر از 2 و تنها یک مقاله ضریب تأثیر بالاتر از 3 را کسب کرده است.
جدول 4-6 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011 براساس شاخص ضریب تأثیر»
عنوان مجله
ضریب تأثیر
تعداد مقالات
2007 Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
1.227
33
Annals of Nuclear Energy
0.905
66
Applied Radiation and Isotopes
1.172
53
ATW-International Journal For Nuclear power
1.172
1
Fusion Engineering and Design
1.49
4
IEEE Transactions on Medical Imaging
3.643
1
IEEE Transactions on Nuclear Science
1.447
5
International Journal of Energy Research
2.122
44
Jounal of Nuclear Materials
0.517
123
Jounal of Nuclear Science and Technology
2.052
4
Journal of Fusion Energy
0.707
2
Journal of Radioanaly Ticaland Nuclear Chemistry
1.52
65
Journal of Radiological Protection
1.388
4
Kerntechnik
0.2
9
Nuclear Engineering and Design
0.765
32
Nuclear Enginering and Technology
1.227
2
Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section A-Accelerators Spectrometers Detectors
1.207
35
Nuclear Instruments & Methods In Physiscs Pesearch Section B-BEAM Interctions With Materials …
1.211
21
Nuclear Scienca and Engineering
0.792
1
Nuclear Science and Techniques
1.227
16
Nuclear Technology
0.601
1
Nuclear Technology & Radiation Protection
1.227
15
Plasma Devices and Operations
1.277
4
Progress in Nuclear
0.849
30
Radiation Effects and Defects in Solids
1.227
10
Radiation Measurements
1.227
133
Radiation Physics and Chemistry
1.227
34
Radiochimica ACAT
1.575
51

۴-3-2-5. بررسی نفوذ حوزه دانش هستهای ایران
بر اساس شاخص نفوذ، مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس در طی سال‌های 2011-2007 چه وضعیتی دارند؟
شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای شاخص نفوذ مقاله و شاخص ایجینفاکتور است. درجدول شمارهی 4-7 به بررسی مقالات حوزه مورد مطالعه بر اساس این دو شاخص پرداخته شده است. میانه نفوذ مقالات مجله 1 است و نمرات بالاتر از 1 نشان میدهد که نفوذ هر مقاله در مجله، بالاتر از متوسط است و نمره کمتر از آن نشان میدهد که نفوذ هر مقاله در مجله کمتر از متوسط است، از مجلات مورد بررسی فقط دو مجله ضریب نفوذ بالاتر از 1 را دارا هستند و مابقی مجلات ضریب نفوذ آنها پایینتر از1 است. کم‌ترین مقدار شاخص نفوذ مربوطه به مجله Kerntechnik با ضریب نفوذ 0.111 است و بیشترین مقدار شاخص ضریب نفوذ مربوطه به مجله Jounal of Nuclear Science and Technology با ضریب نفوذ 1.909 است. براساس شاخص ایجین فاکتور مقالات حوزه دانش هسته‌ای را می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد، کم‌ترین ایجینفاکتور مربوط به مجله Kerntechnik با ایجین فاکتور 0.0005 است و بیشترین ایجین فاکتور مربوطه به مجله Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section A-Accelerators Spectrometers Detectors با ایجین فاکتور0.08408 است. از میان مجلات مورد بررسی فقط دو مجله شاخص نفوذ مقاله در آن از 1 بیشتر است که نشان دهندۀ نفوذ مقالات این دو مجله در حوزه دانش هستهای است.

جدول 4-7 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011 براساس شاخصهای نفوذ و ایجین فاکتور»
عنوان مجلات
ایجین فاکتور
شاخص نفوذ مقالات مجله
Kerntechnik
0.0005
0.111
Journal of Radioanaly Ticaland Nuclear Chemistry
0.00847
0.204
Nuclear Science and Techniques
0.00314
0.255
Radiochimica ACAT
0.01057
0.304
Plasma Devices and Operations
0.00271
0.317
Annals of Nuclear Energy
0.00554
0.318
Jounal of Nuclear Materials
0.00082
0.322
2007 Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
0.00799
0.325
ATW-International Journal For Nuclear power
0.00799
0.325
Nuclear Enginering and Technology
0.00799
0.325
Nuclear Scienca and Engineering
0.00799
0.325
Nuclear Technology
0.00799
0.325
Nuclear Technology & Radiation Protection
0.00799
0.325
Progress in Nuclear
0.00799
0.325
Radiation Effects and Defects in Solids
0.00799
0.325
Radiation Measurements
0.00799
0.325
Nuclear Engineering and Design
0.0095
0.332
Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section A-Accelerators Spectrometers Detectors
0.04804
0.361
Applied Radiation and Isotopes
0.01148
0.363
Nuclear Instruments & Methods In Physiscs Pesearch Section B-BEAM Interctions With Materials …
0.03267
0.364
Fusion Engineering and Design
0.00451
0.372
IEEE Transactions on Nuclear Science
0.01917
0.0401
Radiation Physics and Chemistry
0.0043
0.422
Journal of Radiological Protection
0.0021
0.506
International Journal of Energy Research
0.00566
0.584
Jounal of Nuclear Science and Technology
0.03216
0.585
IEEE Transactions on Medical Imaging
0.01893
1.307
Journal of Fusion Energy
0.04731
1.909

۴-3-2-6.بررسی ساختار ظاهری مقالات دانش هستهای ایران
بر اساس معیارهای ارزیابی ظاهری مقالات حوزه دانش هسته ای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سالهای 2007-2011 چه وضعیتی دارند؟
با توجه معیارهای ارائه شده در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، روش تحقیق، روش پژوهش، تولیدات علمی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، جامعه آماری، ابزار پژوهش، روش شناسی