پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، بازده مورد انتظار، مدیریت مالی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

توان ارقام مشابه مربوط به سال های مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه کرد و يا نتایج حاصل از فعالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحد هایی که در صنعت مورد نظر فعالیت می کنند مورد مقایسه قرار داد. در اندازه گيري عملکرد با استفاده از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای اندازه گيري عملکرد در این رویکرد عبارتند از : فروش ، مبلغ سود ، نسبت بهای کالای تمام شده کالای فروش رفته به فروش ، نسبت سود خالص به فروش ، بازده دارایی ها ، بازده سرمایه گذاری)، بازده حقوق صاحبان سهام(صفدري،1391، ص20).
2-1-11-2 ) رویکرد مدیریت مالی – این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می باشد و مدعی است که با استفاده ار نظرات و تکنیک های مطرح شده در آن می توان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. از جمله می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری اشاره کرد که از طریق آن ها می توان انواع دارایی ها مثل اوراق بهادار ، زمین ، اثاثیه و ساختمان را ارزش گذاری کرد و همچنین با استفاده از آن ها می توان بازده سرمایه گذاری ها را نیز تعیین کرد. یکی از مهم ترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای169 (CAPM) است. از طریق مقایسه بازده سرمایه گذاری ها با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد ، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهام داران بیشتر باشد ، می توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده است و در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهام داران کمتر باشد ، می توان این گونه فرض کرد که عملکرد مدیران مطلوب نبوده است. در این رویکرد بیشتر از نظريه های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و… (صفدري،1391، ص21).
2-1-11-3 ) رویکرد اقتصادی – در این رویکرد بیشتر از مفاهیم استفاده می شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأكيد بر قدرت سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده اندازه گيري می گردد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده در بازار، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (صفدري،1391، ص22).

2-1-12 ) عناصر اصلي نظام اندازه گیری عملکرد
در تمامي نظام هاي اندازه گيري به طور عام چهار جزء ديده مي شود كه عبارتند از (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،1382) :
الف) جمع آوري اطلاعات – اطلاعات مورد نياز دقيقاً از عملكردي به دست مي آيد كه به طور تجربي رخ داده است. اين جزء نظام ، وظيفه طراحي شيوه و تدبيري را به عهده دارد كه بتواند آن چه را كه در موقعيت ارزيابي در حال رخ دادن است ، دقيقاً بر اساس استانداردهاي مشخص شده ، تعريف نمايد.
ب) اندازه گيري و سنجش – اين جزء نظام ، وظيفه طراحي شيوه ها و تدابير مورد نياز را بر عهده دارد كه محتواي آن چه را كه رخ داده است تعيين و آن ها را با آنچه بايد رخ مي داده ، مقايسه كند.
ج) اقدامات اصلاحي – پس از مقايسه بين عملكرد و استانداردها ، اغلب به كمك ساز و كار بازخورد ، نقاط انحراف از استانداردها مشخص مي شود.لذا پس از تشخيص نقاط انحرافي ، مدير با اقدام اصلاحي ، شكاف به وجود آمده را كاهش مي دهد.اين كار تا هنگامي كه عملكرد قابل قبولي حاصل نشده است ، ادامه مي يابد.
د) شبكه ارتباطي – تعامل بين دريافت كننده اطلاعات ، ارزيابي كننده و اصلاح كننده اطلاعات حاصل از عملكرد ، در نظام شبكه ارتباطي امكان پذير مي شود. اين شبكه ارتباطي تعيين كننده ساختار نظام اندازه گيري را تحت تأثير قرار مي دهد و به عبارت ديگر ساختار حاكم بر نظام هاي اندازه گيري ، از شبكه ارتباطات متاثر است.

2-1-13 ) فرآیند اندازه گيري عملکرد
هر فرآیندی شامل مجموعه اي از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدف دار می باشد. در فرآیند اندازه گيري عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود ، رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد (رحيمي،1385،ص ص42-41) :
تدوین شاخص ها و ابعاد و محور های مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها
تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه
استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده
استخراج و تحلیل نتایج

2-1-13-1 ) تدوین شاخص – شاخص ها مسیر حرکت شركت ها را برای رسیدن به اهداف را مشخص می کنند. نگاه اول در تعيين شاخص ها متوجه چشم انداز170 و ماموریت171 و اهداف کلان172 ، راهبردهای بلند مدت173 و کوتاه مدت174 و برنامه های عملیاتی و فعالیت های اصلی شركت متمرکز می شود. به طور مثال ، اساسنامه و برنامه های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر شركت می باشد ، ملاک قرار می گیرد. برای شرکت ها و گروه های صنعتی که چندین شرکت اقماری را تحت پوشش دارند می توان شاخص هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هر یک از آن ها با توجه به وظایف و فعالیت و فن آوري و محصول و منابع و مسئولیتی که دارند ، تدوین نمود. شاخص های اندازه گيري عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک نظام (SMART & D) را داشته باشند. این واژه از حروف اول کلمات زیر تشکیل یافته است (عفتي دارياني ، 1386، ص12) :
Specific : به معنای مخصوص ، معین ، مشخص ، واضح ، قابل فهم و چالشی است. یعنی شاخص بايد جامع ، مانع ، شفاف و ساده باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.
Measurable : به معنای قابل اندازه گیری بودن است . یعنی سنجش شاخص به سادگی مقدور باشد و علاوه بر کمی ، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمی را نیز داشته باشد.
Achievable : به معنای قابل دستیابی است.
Realistic : به معناع واقع گرایانه است. یعنی شاخص باید با فعالیت ها ، ماموریت ها و خط مشی و راهبردهای واقعی شركت و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد شركت مرتبط باشد.
Time Frame : به معنای چهارچوب و محدوده زمانی است. یعنی شاخص باید دوره ی ارزیابی معین داشته باشد.
Data Base: به معنای بانک اطلاعاتی است. یعنی داده ها واطلاعات لازم مربوط به شاخص باید وجود داشته باشد.

هر شاخص عملکرد از یک عدد دارای واحد اندازه گیری تشکیل شده است. عدد، میزان اهمیت (مقدار) و واحد ، معنای آن عدد را به ما نشان می دهد و همواره به یک هدف متصل اند. شاخص ها می توانند توسط واحدهای یک بُعد ی مثل ساعت ، متر ، نانو، ثانیه، دلار وتعداد گزارشات نشان داده شوند. واحدهای اندازه گیری چند بُعد ی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این ها شاخص هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می شوند. اکثر شاخص های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می گیرند (عفتي دارياني،1386، ص13) :
اثربخشی175 : میزان برآورده شدن نیازها توسط فرآیند را نشان می دهد.
كارآيي176 : میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرآیند ها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می دهد.
کیفیت177 : درجه تطابق توليدات و یا خدمات با انتظارات مشتری.
زمان سنج178 : میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه می گیرد.
بهره وری179 : میزان افزایش ارزش افزوده هر فرآیند را نشان می دهد که می تواند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.
امنیت180 : میزان سلامتی سازمان يا شركت و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می نماید.

همچنین باید در نظر داشت شاخص های عملکرد و اهمیت شان باید در راستای مقوله هايی نظير ، نیاز مشتریان ، حصول توافق در تصمیم گیری ، قابل فهم بودن ، قابلیت استفاده وسیع ، تفسیر پذیری یکنواخت ، قابلیت انطباق با حسگرها (شاخص های فعلی)، توانمندی در تفسیر نتایج و اقتصادی بودن اجرایی قرار گيرند.
بنا به گفته آرمسترانگ181 شاخص ها و سنجه های اندازه گيري عملکرد می توانند دارای سرفصل های كلي ذیل باشند(آرمسترانگ،1385،ص ص63-62) :
مالی – مانند درآمد ، ارزش صاحبان سهام ، ارزش افزوده ، نرخ های بازده ، هزینه ها.
خروجی- مانند واحدهای تولیدی یا پردازش شده ، ظرفیت پذیرش ، حساب های جدید.
اثرگذاری – دستیابی به یک استاندارد (کیفیت ، سطح خدمات و غیره).
تغییرات رفتار – در قبال مشتریان داخلی و خارجی مانند تکمیل کار ، پروژه ، سطح استقبال از خدمات ، نو آوری.
واکنش : مانند قضاوت دیگران ، همکاران ، مشتریان داخلی یا خارجی.
زمان – مانند سرعت پاسخگویی یا گردش کار ، دستاوردها در مقایسه با جدول زمان بندی ، میزان کار عقب افتاده ، زمان بازاریابی ، زمان های تحویل.
2-1-13-2 ) تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها – تعیین اهمیت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها سبب مشخص شدن شاخص هایی دارای بیشترین و کمترین اهمیت می گردد.برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ها روش هایی از جمله روش لیکرت182 ، روش گروه غیر واقعی183 ، روش بوردا184 ، روش انتخاب نظریات کارشناسان185 و روش تحلیل سلسله مراتبی186 را می توان نام برد (رحيمي،1385، ص43).
2-1-13-3 ) استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها – تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین متحرک برای دو یا چند دوره گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های موثر در نحوه ی تحقق آن شاخص ، استخراج و معین می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب عملکرد ، شاخص باید واقع گرایانه و غیر بلند پروازانه عمل کرده و توافق واحدهایی که وظیفه ی انجام و عمل به آن شاخص را بر عهده دارند جلب نمود.
2-1-13-4 ) سنجش و اندازه گیری نتایج – برای هر شاخص، عملکرد واقعی را با استفاده از مجموعه واقعیت های موجود، مشخص و با استاندارد عملکرد مطلوب مقایسه کرده و نسبت به وضعیت تحقق اهداف آن شاخص ، بررسی های لازم انجام می گردد.
2-2-12-5 ) استخراج نتایج – در نهایت تحلیل های لازم انجام شده و در صورت لزوم ، اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد در آن شاخص را معین می نمایند. یک نکته این که در نتایج عملکرد معمولاً رویکرد و دیدگاه حاکم در اندازه گيري عملکرد مورد توجه خاص قرار می گیرد به طور مثال اگر اندازه گيري عملکرد یک فرآیند مورد توجه باشد، نتایج این ارزيابي منتهی به تعیین وضعیت مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد آن فرآیند می گردد. اگر فرآیند موجب افزایش ارزش افزوده برای شركت شود ، عملکرد مطلوب در غیر این صورت علت منفی بودن عملکرد فرآیند را باید بررسی نمود (رحيمي،1385، ص43).

2-1-14) معیارهای اندازه گیری عملکرد
مدیریت یک شركت بدون اندازه گیری عملکرد مثل هدایت یک کشتی بدون ابزار ناوبری است. وظیفه کنترل در بین وظایف پنج گانه مدیران بیش از هر چیز نیازمند وجود سازوکاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد است. ارزیابی کلی عملکرد یک شركت نه تنها نیاز به بررسی كارآيي فعالیت ها و فرآیندهای آن دارد بلکه مستلزم کنترل اثربخشی شركت در رسیدن به اهداف بلند مدت و استراتژی های آن نيز مي باشد برای ایجاد یک نظام اندازگيري عملکرد باید معیارهایی انتخاب شوند که به بهترین نحو بازتاب استراتژی های شركت باشد. این معیارها می توانند عوامل کلیدی موفقیت حال یا آینده شركت باشند که خود در برگفته از استراتژی های شركت مربوطه مي باشند. به طور نمونه مي توان با اندازه گیری این معیارها و ارزیابی آن ها با مقادیر هدف و طراحی یک نظام پاداش بر مبنای آن می توان کارکنان را تشویق به پیاده سازی استراتژی در سطح شركت نمود (نجمي و همكاران،1387، ص1).
اندازه گيري عملكرد شركت ها مي تواند با معيارهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارت امتیازی متوازن، استراتژی ها، رضایت مشتری، نیازمندی ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، عملکرد مالی، عملکرد شرکت