پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

از نظر علم معناي بيان، ساخت بخشيدن به توده يا ماده نامنظم را تداعي مي كند. ساخت بخشيدني كه به ماده بدون حيات و نامرتب، معني و حيات بدهد. مناسب ترين واژه براي تمام داده هايي كه براي كاربر ازطريق نوعي نظم بخشيدن به آنها فراهم مي شود، واژه اطلاعات است (رضائيان, 44:1380).
تعاريف بسياري که در طول سال ها از اطّلاعات شده است. ساده ترين و واضح ترين اين تعاريف اين است ” اخبار به اضافه تجزيه و تحليل مساوي است با اطّلاعات”فرمول بالا تمايز بين اخبار جمع آوري شده را با اطلاعات توليد شده روشن مي کند. اين فرمول خاطر نشان مي کند بدون تجزيه و تحليل هيچ اطّلاعاتي وجود ندارد (ياوري ونجار, 21:1388).
2-4-3-2) انفجاروسرريز اطّلاعات:
ايجاد توسعه زير ساختهاي ارتباطات ازراه دور و رشد ميزان استفاده از كامپيوترهاي شخصي به كارگيري دستگاه هاي موبايل در همه جا دستيابي به حجم وسيع اطلاعات را در هر زمان و در هر كجا براي افراد به ارمغان آورده هيچ كس مخالف اين واقعيت نيست كه اطلاعات منابع ارزشمندي است و افزايش دسترسي به آن سبب انتفاع افراد و سازمان ها مي گردد با اين وصف قابليّت فناوري اطلاعات در كسب داده و اطلاعات و واردسازي آن به زندگي ما ممكن است بيش از ظرفيت ما در نگهداري آن ها شود و به عبارتي سرريز اطّلاعات پيش آيد (كامراني،106:1386).

2-4-3-3) تقسيم بندي اطّلاعات:
در تقسيم بندي اطلاعات پناهي (1379) چهار مورد را به شرح زير بيان مي نمايد:
1-اطّلاعات عملياتي 2-اطّلاعات مديريتي 3 -اطّلاعات تاكتيكي 4-اطّلاعات استراتژيك
اطّلاعات جنايي: تعاريف بسياري در مورد اطّلاعات جنايي موجود که در اينجا به دو مورد اشاره خواهيم کرد. تعريف اوّل مربوط به وزارت دادگستري ايالات متحده آمريکاست که اطلاعات را اينگونه معرفي مي کند:” اخباري است که جمع آوري، تجزيه و تحليل ويا منتشر مي شودتا اقدامي مجرمانه را پيش بيني يا جلوگيري کرده و يا برآن نظارت و کنترل نمايد.”
تعريف دوم مربوط به توافق 12 عضو کشور اروپايي اينترپل در سال 1992 است که بعد ها مورد توافق ساير اعضا قرار گرفت: ” شناسايي و انديشيدن تدابير لازم براي کشف رابطه موجود ميان اطلاعات مربوط به جرم و ساير اطلاعاتي است که احتمالا با آن مرتبط مي شوند که هدف آن انجام عمليات پليسي و قضايي و پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده است”(بياباني،42:1389).
2-4-3-4)ابعاد اطّلاعات:
الف) ابعاد اطّلاعات از منظر افراد: از منظر توليدكننده و يا كاربر مي توان اطّلاعـات را در سـه بعد زمان، مكان و شكل قرار داد:
1) بعد زمان: با توجه به تغيير سريع شرايط و ضرورت تصميم گيري به موقع، اطلاعات بايستي درست در زماني كه به آن نياز است، در دسترس قرار گيرد (صرافي زاده و پناهي, 13:1386).
2) بعد مكان: بعد مكاني اطلاعات، اشاره به دسترسي به اطّلاعات، بدون در نظر گرفتن محل استقرار دارد. امروزه با گستردگي فناوري اطّلاعات بايد در هر مكاني بتوان به اطلاعات مورد نياز دست يافت.
3) بعد شكل: اولين جنبه اين است كه اطّلاعات بايد به شكلي ارايه شود كه كاربر بتواند از آن استفاده نمايد مانند متن، صوت، تصوير، گرافيك و غيره. دومين جنبه به صحت اطلاعات مربوط مي شود (صرافي زاده و پناهي, 13:1386).
ب)ابعاد ساختاري اطّلاعات: گردش اطلاعات در سازمان در چهارچوب جهت مي توانـد انجـام گيرد(همان: 15).

ج)ابعاد كيفي اطّلاعات: منظور از كيفيت اطلاعات در اين نوشتار ابعادي است كه مي تواند ارزش اطلاعات را براي كاربر افزايش دهد. در تبديل داده ها به اطلاعات، غير از شناخت اوليه كاربران، نكات ديگري نيز وجود دارد كه اهميّت خاصي برخوردارند. اين نكات عبارتند از:
1-كيفيت داده هاي اوليه 2-وظايف پردازشي 3 -زمان 4-انتقال داده ها 5-نحوة ارائه داده ها 6-وسيلة ارتباطي (صرافي زاده و پناهي, 1386: 15-18).
2-4-3-5)ارزش اطّلاعات:
با در نظر گرفتن اطلاعاتي كه كاربر دريافت مي كند، مي توانيم ارزش هاي متفاوتي براي هر بخش از اطلاعات درنظر بگيريم. ارزش اطلاعات بستگي دارد به شناخت كاربر از اطلاعات و مرتبط بودن آن با موقعيت وي (صرافي زاده، 1386: 18).
2-4-3-6) اهميّت اطّلاعات:
هر سازماني كه داده هاي صحيح، دقيق، بهنگام و جامع در اختيار داشته باشد و بتواند در كمترين زمان، به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد، نقش داده و اطلاعات در مديريت سازمان ها، نقش حياتي و اساسي است. هر چه فضاي اطلاعاتي يك سازمان، دقيق تر، شفاف تر، منسجم تر و سيستماتيك تر باشد، سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد (روحاني روانکوهي, 93:1372).
2-4-3-7)مديريت اطّلاعات:
مديريت اطّلاعات مشتمل بر برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل منابع اطلاعات است. اين فعّاليّت ها به هم وابسته هستند. مديريت موثر اطّلاعات مستلزم اين است که روش هاي برنامه ريزي، رويه هاي کنترل و ترتيبات سازماني با يکديگر سازگاري و تناسب داشته باشند. ودر اصل آنها بايد با اقدامات مديريت کلي سازمان تناسب و هماهنگي داشته باشند (حسن زاده, 58:1384).
2-4-3-8)مکاتب فکري در مديريت اطّلاعات:
به طور کلي در زمينه مديريت اطّلاعات در سازمان دو مکتب فکري وجود دارد.
1- رويکرداز پايين به بالا:
اوّلين مکتب فکري، رويکرد سنّتي از بالا به پايين است. دراين مکتب جهت فراهم ساختن مبنايي براي تغيير وضعيت موجود خط مشي ها، استانداردها، فرايندها، رويه هاو سيستم هاي کامپيوتري به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در اين رويکرد تغييرات به صورت تدريجي صورت مي گيرد ودر بر گيرنده مهندسي مجدد اساسي فرايند ها نمي باشد بلکه شامل اتوماسيون بخش هاي معيني از فرايند مثلا مکانيزه کردن رويه هاي دستي جاري است.
2- رويکرد ازبالا به پايين:
رويکرد دوم همانند روش BPR ،80رويکرد از بالا به پايين مي باشد. در اين رويکرد با توجه به مأموريت مربوط سازمان از آغاز در يک صفحه سفيد کاغذ تصميم مي گيرند که سازمان چگونه کارکند. در واقع اين کار در تعيين ضرورت تغيير، با کسب پشتيباني مديريت عالي اطمينان از رهبري آشکار و متعهد پروژه از بالاي سازمان شروع مي شود. اين مستلزم ترسيم شيوه جديد انجام کار و تصميم گيري براي غلبه بر موانع در راه نيل به آن است. بر خلاف رويکرد از پايين به بالاکه براي وظايف روزمره اداري به کار مي رود رويکرد از بالا به پايين براي فرايند هاي صفي سازمان يا فرايند هاي حياتي ماموريت سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد. ايجاد اين نوع تغييرات مستلزم وجود نگرش تغيير در سراسر سازمان است. به طوري که سازمان بتواند آينده نگر و ياد گيرنده باشد (حسن زاده, 64:1384).

2-4-3-9)مديران و اطّلاعات:
مديران در همه سطوح و بخش هاي سازمان وجود دارند و بر اساس سطوح مديريت عبارتند از:
1-مديران ارشد2-مديران مياني3- مديران اجرايي در طراحي سامانه هاي اطّلاعاتي بايد سطوح مختلف مديران را در نظر داشته باشيم، زيرا اين امر هم بر منابع اطّلاعات و هم بر نحوه ارائه آن تأثير مي گذارد. (صرافي زاده، 1386: 31).

2-4-3-10)الگوي اطلاعات ملي بريتانيا:
الگوي اطّلاعات ملي بريتانيا (NIM) 81 نتايج کارکرد اطّلاعاتي را رسيدن به امنيت اجتماعي،کاهش جرم، کنترل بزهکاري و کنترل بي نظمي مي داند.
براي رسيدن به نتايج مذکور، اين الگو گام هاي زير را طراحي مي کند.
1- ايجاد سامانه ها و پروتکل هايي براي تسهيل (در جريان) اطلاعات؛
2- تعريف مأموريت 82 و هماهنگي و همکاري ( انجام آن)؛
3- فراهم کردن محصولات ا طّلاعاتي پايه براي هدايت عمليات؛
4- وضع قوانين و الگوهايي در باره تعيين بهترين شيوه هاي آموزشي در تمام سطوح پليس؛
2-4-3-11)سياست پليسي اطّلاعات محور:
موضوع “سياست پليسي اطّلاعات محور ريشه در بريتانياي کبير دارد. سياست پليس اطّلاعات محور براقدامات مجرمانه کليدي تاکيد دارد. هنگامي که مشکلات جنايي شناسايي و با ارزيابي هاي اطّلاعاتي برآورد شدند آن وقت است که مي توان مجرمان کليدي ( حرفه اي ) را براي تحقيق و تفحص هدف يابي کرد. اين الگو توسط سرويس اطّلاعات جنايي ملي(NCIS) 83 رواج يافته است. چهار بخش مورد تاکيد در اين عبارتند ا ز:
1- شناسايي مجرمان ( به ويژه مجرمان سابقه دار و حرفه اي از طريق ابزار هاي آشکار و پنهان)؛
2- مديريت کانون ها و مراکز جرم و بي انضباطي؛
3- بررسي و تحقيق درباره جرايم وحوادث مرتبط؛
4- استفاده از اقدامات پيشگيرانه ، از جمله همکاري با شرکاي کاري و همکاران محلي براي کاهش جرم و بي نظمي؛(NICS) ( ياوري و نجار،1388: 38-39).
2-4-4)مديريت تبادل اطّلاعات:
2-4-4-1)تعريف مديريت تبادل اطّلاعات: مديريت تبادل اطّلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطّلاعاتي در جايي که بيشترين منافع را براي سازمان داشته باشد (حسن زاده،81:1384).
يابه عبارتي فعّاليّت هاي انتقال و توزيع اطّلاعات از يک شخص،گروه و يا سازماني به شخص، گروه يا سازمان ديگر، بارتول تسهيم اطّلاعات را اينگونه تعريف ميکند. تسهيم اطلاعات عبارت است از اشتراک اطّلاعات مناسب، ايده ها پيشنهادها و تخصيص ها با ديگران در يک سازمان (محمدي فاتح، سبحاني و محمدي, 509:1387).
يکي از مهمترين بخش هاي مديريت تبادل اطّلاعات، نقش انتقال اطّلاعات به افراد مناسب يا قرار دادن دانش در جايي است که بدان نياز مي باشد و تسهيم اطّلاعات فرايندي است که افراد متقابلا اطلاعات صريح و ضمني را مبادله مي کنند و مشترکاً اطلاعات جديد خلق مي کنند. انتقال و نشر اطّلاعات فرصت هايي را براي به حداقل رساندن توان سازمان براي برآورده کردن نيازهايش فراهم مي کند (لين, 12:1384).
تبادل الکترونيکي داده ها، موجب صرفه جويي در همه زمينه ها و کاهش در اشتباه کاري مي گردد. براي اينکه کار تبادل الکترونيکي به خوبي و درستي انجام شود، چهار پيشنياز ضروري است.
1- استاندارد کردن تبادل: طرف ها بايستي در چگونگي شکل و ويژگي هاي پيام هماهنگ شوند.
2- نرم افزار تبادل: طرف ها بايد از نرم افزار همگون و يا همساز شده استفاده کنند.
3- صندوق پستي مناسب: کاربران بايد فضاهاي مناسب براي دريافت و نگهداري پيام هاي الکترونيکي در رايانه هاي خود ايجاد کرده باشند.
4- رعايت هاي قانوني: پاره اي از اسناد مانند تضمين نامه ها بايستي اصلي و امضاء مجاز باشند بنابراين کاربران تبادل الکترونيکي بايستي با تنظيم پيمان هايي(پروتکل)، روش اجراي اينگونه موارد و راههاي پايش( کنترل) و اصلاح آنها را پيش بيني کرده باشد (لاودن، کنث.سي و جي.پي84،1387: 254-255).
در ادامه جهت داشتن الگويي جهت پرداختن به ابعاد مديريت تبادل اطلاعات با توجه به مدل ملي تبادل اطّلاعات در دولت فدرال ايالات متّحده و و مدل ملّي شبکه تبادل اطّلاعات در کشور در منابع موجود، و قابل انطباق بودن مدل ملي شبکه تبادل اطّلاعات کشور به شرايط سازمان ناجا در ابعادکوچک تر، اين مدل انتخاب و در ذيل به آن پرداخته مي شود.
2-4-4-2)شبکه ملّي تبادل اطّلاعات :
شبکه‌‌ ملّي متشکل از زيرساخت‌هاي ارتباطي، مراکز داده‌ي توسعه يافته داخلي دولتي و غيردولتي و همچنين زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري است که در سراسر کشور گسترده شده است.
اين شبكه ظرفيت لازم براي “نگهداري و تبادل امن اطّلاعات داخلي درکشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونيکي” و “دسترسي به اينترنت” از طريق بستر ارتباطي باند پهن‌ سراسري براي کاربران خانگي، کسب ‌وکارها و دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم مي‌كند.
اين شبکه تجميع کننده‌ شبکه ‌هاي اختصاصي، محلّي و ملّي در کشور است كه از دو بخش اختصاصي و عمومي تشکيل مي‌شود. بخش اختصاصي براي ارتباط و تبادل اطّلاعات و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي با يکديگر و بخش عمومي براي ارايه خدمات به كاربران عمومي است و اين دو بخش در نقاطي نظير مراكز داده با يكديگر اتصال دارند85.
2-4-4-2-1)مأموريت شبکه ملّي اطّلاعات:
1- ايجاد زيرساخت مناسب توسط دولت براي انجام و ظايف حاکميتي و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدّي گري دولت در عرصه هاي غير ضروري فناوري اطّلاعات
2- بهره برداري حداکثري از توان بخش خصوصي از طريق ايجاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انتقال اطلاعات