پایان نامه با واژگان کلیدی ارزشهای فرهنگی، مدرنیزاسیون، استفاده ابزاری، جامعه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

کنونی زنان قیام نمایند.
در ایالت اهایو خانم مک دانیل کار شبانه گرفته تا برای دفاع از حقوق زنانی که در کارخانجات صنعتی کار میکنند وقت بیشتری داشته باشد. او سازمانی را بنیاد نهاده که هدف آن مبارزه بر ضد قانون حمایت کارگران است.
خانم نامبرده میگوید: یکی از زنان به علت برداشتن وزنههای سنگین دچار خون ریزی داخلی شده است. ما میخواهیم به وضع سابق برگردیم، دلمان میخواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند، نه مثل یک کارگر!. (حکیمی، 1345: 35)
خانم «سالی کنن» رئیس« انجمن خوشحالی زنان» میگوید: نظر نهایی من اینست که خانمها باید در پرداختن به امور خانهداری یا کار کردن در بیرون از خانه آزاد باشند و حق انتخاب داشته باشند. او میگوید از دست رفتن امتیازات زنان برای من دردناک است دستشوئیهای زنان و مردان نباید یکی شود. با زنان نباید مثل یک شخص رفتار نمایند و حتی فکر اینکه مردان زنان را بازرسی بدنی کنند برایم غیرقابل تحمل است.»(حکیمی، 1345: 36)
6-5-11 . مردان کمک کنند تا قانون تساوی زن و مرد لغو شود
راهحل دیگری که زنان آمریکا برای لغو قانون تساوی زن و مرد بکار بردهاند کمک خواستن از مردان است. آنان از مردان میخواهند برای لغو این قانون ناعادلانه که از طرف فقط عدهای از زنان پیشنهاد شده به کمک آنان بشتابند و یاریشان کنند. چرا که اگر این وضع ادامه یابد زندگی و کار زنان در امریکا و ایالت اوهایو که به تصویب این قانون مبادرت ورزیده مختل و ناممکن میشود.
«در ایالت کالیفرنیا همسر یک دکتر طب به نام جاکوئی داویسون میگوید: خبری که مرا ناراحت میکند این است که چرا مردان به کمک ما نمیآیند تا ما را از زیر فشار تغییراتی که از طرف یک اقلیت کوچک تحمیل میشود نجات دهند!.
اگر این ماده اصلاحی تصویب شود دیگر باید با آمریکا خداحافظی کرد. شرایط کار در ایالت اهایو کم کم دارد غیر قابل تحمل میشود. چند روز پیش زنی به من تلفن کرد و گفت که او مجبور است در هر دو دقیقه یکبار، یک گلگیر70پوندی را بلند کند و میگفت وقتی نصبت به این کار اعتراض میکنم به من میگویند این همان چیزی است که بخاطر آن مبارزه کردهای اگر قدرتش را نداری و حس میکنی که کمرت توانائی برداشتن وزنههای سنگین را ندارد بهتر است استعفا بدهی!!» (حکیمی، 1345: 36)
میتوان گفت عنوان این موضوع از جانب نویسندگان این نشریه به نوعی به دخالت آنان درباره اتفاقاتی که در جامعه دارد برای زنان میافتد مشروعیت میدهد. و بازنمایی از نجات دهندگان(یعنی بانیان نشریه مکتب اسلام) برای زنان در وضعیت اسفبارشان است.
6-5-12 شناساندن زن به جامعه
راهحلی که برای کالایی نشدن زنان پیشنهاد میشود شناساندن زن به جامعه است. در واقع منظور متن زیر مفهوم سازی نوین و تازهای از زن برای جامعه و خود زنان است. گفتمانی متضاد و مخالف گفتمانی که درباره زن در جامعه حاکم است باید تولید شود . نویسنده گفتمان غالب درباره زنان را که در جامعه استیلا دارد متهم به استفاده ابزاری از زن و سوء استفاده از او میکند.
«برای یکبار هم که شده باید واقعیت را به نحو کامل دریافت و زن را به جامعه شناساند که در چه موقعیتی است و نشان داد که مقام انسانی او چیست و هشدار داد که او را هدف تبلیغات سوء قرار ندهد».(قائم مقامی، 1355: 31)
نویسندگان مکتب اسلام در متن مشابهای زن را نه یک کالا برای تبلیغ یا وسیله شهوترانی مردان بلکه انسانی دارای قدرت تفکر، خلاقیت، آفرینندگی دانسته و از او میخواهند به اصل خود بازگردد نه زنی که هر روز به آرایش و خودآرائی خود میپردازد. آنان اظهار میکنند امتیاز دادن به زنان نمیتواند آنان را به جامعه بازگرداند بلکه باید شخصیت زنانه تغییر کند. سپس از زنان میخواهند با کنار نهادن شخصیت تعریف شده اجتماع کنونی، به دنبال تعریف تازهای از خود باشند و دوباره خود را کشف کنند. اینگونه زن میتواند به مفهوم آزادی نیز دست یابد و به دنبال آزادیهای کاذب غربی نیز نباشد.
«گمراه کننده است اگر تصور کنیم با امتیاز دادن به زن میتوان او را به جامعه بازگرداند و شخصیت انسانی از دست رفتهاش را به او بازگردانید. بایداو به خود فرصت بدهد تا یک روز وقتی جلوی آینه برای آرایش کردن نشست به جای رنگین کردن خود، به نظاره بایستد و در صورت طبیعی خود به دنبال زن به دنبال انسانی که میتواند بیندیشد، بیافریند، نقد کند و دارای قدرت خلاقیت و ابتکار و ابداع میباشد، بگردد به دنبال انسانی که تنها برای گرم کردن بستر مردان خلق نشده، تا آنوقت بتواند بفهمد که زن یک کالا نیست و خود به دنبال شخصیت واقعی خود برود و خود را دوباره کشف کند. در این مرحله است که زن از موقعیت کنونی خود آگاهی بدست میآورد و وجود قوانین و شرایط دیگر حمایت کننده از او میتواند به او کمک کند تا به آزادی انسانی خود برسد.(قائم مقامی، 1355: 31)
6-5-13 . الویت دادن به استقلال فرهنگی
زنی که در مکتب اسلام (1) ناموس جامعه اسلامی بود در مکتب اسلام (2 )هویت جامعه خوانده میشود تا جایی که نویسنده عنوان میکند، جامعه ما به استقلال نخواهد رسید تا وقتی که زن دارای استقلال باشد و از فرهنگ دروغین و کاذب غرب دست بشوید. همچنین زن را عامل همبستگی و وحدت جامعه خواندهاند زیرا فرهنگ یک جامعه را زنان میسازند یا بهتر است گفت زنان نماد فرهنگی جامعه خود محسوب میشوند. پس الویت دادن به استقلال فرهنگی یا استقلال زنان و دورکردن آنان از ارزشهای غربی برای حفظ جامعه ضروری است و حتی مقدم بر استقلال اقتصادی است. و برای این امر باید زنان را نیز هوشیار کرد و از خود آنان کمک خواست. نویسنده اظهار میکند؛
«زنان هوشیار باشند که آلت دست مظاهر کاذب فرهنگهای بیگانه قرار نگیرند. زیرا استقلال زن در حقیقت یکی از عوامل اصلی استقلال جامعه میباشد و استقلال فرهنگی باید مقدم بر استقلال اقتصادی باشد، چه احساس هویت ملی در هم بستگیهای روانی و وحدت فرهنگی جامعه است نه در پیشرفت اقتصادی، بدیهی است که یک انسان واقعی میتواند علیرغم زمان و مکان و نظام فکری مقبول جامعه و توجیهات ارائه شده و دلائل منطقی پذیرفته شده قدم بردارد، ولی تعداد این قبیل انسانهای ارجمند، معدود استم.( قائم مقامی، 1355: 32)
6-5-14 . انتقال ارزشها از طریق زنان
برای تبلیغ ارزشها و مفاهیم نوین که ضد ارزشهای حاکم برجامعه در مورد زنان است نویسندگان این نشریه پیشنهاد میکنند که خود زنان دست به تبلیغ زده و زنان دیگر را از مسخ شدن ارزشها و فرهنگهای غربی نجات داده و مفاهیم جدید را جایگزین مفاهیم قبلی کنند. و اظهار میکنند؛
«البته اگر زنانی معدود در جهت خلاف کالا شدن خود و ضوابط مسخ شده و ارزشهای فرهنگ وارداتی قدم بردارند خواه ناخواه موجب انتقال ارزشهایی نوین به دیگر زنان خواهند شد که مسلماً درخور اهمیت است ولی تاثیری که آنان بر اجتماع خواهند داشت به مراتب کمتر از اقدامات همه جانبهای است که مقامات مسئول میتوانند انجام دهند اما برای آنان که فکر میکنند فرد نباید هیچ اقدامی بکند ما چنین پاسخ میدهیم که:« آزادی فرد پس از آزادی ملی به وجود نمیآید آزادی واقعی فقط موقعی میتواند وجود داشته باشد که فرد نیز آزاد ساختن خویش را بیچون و چرا آغاز کرده باشد.»(قائم مقامی، 1355: 32)
متن علاوه بر زنان از مسئولین نیز کمک میخواهد تا از کالا شدن زنان جلوگیری کرده و در اشاعه مفاهیم نوین و انسانی از زن کمک کنند تا زن به آزادی واقعی برسد. اشاره ظاهری متن آزادی از بند فرهنگ وارداتی و غربی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی است. اما باید دقت کرد که حکومت وقت خود دستور مدرنیزاسیون و بیحجاب شدن زنان، تغییر قوانین مدنی برای زنان، بیرون آوردن زنان از خانه و دادگاه خانواده و غیره را داده است. کمک خواستن از مسئولین یا دولت میتواند پوششی باشد برای فهوای کلی متن؛ یعنی آنجا که تغییر ارزشهای حاکم را از زن میخواهد و او را تشویق به تبلیغ مفاهیم جدید بین زنان دیگر میکند. نویسنده، آزادی را برای خواننده زن رهایی از ارزشهای حاکم جامعه معنا میکند و او را دعوت به حرکت برای رسیدن به این آزادی میکند.
6-5-15 . به وجود آوردن زن مبارز
ارزشهای نوین، زن متفاوت و نوینی را به جامعه عرضه میکند. زنی مبارز و آزادیخواه ،«به عقیده ما آزادی جامعه امروزی بستگی به این خواهد داشت که زن در مبارزه تاریخی خود برای کسب اصول انسانی تا چه حد پیش رود، زیرا تنها با رهائی واقعی زن( از قید و بند شهوت مرد) است که ما میتوانیم به یک جامعه آزاد دست بیابیم».(قائم مقامی، 1355: 31)
متن از زن مبارز و جدال تاریخی او برای کسب هویت انسانیش خبر میدهد. نویسندگان از نیروی اثربخش زن برای رهایی و آزادی جامعه سخن میگویند و آزادی جامعه را در گرو رهایی زن از قید شهوت مرد میدانند.
جامعه آزاد به وسیله زنان مبارز به دست میآید؛ مقید بودن آزادی جامعه به زنان با فروپاشی مفاهیم زنی که در جامعه هژمونی شده و سمبل مدرنیزاسیون حکومت غالب است به وسیله زنان مبارز استنباطی است که میتوان از لایههای پنهان متن داشت.
در متن مشابهای با استفاده از عبارات انقلابی و حماسی زنان را به مبارزه با تهاجم غربی فراخوانده و از آنان برای ساختن گفتمانی جدید بوسیله تلفیق فرهنگ ملی با فرهنگهای دیگر در کنار مسئولین کمک خواستهاند.
«آنان که در راه اعتقاد و طریق باشکوه زندگی که شایسته انسان است مصمانه و مجدانه گام برمیدارند بیآنکه از مطرود و محکوم شدن در جامعه آدمهای مصلحت پرست و قالبهای مسخ شده مشروع و مقبول چنین جامعهی بهراسند حقیقتاً قابل ستاشیند چه رفتن در راه اعتقاد به اندازهای پر ارج و حماسه آفرین است که تحمل هر نوع رنج و دردی را برایشان میسر میسازد اما آیا همه انسانها و در این مورد خاص، زنان میتوانند به این ترتیب اقدام کنند؟ بله میتوانند ولی شکی نیست که راهی دشوار در پیش دارند زیرا ترغیب و تشویق مردم و جهت دادن به افکار آنان در مسیر فرهنگ ملی با تلفیق آگاهانه با فرهنگهای دیگر اقدامی جمعی است، بنابراین این وظیفه خطیر و مهم مقامات مسئول است».(قادم مقامی، 1355: 32)
در زاویه پنهان متن انسانهای مبارز با زبانی حماسی و سرشار از شور انقلابی مورد ستایش قرار میگیرند. افرادی که در راه اعتقاد خود از محکوم شدن نمیهراسند سپس با یک پرسش که آیا زنان نیز در این جرگه هستند با دشوار خواندن راه، آنان را نیز وارد میدان مبارزه کرده و تمام مفاهیم یک انسان مبارز را به زن منتسب میکنند.
6-5-16 . احیاء دوباره فرهنگ
نویسندگان مکتب اسلام در ادامه عنوان میکنند به دنبال احیاء فرهنگ دوباره و بازتولید فرهنگ ملی هستند. در واقع نویسنده از بازگشت به صدر اسلام و احیاء ارزشهای اسلامی سخن میگوید. همچنین تجدیدنظر در برخی از ارزشهای فرهنگی را پیشنهاد میدهد.
«ما معتقد به احیاء فرهنگ دوباره یعنی بازیابی ارزشهای انسانی فرهنگ ملی و حتی تجدید نظر در بعضی از ارزشهای فرهنگی موجود هستیم.»( قائم مقامی، 1355: 32 )
6-5-17 . شرکت دادن زنان در کار تولیدی
نویسندگان نشریه ابتدا خواستار حذف برنامههای مخرب و بیارش رسانهها از جمله تلوزیون، رادیو، سینما و تبلیغات مضر که با خود ناهنجاری فرهنگی برای زن و جامعه به همراه دارد شدند. آنان به وسایلی که به تبلیغ و اشاعه فرهنگ غربی یا الغا و تبلیغ فرهنگ حکومت وقت کمک میکند را به دید انزجار و ابزار فساد نگریسته و خواستار حذف این ابزار و برنامهها میباشند. برای آنکه زنان به دنبال کارهای فرهنگی و هنری نروند از مسئولین میخواهند تا آنان را در کارهای تولیدی بگمارند تا زنان احساس مثبتی از حضور در جامعه داشته باشند. البته سپس تاکید میکنند برنامههای اقتصادی دولت نباید موجب شود اساس خانواده و تربیت فرزندان دچار اخلال شود. به نوعی این خواسته مخالفت با مادران شاغل است.
«میتوان با کنترل و یاحذف این قبیل برنامههای بیارزش و مخرب رادیو و تلوزیون و فیلمهای بیپروای سینماها و تبلیغات مضر در کاهش هرج و مرج فرهنگی موثر واقع شد، تا زن بازیچه قرار نگیرد و روحیهاش به بازی گرفته نشود شایسته است با یک برنامهریزی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار انسان، اعراب جاهلی، اصول اخلاقی، زنان مسلمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تهاجم فرهنگی، نهج البلاغه، زنان و دختران، آزادی اجتماعی