پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، فضای سایبر، حقوق جزا، تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

کامپیوتری، خلافکارها و خرابکاران. انگیزه گروه اول صرفاً دستیابی به سیستمهای کامپیوتری و اطلاعات موجود در آن می باشد و اکثراً نوجوانانی هستند که برای تفریح و سرگرمی و ارضای حس برتری جویی دست به این اقدامات میزنند. انگیزه دسته دوم یعنی خلافکارها کسب منفعت مالی است و عمدتاً در دو مقولهی جاسوسی و کلاهبرداری فعالیت دارند که روز به روز بر تعداد این افراد در جهان افزوده میشود. بالاخره انگیزهی دستهی سوم تنها صدمهزدن و ایراد خسارت به دیگران است، که نه به قصد کسب منفعت و نه سرگرمی و تفریح می باشد بلکه افرادی هستند که دارای اختلالات روانی بوده و یا قصد انتقامجویی دارند.(باستانی، 1390، 34 )
در مورد جرایم فضای سایبر این نگرش در گذشته وجود داشته که مجرمین سایبری همگی مرد بوده اند.این نگرش نیز از آن جا ناشی می شود که دانش ریاضی به طور عام و فناوری رایانه به طور خاص از همان ابتدا در انحصار مردان بوده است. هر چند آمارهای مجریان قانون نیز حاکی از این است که در تمامی جرایم، مردان بیش از زنان مستعد ارتکاب جرم هستند. با این حال، آمارهای اخیر حاکی از پر شدن این شکاف جنسیتی است. در اواخر دهه نود، 22 درصد دستگیر شدگان را زنان تشکیل می دادند. این در حالی است که 14 درصد جرایم خشن و 29 درصد جرایم علیه اموال را زنان مرتکب شده اند. (آقامیر، 1390، 24)
به این ترتیب، واقعیت این است که دیگر دانش رایانه در انحصار مردان نیست. آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که 5/28 درصد برنامه نویسان را زنان تشکیل می دهند که البته درصد ناچیزی از آنها به دنبال بهره برداری نامشروع از مهارت خود هستند. هر چند به هر حال ابزار ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مجازی در اختیارشان قرار گرفته است. بنابراین، این نکته مهم را نباید فراموش کرد که جرایم مجازی توسط هر جنسیت، نژاد و هر گروه سنی قابل ارتکاب است. (زررخ،1389،81)بطور کلی سن مجرمین کامپیوتری بین 10 تا 60 سال مشاهده می شود که گروهی از آنها تازه کار و گروهی حرفه ای هستند و گروهی چیزی میان این دو.(خداقلی ،1383، 39)
دیگر خصوصیتی که درمورد این مجرمین می توان بیان نمود، « حس کنجکاوی » است.بسیاری از هکرها (سارقین کامپیوتری )معتقد نیستند که کار آنها نادرست است. آنها معتقدند که هک کردن (سرقت داده ها یا ورود غیر مجاز به سیستم )صرفا بدلیل ارضاء حس کنجکاوی آنهاست.به دلیل طبیعت مجازی فضای سایبر بعضی از هکر ها آنرا به دیده یک بازی می نگرندو در تمایز فضای سایبر از دنیای مجازی مشکل دارند. برای آنها هک کردن فقط یک ماجراجویی است که آنها در دنیای کامپیوتر تجربه می کنند.(باستانی، 1390، 58)
خصوصیات مجرمان رایانهای که نخستین بار توسط اف بی آی(FBI21) تهیه شده به چهار دسته طبقهبندی شدهاند:
اول – خصوصیات سازمانی22
دوم – خصوصیات عملیاتی23
سوم – خصوصیات رفتاری24
چهارم – خصوصیات منابع25 (بای و پورقهرمانی، 1388، 68)

الف- خصوصیات سازمانی
این خصوصیات روشهایی را مورد بحث قرارمیدهد که مجرمان رایانهای توسط آن خود را گروهبندی میکنند. جاسوسان و مجرمان جرایم سازمان یافته به طور آشکار و قوی، با تشکیلاتی منسجم فعالیت میکنند. درسایرموارد، مجرمان رایانهای بیشتر اوقات یا به طور انفرادی کارمیکنند و یا گروههای بسیار محدودی را تشکیل میدهند. در عین حال، سه یا چهار مجرم رایانهای ممکن است با هم جمع شده فن آوری روز را با یکدیگر مبادله کنند و تلاشهای یکدیگر را بستایند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 68)
بنابراین می توان گفت که در جرایم رایانه ای و سایبری تشکیل گروه و گروهی کار کردن از اهمیت برخوردار نیست و معمولا به طور انفرادی کار می کنند هر چند ممکن است گاهی فعالیت مجرمانه گروهی ارتکاب یابد.
ب – خصوصیات عملیاتی
خصوصیات عملیاتی، روشهایی را که مجرمان برای ارتکاب جرم بهکارمیگیرند مورد بحث قرارمیدهد. از لحاظ برنامهریزی، جرایم رایانهای دربرخیموارد بسیار دقیق و موشکافانه برنامهریزی میشوند. درموارد دیگر به دلیل ضعف سازمانهای پیشگیریکننده، مجرمان توانستهاند فرصتهای خود را ظاهرکنند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 69)
لازم به یادآوری است که ارتکاب بعضی از این جرایم تخصص و مهارت فنی نیاز ندارد ولی بعضی از جرایم رایانهای به ویژه جرایم ارتکابی در فضای سایبر، به تخصص و مهارت بالایی نیاز دارد و لازم است که مرتکبین زمان زیادی را برای زمینهسازی فعل مجرمانه اختصاص میدهند.
ج – خصوصیات رفتاری
خصوصیات رفتاری، خصوصیات مجرمان رایانهای را شرح میدهد و اینکه انگیزهی آنها چه بودهاست؟ علاقهمندیشان چیست؟ چه نقطهی ضعفی باعث شده تا مرتکب جرم رایانهای شوند؟ انگیزه از وجه نقد تا سرگرمی، از دستیابی به منافع مادی تا تبادل افکار و از انتقام تا “چراکه نه؟” را شامل میشود. در پارهای موارد، بیش از یک عامل محرک وجود دارد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 69) در مواردی که خصوصیات رفتاری جرایم رایانه ای بررسی شده آن قدر دامنه انگیزه ها و دلایل شخصی ارتکاب جرم متعدد بوده است که قابل طبقه بندی نمی باشد اما می توان گفت ارتکاب درصد بالایی از جرایم به خاطر کنجکاوی و هیجان بوده است.

د – خصوصیات منابع
این خصوصیات درمورد منابعی بحث میکند که دراختیار مجرمان رایانهای بوده یا به آنها نیاز دارند. مجرمان به چه آموزشها و ابزار و تشکیلاتی برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارند؟ چه کسی قادر است به آنها کمک بکند؟ از لحاظ آموزشی، مهارتهای آموزشی از دورههای رسمی گرفته تا تجربیات به دست آمده درطول کار را شامل میشود. هر چه سطح آموزشها بالاتر باشد، میزان تخصص و مهارت فرد نیز بالاتر می رود.(بای و پورقهرمانی، 1388، 70)
از لحاظ ابزار مورد نیاز، در بیشتر موارد جرایم رایانهای با تجربیات عمده رایانهای میتواند انجام شود. با یک رایانه و مودم مربوط، اگر مجرم مستقیماً به سیستم رایانهای هدف دسترسی داشته باشد، دیگر نیازی به تجهیزات نخواهدداشت. البته در بسیاری موارد به تجهیزات گمراهکنندهی بیش‌تری نیاز است؛ مثلاً برای برقراری ارتباط و استراق سمع الکترونیکی تجهیزاتی باید فراهم شود.(بای و پورقهرمانی، 1388، 70)
با توجه به مطالب ذکر شده،مشاهده می کنیم که مرتکبین جرایم سایبری لزوما ابر تبهکار نبوده اند و نیازی به مهارت و تخصص بالایی برای انجام اعمال مجرمانه خود ندارند و با داشتن آگاهی های کامپیوتری معمول نیز خواهند توانست به نتایج شوم مورد نظر خود برسند.مجرمین این فضای تهدید آمیز هم از میان مردان می باشند و هم زنان ،و در بین آنها هم افراد کم سن وسال و هم بزرگسال دیده می شود.،همچنین این مرتکبین گاه اهداف و انگیزه های بسیار مهم اقتصادی یا سیاسی دارند و گاه فقط جهت بازی و ارضاءحس کنجکاوی و نشان دادن لیاقتشان دست به ارتکاب جرم می زنند.(آقامیر، 1390، 25) مرتکبان این جرایم لزوما به تحصیلات بالا و یا حتی به هوش بالایی نیاز ندارند اما هرچه سطح هوش و تحصیلات و مهارت و حتی امکانات مادی این قبیل مجرمان بالاتر باشد ؛جرایمی در سطح وسیع تر و یا با خسارت بیش تر مرتکب می شوند.
2- عدم تخمین میزان دقیق جرایم ارتکابی
با افزایش بهکارگیری کامپیوتر در تمامی عرصههای زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی(اینترنت) امروزه جرایم کامپیوتری میتواند به وسیلهی هرکسی در هرنقطه ای از دنیا به وقوع بپیوندد و با آنکه تحقیقات به عمل آمده نشان از روند رو به رشد جرایم کامپیوتری دارند ولیکن تعداد آمار موجود نمیتواند ما را به نتیجهگیری مطلوب رهنمون سازد، چه بسا این آمار منعکسکننده تعداد جرایم مکشوفهاند و نه تعداد جرایم واقعی. از خصوصیات و ویژگیهای جرایم رایانهای وجود رقم سیاه26 بسیار بالا میباشد. (باستانی، 1390، 35-34)
انجمن بینالملل حقوق جزا در گردهمایی خود دربارهی جرایم رایانهای و دیگر جرایم علیه تکنولوژی اطلاعاتی که از تارخ 5-8 اکتبر 1992 در ورتسبورگ آلمان برگزارشد، گزارشی درباره جرایم کامپیوتری برپایهی گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو ارایه کرد که مطابق آن تخمین زده میشود تنها پنج درصد جرایم کامپیوتری به مقامات مجری قانون گزارش شدهاند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 71)
رقم سیاه بسیار بالا ی جرایم کامپیوتری علل متعددی دارد که به طور خلاصه عبارتنداز:
اول؛ آنکه تکنولوژی پیشرفته یعنی ظرفیت حافظه فشرده کامپیوتر و سرعت بالای پردازش و ذخیره اطلاعات یکی از دلایل کشف دشوار جرائم رایانهای است.
دوم؛ اینکه ماهیت جرایم رایانهای به گونهای است که کمتر قابل گزارش هستند. دراغلب موارد مرتکب جرم ردپا و مدرکی از خود باقی نمیگذارد چراکه اطلاعات قابل نسخهبرداری است و چیزی ازجای خود برداشته نمیشود، ضمن اینکه سوابق عمل نیز قابل پاک شدن میباشد.
سوم؛ برخلاف بیشتر جرایم مرسوم، بزهدیدگان ناآگاه اغلب بعداز وقوع جرم به وسیله مأموران از اینکه متحمل وقوع جرم کامپیوتری شدهاند مطلع میشوند. بسیاری از بزهدیدگان برنامهریزی لازم برای مقابله با حوادث مربوط به جرایم کامپیوتری را ندارند.(عبقری، 1377، 45)
چهارم؛ دلیل دیگر وجود رقم سیاه، عدم تمایل بزهدیدگان برای اعلام وقوع جرایم کامپیوتری پس از کشف میباشد. در بخش تجارت این عدم تمایل به دو امر مربوط می شود. برخی از بزهدیدگان ممکن است به دلیل هراس از تبلیغات سوء، رسوایی و یا ازدستدادن حسن شهرت خود تمایلی به فاش ساختن اطلاعات نداشتهباشند. دیگر بزهدیدگان نیز از سلب اعتماد سرمایهگذاران و یا عامهی مردم و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن واهمه دارند.(باستانی، برومند، 1390، 35)
پنجم؛ علاوه بر همه‌ی این دلایل برای رقم سیاه بالای جرایم رایانه ای می توان به مورد دیگری نیز اشاره کرد؛ به دلیل ناشناخته بودن این جرایم برای عموم افراد در اغلب موارد پس از گذشت مدت زمان تقریبا طولانی افراد، بزه دیدگان و یا ماموران قضایی متوجه ارتکاب جرم می‌شوند و در نتیجه کمتر از جرایم ملموس دنیای فیزیکی اعلام و پیگیری می شوند.

3- فراملی و بینالمللی بودن جرایم اینترنتی
جرم رایانهای به دلیل ماهیتش اختصاص به محیط فیزیکی ندارد و میتواند به آسانی در سطح دنیا ارتکاب یابد. چون جامعه نو به شدت به اطلاعات وابستهاست، جرایم کامپیوتری به راحتی در مقیاس بینالمللی به وقوع میپیوندد و مسافت، زمان و مکان مانعی برای آن به حساب نمیآید.(بای و پور قهرمانی، 1388، 74)
عامل بینالمللی در ارتکاب جرایم کامپیوتری، قانون را با مسائل و چالشهای تازهای مواجه کردهاست؛ مثلاً دستیابی به سیستمها ممکن است در یک کشور و پردازش در کشور دیگر صورت گیرد و نتایج آن در کشور سوم بهدست آید. کاربران غیرمجاز میتوانند بهصورت غیرفیزیکی در یک کشور وارد عمل شده و به صورت الکترونیکی از شبکهای به شبکه دیگر سراسر جهان را بپیمایند و به راحتی به بانکهای اطلاعاتی مستقر در قارهای دیگر دسترسی یابند. در نتیجهی این قابلیت، حاکمیتها، صلاحیتها، قوانین و قواعد گوناگونی وارد صحنه میشوند. سرعت، تحرک، قابلیت انعطاف، اهمیت و ارزش مبادلات الکترونیکی بیش از هرجرم فراملی قوانین و مقررات موجود در حقوق جزای بینالملل را با مشکل مواجه میکند و مسایل پیچیدهای را مطرح میسازد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 75)
مثال جالب درمورد فراملی بودن جرایم رایانهای، ویروسها یا کرمهای کامپیوتری است. اگر ویروسی بر یک نقطه از سیستم اثر بگذارد، اثر مخرب آن میتواند با سرعتی بسیار زیاد گسترش یابد و برنامههای کل شبکه بینالمللی را مبتلا سازد. در سال 1988internet worm که توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود در طی چند روز نزدیک شش هزار سیستم کامپیوتری را در سیستم اینترنت مختل کرد.(پاکزاد، 1375، 50) عده ای به خاطر همین ویژگی، این جرایم را جرایم بدون مرز نامیده اند. به نظر می رسد با توجه به بدون مرز بودن این جرایم و همچنین گسترش روزافزون آن شاید بهتر باشد یک همکاری بین المللی برای دستیابی به یک سیاست کیفری واحد در مقابل این جرایم صورت گیرد.
4- حجم و وسعت ضرر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، جرایم سایبری، شبیه سازی، فضای سایبر Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، شبیه سازی، حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک