پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

ذخيره، نگهداري و بررسي آنها را نيز ارتقاء بخشيده است (برچر59,1378: 66 ).
2-4-2-3-5-1)تعريف مدرک عيني:
هرچيز واقعي است که در تشخيص حقايق يک پرونده کمک مي کند.مدرک عيني را مي توان روئيت کرد لمس نمود، بوييد يا چشيد؛ آن نيمه جامد يا مايع است؛ بزرگ يا خيلي کوچک مي باشد. ممکن است در صحنه جرم نزديک شما و يا مايل ها دورتر باشد. احتمال دارد که همراه مظنون يا قرباني باشد.
برخي شواهد ومدارک، جرمي را به جرم مشابه يا مظنوني را به مظنون ديگر مرتبط مي سازد. شواهد و مدارک مي توانند در حالي که پرونده ظاهراً به نتيجه نرسيده، سرنخ هاي تازه اي را مهيّا کنند. علاوه بر اين، شواهد ومدارک، اثبات کننده اظهارات شاهدان نمي شوند. يک جرم بايد به وسيله تحقيق مستقل و شواهد و مدارک عيني اثبات شود.
2-4-2-3-5-2)انواع مدارک عيني:
1-مدارک بسيار کوچک: اقلام بسيار کوچک از قبل مو يا الياف به شواهد و مدارک بسيار کوچک 60موسومند. 2-2-مدارک مستقيم:شواهد ومدارک مستقيم61يک حقيقت را بدون نياز به مدارک ديگر اثبات مي کند.
3-مدارک قاطع: شواهد ومدارکي که به وسيله قانون مشخص شده اند. مدارک قاطع62 ناميده مي شوند.
4-شواهد ومدارک فرعي:شواهد و مدارکي که صرفا فردي را مجرم مي سازند، مانند رد پاي مظنوني که نزديک صحنه جرم يافت شده، شواهد و مدارک فرعي63 خوانده مي شود. تصوّر غلط عموم اين است که شواهد ومدارک فرعي بدون حقايق ديگر براي تأييد آنها، قابل قبول نخواهد بود؛ اما بسياري از محکوميت ها در اصل طبق شواهد ومدارک فرعي حاصل شده اند.
5-شواهد ومدارک تبرئه کننده:64يعني مدارک عيني که بي گناهي شخص را اثبات مي کند. به طور مثال، داشتن گروه خوني متفاوت از گروه خوني يافت شده در يک صحنه قتل موجب تبرئه ي مظنون مي شود.
6-شواهد و مدارک مربوط:65 اين شواهد مظنون را به جرم مرتبط مي سازند.مدارک مربوط عبارتند از آثار انگشت، ردپا، لکه خون، مو والياف.
شواهد و مدارک اساسي جرم:66مشخص مي کنند که جرمي رخ داده است. برخلاف عقيده عوام، اساس جرم در يک پرونده قتل، جسد نيست بلکه حقيقتي است که مرگ از يک عمل مجرمانه ناشي شده است. شواهد و مدارک اساسي جرم، عناصر جرم را تأييد مي کنند. آثار ابزار روي درب ورودي، مدارک اساسي جرم در سرقت از اماکن است.شواهد و مدارک عيني کافي نيستند. به منظور ارزشمند بودن شواهد ومدارک، بايد آنها به طور قانوني جمع آوري، ضبط و به طور صحيح و قانوني پردازش شوند (ام.هس و بنت67،1385: 266-268).
2-4-2-3-5-3)پردازش شواهد ومدارک عيني:
پردازش شواهد و مدارک عيني عبارت است از: کشف، شناسايي و بررسي آنها؛ جمع آوري، ثبت و مشخص کردن آنها؛ بسته بندي، انتقال و نگهداري؛ ارائه آنها در دادگاه و امحاء مدارک پس از بسته شدن پرونده.
2-4-2-3-5-4)مدارک عيني که اغلب مورد بررسي قرار مي گيرند:
آثار انگشت – آثار صدا – رد لاستيک وکفش – آثار گاز گرفتگي – ابزار و آثار ابزار – اسلحه ومهمّات – شيشه – خاک ومواد معدني – مايعات بدن( از قبيل خون) – مو والياف – عايق ايمني – طناب و نوار چسب – مواد مخدر – اسناد- آثار و نشانه هاي رختشويي و خشکشويي( همان:287).
2-4-2-3-6)کسب اطلاعات:
مطالب و اطلاعات بدست آمده از طريق بازجويي و تحقيق ومدارک عيني به يک اندازه مهم هستند. بسياري از پرونده هاي مختومه بر مدارک عيني و هم بر اطلاعات کسب شده از طريق مصاحبه و بازجويي اتکا داشته است. مدارک عيني مي توانند پايه واساسي را براي بازجويي و تحقيق از افراد در باره يک جرم ايجاد کنند و باز جويي مي تواند سر نخ هايي را براي يافتن مدارک عيني فراهم سازد. هر کدام از موارد مذکور يا هر دو، اطلاعات و مطالب لازم را براي به انجام رساندن موفق يک تحقيق جنايي مهيّا مي سازند.
2-4-2-3-6-1)منابع اطلاعات:
علاوه بر مدارک عيني، سه منبع اصلي اطلاعات موجود است.
1- گزارش و يادداشت ها، از جمله موارد يافت شده در اينترنت؛
2- افرادي که در يک جرم مجرم نبوده اما مطالبي در مورد جرم و افراد دخيل در آن مي دانند؛
3- مظنونين ارتکاب جرم؛
1-گزارش و يادداشت ها و اينترنت:
گزارش و اسناد موجود در اداره پليس يک منبع اطلاعاتي مهم محسوب مي شوند که شامل تمام گزارش هاي مقدماتي، گزارش هاي تحقيق تکميلي، سوابق دستگيري و جرايم، بايگاني اطلاعات مربوط به شگرد هاي مجرمان، بايگاني آثار انگشت، گزارش هاي افراد گم شده، مشخصات سلاح ها و بولتن هاي افراد فراري ، تحت تعقيب شگرد ها وپيشينه مجرمان، تمام گزارش هاي آزمايشگاه وپزشکي قانوني مي شوند.همچنين سابق موجود در مراکز: بانک ها، شرکت هاي وام دهي و اعتباري خدمات تحويل کالا، بيمارستان ها و کلنيک ها، هتل ها و متل ها، روزنامه ها، دفتر چه هاي تلفن، راهنماي شهري، راهنماي محلّي، شرکت هاي خدماتي، ادارات مربوط به وسايط نقليه موتوري، امانت فروشي ها68 ، شرکت هاي انبار داري، ادارات خدمات درآمد داخلي دولت69و تاکسيراني ها داراي اطلاعات مفيدي است که مي توان آنها را به بايگاني منابع اطلاعاتي افزود (ام.هس و بنت70،1385: 357-359).
تازه ترين محصول اينترنت در اين زمينه سايت(LEO) ياLaw Enforcement Onlinاست. که پروژه اي است که توسط اف بي آي حمايت مالي مي شود. عضويت در اين سايت رايگان اما کاملاً محدود است. دسترسي از طريق يک خط تلفن اختصاصي و رايگان امکان پذير است. سايت LEO خدمات مربوط به پست الکترونيکي، گروههاي خبري، جلسات گپ همگاني 71 به طور مستقيم، اتصال به وضعيت هاي فوق العاده ملّي در خصوص جرم، بولتن هاي مربوط به فعاليت هاي تروريستي و دوره هاي آموزشي با ويژگي هاي چند رسانه اي را ارائه مي کند (ديز،721378: 14).
2-شاکي، شاهد، قرباني و مخبر:
شاکي:فردي است که در خواست مي کند اقداماتي صورت پذيرد.
شاهد: فردي است که يک جرم يا بخشي از مراحل وقوع آن را مشاهده نموده است.
قرباني: فردي است که مورد آسيب يک جرم واقع شده است. غالباً قربانيان، شاکي و شاهد هم مي باشند.
مخبر : هر فردي است که بتواند اطلاعاتي را درباره يک پرونده ارائه کند؛ اما وي شاهد، شاکي ،قرباني، يا مجرم نيست.73
3-مظنونين ارتکاب: مظنون فردي است که به طور مستقيم وغير مستقيم با يک جرم مرتبط مي باشد، يا از طريق اقدام آشکار يا برنامه ريزي و هدايت آن به نوعي ارتباطش با موضوع پرونده مرتبط مي گردد.
مصاحبه: مصاحبه، صحبت با افراد، پرسش از آنها، کسب اطلاعات و استنباط از گفته هاي آن هاست. منابع اصلي اطلاعات در صحنه جرم، شاکي ، قرباني،و شهود هستند.( ممکن است همگي يک نفر باشند.)شهود بايستي از يکديگر جدا شده تا گزارش کاملي از حادثه را از هر فرد بدست آيد. درصورت نياز مي توان مجرم را ترغيب نمود و سر نخ هاي تازه را بدست آورد (ام.هس و بنت74،1385: 360-363).
بازجويي: بازجويي و تحقيق از مظنونين معمولا دشوار تر از تحقيق از شهود يا قربانيان است. مظنوني که در يک جرم دست داشته پس از شناسايي و دستگيري، باز جويي يا اعترافي مي کند. که پس از تأييد به وسيله شواهد و مدارک مستقل مي تواند گناهکاري يا محکوميت وي را موجب شود (همان:370).
بسياري از روش هايي که در مصاحبه استفاده مي شوند در باز جويي نيز به کار گرفته مي شوند؛ اما بايد چند اختلاف مهم را در چگونگي بازجويي از مظنونين رعايت کرد. يکي از مهمترين آن ها حصول اطمينان از عدم زير پا گذاردن حقوق قانوني مجرم است تا اينکه اطلاعات بدست آمده محکمه پسند شوند (همان:380).
2-4-2-3-7)شناسايي وبازداشت مظنونين:
در اکثر موارد، در ابتدا مظنوني وجود دارد؛ اگر چه بسياري از جرايم شاهد دارند. اما شايد قربانيان و شهود مجرم را شناسايي نکنند يا نتوانند وي راتوصيف نمايند. به هر حال عواملي که در حل تحقيقات جنايي بسيار مهم هستند عوامل کارگشا خوانده مي شوند. اينها عواملي هستند که بايستي در تصميم گيري در خصوص انجام تحقيق درباره جرم مورد نظر قرار گيرند. از مهمترين آنها، وجود شاهد و شناسايي مظنون حداقل توصيف و پيدا کردن وي است.
2-4-2-3-7-1)شناسايي در صحنه:
اگر مجرمي حين ارتکاب جرم دستگير گردد مي توان از شهود براي شناسايي وي کمک گرفت. اين موضوع در خصوص دستگيري مجرم در نزديک صحنه جرم نيز صادق است.
شناسايي در صحنه جرم، شناساي يک مجرم از سوي قرباني يا شاهد جرم در صحنه مي باشد. شناسايي در صحنه جرم بايد دقايقي پس از جرم صورت گيرد (ام.هس و بنت،1385: 436-437).
2-4-2-3-7-2)يافتن يک مجرم:
مجرمين از طريق راههاي زير شناخته مي شوند:
1- اطلاعات بدست آمده از قربانيان، اظهارات شهود و اقرار افراد ديگر که احتمالادرباره جرم يا مجرم مطلبي مي دانند.
2- مدارک عيني به جا مانده در صحنه جرم. 3-تحليل روانشناختي. 4-اطّلاعات موجود در بايگاني پليس.
5-اطّلاعات موجود در بايگاني ادارات ديگر. 6-مخبرين (همان:438-439).
اگر چه بايگاني پليس حاوي اطّلاعات بسياري است، اما متاسّفانه به دليل کمبود هاي جدي … ناشي از سيستم هاي رايانه اي ناکارآمد اين اطلاعات غالباً به مشارکت گزارده نمي شوند (کلوبوچار75، 41:1378).
2-4-2-3-7-3)روش هاي شناسايي مجرمين:
مجرمين را علاوه بر شناسايي در صحنه جرم و از طريق عکس هاي سابقه داران مي توان از روش هاي زير نيز شناسايي کرد.
1- شناسايي تصويري؛
2- شناسايي از طريق صف متّهمين؛
3- شناسايي تصويري با رايانه؛
4- تعقيب و مراقبت؛
5- مأموريت هاي مخفي؛
6- حملات ضربتي (ام.هس و بنت76،1385: 460-466).
2-4-2-3-8)آمادگي وارائه پرونده در دادگاه:
به دليل بسياري اکثر پرونده هاي جنايي بدون محاکمه حل و فصل مي شوند. يک تحقيق عالي متّهم را به قبول اتّهام خود واداشته، متّهم هم مايل است تا بدون محاکمه اتهام وارده را بپذيرد. يا اينکه فرايند اقرار مصلحتي به جرم پيش از محاکمه نتيجه رضايت بخشي را حاصل مي کند. (ام.هس و بنت،1385: 525).
شايد عدالت کور باشد اما نبايد از لحاظ فن آوري کمبودي داشته باشد… وکلا، قضّات و پليس مجبور خواهند شد روش کارشا ن را …در يک دادگاه مجازي تغيير دهند. از اين رو کار هيئت منصفه با مزيّت بازبيني آنچه درباره هر پرونده رخ داده آسانتر مي شود. شايد عدالت موفق شود حتي بيشتر از گذشته ( استرانبرگ77، 34:1375).
2-4-2-3-8-1)دلايل عدم پيگيري پرونده در دادگاه:
1- شکايت غير قانوني باشد.
2- دادستان پس از بازبيني پرونده از تعقيب آن خودداري کند.
3- شاکي از تعقيب پرونده امتناع ورزد.
4- مجرم فوت کند.
5- مجرم در زندان يا خارج از کشور باشد و نتوان وي را باز گرداند.
6- هيچ مدرک يا سر نخي وجود نداشته باشد.
2-4-2-3-8-2)آماده نمودن پرونده براي پيگيري:
وقتي تصميم براي پيگيري پرونده اخذ مي شود، چيزي بيش از “دليل محتمل” مورد نياز است. پيگيري بايد پرونده را به گونه اي فراتر از حدس وگمان معقول، اثبات کند. آن طور که بتوان با اثبات آن، کسب محکوميت کرد. بدين منظور، دادستان بايد از موارد ذيل مطلع باشد: اينکه چه مدارکي را مي تواند ارائه کند، کدام شاهد شهادت خواهد داد، نقاط قوّت و ضعف پرونده، نوع شهادتي که مأمور تحقيق پليس مي تواند ادا کند.
2-4-2-3-8-3)اقدامات نهايي به منظور آماده نمودن پرونده براي دادگاه:
1- تمام قرائن و شواهد و مدارک جرم را بازبيني و ارزيابي کنيد.
2- تمام گزارش هاي مربوط به پرونده را باز بيني کنيد.
3- شهود را آماده کنيد.
4- گزارش نهايي را بنويسيد.
5- پيش از محاکمه جلسه اي با دادستاني داشته باشيد (ام.هس و بنت78،1385: 527-528).

2-4-3) اطّلاعات:
2-4-3-1)تعريف اطّلاعات:
براي اطلاعات در ادبيات مديريت تمايزهاي گوناگوني ميان داده از فعلdata واطلاعات ارائه شده است ولي در تحليل نهايي همگي به علم معاني بيان بازگشت دارد. واژه data از فعل لاتين do وdare به معني دادن مناسب ترين واژه اي است كه به واقعيت هاي شكل نيافته وبدون ساختار فراوان توليد شده از طريق رايانه ها در نتيجه داد و ستدهاي سازماني بوجود آمده مي توان اطلاق كرد .اطلاعات مركب از داده هايي است كه شكل و ساختار دارد. واژه اطلاعات به معني اطلاع از فعل لاتين79 به معني شكل دادن به چيزي است. واژه اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کرامت انسان، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزش اطلاعات