پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، خود کنترلی، پیشگیری وضعی، وجدان کاری

دانلود پایان نامه ارشد

دوربین‌ مدار بسته.125
از دید ریموندگسن‌ برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ فرصت های‌ ارتکاب‌ جرم‌ است‌ اصولاً سه‌ شکل‌ به‌ خود می‌گیرند:
۱ ـ  فعالیت‌های‌ تبلیغاتی‌ مبنی‌ بر فراخواندن‌ قربانیان‌ بالقوه‌ بزهکاری‌ در حفاظت‌ بیشتر از خود در مقابل‌ برخی‌ اعمال‌ مجرمانه‌.
۲ ـ  احتیاط‌های‌ ویژه‌ که‌ افراد یا نهادها (مثلاً بانک ها) در تقویت‌ حفاظت‌ از خود در مقابل‌ سرقت‌ باید اتخاذ نماید.
۳ ـ  سرانجام‌ آنچه‌ که‌ آمریکائیان‌ « طرح‌ محیطی‌» می‌نامند؛ یعنی‌ رعایت‌ اصول‌ و ترتیب‌های‌ شهرسازی‌ و معماری‌ در ساختمان‌هابرای‌ بهبود بخشیدن‌ به‌ مراقبت‌ از مکان‌های‌ آسیب‌پذیر در مقابل‌ تبهکاران‌ احتمالی‌.126
جرم‌ شناسان‌، تعدادی‌ از راهکارهای‌ پیشگیری‌ وضعی‌ جرم‌ را که‌ ممکن‌ است‌ روند جرم‌ را کاهش‌ دهد، پیشنهاد نموده‌اند. این ‌رهیافت‌ برای‌ یک‌ جرم‌ خاص‌ نمی‌باشد، بلکه‌ ممکن‌ است‌ برنامه‌ کلی‌ برای‌ کاهش‌ جرم‌ به‌ طور عمومی‌ ایجاد کند.برای‌ مثال ‌مارکوس‌ فلسون‌ اظهار نموده‌ است‌ که‌ این‌ راهبرد «اشتراک‌ جمعی‌» ممکن‌ است‌ شامل‌ برخی‌ و یا همة‌ عوامل‌ زیر باشد :
«مدرسه‌«،بعنوان‌ مهم ترین‌ نماد کنترل‌ اجتماعی‌ غیر رسمی‌، برنامه‌هایی‌ را عرضه‌ می‌کنند که‌ ممکن‌ است‌ کودکی‌ را به‌ مدرسه ‌علاقمند کند و یا باعث‌ مدرسه‌ گریزی‌ کودک‌ شود.
ـ  باید علل‌ مدرسه‌ گریزی‌ کودکان‌ شناسایی‌ و کنترل‌ شود
ـ  بعد از پایان‌ فعالیت‌های‌ مدرسه‌، کودکان‌ باید تحت‌ کنترل‌ و نظارت‌ بزرگترها قرار گیرند.
ـ  فعالیت های‌ آخر هفته‌ (تعطیلات‌) باید با نظارت‌ بزرگترها سازمان‌ داده‌ شود.
ـ  برنامه‌های‌ ناهار مدرسه‌، طرحی‌ است‌ برای‌ نگه‌ داشتن‌ کودکان‌ در مدرسه‌ و جلوگیری‌ از نزدیک‌ شدن‌
وی‌ به‌ نواحی‌ خرید و فروش‌.
ـ کنترل‌ پول‌ تو جیبی‌ کودکان‌، برای‌ جلوگیری‌ از آماج‌ جرم‌ قرار گرفتن‌ آنان‌ و همچنین‌ محدود کردن‌خرید آنان‌ برای‌ مصرف‌ موادمخدر و یا الکل‌.
ـ  جدا نگه‌ داشتن‌ مراکز خرید از مدارس‌.
ـ ایجاد مراکزی‌ برای‌ فعالیت‌های‌ ورزشی‌، هنری‌ و سرگرمی‌های‌ سالم‌ برای‌ افزایش‌ حفاظت‌ کنترل‌ کودکان‌، و کاهش‌ رفتار غیرقانونی‌.
ـ تشویق‌ مردم‌ به‌ ثبات‌ در سکونت‌ در یک‌ محله‌ و عدم‌ جابجایی‌ مداوم‌ برای‌ آنکه‌ همسایگان ‌ با یکدیگر آشنا باشند، زیرا دراینصورت‌ کنترل‌ غیر رسمی‌ کارائی‌ لازم‌ را خواهد داشت‌.
ـ تشویق‌ به‌ خصوصی‌سازی‌ پارک‌ها و ایجاد امکانات‌ برای‌ آن‌ که‌ مردم‌ برای‌ امنیت‌ منطقه‌ و محله‌ شان‌ احساس‌ مسئولیت‌ کنند.
برنامة‌ فلسون‌ برای‌ کاهش‌ جرم‌، یا محدود کردن‌ دسترسی‌ افرادی‌ از گروه‌ مجرمین‌ که‌ انگیزه‌ شدیدی‌ (نوجوانان‌ دبیرستانی‌) به‌هدف های‌ جذاب‌ دارند، طراحی‌ شده‌ است‌ این‌ رهیافت‌ برای‌ جرم‌ خاصی‌ طراحی‌ نشده‌، بلکه‌ برای‌ کاهش‌ روند کلی‌ جرم‌ و ارائه‌ شده‌است.‌127
می توان گفت که : هدف از پیشگیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به  رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد.
این نوع پیشگیری با سه امر مرتبط است: بزه‌کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزهکار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزة کیفری علیه پدیدة مجرمانه بوده است.در دورة انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه‌کار به عنوان محور شرارت و بزه‌کاری مورد توجه واقع شده است.128

گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم حذف معاذیر یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک یا تشویق فرد به ارتکاب جرم می شود و در برخی موارد می تواند به عنوان  عذری مطرح گردد، شامل :
1- برقراری مقرات : مانند مقررات گمرکی برای اعلام کالای همراه مسافر به مأمورین، ثبت نام هنگام ورود به هتل.
2 – تحریک وجدان و آگاهی : مانند نصب تابلوی گویای این که : «برداشتن چیزی ( کش رفتن و سرقت های کوچک از مغازه هنگام خرید) سرقت محسوب می شود»  و « احمق ها مشروب می نوشند و رانندگی می کنند».
3- کنترل ( پایش) رها کننده ها یا رها کننده های کنترل شده: مانند قواین مربوط به حداقل سن مجاز برای مشروب خواری یانصب تراشه های مخصوص روی تلوزیون و کامپیوتر به منظوراستفاده کنترل شده از آنها یا جلو گیری از دسترسی به برخی برنامه ها و نصب قفل استارت در خودرو برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز.
4- تسهیل رعایت قوانین: مانند نصب وسایل خود کار در خروجی کتابخانه ها (به منظور جلوگیری ار اتلاف وقت افراد به منظور بازرسی آنها)، سرویس های بهداشتی عمومی و نصب سطل زباله.129

گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی
درموردسازمان پلیس می توان گفت که همواره بامردم درتعامل است وهمیشه درویترین قضاوت قراردارد چراکه باتمام شئونات زندگی مردم درگیراست ودرارتباط وتعامل همیشگی باجامعه می باشد.ازاین رو توجه به تسلط بررفتاراجتماعی نیازمند آموزش درخصوص چگونگی رفتاروارائه الگویی مشخص برای رفتاراست. بنابراین مدیران ومسئولان وعوامل نظارتی پلیس می بایست جهت استانداردسازی رفتارپلیس اصول اخلاقی حرفه ای رادرپرسنل نهادینه نمایند.یکی ازانواع نظارت وکنترل،نظارت درونی یابه اصطلاح خود کنترلی است.دراین نوع ازکنترل ونظارت که برجنبه درونی کنترل تاکیدداردافرادوکارکنان سازمان برعملکرد خود نظارت وآن راکنترل می نمایند.خود کنترلی زمانی محقق می شود که افراد دردرون خود دارای نیرویی ناظربر کارهای خود باشند ومراقب باشند که کارها ووظایف خودرا به درستی وصادقانه وعاری از هرگونه عیب ونقص انجام دهند.بنابراین خود کنترلی بهترین وکارآمدترین مکانیزم برای کنترل عملکرد افراد است.باید ابزارهای اقناع آور مانند انگیزه وجدان کاری صداقت ودرستکاری رادرکارکنان تقویت نمایدتا به این مهم دست یافت.ازدیگر خدماتی که پلیس می توانددرجهت کاهش فرصت های مجرمانه ارائه نماید آگاه نمودن مردم ازشیوه ها وترفندهای مجرمان وخنثی کردن شبکه های آنان است.

مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم
افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم، مانند دستگیری یا شناخته شدن مرتکب، شامل :
1- تحت نظر قرار دادن ورودی –  خروجی در اماکن عمومی: مثل گشت مرزی، کنترل چمدان ها در فرودگاه ها و پایانه های مسافری ( با وسایل الکترونیکی )، نصب برچسپ کتابخانه روی کتاب ها به منظور شناسایی آنها هنگام خروج از طریق دستگاه های الکترونیکی.
2- نظارت رسمی : مثل گشت پلیس، استفاده از نیرو های امنیتی محافظ، زنگ دزد گیر، و دوربین های مادون قرمز.
3-  نظارت به وسیله کارمندان :  مانند استفاده از دستیار راننده اتوبوس( برای جلوگیری از ندادن بلیط )، ناظرین پارک ها و پارکینگ ها ، نصب تلفن های عمومی سکه ای در محلهای تحت نظارت مثل مغازه ها.
4- نظارت طبیعی :  مثل چرغانی کردن خیابان ها ، داخل بانک ها و مغازه ها و ایجاد فضای قابل دفاع براي افزايش خطر ارتكاب جرم تلاش ها در مراقبت از آماج هاي (انساني، مادي) كه مد نظر مجرمان است، زيادتر مي شود.
امروزه شيوه هاي مراقبت تغيير كرده و بر خلاف گذشته كه فعاليت بر مراقبت هاي رسمي متمركز بود ،
به مراقبت هاي غيررسمي و طبيعي نيزگسترش يافته است، مراقبت ها به سه شيوة ؛ رسمي توسط ارگان هاي رسمي كشور (نيروي انتظامي )؛ مراقبت هاي غير رسمي از طريق موسسات، مأموران و محافظان خصوصي و مراقبت هاي طبيعي توسط افراد جامعه از طريق طراحي هاي فيزيكي جديد و مناسب محيطي مانند افزايش روشنايي هاي معابر وخيابان ها به هنگام شب و… عملي مي شود.

گفتار اول : مراقبت های رسمی
رايج ترين روش پيشگيري وضعي از جرايم است وپليس در آن نقش كليدي دارد. امروزه پليس براي مراقبت هاي رسمي از دو شيوة سنتي (كلاسيك )ونوين استفاده مي كند.در مراقبت هاي سنتي، روش ها ابتدايي است و پليس بيشتر حالت انفعالي دارد و منتظر وقوع جرايم است تا اقدامي كند ولي در اعمال مراقبت هاي نوين ،پليس از شيوه هاي نوين گشت زني و وسايل و تجهيزات پيشرفته استفاده مي كند دراین نوع از مراقبت،مراقبت براساس برنامه ريزيهاي علمي و اصولي طراحي مي شود.
مراقبت هاي رسمي، شامل سه مرحله است كه عبارتند از:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پیشگیری وضعی، ارتکاب جرم، پیشگیری از جرم، شناسایی و تشخیص Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مفهوم شناسی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، احکام شرعی