پایان نامه با واژگان کلیدی احساس عدالت، شهروندان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ه اي؛اينترنتي … ) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن، حركتهاي ناگهاني رشد اقتصادي، بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گم گشتگي فرهنگي جهشي ( و از دست دادن هويت فرهنگي ) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق، بلكه علاوه بر آن ناآراميهاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد.” ( رفيع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ايلام از تحولات جهاني در عصر ارتباطات مصون نيست و به نظر مي رسد به علت شکل گيري نيازهاي جديد در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضايتي اجتماعي شده است.
1-3- اهميت وضرورت پژوهش
انسان موجودي هدفمند و هميشه در پي ارزيابي از وضعيت زندگي مي‌باشد و تا زماني كه به آنچه مي‌خواهد دست نيابد احساس رضايت نمي‌كند شايد به جرأت بتوان گفت نهايت آمال هر انساني، تحقق اهداف و آرزوهايش است. البته سطح اهداف و آرزو ريشه در شرايطي دارد كه فرد در كنش متقابل، ديگران و وضعيت موجود به دست مي‌آورد. از اين رو، امروزه هرچه جامعه توسعه يافته به فكر رضايت شهروندان خود مي‌باشد، زيرا رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي همخواني و همبستگي بالايي دارد. (اينگلهارت به نقل از هزارجريبي و شالي، 1388: 9). عنصر رضايت يكي از عناصر اساسي نظم، وفاق و همبستگي اجتماعي است. توجه به آن از اين جهت حائز اهميت است كه مي‌توان ضمن شناخت شرايط رواني جامعه، عناصر اجتماعي بسياري را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد از سوي ديگر بايد توجه داست كه وجود و تداوم گسترش آن باعث كمرنگ شدن تعهد افراد به نظام ارزشي و اعتماد آنان نسبت به ساير اعضاي جامعه شده و چه بسا منشأ بسياري از تحولات اجتماعي شود. عواطف مثبت فرد از شرايط خود اگرچه عنصري ذهني است اما ريشه در شرايط عيني دارد. مي‌توان اين حقيقت را ناديده انگاشت كه مؤلفه‌هاي اصلي در ارزيابي مثبت و منفي هر فرد، تحليل و ارزيابي ذهني است كه نسبت به شرايط خود جامعه در تطبيق با ديگران است. چنانچه ارزيابي فرد از اوضاع شخصي يا زندگي خود به نتايج منفي بينجامد. اين عاطفه منفي در همان بخش محدوده نمانده و بسياري از رفتارها و گرايش‌هاي فرد نسبت به وضعيت فردي و شرايط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده و متحول مي‌كند (همان) .يافته‌هاي پژوهشي حكايت از آن دارند كه رضايت افراد از يك حوزه خاص از زندگي (مثلاً اشتغال يا خانواده) تنها متأثر از شرايط موجود در آن حوزه نيست يا بلكه متأثر از رضايت كلي فرد از زندگي نيز مي‌باشد. (مكينتاش به نقل از قهرمان، 1384: 9). به تعبيري ديگر چنانچه ارتقاء رضايت فرد در هر حوزه‌اي از حوزه‌هاي زندگي هدف باشد، نبايد صرفاً درصدد رفع نيازهاي فرد همان حوزه بود بلكه بايد به رضايت كلي فرد از زندگي نيز توجه نماييم. چنانچه اشخاص در يك زمينه‌ي عام مطلوب، آرام و رضايت‌بخش به سر ببرند؛ سپس اگر حادثه‌اي ناگوار در حيطه خاصي از زندگي براي آنان رخ دهد (مثلاً به لحاظ شغلي شخص شغلش را از دست بدهد، با آسيب رواني كمتري مواجه مي‌گردد. بنابراين شناخت رضايت از زندگي و عواملي كه سبب پيدايش يا كاهش آن مي‌شود حائز اهميت است. نكته ديگري كه قابل ذكر است “تأثير رضايت از زندگي در مشاركت اجتماعي و نقش پيشگيري‌كننده آن در جلوگيري از بي‌تفاوتي و اعتياد، خودكشي و … است (غفاري، 1381: 23- 22).
اين پژوهش از دو جنبه توصيفي و تبييني داراي اهميت است جنبه نخست بدست آوردن آگاهي از ميزان رضايت از زندگي مردم شهر ايلام در حال حاضر و جنبه دوم شناخت و تبيين عوامل رضايت مندي يا نارضايتي از زندگي دربين جامعه آماري به منظور ارائه راهکارهاي کارشناسي است.
1-4- اهداف تحقيق
1-4-1-اهداف کلي
1-سنجش ميزان رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلام .
2-سنجس عوامل موثر بر رضايت از زندگي در بين شهروندان ايلامي
1-4-2-اهداف جزئي
1-سنجش عواملي که بيشترين تاثير بر رضايت از زندگي در بين جامعه آماري دارند.
2-سنجش عواملي که بيشترين تاثير در کاهش نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري دارند.
3-ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري.
1-5- سؤالات تحقيق
1-ميزان رضايت از زندگي در جامعه آماري مورد مطالعه چقدر است؟
2-کدام عوامل منبع بيشترين رضايت مندي در بين جامعه آماري هستند؟
3-کدام عوامل منبع بيشترين نارضايتي از زندگي در بين جامعه آماري هستند؟

فصل دوم
پيشينه تجربي و مباني نظري

2-1-مقدمه
هر بررسي علمي و تجربي از عوامل مرتبط با موضوع “رضايت از زندگي” بدون توجه به اصول نظريه‌هاي مرتبط در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي و روان‌شناسي، ناتمام و نارسا خواهد بود. از طرفي تبيين عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي به عنوان يك مجموعه به هم پيوسته نيازمند بررسي كليه عوامل و متغيرهاي اجتماعي، رواني، فرهنگي، اقتصادي و فرامادي، در ارتباط متقابل با يكديگر است. بنابراين با توجه به اين كه نظريات مختلف مناظر بسياري را پيش روي ما قرار مي‌دهند، در حالي كه هر يك از اين ديدگاه‌ها با يكديگر اختلاف‌هايي دارند، بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي از ديدگاه‌هاي مختلف به ما اين امكان را مي‌دهد، تا ابعادي از موضوع را كه هرگز مورد توجه قرار نگرفته است پيدا كنيم.
به طوركلي، سه نوع رضايت از زندگي از يكديگر قابل تفكيك‌اند.
الف-رضايت ناشي ازبرخورداري1،
ب- رضايت ناشي از ارتباط2
ج-رضايت ناشي از بودن3
و به طبع آن مي‌توانيم تئوري‌هايي كه عوامل مؤثر بر رضايت را تبيين مي‌كنند به سه دسته طبقه‌بندي كنيم (گودرزي، 1388، 203 با تلخيص).
رضايت ناشي از برخورداري بيشتر به امكانات و ميزان برخورداري از امكانات بستگي دارد و تئوري‌هايي كه عوامل اقتصادي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كند به نوع اول رضايت از زندگي مرتبط‌اند. رضايت ناشي از ارتباط به رضايت اجتماعي ارتباط دارد، رابطه اجتماعي از حيث نوع، شدت و درگيري عاطفي، و رضايت از زندگي اثر مي‌گذارد و تئوري‌هايي كه عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كنند مربوط به نوع دوم رضايت از زندگي هستند. رضايت ناشي از بودن، در قضاوت ما از كيفيت زندگي مؤثر است. اين رضايت، بيشتربا احساس كنترل بر زندگي خود، در مقابل اين احساس كه، زندگي ما توسط نيروهاي بيرون از ما كنترل مي‌شود، مرتبط است. اين مسئله كه جامعه‌شناسان اصطلاحاً آن را از خودبيگانگي مي‌خوانند و بالاخره تئوري‌هايي كه عوامل روان‌شناختي و فرامادي مؤثر بر رضايت از زندگي را تبيين مي‌كنند در اين دسته قرار مي‌گيرند.
2-2-بخش اول: پيشينه تحقيقات تجربي
2-2-1- پيشينه تحقيقات داخلي
2-2-1-1- رضايت از زندگي يا احساس ذهني بهزيستي (عسکري وهمکاران1390)
رضايت از زندگي يا احساس ذهني بهزيستي نيز، حوزه اي از روان شناسي مثبت نگر است که تلاش مي کند ارزيابي شناختي (قضاوت کلي درمورد رضايت از زندگي) وعاطفي (تجربه‌ي هيجانات خوشايند و ناخوشايند) مردم از زندگي شان را مورد بررسي قرار دهد.در اين زمينه معلوم شده است که رضايت از زندگي، از اهداف اصلي افراد است (آناس،1993 نقل از عسکري و همکاران،1390 :54).
شاملو عقيده دارد اگرچه زندگي سعادتمندانه تنها تا اندازه اي به روابط لذت بخش جنسي بستگي دارد ولي اين روابط، يکي از مهمترين علل خوشبختي يا عدم خوشبختي زندگي زناشوئي است واهميت آن مي تواند با تاثير بر افکار واحساسات زوجين، به طور مستقيم يا غير مستقيم روابط ميان آنها رادر ابعاد وسيعي تحت تاثير قرار دهد(شاملو به نقل از عسکري،1390: 54 ).
2-2-1-2-بررسي رضايت از زندگي وجايگاه احساس امنيت در آن در بين شهروندان تهراني(هزار جريبي وصفري شالي 1388 )
در اين تحقيق هدف بررسي رضايت از زندگي وجايگاه احساس امنيت در آن در بين شهروندان تهراني بوده است که نتايج حاصل از درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق از نگاه پاسخگويان در جدول شماره دو آمده است. در مجموع مقايسه داده‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان رضايت فردي بيشتر از رضايت در حوزه اجتماعي است، البته نتايج ساير تحقيقات و پيمايش‌هاي ملي كه به بررسي ميزان رضايت در دو بُعد فردي و اجتماعي4 پرداخته‌اند، نيز همين نتيجه را تأييد مي‌كنند. در مجموع نتايج نشان مي‌دهد كه ميزان رضايت اجتماعي در حال كاهش است و از طرف ديگر افراد سعي مي‌كنند، كه براي آينده شخصي خود برنامه‌ريزي كرده و با توجه به بالا بردن ميزان تحصيلات، رسيدگي به وضعيت سلامتي، ميزان رضايت فردي خود را بالا ببرند. البته تئوري جبران نيز همين موضوع را مورد تأييد قرار مي‌دهد، زيرا براساس اين تئوري اگر در يك حوزه احساس نارضايتي يا محروميت كنند، سعي مي‌كنند كه با تلاش در حوزه ديگر به وضعيت بهتري برسند، از اين رو، معمولاً افرادي كه از حوزه اجتماعي نااميد باشند، اما از لحاظ فردي انگيزه بالايي براي پيشرفت داشته باشند، سعي مي‌كنند كه به حوزه‌ي فردي خود توجه بيشتري داشته و ميزان رضايت يا نقطه اميد خود را در اين حوزه بالاتر ببرند، تا جبراني در مقايسه با حوزه عمومي و اجتماعي باشد(هزارجريبي وصفري شالي،1388 :18).

جدول 2-1 بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان
شاخص
درصد فراواني
ميانگين

خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

رضايت فردي
3.5
11
23
46.5
16
3.6
رضايت اجتماعي
16
23
37
22
2.5
2.72
اعتماد به كارايي مسئولان
10
31
22
28
9
2.94
اميد به آينده اجتماعي
14
19
30
21
16
3.07
احساس عدالت توزيعي
7
16
27
39
11
3.31
ارضاي نياز
21
15.5
43
18
3
2.67
احساس امنيت
8
25
37
25
6
2.95
اميد به آينده فردي
7
15
35
31.5
11
3.23
اعتماد اجتماعي
8
25
47
16
4
2.84
احساس محروميت
11
25
25
22
16.5
3.07
دينداري
5
10
18.5
29
38
3.84

مقايسه ميانگين متغيرها نشان مي‌دهد كه در مجموع رضايت فردي و اميد به آينده فردي بالاتر از رضايت اجتماعي و اميد به آينده اجتماعي است. در ضمن مقايسه متغيرها نشان مي‌دهد كه ميزان احساس عدالت، امنيت و … در بين پاسخگويان بالاتر از متوسط مي‌باشد و لازم است كه ميزان احساس محروميت در بين پاسخگويان پايين بيايد(همان:19).
جدول 2-2بررسي ميزان همبستگي دو متغير “امنيت و رضايت” با ساير متغيرهاي تحقيق
همبستگي متغير امنيت با ساير متغيرها
همبستگي متغير رضايت (كل) با ساير متغيرها
نام متغير
ضريب همبستگي
sig
نام متغير
ضريب همبستگي
sig
رضايت فردي
40/0
01/0
اعتماد اجتماعي
56/0
01/0
رضايت اجتماعي
50/0
01/0
اعتماد به كارايي مسئولان
39/0
01/0
اعتماد اجتماعي
78/0
01/0
اميد به آينده اجتماعي
38/0
01/0
اعتماد به كارايي مسئولان
37/0
01/0
اميد به آينده فردي
50/0
00/0
دينداري
23/0
01/0
احساس امنيت
60/0
001/0
اميد به آينده اجتماعي
51/0
01/0
احساس محروميت
29/0-
00/10
اميد به آينده فردي
57/0
01/0
دينداري
16/0
01/0
احساس عدالت
53/0
01/0
ارضاي نيازها
35/0
01/0
ارضاي نيازها
23/0
01/0
احساس عدالت
43/0
01/0
احساس محروميت
10/0-
02/0

برطبق نتايج جدول بالا متغير امنيت و رضايت با متغيرهاي “اعتماد اجتماعي، اعتماد به كارايي مسئولان، احساس عدالت، اميد به آينده فردي و اجتماعي” داراي همبستگي متوسط رو به بالا است. از اين رو، مي‌توان نتيجه گرفت كه با بالا بودن ميزان امنيت و رضايت، ميزان هر يك از متغيرهاي ذكر شده نيز بالا خواهد بود و اين نشان از همبستگي مستقيم بين اين متغيرهاست. اما تنها متغيري كه داراي همبستگي منفي و معكوس با دو متغير امنيت و رضايت است، متغير احساس محروميت مي‌باشد، زيرا برطبق نتيجه به دست آمده مي‌توان با احتمال ضعيف رو به متوسط گفت كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اعتماد متقابل، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار، احساس عدالت